Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål
Stureplan 3
103 75 STOCKHOLM
08-788 50 00

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom Sverige allmänt främja vetenskaplig forskning och skall därjämte inom landet allmänt främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av utbildning åt barn och ungdom samt främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

För främjande av stiftelsens ändamål må av dess tillgångar utdelas understöd, stipendier och andra anslag. Stiftelsen må ock genom andra åtgärder och anordningar söka förverkliga sina syften.

Enskilda privata personer kan inte söka endast föreningar, organisationer eller annan ideell verksamhet!

Förmögenhet:  512,500,000 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Estrid Ericsons stiftelse

Estrid Ericsons stiftelse

Ändamål

Estrid Ericsons stiftelse har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdoms utbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.

Till vad kan bidrag sökas

Bidrag kan ges till utbildning i Sverige och utomlands, studieresor, deltagande i symposier, kursavgifter och kurser inom det egna ämnesområdet som inte ingår i ordinarie utbildning. Bidrag medges endast till eftergymnasiala studier och endast i de fall de inte kan finansieras med stöd av CSN. Bidrag lämnas i regel inte till förberedande studier.

Bidrag kan också ges för genomförande av konferenser, symposier och för redovisning av forskning samt för utgivning av facklitteratur inom ovan nämnda ämnesområden men inte för examensarbete. Bidrag medges inte till separat eller grupputställning eller för deltagande i eller för framtagning av prototyper vid deltagande vid mässor.

Bidrag ges inte till utrustning som vävstolar, symaskiner, brännugnar, datorer, kameror, filmutrustning och, eller till examensarbeten. Bidrag ges inte heller till allmänna levnadsomkostnader.

Vem kan söka bidrag

Stöd kan lämnas till enskilda, vedertagna institutioner och grupper inom ovan nämnda ämnesområde. Söker en grupp för exempelvis en studieresa måste varje enskild person lämna en egen ansökan.

Bidrag medges inte till ekonomiska föreningar, aktiebolag eller andra näringsdrivande företag/firmor. Bidrag medges inte heller till egen företagare för utveckling av verksamhet, lön, marknadsföring, webbsidor eller liknande

Övrigt

Stipendier ges för högst ett år i taget.

Bidrag ges inte för redan påbörjade eller avslutade projekt. Det innebär att om du ansöker om bidrag till en studieresa som ska ske i mars månad måste ansökan vara inne senast den 1 oktober året innan.

Stipendiat som tidigare fått bidrag måste redovisa detta bidrag i ett separat brev innan ny ansökan kan beviljas. Har återrapportering inte skett kommer ny ansökan inte att behandlas.

Stiftelsen delar normalt ut bidrag mellan 3 000 och 10 000 kr. Endast i undantagsfall delas bidrag ut som överstiger 50 000 kr.

 

Ansökan

ANSÖKAN - ALLMÄNT
Stiftelsen har tre ansökningstillfällen per år. De infaller årligen den 1 februari, 1 maj och 1 oktober. Ansökan ska ske på särskild ansökningsblankett. (Den ansökningsblankett som finns här på hemsidan, kan antingen skrivas ut och därefter fyllas i, eller fyllas i direkt i PDF-dokumentet och därefter skrivas ut. Glöm inte namnteckning.)

Komplett ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast respektive ansökningsdag för att tas upp till behandling vid närmaste styrelsesammanträde. För sent inkommen ansökan beaktas endast om kuvertet är läsbart poststämplat dagen före sista ansökningsdag.

Ansökan skickas till:
Estrid Ericsons Stiftelse
c/o SEB, Stiftelser ST S3
106 40 Stockholm

Tel: 08-763 72 20 mån, tis och tors kl 09.00-11.00

Ansökan kan även inlämnas till receptionen vid SEB, Sergels Torg 2, Stockholm, senast kl 17.00 sista ansökningsdagen. Om sista ansökningsdag infaller på en helg avses nästkommande vardag.

Skriftligt besked om styrelsens ställningstagande sänds till samtliga sökande så snart justerat protokoll föreligger. Observera att den som har tilldelats medel därefter måste rekvirera utbetalningen skriftligen för att beviljade bidrag ska betalas ut. Därvid ska kontonummer anges där medlen kan sättas in.

Efter genomfört projekt eller avslutade studier ska en kortfattad redogörelse respektive intyg om studieresultat insändas till stiftelsen (samma adress som anges ovan). Stipendiat som inte lämnat redogörelse för tidigare erhållet bidrag kommer inte att beviljas ytterligare bidrag innan återkoppling skett.

OBS! Endast en person per ansökan. Om ni är flera som söker anslag till t.ex. en studieresa, ska samtliga deltagare lämna var sin ansökan. Även institutioner kan vara sökande (ej ekonomiska föreningar, AB, HB eller motsvarande).

Ansökningsformulär och eventuella bilagor ska ihophäftade inges i fyra exemplar, ett original och tre kopior. Ansökningshandlingen bör inte vara handskriven. Stiftelsen står inte till tjänst med kopiering av ansökan eller sortering av kopior. Ansökan utan erforderligt antal kopior behandlas inte.

Bilder (ej dvd, video, CD etc) och arbetsprover, som den sökande åberopar, inges i ett exemplar och ska vara märkta med namn och adress. Önskas dessa återsända ska frankerat och adresserat kuvert bifogas.

ANSÖKAN - BLANKETT
Ansökningsblanketten ska innehålla följande uppgifter:

 1. 1. Sökande
  Var noga med att fylla i alla efterfrågade uppgifter. Institutioner fyller i organisationsnummer istället för personnummer.

 1. 2. Ansökan avser
  I denna ruta anges vilket belopp du söker, vilken kategori ansökan avser samt om ansökan avser vetenskaplig forskning eller utbildning.
  Under vetenskaplig forskning/utbildning ska du även specificera vad forskningen/studierna avser. Exempel "Studier i keramik viid XX-skola".
  Observera att rutan övrigt under kategori också måste avse forskning eller utbildning.

 1. 3. Användning/sammanfattning
  Här ger du en kort beskrvning av projektet och en sammanfattande motivering. Enbart hänvisning till bilaga godtas inte.
  Om du ansöker till ett projekt ska alltid en utförlig projektbeskrivning bifogas, ca en A4-sida.

 1. 4. Budget
  Här redogör du för den kostnad som du har samt om du erhåller bidrag från annat håll. Enbart hänvisning till bilaga godtas inte.
  Avser ansökan ett projekt ska en fullständig budget för projektet i sin helhet redovisas.

 1. 5. Referenser
  Här kan du ange t.ex. lärares eller arbetsgivares namn och telefonnummer. Enbart hänvisning till bilaga godtas inte.

 1. 6. Personalia
  Här anges för ansökan relevant utbildning och övriga meriter inom ämnet. Om dessa inte får plats i rutan, kan hänvisning göras till bilaga. Enbart hänvisning till bilaga godtas inte.
  Vid ansökan om bidrag till vidareutbildning ska följande bilagor bifogas:
  1. A. Kopia av senaste betyg från skola inom t.ex. konsthantverks- och/eller formgivningsområdet och ev. betyg/intyg från arbete som sökanden anser vara meriterande vid bedömningen av ansökan. Kopior av betyg från diverse kurser och skolor eller tillfälliga arbeten som ej berör ifrågavarande ämnesområde ska inte bifogas.

 1. B. Kopia av intyg att sökanden antagits som elev vid den aktuella utbildningen om ansökan avser utbildningsbidrag.

Om ansökan inte är komplett enligt ovan angivna instruktioner kommer den inte att tas upp till prövning.

http://www.estrid-ericsons-stiftelse.nu/Ansokan.aspx

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev