Bidrag för energieffektivisering i småhus

Bidrag upp till 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder

Bidrag för energieffektivisering i småhus KÄLLA BOVERKET

Sedan juli 2023 finns det ett bidrag att söka för att energieffektivisera småhus. För att få bidrag måste du äga och stadigvarande bo i småhuset. Småhuset ska också värmas upp med antingen direktverkande el eller genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el eller genom gasförbränning. Även tappvarmvattnet måste värmas upp av el eller gasförbränning. Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, läs mer nedan. Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

Annons för Zave

Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader men inte för arbetskostnader

Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för värmesystemsåtgärder. Som bidragsberättigade kostnader räknas kostnader för

  • värmepump
  • biobränslepanna
  • radiatorer eller andra värmedistributionssystem
  • fjärrvärmecentral
  • värmeväxlare
  • skorsten
  • styrutrustning till värmepump
  • utrustning för värmeackumulering
  • annat material som är nödvändigt för åtgärdernas genomförande.

Om du har fått bidrag för värmesystemsåtgärder efter den 8 november 2022 kan även ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa klimatskärmsåtgärder.

Du kan inte ansöka om bidrag för arbetskostnader.

Virka eller sticka en varm och go halskrage