Fonder som förmedlas av FVO


Lotten o Elisabeth Norlunds Stiftelse

ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i Stockholm eller dess omnejd bosatta: dels ensamstående äldre personer, som lever under betryckta ekonomiska omständigheter, företrädesvis s k “pauvres honteux” dels ock behövande änkor eller andra ensamstående kvinnor med minderåriga barn eller med barn under utbildning.Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Föreningen FVO

Köpmangatan 15 IIII

111 31 STOCKHOLM

 


Hjälp till enskilda

Anslag lämnas till person som är långvarigt sjuk eller gravt handikappad eller har vårdnaden om barn som är sjukt eller handikappat. Sjukdomen/handikappet ska styrkas med läkarintyg.

Gunvor och Josef Anérs Stiftelse har ett samarbete med FVO (Föreningen för välgörenhetens ordnande) som handlägger samtliga ärenden.

 • Kontakta FVO för ansökningsblankett på följande vis. Hemsida – www.foreningenfvo.se
 • Adress – Föreningen FVO, Köpmansgatan 15 4 tr, 111 31 Stockholm
 • Telefon – 08-20 03 40, 08-411 33 31, 08-411 54 39

Anslag lämnas ej till

 • Administration, investeringar eller motsvarande
 • Ändamål som stat och kommun är skyldig att bekosta
 • Alternativ medicin eller alternativ medicinbehandling

Sophiahemmet

Till Sophiahemmet, ideell förening finns ett antal stiftelser knutna med ändamål att stötta Sophiahemmets studenter eller Sophiasystrar ekonomiskt. Här följer en beskrivning av stiftelserna och vem som kan ansöka och hur det går till. Vänligen observera att många stipendier eller bidrag endast kan sökas av ekonomiskt behövande och att Sophiahemmet har uppdragit till FVO att administrerar ansökningarna och därmed pröva vem som är behövande.

Vad innebär ekonomiskt behövande?
Vi följer skatteverkets schablonregel vilket för närvarande innebär att sökandes årsinkomst skall vara lägre än 4 prisbasbelopp (vilket för 2019 innebär 186 000 kr) och sökandes nettoförmögenhet d v s samlade tillgångar inte får överstiga 1 prisbasbelopp (vilket för 2019 innebär 46 500kr). Om hushållet består av ytterligare personer får 1 prisbasbelopp läggas till per person till den totala årsinkomsten för hushållet på max 186 000 kr (Ex. 1 vuxen, 2 barn = 186 000 + 46 500 + 46 500, d v s den totala årsinkomsten för hushållet blir då 279 000 kr).

Vad gör FVO?
Föreningen för Välgörenhetens Ordnande är en ideell förening som förmedlar fondmedel till ekonomiskt behövande. Sophiahemmet, ideell förening och FVO har ett samarbete där FVO administrerar stiftelseansökningar med kriteriet ekonomiskt behövande.

Mer information eller frågor
Om du har frågor efter att ha läst igenom informationen om bidrag och stipendier, vänligen vänd dig till Sophiahemmets Ekonomichef tel 08-406 20 18.

För Sophiasystrar

För studenter

http://om.sophiahemmet.se/visa_2008_.asp?sida=41


 

 

 

 

 


Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

STIFTELSENS SOCIALA BIDRAGSVERKSAMHET

Ett av de ändamål som angivits för Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse är att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka. Inom detta område har vi etablerat ett samarbete med Föreningen FVO, som har långvarig erfarenhet av stödverksamhet av detta slag.

Den som söker stöd från vår stiftelse måste först beställa eller ladda ned en ansökningsblankett från FVO på den adress som anges nedan. För att det sedan skall vara möjligt att bedöma behovet av bidrag erfordras en fullständig redovisning med verifikationer och intyg enligt de anvisningar som ges på ansökningsblanketten.

Observera följande:

 • Ofullständigt ifyllda ansökningar tas inte upp till behandling.
 • Stöd ges inte till konvalescent- eller klimatresor.
 • Ansökningar från personer med andra bostadsorter än Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att prioriteras.

Adress för ansökningar om stöd till behövande:


Föreningen FVO, Köpmangatan 15, 111 31 Stockholm,

telefon:08-20 03 40 och 08-411 33 31.

Mer information och blanketter att ladda ned finns på Föreningen FVO:s hemsida www.foreningenfvo.se


Gustaf Söderbergs stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som oförskyllt råkat i nöd. Behörig sökande är svenska medborgare.

Ansökningsperiod:
1 februari – 31 mars
1 augusti – 30 september

Ansökan görs via blankett på Föreningen FVO’s hemsida eller genom att ringa 08-411 33 31 eller 08-20 03 40. Ansökan skickas till Föreningen FVO.

Länk till FVO


Stiftelsen Fanny Hirschs Minne

Ansökan sänds till:

Föreningen FVO
Köpmangatan 15, 4 tr.
111 31 STOCKHOLM

Märk kuvertet
“Fanny Hirschs Minne”

Stiftelsen Fanny Hirschs Minne ger bidrag till personer med “långvarig allvarlig psykossjukdom med avsevärd och bestående funktionsnedsättning” och är bosatta i Stockholms kommun, samt till organisationer vars syfte är att hjälpa denna persongrupp.

Bidrag ges framför allt till rekreation till exempel i form av en resa, hobbyverksamhet eller social samvaro.

Varje år ges två ansökningstillfällen:

 • ett på våren för enskilda personer (20 mars-14 april)
 • och ett på hösten för organisationer (1-27 oktober)

Observera att avslagsbeslut inte meddelas

https://www.fannyhirsch.se/


Per Erikssons stiftelse

Understöd/pension till behövande

 • Den sökande skall företrädesvis vara industriidkare (speciellt sk bergsmän), lantbrukare eller tjänsteman i allmän eller enskild tjänst eller efterlevande till någon av dessa yrkeskategorier
 • Den sökande skall sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län
 • Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer som motsvaras av fd Nora bergsförsamling och Vikers församling

Ansökningstid

Ansökningstiden för understöds- eller pensionsbidrag går ut 15 september. Beslut över inkomna ansökningar tas i månadsskiftet november/december. Utbetalning av bidrag sker under december månad.

Ansökan skall ske på särskild ansökningsblankett, som endast kan hämtas från Föreningen för välgörenhetens ordnandes (FVO:s) hemsida www.foreningenfvo.se eller rekvireras genom att sända ett frankerat kuvert till Föreningen FVO Köpmangatan 15 111 31 Stockholm.

Inga kompletteringar kommer att infordras från stiftelsens sida.

SEB stiftelser • 106 40 Stockholm • Tfn. 08-763 72 20 mån, tis och tors 9-11
Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 8-17


Stipendier

Sophiasystrarnas minnesfond

Sophiasystrarnas minnesfond (PlusGiro 97 39 16-0) delar årligen ut stipendier. Ansökan sker genom kontakt med styrelsen.

Övriga bidrag och stipendier

Till Sophiahemmet, ideell förening finns ett antal stiftelser knutna med ändamål att stötta Sophiahemmets studenter eller Sophiasystrar ekonomiskt. Här följer en beskrivning av stiftelserna och vem som kan ansöka och hur det går till. Vänligen observera att många stipendier eller bidrag endast kan sökas av ekonomiskt behövande och att Sophiahemmet har uppdragit till FVO att administrerar ansökningarna och därmed pröva vem som är behövande.

Med Sophiasyster avses legitimerad sjuksköterska som genomgått sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola.

Vad innebär ekonomiskt behövande?

Vi följer skatteverkets praxis vilket för närvarande innebär att sökandes årsinkomst inte får överstiga 179 200 kr och sökandes nettoförmögenhet d v s samlade tillgångar inte får överstiga ett prisbasbelopp vilket för 2018 är 45 500 kr. Om hushållet består av ytterligare personer får ett prisbasbelopp läggas till per person till den totala årsinkomsten för hushållet på max 179 200 kr (Ex. 1 vuxen, 2 barn = 179 200 + 45 500 + 45 500, d v s den totala årsinkomsten för hushållet blir då 270 200 kr).

Vad gör FVO?

Föreningen för Välgörenhetens Ordnande är en ideell förening som förmedlar fondmedel till ekonomiskt behövande. Sophiahemmet, ideell förening och FVO har ett samarbete där FVO administrerar stiftelseansökningar med kriteriet ekonomiskt behövande. Läs mer om FVO på www.foreningenfvo.se

Mer information eller frågor

Om du har frågor efter att ha läst igenom informationen om bidrag och stipendier, vänligen vänd dig till Sophiahemmets Ekonomichef tel 08-406 20 18. Ansökningsblanketter hittar du på Sophiahemmets hemsida www.sophiahemmet.se/stipendier. De gamla blanketterna är inte giltiga då de inte är fullständiga och inte kan bedömas korrekta.

Samstiftelsen Solhemsstiftelsen

Bidrag till vård och hjälpverksamhet bland Sophiasystrar, företrädesvis dem som uppnått 60 års ålder. Bidrag kan även sökas av Sophiasyster för vidareutbildning.

Kriterium: Sophiasystrar och ekonomiskt behövande
Ansökningsdatum: 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till: FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm

Stipendieblankett_Samstiftelsen_Solhemsstiftelsen(pdf)

Samstiftelsen för rehabilitering

Bidrag till Sophiasystrar och studenter vid Sophiahemmet Högskola som är i behov av ekonomiskt stöd eller efter sjukdom är i behov av rehabilitering eller viss tids vila.

Kriterium: Ekonomiskt behövande/rehabilitering
Ansökningsdatum: 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till: FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm

Stiftelsen Gösta och Gunhild Åhléns stipendiefond

Stipendier till nyexaminerade sjuksköterskor från Sophiahemmet Högskola, vilka visat särskild fallenhet för sjuksköterskeyrket. Stipendierna ska avse vidareutbildning. Med nyexaminerad avses student vid Sophiahemmet Högskola som examinerats under de senaste 12 månaderna.

Kriterium: Nyexaminerad sophiasyster
Ansökningsdatum: 1 april och 1 oktober
Beslut och utbetalning: Under april och oktober innevarande år
Ansökan skickas till: Sophiahemmet, ideell förening, Sissel Andreassen
Gleissman, Box 5605, 114 86 Stockholm

Stiftelsen Tora Wåhlins fond för Sophiasystrar

Stipendier för resor eller vidareutbildning till välförtjänta Sophiasystrar, med företräde för dem som tjänstgör vid Sophiahemmet.

Kriterium: Sophiasyster
Ansökningsdatum: 1 april och 1 oktober
Beslut och utbetalning: Början av maj och november årligen
Ansökan skickas till: Sophiahemmet, ideell förening, Sissel Andreassen Gleissman, Box 5605, 114 86 Stockholm

Helge A:son Johnsons fond

Bidrag för vidareutbildning bland Sophiasystrar eller för annan hjälpverksamhet bland Sophiasystrar. Vidareutbildning av annan sjukvårdspersonal vid Sophiahemmet.

Kriterium: Sophiasyster eller annan sjukvårdspersonal
Ansökningsdatum: 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till: FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm


 

Fond för unga och gamla dansare

Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

ÄNDAMÅL

Att stödja och uppmuntra danskonsten i Sverige genom att lämna understöd för främjande av ungdoms undervisning och utbildning till danskonstnärer, främja vetenskaplig forskning inom danskonsten samt främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta danskonstnärer.

För detta ändamål får – sedan en tiondel av denna totala årliga avkastningen lagts till kapitalet – tas i anspråk den årliga nettoavkastningen av stiftelsens tillgångar samt den avkastning som uppkommer genom omsättning av stiftelsens tillgångar, i den mån avkastningen inte behövs för att upprätthålla en långsiktigt god utdelningskapacitet och trygga realvärdet av stiftelsens tillgångar.

Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

 

Box 6064

102 31 STOCKHOLM

08-6626570

Fond till personer med rörelsehinder

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

För er som inte får bilstöd genom Försäkringskassan vill vi tipsa om Norrbacka-Eugeniastiftelsen. Sista ansökningsdag 28 februari 2020.

Ändamål

Norrbacka-Eugeniastiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl. a. boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete.

Bidrag får inte avse ändamål vars bekostande åligger stat eller kommun.

Medel som härrör från egendom som tillhört Sällskapet Eugeniahemmets stiftelse skall vid tillgodoseende av angivna ändamål i första hand användas för verksamhet som avser rörelsehindrade barn och före detta elever vid Eugeniahemmet.

 

Bidrag till enskilda personer

Stiftelsen beviljar bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde. Personer med enbart annan funktionsnedsättning är inte berättigade till bidrag. Personer bosatta i Skåne hänvisas till Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne, tel 042-14 66 50.

Rörelsenedsättningens art och omfattning samt behovet av ekonomiskt stöd för det sökta ändamålet ska styrkas med intyg från läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast. Intyget ska vara daterat och underskrivet och inte äldre än två år. Sökanden ska även bifoga eget brev som närmare beskriver behovet av det man söker bidrag till.

Bidrag beviljas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén. Bidrag avser inte att täcka totalkostnad.

Bidrag kan sökas för ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun, t ex till fordon, körkortsutbildning, dator, anpassade möbler, hushållsmaskiner, fritids- och sportredskap samt till merkostnader för studier. Bidrag kan även sökas till rekreationsresor och läger. Bidrag beviljas högst tre gånger under en period på fem år.

Bidragens storlek och fördelning beror dels på tillgängliga medel, dels på antalet ansökningar. För att kunna beviljas bidrag till bil (maxbelopp 45,000 kr) ska möjligheten att få statligt bilstöd undersökts/sökts från Försäkringskassan och ansökan avslagits (kopia på avslag och körkort ska bifogas ansökan).

Bidrag beviljas inte om den taxerade inkomsten är högre än fyra prisbasbelopp för ensamstående. Tillägg med ett prisbasbelopp för varje person boende i hushållet.

Kopia på ”Beslut om årlig beskattning” från det senaste taxeringstillfället för sökande och maka/make/sambo ska bifogas ansökan. Även inkomstuppgift för året innan ansökningsåret ska styrkas med kopia på kontrolluppgift/er.

Stiftelsen beviljar inte bidrag till kostnader för t ex rehabilitering, tandvård, läkarvård, sjukgymnastik, behandlingar av olika slag, medicin, hälsokost, glasögon, kläder, skor, tv, kyl o frys, dammsugare, spis, reparationer, installationer och service. Stiftelsen beviljar inte heller allmänt ekonomiskt stöd eller bidrag retroaktivt.

Stiftelsen kan komma att samråda om ansökan med andra stiftelser. Beviljat bidrag utbetalas i efterhand efter skriftlig rekvisition där kostnad ska styrkas.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen Tel: 08-751 18 29

Postadress: Box 6240, 102 34 Stockholm E-post: info@norrbacka-eugenia.se

Sista ansökningsdag är den 28 februari varje år, skriftligt besked om bifall eller avslag lämnas i maj månad varje år.

Ansökningsblankett hämtas här

 

 

Stiftelsen Elly och Ingegerd Lundgrens Minnesfond

Fond till behövande reumatiker och cancersjuka

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Elly och Ingegerd Lundgrens Minnesfond

Organisationsnummer: 857500-0693
Adress: SEB Enskilda Banken

Stiftelser & Företag

405 04 GÖTEBORG

Telefonnummer: 031-622516
Ändamål: Stiftelsens ändamål skall vara att lämna bidrag till behövande reumatiker och cancersjuka.
År: 2013
Tillgångar: 3.508.801 kr

Britt-Marie och Jakob Erikssons stiftelse, uppdaterad!

Fond för ungdomar i Örnsköldsvik med funktionsnedsättningar

Britt-Marie och Jakob Erikssons stiftelse/Funktionsrätt

Bild från Instagram annikasnaturligating

Bild från Instagram annikasnaturligating

Stiftelsens syfte är att ”hjälpa handikappade ungdomar i
Örnsköldsviks kommun med hjälpmedel, resor och att i övrigt uppfylla
deras särskilda behov”. Du som kan söka är mellan 13 och 18 år,
har en diagnos och är medlem i en förening ansluten till Handikapp-
föreningarnas samarbetsorganisation, HSO, i Örnsköldsvik.
Jakob och Britt-Marie ägde en gård i Sund, Domsjö, och hade inga egna
barn. Jakob var mycket intresserad av aktieaffärer och när han dog
2006 ägde paret aktier för många miljoner. När Britt-Marie dog några
år senare och hade de bestämt att arvet skulle bilda en stiftelse i syfte
att stötta ungdomar med funktionsnedsättning.
Stiftelsen Britt-Marie och Jakob Erikssons stiftelse förvaltas av
Swedbank AB och det finns ett fördelningsråd lokalt i Örnsköldsvik.
Rådet arbetar med att fördela stipendiet varje år. Fördelningsrådet
representeras av Swedbanks kontor i Örnsköldsvik, personer som
kände paret Eriksson eller som har kunskap om stöd till ungdomar
med funktionsnedsättning
Ansökningsblankett

 

Ansökan skickas till Funktionsrätt Örnsköldsvik, Fabriksgatan 25, 891 33 Örnsköldsvik

Ansökan senast 31 oktober, utdelning sker en gång per år.

Vi bryr oss mera

Donera bidrag!

bryr sig om andra

Stiftelsens ändamål skall främjas genom:

A, Att Stiftelsen i Sverige verkar för att erhålla frivilliga bidrag, gåvor och legat samt att erhållna medel, antingen i dess helhet eller avkastningen därav, används för att möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter.

B, Att Stiftelsen samarbetar med och assisterar ansvarsmedvetna organisationer i Sverige för att härigenom kunna skapa bra fritidsverksamhet.

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas av utsedd revisor.

Vill du lämna ett bidrag?

Gör en insättning på bankgiro: 836-7823.
Märk inbetalningen med ditt namn, såvida du inte önskar att vara anonym.

Tekn Dr Marcus Wallenbergs SAS-Stiftelse

Fond för behövande pensionärer i SAS och deras äkta makor/makar samt till änkor/änklingar efter sådana pensionärer.

ÄNDAMÅL

Att lämna bistånd till behövande pensionärer i SAS och deras äkta makor/makar samt till änkor/änklingar efter sådana pensionärer.

Tekn Dr Marcus Wallenbergs SAS-Stiftelse

SAS, avdelning STOIZ-I

195 87 STOCKHOLM

08-7970000

Bidragsstiftelsen

Fond för rörelsehindrade

Ansökan om bidrag för 2020 öppnar 1 maj.

Vem kan ansöka om bidrag?

Alla som har ett betydande rörelsehinder som inte har sin grund i utvecklingsstörning eller någon neuropsykiatrisk diagnos kan söka.

När söker man?

 • För boende i hela landet (förutom i Göteborgs eller Kronobergs län) är ansökningstiden 1 maj – 1 september. Besked om bidrag lämnas i mitten av december.
 • Är du boende i Göteborgs eller Kronobergs län kan du söka året om. Besked om bidrag för dessa ansökningar lämnas inom 3 månader efter din ansökan.

Vad skickar man med i ansökan?

Till ansökan bifogar du ditt senaste skattebesked samt ett läkarintyg som inte är äldre än 3 år. Hur stort bidrag som betalas ut kan variera, beroende på kostnaden för det du har sökt bidrag för. Bidrag från en stiftelse får enligt Skatteverkets regler endast lämnas till person eller familj vars taxerade inkomst är lägre än 186.000 kr (2019), med tillägg om ett prisbasbelopp (46.500 kr) för varje person som bor i hushållet. Som princip gäller att det inte går att få bidrag varje år. Har du till exempel fått bidrag beviljat 2018 så kan du göra en ny ansökan 2020. Man kan heller inte få bidrag i efterskott.

Ladda ner din ansökningsblankett

Det finns tre olika blanketter beroende på var i landet du bor.

Ladda ner ansökingsblanketten för boende i Kronobergs län.

Ladda ner ansökingsblanketten för boende i Göteborgs län.

Ladda ner ansökningsblanketten för boende i övriga Sverige.

Skicka in din ansökan

Ansökan tillsammans med önskade bilagor (skattebesked och läkarintyg, se information ovan på denna sida) postas till:

 • Bidragsstiftelsen DHR, Alsnögatan 7, 116 41 Stockholm

För boende i Göteborgs- och Kronobergs län kan ansökan skickas in året runt. Besked om bidrag lämnas inom 3 månader. För boende i övriga Sverige är ansökningsperioden 1 maj till 1 september. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. Välkommen med din ansökan!

Några exempel på vad du kan söka bidrag för


studier
tekniska hjälpmedel som samhället inte står för, till exempel dator, smartphone, surfplatta, tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, hushållsmaskin, anpassning till symaskin, TV, höj/sänkbar fåtölj, stokkestol…
anpassade fritids- och idrottsredskap, till exempel rullstol, 3-hjulig cykel, motionscykel, 4-hjuling…
rehabilitering- eller semestervistelser, i första hand för att täcka kostnader för medhjälpare. I de fallen är det viktigt att du anger resmål, den totala kostnaden och det sökta beloppet.
• Bidragsstiftelsen ger däremot inte bidrag till: bilinköp eller reparation av bil eller andra fordon.

Emelie och Oscar Bjelkes stiftelse

Studiehjälp till studenter i Jämtland

Stiftelsenamn: Emelie och Oscar Bjelkes stiftelse
Organisationsnummer: 893201-4908
c/o Adress: Handelsbanken
Adress: Box 663
Postnummer: 831 27
Ort: Östersund
Telefonnummer: 063-16 79 00
Fax:
E-post: anni25@handelsbanken.se
Webbsida:
Kontaktperson: ostersund@handelsbanken.se
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västernorrlands län
Län: Jämtlands län
Säte: Östersund
År: 2018
Tillgångar: 11.325.876 kr

Ändamål:

Enligt testamentet skall kvarlåtenskapen sedan vissa legat utgått, överlämnas till Svenska Handelsbankens notariatavdelning i Östersund för förvaltning.

1. Fonden skall hållas placerad i de bästa, mot inflation såvitt möjligt skyddade värden, vilka giva avkastning. Denna skall efter ansökan, på sätt och under villkor som här nedan stadgas, årligen användas för att bereda studiehjälp åt ett lämpligt antal mindre bemedlade manliga eller kvinnliga studerande ungdomar i Jämtland. Denna hjälp skall ha till syfte i första hand att underlätta mottagarens möjlighet att bekosta sina resor till och från skolstaden samt därjämte, i mån av tillgång på medel, även hans eller hennes vistelse där. Med "skolstaden" menas varje ort inom landskapet Jämtland, där sådan läroanstalt finnes, där det nu eller framledes är möjligt att avlägga studentexamen eller avgångsexamen från tekniska läroverket, eller annan därmed likställd examen.

2. I övrigt skola följande villkor gälla för erhållande av studiehjälp ur fonden: Att studeranden själv är född och bor i landskapet; att åtminstone en av hans föräldrar jämväl är eller var född i Jämtland; att studeranden är inskriven såsom elev i någon av de läroanstalter, som här ovan bestämts; att han eller hon bor så långt från skolstaden att resekostnaden utgör en icke betydelselös utgift i förhållande till övriga kostnader för studierna. - Meningen är att anslag ur fonden skall bli och även kännas som en god hjälp för en därav förtjänt studerande.

3. Understöd ur fonden skall utdelas årligen för ett läsår i sänder och avkastningen får icke fonderas. Samma sökanden kan erhålla understöd flera läsår efter varandra fram till examen.

Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond

Psykisk ohälsa

ÄNDAMÅL: Dels att lämna bidrag till behövande patienter inom sådana offentliga psykiatriska öppna och halvöppna vårdformer, som motsvarar den tidigare psykiatriska hjälpverksamheten vid de statliga sinnessjukhusen och dels att understödja vetenskaplig psykiatrisk forskning i Sverige.

VEM KAN SÖKA: Stiftelsen delar ut bidrag till hjälpbehövande i öppen psykiatrisk vård och anslag för psykiatrisk forskning.  Bidrag kan ej erhållas två år i följd. 

ANSÖKAN: För forskning: Senast 15 februari på särskild blankett som beställs via telefon i sju exemplar. För enskild person: Senast 15 februari, skriftligt per brev i ett exemplar. Läkarintyg från en överläkare.

KONTAKTDETALJER

Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond

Nordea Stiftelseadministration

H 103
10571 STOCKHOLM

Telefon: 010-1569888

E-mejl: stiftelsetjanst@nordea.com

Webbsida: http://bit.ly/2mC03Cf