Stiftelsen Fritz och Ellen Claesons Fond

Sjukhjälp- och donationsfond för boende i Tranemo

ÄNDAMÅL

En tiondel av avkastningen skall årligen läggas till kapitalet.Den årliga afkastningen af denna fond bör hufudsakligen användas till att lindra sjukdoms- och fattigdomsnöd genom att t.ex. 400 Kr. däraf årligen utdelas i poster på 30, 40 och 50 Kronor till sådana fattiga och sjukliga som helst vilja i egen eller hyrda lägenheter försöka genom arbete så långt möjligt är reda sig själva, men till följd af sjuklighet eller ålderdom icke kunna helt förskaffa sig sitt uppehälle.Beträffande återstående afkomst af ofannämda fond 6 a 700 Kr. årligen torde det vara vanskligt att nu närmare reglementera för en fond, som beräknas komma att verka så i framtiden som denna, utan önskar jag öferlemna åt kommunalstämma att efter framdeles sig företendebehof och omständigheter däröfer besluta, därvid hållande sig inom ramen för afsedda ändamålet och med tanke fäst på att där så behof förefinnes lindra hos medellösa uppkommande sjukdomsnöd.

Stipendier och priser

Fond till arbetande barnfamiljer med många barn

Berg och Johanssons minnesfond

Berg och Johanssons minnesfond

Stiftelsen ska lämna bidrag till behövande arbetarfamiljer, med företräde till familjer med många barn. Stiftelsen får inte lämna bidrag till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

Ansökningstiden för 2021 är förlängd och ska vara LO tillhanda senast 30 april 2021.

Ansökningar

Ansökningar skickas till respektive stiftelse med adress LO, 105 53 Stockholm.

Om du har frågor kontakta Bo Carselid, bo.carselid@lo.se, tel 070-698 28 47.

 

https://www.lo.se/start/det_gor_lo/stiftelser_som_lo_forvaltar

Stiftelsen för uppmuntran av öm och sedlig modersvård

Ensamstående föräldrar

Stiftelsenamn:

Stiftelsen för uppmuntran av öm och sedlig modersvård

Org.Nr:

8024781703

Stiftelsetyp:

Annan stiftelse

Firmatecknare:

Stiftelsens firma tecknas av styrelsens ledamöter två i förening.

Ändamål:

Att främja omsorg om barn och ungdomars vård och fostran genom att lämna bidrag till företrädesvis ensamstående förälder som är i behov av det. Behovet måste vara förenat med "öm och sedlig modersvård", det vill säga god och kärleksfull uppfostran. Målgruppen som stiftelsen främjar ska vara boende inom Göteborgs kommun.

Län:

Västra Götalands län (reg.myndighet: Västra Götalands län)

Kommun:

Göteborg

Co adress:

Danske Bank, Stiftelsetjänst

Adress:

Box 110 55

Postnr:

40422

Postort:

Göteborg

Telefon:

0752-484141

Stiftelsen Volrathine Kalls donationsfond

Fond för lantbrukare i Sverige

ÄNDAMÅL: Att främja lantbrukare i Sverige och deras familjer, som under det löpande året mist sin egendom genom sådana olyckshändelser som orkaner, vattenflöden, hagel, missväxt eller andra omständigheter som de inte kunnat råda över. Stiftelsen främjar även lantbrukares familj då man eller far omkommit genom vådlig händelse.

ANSÖKAN: Senast 15 november på särskild blankett. För mer information se kommunens hemsida.
UTDELNING: Årligen i december månad.

KONTAKTDETALJER
Stiftelsen Volrathine Kalls donationsfond
Göteborg Stad
Per Wallenius
40482 GÖTEBORG
Telefon: 031-3680211
E-mejl:
Webbsida: http://www.goteborg.se/stiftelser

Stipendier till tidigare elever från Hovåsskolan, Trollängsskolan, Sisjöskolan, Askimsskolan och Hultskolan

Stiftelsen Janneman Schmidts fond

Stiftelsen Janneman Schmidts fond

Du som är 16-25 år, studerar och tidigare ha varit elev på Hovåsskolan, Trollängsskolan, Sisjöskolan, Askimsskolan eller Hultskolan kan ansöka om bidrag från Stiftelsen Janneman Schmidts fond.

Ändamål

"Fondens ändmål är att av dess avkastning bereda studiehjälp i form av stipendier åt behövande och skötsamma ungdomar i åldern 16-25 år med markerat intresse för vidare utbildning. Dessa ungdomar ska tidigare ha varit elever vid Askims skolor (Hovåsskolan, Trollängsskolan, Sisjöskolan, Askimsskolan och Hultskolan) och fortsätter sin studiegång efter den obligatoriska skolan i gymnasieskolan eller bedriver akademiska studier eller studier i annan yrkesutbildningsanstalt. Hinder skall icke möta för en och samma stipendiat att flera gånger erhålla stipendium ur fonden. Vid behovsprövning tages hänsyn till under samma läsår erhållet annat stipendiums storlek. Sedan Askims kommun den 1 januari 1974 inkorporerats med Göteborgs kommun skall stipendier ur fonden vara förbehållna tidigare elever vid skolor i f.d. Askims kommun. Vidare skall vad ovan stadgats om skolstyrelsen i Askims kommun avse skolstyrelsen i Göteborgs kommun. Det åligger den senare att utse en av de rektorer som tjänstgör i f.d. Askims kommun att utföra de uppgifter som omnämns i § 6."

Ansökan

I ansökan ska du motivera varför du söker bidrag ur fonden. Ansökan ska dessutom innehålla följande information:

  • För- och efternamn
  • Hemadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Tiosiffrigt personnummer
  • Aktuell skola, läsår och klassbeteckning eller klassbeteckningar

Sista ansökningsdatum är 31 mars varje år.

Skicka ansökan till:

Hovåsskolan (märk kuvertet med "Till ansvarig för Janneman Schmidts fond")
Box 1015
405 21 Göteborg

Frågor?

Kontakta Hovåsskolan på 031-366 34 10, 031-366 34 00 eller 031-366 34 01

Ljungbergs minne

Bidrag till ”äldre, verkligt behövande inom Västernorrlands län”.

Sök bidrag från Ljungbergs minne senast den 31 januari 2021

Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs minne delar årligen ut bidrag till ”äldre, verkligt behövande inom Västernorrlands län”.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av personer över 60 år som är folkbokförda i Västernorrlands län. Du som söker ska ha låg taxerad inkomst och begränsade kapitaltillgångar. Personer med grav synskada, neurologisk eller ortopedisk funktionsnedsättning ges företräde.

Så görs en ansökan

Sista ansökningsdag är den 31 januari 2021. Kom ihåg att bifoga intyg från läkare, arbetsterapeut, distriktssköterska eller kurator, för att styrka en eventuell funktionsnedsättning. Du ska även kunna styrka dina inkomster för att beviljas bidrag.

Ljungbergs Minnes Nämnd sammanträder efter handläggning av ansökningarna i februari. Därefter betalar SEB ut pengar till de som beviljats.

Mer information och ansökningsbiljett finns på sidan för stiftelser:

Stiftelser

Kontakt

Anna M Karlsson

Fond för behövande vilka varit eller är sysselsatta inom hotell-, restaurang- eller cafébranschen i Göteborg med omnejd

Göteborgs HRC Understödsfond Stiftelse

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande, vilka varit eller är sysselsatta inom hotell-, restaurang- eller cafébranschen i Göteborg med omnejd, oavsett vilken befattning de innehar samt i övrigt bedriva välgörande och social verksamhet.

Karins Juridik & Ekonomi AB

Datavägen 14 B

436 32 ASKIM

031-285721

Föreningen i svenska RE Rehabilitering på Gran Canaria i svenska Re:s anläggning

Klimatvård

Svenska Re är en rehabiliteringspartner med målet att erbjuda hälsofrämjandeprogram som ger en långsiktigt hållbar rehabilitering. Allt RE gör syftar till att deltagaren ska bli friskare och starkare under vistelsen, och att de goda vanorna följer med hem. Tre veckor på internat i ett gynnsamt klimat har visat sig effektivt för att etablera nya vanor och att lägga om livsstil på lång sikt.

Finansiering via försäkringsbolag
Om du har en sjukförsäkring via ditt arbete kan det finnas möjlighet att den täcker delar av kostnaden för din rehabilitering. Enklast är att ta kontakt med HR-avdelningen på din arbetsplats.

Finansiering via region
Om du har psoriasis eller reumatisk sjukdom kan det finnas möjlighet att din rehabilitering bekostas av den region du tillhör. Sök via webben på ”klimatvård” i den region du bor.

Förebyggande sjukpenning
Om du ska delta i ett av våra rehabiliteringsprogram och just nu inte är sjukskriven kan du söka förebyggande sjukpenning med remiss från din läkare. Då får du ersättning från Försäkringskassan under din rehabiliteringsperiod.

Läs mer hos Försäkringskassan

Finansiering av rehabiliteringen

Våra rehabiliteringsprogram på tre eller fyra veckor finansieras som regel av deltagarens arbetsgivare, en försäkring eller någon av regionerna. För att delta i ett rehabiliteringsprogram behöver du remiss från en läkare.

Hälsoveckorna betalar du själv och de är öppna för alla. Privatpersoner är naturligtvis även välkomna att finansiera sin egen rehabilitering.

Klimatvård

Klimatvård innebär att vistas i ett varmt och soligt klimat i minst tre veckor och har visat sig effektivt vid psoriasis och reumatologiska sjukdomar. Att vistas i ett varmt och behagligt klimat är även gynnsamt vid annan rehabilitering då det skapar en upplevelse av välbefinnande och aktiverar kroppens trygghetssystem. Det främjar läkning och gör det enklare att etablera nya goda vanor och att utmana sig själv såväl fysiskt som emotionellt. Gran Canaria ligger i den subtropiska klimatzonen, årsmedeltemperaturen i San Agustín är 24 grader och soltimmarna är många året runt.

Läs vidare här!

GRAN CANARIA:

ROCAS ROJAS

35100 SAN AGUSTÍN

GRAN CANARIA, SPANIEN

TEL: 08-20 55 10
info@svenska-re.se

STOCKHOLM:

ARTILLERIGATAN 6

114 51 STOCKHOLM

Fond för behövande, sjuka, gamla och barn

Stiftelsen till Inger och Birgit Hulténs minne

Stiftelsen till Inger och Birgit Hulténs minne

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja barns vård och fostran eller utbildning, främja vård av personer som är dels behövande, dels antingen gamla eller sjuka eller handikappade, samt främja vetenskaplig forskning och undervisning.

 

SEB

Institutioner & Stiftelse

405 04 GÖTEBORG