Värkstadsstiftelsen

Mål att främja vård, utbildning, medicinsk forskning eller annan verksamhet som syftar till att öka kunskapen om värk och smärta samt öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta

 • Bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen KÄLLA
 • Bidrag om maximalt 20 000 kronor kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd.
  Värkstadsstiftelsens ändamål
  Stiftelsen ska ha ett allmännyttigt ändamål, att främja vård, utbildning, medicinsk forskning eller annan verksamhet som syftar till att öka kunskapen om värk och smärta samt öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta. Annan verksamhet syftar i första hand på information och utbildning kring det av stiftaren utvecklade Värkstadskonceptet, dvs. att i grupp arbeta med sin värk, sig själv och sin livssituation för att därigenom lära sig att bemästra sin värk. Även människor med neuropsykiatriska, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd kan omfattas av stiftelsen. Stiftelsens huvudsakliga ändamål ska inte vara att bedriva sjukvård utan i första hand att ta vid efter utredning och behandling i sjukvården. Värkstadsstiftelsen ska hjälpa människor att må bra trots kvarstående symtom.

  Bidrag beviljas inte till:
   Privatpersoner
   Resor
   Lönekostnader

  Projektansökan
  Projektbeskrivning ska lämpligen omfatta följande punkter:
   Projektnamn
   Sammanfattning
  o Skriv en kort sammanfattning av projektet
   Sökande/projektansvarig
  o Förening – beskriv lite om föreningen, antal medlemmar, verksamhet, syfte, mål.
  o Forskare – beskriv tjänsteställning, institution, meriter m.m.
  o Annan sökande – beskriv tjänsteställning, sammanhang, meriter m.m.
   Bakgrund och nulägesbeskrivning
  o Varför vill du/ni göra projektet, vilka behov är det som ska tillgodoses?
   Syfte
  o Beskriv vad du/ni vill göra, vad projektet ska åstadkomma.
   Mål
  o Beskriv såväl kvantitativa som kvalitativa mätbara mål.
   Målgrupp
  o Beskriv vilka personer projektet riktar sig till och hur de ska rekryteras.
   Metod
  o Beskriv vad det är du/ni ska göra och/eller studera i projektet.
   Betydelse
  o Vad är nyttan för målgruppen? På vilket sätt kan projektet uppfylla syftet?
   Etiska överväganden.
  o För att erhålla anslag för forskningsprojekt krävs att det har granskats och godkänts av
  etikprövningsnämnd. Diarienummer från etikprövningsnämnd anges i ansökan.
  o Om etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska detta anges.
   Tidsplan
  o Beskriv projektets startdatum och slutdatum samt tidpunkt för eventuella etappmål.
   Budget
  o Precisera projektets kostnader och eventuella intäkter.
   Sökt belopp
  o Beskriv vilka projektkostnader det sökta beloppet är tänkt att täcka.
   Anslag från andra anslagskällor
  o Beskriv ytterligare sökta och i förekommande fall beviljade anslag från andra bidragsgivare.
   Referenser
  o Ange gärna referenser till tidigare genomförda projekt inom det aktuella projektområdet
  eller referenser som styrker behov av projektet.
   Kontaktperson och underskrift
  o Namn, adress inkl. e-postadress, i förekomande fall även organisationsnummer.
  o Plusgironummer/bankgironummer till vilket ev. beviljat bidrag ska inbetalas.
   Bilagor
  o Om sökande är en förening, bifoga verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, resultat- och balansrapport.
  o Ev. meritförteckning

  Gunilla Brattberg
  Ordförande
  Värkstadsstiftelsen
  c/o Brattberg
  Bergsgatan 12, 112 23 Stockholm
  Tel: 08-336789, 070-5696789
  E-post: varkstad@varkstaden.se

Är du ensamstående kvinna mellan 20-40 år och längtar efter ett yrke?

Eva Nordbergs stipendium

Söka stipendium för yrkesutbildning

Är du ensamstående kvinna mellan 20-40 år och som har eget försörjningsansvar för barn och vill gå en yrkesutbildning kan du söka ett stipendium hos Eva Nordbergs stiftelse.

Om du inte är svensk medborgare, måste svenskt uppehållstillstånd föreligga.

Utdelade medel ska främja ditt oberoende och din egna försörjning.

ANSÖKNINGSBLANKETT

SÖK STIPENDIUM

 

Stipendier för att främja barn och ungdomars intresse för botanik och odling

Uno Wibell

Uno Wibell Stipendier

Föreningen vill uppmuntra barn och unga att i olika projekt utveckla sitt intresse för trädgård, botanik och miljö genom att årligen dela ut Uno Wibell stipendier.

Uno Wibell var föreningens förste ordförande 1988-1996. Vid hans avgång hedrades han med stipendier som ges ut i hans namn.

Utlysningen sker på hösten och kan sökas fram till 1 mars varje år för att sedan delas ut på föreningen Botaniskas Vänners föreningsstämma i maj månad. Projektmedel beviljas vanligen mellan 2 000 och 10 000 kr.

Stipendieansökan bör bestå av:

 • en beskrivning av det planerade projektet
 • vilka som deltar
 • uppskattad tidsram
 • kostnad för projektet

Här kan du ladda ner ansökan för Uno Wibell stipendier.
Pages/Apple,    Word/Microsoft/Chrome,   PDF (endast utskrift)

För mer information vänligen skicka e-post till info@botaniskasvanner.se

uno wibell stipendier

 

Skänk pengar till Svenska Djurfonden i julklapp

Stiftelsen Svenska Djurfonden

bildades sommaren 2023 av influencern & författaren Therése Lindgren

Stiftelsen Svenska Djurfonden har som ändamål att verka för och stödja främjandet av djur och dess livsvillkor, oavsett art. I Sverige såväl som globalt ska stiftelsen på olika sätt stödja och samverka med organisationer och individer i syfte att förbättra livsvillkoren för djur.

Stiftelsen ska främja sitt ändamål genom att lämna anslag till organisationer eller individer som genom gärning, engagemang eller forskning verkar för förbättrad djurhälsa, stärkt djur- och/eller artskydd och djurrättsfrågor samt för omhändertagande och/eller omvårdnad av djur.

Stiftelsen ska även främja sitt ändamål genom att samverka med organisationer som bedriver verksamhet som överensstämmer med stiftelsens ändamål samt genom kunskapsspridning och informationsgivning.

Vill du förbättra djurens livsvillkor?

Vill du bidra till vårt arbete med att förbättra djurens livsvillkor? Donera din gåva via swish eller kontakta oss om du vill veta mer. Vi är tacksamma för varje bidrag som skapar möjlighet att göra skillnad för djuren.

Swishnummer: 123-415 61 88

Ansök om bidrag från Svenska Djurfonden

Stiftelsen Svenska Djurfonden ger bidrag till organisationer, forskning eller privatpersoner som verkar för förbättrad djurhälsa, stärkt djur- och/eller artskydd och djurrättsfrågor samt för omhändertagande och/eller omvårdnad av djur. Ansökan om bidrag kan lämnas när som helst under året men beslut om vilka som beviljas bidrag fattas vid två tillfällen årligen. Sista ansökningsdatum för respektive period är 31 mars samt 30 september.

https://www.svenskadjurfonden.se/om-stiftelsen