Fond för ålderspensionärer eller långtidssjuka i alla åldrar med sjukersättning, som är boende Strängnäs kommun.

Ivar Lindströms Stiftelse

Stiftelser inom Strängnäs kommun

Ivar Lindströms Stiftelse

Ingvar Lindströms Stiftelse är en privat stiftelse som bildades 2002 och verkar i Strängnäs kommun. Stiftelsen lämnar tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande ålderspensionärer och personer med sjukersättning som är boende och mantalsskrivna i Strängnäs kommun. Via stiftelsen går det att söka bidrag till exempelvis vård, tandvård, glasögon, skor, baskläder, hushållsnära tjänster och basutrustning/basmöbler till hemmet.Söker du bidrag till tandvård ska du till din ansökan bifoga kostadsspecifikation från din tandläkare.

Normalt genomför stiftelsen två ansöknings- och utdelningsperioder per år.Vi kallar det vårutdelning och höstutdelning. Tidpunkterna som tillkännages på denna hemsida och i lokalpress. Ansökan kan endast ske på stiftelsens egna ansökningsformulär.

Ansökningsformuläret finns att hämta hos stiftelsens samarbetspartners. Det är Multeums info-disk, kommundelskontoren/biblioteken i Åker, Mariefred och Stallarholmen. Dessutom Svenska kyrkans församlingar och diakoner, pensionärsorganisationerna PRO och SPF, vårdcentralernas kuratorer och tidningen Måsen i Mariefred.

Genom vänligt bemötande från kommunens socialkontor finns ansökningsformuläret också tillgängligt på denna info-sida. Se det gula fältet nedan. Där kan du i lugn och ro läsa igenom formuläret och också skriva ut det själv.

Har du frågor är du välkommen att kontakta stiftelsens medarbetare Barbro Ekman, telefon 073-936 40 17.

Fond till behövande

Stiftelsen William Gordon Dicksons donationsfond

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall begagnas till pensioner, gåvor och övriga barmhärtighetsverk.

Barclay

Erik Dahlbergsgatan 23

411 26 GÖTEBORG

073-726 56 66

ANSÖKNINGSTID 1 feb - 31 mars

 

Studiestöd till ungdomar i kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora samt i orterna Järle eller Ervalla

Per Erikssons stiftelse

Understöd för studieändamål

Vem kan söka/behörighetskrav

 • Den sökande eller någon av dennes föräldrar skall sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län. Det innebär att man skall vara bosatt i kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora samt i orterna Järle eller Ervalla
 • Understöd kan tidigast utgå för studier på gymnasienivå
 • Understöd beviljas ej för studier på årskurs 1 gymnasiet; studerande på gymnasiets introduktionsprogram samt på komvux kan dock söka understöd redan från första termin (nyhet from läsår 2012/13)
 • Understöd beviljas ej för studier på årskurs 1 på universitet/högskola; studerande på KY-utbildning kan dock söka bidrag redan från första termin (nyhet from läsår 2012/13)
 • Understöd utgår inte för doktorandstudier
 • Studierna skall avse heltidsstudier om minst en termin
 • Bidrag beviljas efter prestation (betyg, studieresultat, studietakt eller motsvarande)
 • Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer inom f d Nora bergsförsamling och f d Vikers församling

Ansökningstider

Sista ansökningsdag för studier är 25 september.
Ansökningsperioden öppnar 4-5 veckor innan sista datumet för inlämning.

Något ytterligare ansökningstillfälle under läsåret kommer ej att ges. Beslut om understöd tas tidigast i mitten av december. Samtliga sökande meddelas stiftelsens beslut per e-post . Inga besked ges per telefon.

Ansökningsblankett

Stiftelsens ansökningsblankett är helt digital. För att kunna söka måste den sökande uppge en e-postadress, till vilken stiftelsens beslut om ansökan kommer att skickas. Det behöver inte vara en personlig e-postadress, det går bra med en förälders eller en bekants e-postadress.

Den sökande behöver inte längre begära personbevis från skatteverket, utan en automatisk kontroll sker om den sökande eller någon av dennes föräldrar uppfyller bokravet.

Till ansökan skall antagningsbesked (gäller endast för studier på gymnasieskolans introduktionsprogram, komvux, KY-utbildning, folkhögskola samt på annan övrig utbildning), senaste läsårsbetyg/studieintyg samt eventuellt socialt yttrande bifogas som PDF-fil.

http://www.pereriksson.se/understod-for-studieandamal/

Pernilla Andersson Dregen Stiftelsen

PADstiftelsen

PAD Stiftelsen har beslutat att dela ut två stipendier om 20.000 kronor. Denna gången satsar vi på barn med NPF diagnoser. Stipendium 1 går till utbildning av assistanshund för ett barn med autism. Stipendie 2 bidrar till fortsatt bildpsykoterapi för att främja språkutvecklingen hos ett annat barn med samma diagnos.
Styrelsen önskar all lycka till barnen och föräldrarna och hoppas bidra en bit på vägen

https://www.padstiftelsen.se

Syftet med stiftelsen kommer vara att uppmärksamma kognitiva hjärnsjukdomar som Alzheimers sjukdom, men även ge barn som på olika sätt behöver stöd, hjälp att få sina röster hörda. Det kan t.ex. handla om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Anhöriga till drabbade personer kan också få råd och hjälp genom stiftelsen. Ett stipendium ska delas ut till de/den som gjort en extraordinär insats för humanismen, som höjt en röst för de som inte kan tala själva.

Ni kan donera pengar via Facebook eller via Swish 070 600 69 65

Stiftelsen Pernilla Andersson Dregen
c/o von Euler & Partners AB
Cardellgatan 1
114 36 Stockholm
www.voneulerpartners.se

Kontaktperson: Adam Bäcklin
adam@voneulerpartners.se
073 533 05 37

Länkar till artiklar:
TV4 Nyhetsmorgon
Aftonbladet
Newsner

Stiftelser för behövande i Lund

eller anknytning Lund

Stiftelser

Här får du veta mer om de olika stiftelserna och vilka möjligheter som finns att söka bidrag. Du hittar ansökningsblanketter under respektive stiftelse.

Tänk på

 • Ansökningar som inte är kompletta eller kommer in för sent, behandlas inte
 • Alltid använda sig av en aktuell ansökningsblankett
 • Vi kan inte ge förhandsbesked eller bekräfta uppgifter
 • Ansökningar ska endast skickas med post. Ansökningshandlingar kan inte lämnas in på något av Sparbanken Skånes kontor.

Företagarna i Lund

- ansök om medel från någon av våra fyra stiftelser

Företagarna i Lund har fyra stiftelser som kommer från donationer långt bak i tiden. Du som är medlem är välkommen med din ansökan till den stiftelse som passar för dig.

Bostadsstiftelsen

Stiftelsen ändamål är att lämna bidrag till bekvämare och trivsammare bostadsförhållande åt mindre bemedlade fabriks- och hantverksidkare i Lund och deras efterlevande.

Understödsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till livets nödtorft samt skapande av bättre levnadsvillkor åt mindre bemedlade fabriks- och hantverksidkare i Lund och deras efterlevande.

Stipendiestiftelsen

Stiftelsens ändamål är att åt fabriks- och hantverksidkare i Lund lämna bidrag för resor, uppehälle samt deltagaravgifter för utveckling och framåtskridande inom fabriks- och hantverksnäringen, företrädesvis studier utanför Lund.

Olof Lundbergs reseunderstödsfond

Stiftelsens ändamål är att åt hantverkare lämna resebidrag för utbildning inom hantverksyrket, företrädesvis studier utomlands.

Ansökningstid: 15 oktober

Utdelas: december

Ladda ner ansökningsblankett Bostadsstiftelsen.pdf
Ladda ner ansökningsblankett Understödsstiftelsen.pdf
Ladda ner ansökningsblankett Stipendiestiftelsen.pdf
Ladda ner ansökningsblankett Olof Lundbergs reseunderstödsfond.pdf

Ansökan skickas till:

Företagarna i Lund
Bredgatan 5
222 21 LUND

Folke Ljungdahls stiftelse

Stiftelsen är grundad av köpmannen Folke Ljungdahl. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse på tre personer.

Ändamål: Att utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna och sjuka, främja barns och ungdoms vård och fostran samt stödja åtgärder och anstalter för beredande av undervisning och utbildning. Understöden ska lämnas till personer, som är bosatta i Lund, i undantagsfall till i Lund icke bosatta personer, som är födda i Lund eller som är avkomlingar till i Lund födda personer, samt till institutioner och sammanslutningar, som har sin verksamhet i Lund eller har nära anknytning till staden, dock att i fråga om bistånd till dem, vilkas förvärvsmöjligheter blivit nedsatta på grund av invaliditet, bidrag må lämnas till personer, som är bosatta inom förutvarande Malmöhus läns landstingsområde, samt till institutioner och sammanslutningar, som har sin verksamhet inom området.

Ansökningstid
Privatpersoner: ansökningsperiod 15 januari - 31 mars
Föreningar: ansökningsperiod 1 augusti - 15 oktober

Utdelas
Utdelas till privatpersoner i juni
Utdelas till föreningar i december

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Ansökan skickas till:
Folke Ljungdahls Stiftelse
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Handelsklassens i Lund stiftelse

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljes för en tid av två år av Handelsföreningens i Lund styrelse på förslag av stiftelsens styrelse.

Ändamål: I första hand att lämna ekonomisk hjälp och därvid icke allenast till livets nödtorft åt behövande personer, vilka såsom egna företagare eller anställda är eller varit näringsidkare inom den del av Lunds kommun som vid utgången av den år 1970 gällande kommunindelningen utgjorde Lunds stad, ävensom åt sådana personers änkor och barn. I andra hand är stiftelsens ändamål att utdela stipendier för utbildning och fortbildning åt samma personkrets, dock utan begränsning till behövande.

Ansökningstid: 1 april och 15 oktober

Utdelas: Juni och december

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Ansökan skickas till:
Handelsklassens i Lund Stiftelse
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Lunds Borgerskaps Understödsstiftelse

Lunds Borgerskaps Understödsstiftelse är grundad genom Lunds Borgerskaps Understödsförenings beslut den 8 sept. 1941 att upplösa föreningen och att anslå dess tillgångar åt en stiftelse med ovan angivna benämning. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter och fem personliga suppleanter. Styrelsen utses på så sätt att Företagarnas i Lund styrelse varje år på förslag av Stiftelsens styrelse väljer en ledamot och en suppleant för en tid av fem kalenderår.

Ändamål: Vid behov lämna understöd åt personer, vilka inom den del av Lunds kommun som vid utgången av den år 1970 gällande kommunindelningen utgjorde Lunds stad idka eller idkat handel, fabriksrörelse eller hantverk, även som åt sådan persons änka och barn.

Ansökningsperiod: 15 januari - 1 april

Utdelas: Juni

Ansökan skickas till:
Lunds Borgerskaps Understödsstiftelse
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Montelinska stiftelsen

Stiftelsen är grundad av universitetsapotekaren Fredrik Montelin och hans hustru Emma Montelin, född Wahlbom. Stiftelsens angelägenheter handhas av Montelinska nämnden, bestående av tre ledamöter.

Ändamål: Att vid behov som icke kan tillgodoses genom det allmännas försorg lämna understöd och hjälp åt mindre bemedlade personer vilka under någon längre tid varit bosatta eller verksamma inom den del av Lunds kommun som vid 1970 års utgång utgjorde Lunds stad, med företräde för personer som där varit verksamma inom handel, hantverk eller industri även som till efterlevande efter sådana personer – en efterlevande efter medlem av Frimurareföreningen Eos bör ihågkommas.

Ansökningstid: 30 september

Utdelas: December

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Ansökan skickas till:

Montelinska Stiftelsen
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Stiftelsen De lekande barnens fond

Stiftelsen är grundad av urmakaren Fritz Hansson och hans hustru Anna Hansson.

Ändamål: Att utöva hjälpverksamhet bland behövande gamla och sjuka personer, att främja barns och ungdomars vård, fostran och utbildning och att stödja åtgärder och bere­dande av undervisning och utbildning. Stiftelsen åligger i första hand att hjälpa synskadade och personer med funktionsnedsättning. Bidragen till enskilda personer och sammanslutningar skall utgå till i Lund bosatta personer och till institutioner och sammanslutningar som har sin verksamhet i Lund.

Ansökningstid: 15 april och 15 oktober

Utdelas: Juni och december

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Ladda ner ansökningsblankett föreningar (pdf)
Ladda ner Avrapporteringsblankett föreningar (pdf)

Ansökan skickas till:
Stiftelsen De lekande barnens fond
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Stiftelsen Hemmet i Lund

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av tre ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen utses, för en tid av tre år, på så sätt att Kommunfullmäktig i Lund utser en ledamot jämte en suppleant för denne och styrelsen för Sparbanken Skåne två ledamöter jämte två suppleanter för dessa.

Ändamål: Vid behov lämna understöd åt mindre bemedlade åldersstigna personer inom den del av Lunds kommun, som enligt den vid utgången av år 1970 gällande kommunindelningen utgjorde Lunds stad, med beaktande särskilt av den obemedlades bostadssituation. Även föreningar som tillgodoser detta ändamål kan söka. Stiftelsens avkastning får inte användas för ändamål som kan tillgodoses med allmänna medel.

Ansökningsperiod: 15 januari - 31 mars

Utdelas: April

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Hemmet i Lund
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Heinzes och Ekmans stiftelse

Bestämmelser om fondens förvaltning och formen för utdelning handhas av Swedbanks styrgrupp, innan utdelning får ske.

Ändamål: Syskonen Johan August Heinzes och Blenda Ekmans stiftelse har till ändamål att hjälpa och stödja behövande blinda inom Malmöhus län med företräde för blinda i Lund.

Ansökningstid: 31 Oktober

Utdelas: November

Ansökan skickas till:
Syskonen Johan August Heinzes och Blenda Ekmans stiftelse
c/o Swedbank AB
Stiftelsetjänster
404 80 Göteborg

Stiftelsen Eduard och Agneta von Seths Minnesfond

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till vård av patienter på Skånes Universitetssjukhus (SUS), samt till behövande personer. Bidrag kan även ges till eftervård och rekreationsresor. Personer från Hörby kommun ges företräde till bidrag från Stiftelsen.

Ansökningstid: 1 september till och med 31 oktober

Utdelas: November

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Eduard och Agneta von Seths Minnesfond
c/o Swedbank AB
Stiftelsetjänster
404 80 Göteborg

Helfrid och Lorenz Nilssons Stiftelse

Ändamål: Att främja vård av behövande sjuka eller handikappade, med företrädesrätt för synskadade. Berättigade att söka pengar ur fonden är personer som är mantalsskrivna i Staffanstorps kommun. Stiftelsen delar även ut medel för att främja medicinsk forskning med företräde för forskning inom ögonsjukdomar.

Stiftelsen är grundad av Lorentz Nilsson 1970-12-22. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse på fyra personer.

Ansökningstid: 1 januari - 31 december

Utdelas: Utdelas maj, september och december

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Ansökan skickas till:
Helfrid och Lorenz Nilssons Stiftelse
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Karin och Johanna Anderssons stiftelse

Styrelsen består av fem personer. Grundad av systrarna Karin och Johanna Andersson.

Ändamål: Karin och Johanna Anderssons Stiftelse har till ändamål att främja vård av äldre sjuka personer inom Lunds och Sjöbo kommuner. Beträffande Sjöbo kommun ska företrädesrätt lämnas för personer som har hemortsadress inom den del av kommunen som motsvarar tidigare Vollsjö kommun.

Ansökningstid: 31 mar och 15 oktober

Utdelas: Juni och december

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Ansökan skickas till:
Karin och Johanna Anderssons stiftelse
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

https://www.sparbankenskane.se/foretag/stiftelseforvaltning/stiftelser.html

 

Julklappsbidrag till behövande och ensamstående föräldrar

Anna Johansson Visborgs julbidrag

Bryggeriarbeterskan Anna Johansson Visborg, ”Bryggar-Anna” kallad, var en kraftfull kvinna verksam i Stockholm under första hälften av 1900-talet. Hon var fackligt och politiskt aktiv och beskrivs som ”en socialdemokrat i hatt, med ett språk som fick männen att huka”.

Anna gjorde många betydelsefulla insatser på olika områden med banbrytande gärningar inom arbetarrörelsen och inom kooperationen.

Hon genomförde sina visioner att hjälpa kvinnor som hade det tungt och svårt. I unga år hade hon själv upplevt hur problematiskt det var att ta sig fram som ensamstående arbetarkvinna i Stockholm vid 1900-talets början. Detta kom att prägla hennes framtida gärning i livet.

Annas huvudmotiv för stiftelsen var att hjälpa kvinnor och framför allt de bryggeriarbeterskor, vilkas villkor hon så väl kände till. Vidare ansåg Anna att kvinnorna måste ha utbildning för att kunna hävda sig på arbetsmarknaden och i samhället.

Nu finns möjlighet att ansöka om:

https://ajvs.se/wp-content/uploads/2021/05/ajvs-julklappsbidrag-2021.pdf

Utbildningsstipendium och julklappsbidrag 2021

Fond till fattiga barn i Göteborg tillhörande pauvres honteux

Stiftelsen Ernst Hansons donationsfond

Om stiftelsen

Stiftelsen grundades 1913 med "Ändamål att ge understöd åt fattiga barn av familjer tillhörande pauvres honteux inom Göteborg, företrädesvis åt faderslösa barn samt för barn som ej kunnat omhändertas av anhörig eller målsman, bör utackordering till lämpligt hem ske."

När kan jag söka bidrag från stiftelsen?
Ansökningsperioden är 1 – 30 september.

Vem kan söka bidrag?
Ideella organisationer med syfte att hjälpa barn och ungdomar mellan 6 och 18 år som kommer från utsatta miljöer på grund av ekonomi eller andra orsaker

Vad ska ansökan innehålla?
Registreringsbevis , årsredovisning, verksamhetsplan, syftet med ansökan inklusive budgetuppställning samt övriga viktiga uppgifter såsom kontaktpersoner, telefonnummer, bankkonto samt eventuell hemsida.

Hur vet jag om jag tilldelats bidrag?
Pengarna sätts in på angivet konto i slutet på november varje år. Bekräftelser skickas inte ut.

https://www.stiftelsenernsthanson.se/

Fond för behövande i Alingsås kommun

Stiftelsen Lisa och Max Klusendicks understödsfond

ÄNDAMÅL

Avkastningen å fonden användes enligt styrelsens bedömande till främjande av vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta samt till barns och ungdoms utbildning och uppfostran.Den årliga avkastningen av stiftelsens förmögenhet skall, sedan löpande utgifter bestridits och en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet, oavkortat användas enligt ovan. Dock kan, om styrelsen så finner lämpligt, en del av avkastningen reserveras för att utdelas ett följande år.

Nalle Hultén

Saxebäcksvägen 92

441 91 ALINGSÅS

0322-14865

Bostäder för behövande via stiftelser!

Här kan du söka bostad hos stiftelser för behövande

Runt om i landet finns stiftelser som ska förmedla sina lägenheter till personer med låga inkomster. Hem & Hyra listar var de finns, vilka som ska få bostad där och vart du vänder dig för att anmäla intresse.
bostäder stiftelser
Foto: AnnaKarin Löwendahl
Robert Dicksons stiftelse har över 1 000 lägenheter för "mindre bemedlade" i Göteborg. Där använder man ett inkomsttak på 6,4 prisbasbelopp.

 

”Målgrupp enligt stadgarna” har vi hämtat från ändamålsbeskrivningen i länsstyrelsernas stiftelsedatabas. Målgruppen, eller destinatärskretsen som det kallas, får inte ändras utan tillstånd från Kammarkollegiet. Ändå tillämpar flera av stiftelserna helt eller delvis andra regler. ”Målgrupp i dag” har vi hämtat från telefonsamtal med företrädare för de olika stiftelserna under våren 2018 och i några fall från deras hemsidor.

ESKILSTUNA

Stiftelsen Hem för gamla

Målgrupp enligt stadgarna: För äldre behövande bosatta i Eskilstuna.
Sök här:
 076-228 54 90.

FILIPSTAD

Stiftelsen Hemgården

Målgrupp enligt stadgarna: Behövande äldre personer. Målgrupp i dag: Man ska vara över 55 år och klara hyran. Inget övre inkomsttak.
Målgrupp i dag: Sök här: 
0590-71 221. 

GÖTEBORG

Emily Wijks stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Kvinnliga medlemmar av Göteborgs stad, dock icke inom den egentliga arbetsklassen, i behov av sådant understöd. Målgrupp i dag: Ensamstående arbetarklasskvinnor som uppnått mogen ålder. Ska bo i Göteborgs samhälle och inte tjäna ”för mycket”.
Sök här: 
031-788 26 00.

Olof och Caroline Wijks stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Skötsamma, mindre bemedlade familjer. Målgrupp i dag: Trygghetsboende för personer med funktionshinder eller sjukdom. Stiftelsen har ansökt att få ändra ändamålet så att ensamstående kan få bostad.
Sök här: 
031-704 55 04.

Robert Dicksons stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kända, mindre bemedlade personer. Målgrupp i dag: Arbetsamma, skötsamma göteborgare. Får tjäna maximalt 6,4 inkomstbasbelopp (400 000 kronor år 2017).
Sök här: 
031-381 64 00 eller robertdicksons.se/artikel/var-bostadsko

HALMSTAD

Eva och Axel Edvard Pihls Stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Ålderstigna, hederliga personer av pauvres honteux*.
Sök här:
 035-15 24 30, fråga efter bostad på Pihlgården.

Janne och Aurelia Nilssons stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Äldre män och kvinnor med företräde för personer ur pauvres honteux*, mantalsskrivna inom Halmstads stad. Målgrupp i dag: Måste ha fyllt 55 år. 
Sök här: 
Kommunen förvaltar, ansökningsblankett finns här på www.halmstad.se. Telefon: 035-13 70 00.

HELSINGBORG

Familjen Erik Bancks stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Pauvres honteux* som bott eller bor i Helsingborg, företrädesvis personer från Maria församling. 
Sök här:
 Kontakt: Tfn: 042-21 01 40, Mobil: 0703-21 01 58 www.bancksstiftelse.se.

KALMAR

Wollinska stiftelsen

Målgrupp enligt stadgarna: Pauvres honteux* boende i Kalmar. Målgrupp i dag: Ha fyllt 65 år och bo i Kalmar.
Sök här:
 www.wollinska.se eller 0480- 362 363 ank.2.

 LULEÅ

Ellen och Harald Björnlunds hem för gamla

Målgrupp enligt stadgarna: behövande pensionärer, företräde för före detta anställda vid LKAB och deras anhöriga.
Sök här: 
0730-55 61 52.

LUND

Inez Möllers stiftelse 

Målgrupp enligt stadgarna: behövande pensionärer, företräde för kvinnor och pauvres honteux* i Lund.
Sök här: 
046-129605 för mer information och ansökningsblankett.

STOCKHOLM

Anna Johansson Visborgs stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Behövande ensamstående personer eller familjer, minst tre år varit bosatta inom Stockholms Stad, företrädesrätt för anställda inom bryggeriindustrin i Stockholm.
Sök här: Kontakta bryggeriet du jobbat på. Resterande lägenheter går via bostadsförmedlingen i Stockholm, bostad.stockholm.se. Stiftelsens styrelse prövar sedan varje enskild hyresgäst.

Hultenheim-Wernstedtska stiftelsen

Målgrupp enligt stadgarna: I första hand ålderstigna damer, äkta makar eller män (högst 20 procent män). Målgrupp i dag: Behövande äldre kvinnor.
Sök här: 
Via förvaltningsbolaget Teoge 08-410 828 50 eller info@teoge.se.

Katarinastiftelsen

Målgrupp enligt stadgarna: Behövande änkor med minderåriga barn eller därmed jämställda mödrar samt andra mindre bemedlade personer från Katarina församling. 
Sök här: 
Går inte. Lediga lägenheter lämnas till Södermalms stadsdelsförvaltning, att användas som genomgångsbostad för personer som uppfyller ändamålen.

Stiftelsen Alma Detthows stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Bildade, självförsörjande, lågt avlönade kvinnor.
Sök här: 08-32 26 34.

Stiftelsen Carl och Emmy Setterwalls minne

Målgrupp enligt stadgarna: Behövande, företrädesvis gamla personer, skrivna och en längre tid bosatta i Oscars församling.
Sök här: 
08-660 24 99.

Stiftelsen Drottninghuset

Målgrupp enligt stadgarna: Äldre kvinnor och män. Företräde ska ges till personer i svag ekonomisk ställning.
Sök här:
08-20 00 35 eller www.drottninghuset.com.

Stiftelsen Fredric Eens minne

Målgrupp enligt stadgarna: Obemedlade ensamstående kvinnor, huvudsakligen till sådana arbetande mödrar, som har behov av skydd för sig själva och sina barn.
Sök här: 
08-32 26 34.

Stiftelsen Isaak Hirschs minne

Målgrupp enligt stadgarna: Mindre bemedlade personer vars ekonomiska förhållanden försämrats och som är och sedan minst fem år varit folkbokförda i Stockholm.
Sök här: 
08-654 84 56 eller www.sihm.se/ansokan-om-bostad

Stiftelsen Konstnärshem

Målgrupp enligt stadgarna: Behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade svenska bildkonstnärer, tonsättare, författare, konstnärer inom teater, dans och musik och därmed jämställda konstnärliga yrken.
Sök här: 
08-641 90 91, eller på konstnarshem.se/ansokningsblankett

Stiftelsen Konung Oscar I:s minne

Målgrupp enligt stadgarna: Mindre bemedlade, bildade damer. Målgrupp i dag: Pensionärshem. Godkänner inkomster upp till cirka 200 000 kronor/år.
Sök här: 
08-659 77 56 eller www.stiftelsenoscarsminne.se.

Stiftelsen Magna Sunnderdahls bostadshus

Målgrupp enligt stadgarna: Arbetsamma, ordentliga och nyktra samhällsmedlemmar, tillhörande Stockholms kommun, företrädesvis familjer, där många barn finnas, men även ensamma personer, vilka kunna vara i behov av sådan hjälp och därav förtjänta.
Sök här: 
Via Stockholms stads bostadsförmedling på www.bostad.stockholm.se eller 08-785 88 00.

Systrarna Elfvings stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Mindre bemedlade, bildade kvinnor, som en väsentlig del av sitt liv, i första hand bott i Stockholm, i andra hand i Stockholms län.
Sök här: 
08-586 263 00 eller botorget.einarmattsson.se. Godkänner inkomster upp till 29 000 kronor/månad, plus förmögenhet på 750 000 kronor.

TRELLEBORG

Greta och Johan Kocks hem för gamla

Målgrupp enligt stadgarna: Mindre bemedlade åldringar i Trelleborgs stad.
Sök här: 
0410-133 20, mer information på www.kockskastiftelsen.se.

ÖREBRO

Hem för gamla

Målgrupp enligt stadgarna: Behövande äldre. Målgrupp i dag: Allmänt seniorboende utan inkomstgränser.
Sök här: 
019-611 11 72 eller www.shgseniorboende.com

Kerstin och Anna Cederbergs stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Föreningen Pauvres honteux* vänner i Örebro. Målgrupp i dag: Föreningen Pauvres honteux vänner driver Cederbergska som ett seniorboende. Rekommendation att man ska ha fyllt 55 år. Inget inkomsttak.
Sök här: 
019-14 11 33 eller www.cederbergska.se/bo

ÖSTERSUND

Blomsterfonden

Målgrupp enligt stadgarna: Behövande ålderstigna, sjuka, lytta och orkeslösa personer, som tillhör eller tillhört Östersunds stads församling. 
Sök här: 
063-123070, 063-137515.

Fakta: Vem är behövande?

Många av bostadsstiftelserna har gamla stadgar med ålderdomliga beskrivningar av vilken typ av personer stiftelsen ska hjälpa.

En vanlig målgrupp är ”behövande”. Enligt flera tillsynsbeslut räcker det inte att man är i behov av bostad eller socialt umgänge för att räknas dit. I stället ska det tolkas som ”ekonomiskt behövande”.

Mindre bemedlade, lågt avlönade, obemedlade, i behov av hjälp och pauvres honteux* är andra begrepp som används.

2015 kom Skatteverket med riktlinjer för hur stiftelser och andra som bedriver hjälpverksamhet ska avgöra vem som är ekonomiskt behövande: En ensamstående person får ha högst fyra prisbasbelopp som inkomst av tjänst och näringsverksamhet. För 2017 innebar det ett inkomsttak på cirka 180 000 kronor eller 15 000 kronor i månaden.

Består hushållet av flera personer så får man lägga på ett prisbasbelopp, cirka 44 800 kronor, per person. Dessutom kan man ha en förmögenhet motsvarande ett prisbasbelopp per person.

*Pauvres honteux är franska och betyder ungefär fattiga skamsna. Det syftade tidigare på välbeställda personer som fått sämre ekonomi och som därför antogs skämmas mer än de som alltid hade varit fattiga. Numera tolkas det allmänt som personer som fått sämre ekonomi, till exempel efter pensioneringen.

https://www.hemhyra.se/nyheter/har-kan-du-soka-bostad-hos-stiftelser-behovande/

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 114 kr! Och finns att köpas på Adlibris, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev