Värkstadsstiftelsen

Mål att främja vård, utbildning, medicinsk forskning eller annan verksamhet som syftar till att öka kunskapen om värk och smärta samt öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta

 • Bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen KÄLLA
 • Bidrag om maximalt 20 000 kronor kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd.
  Värkstadsstiftelsens ändamål
  Stiftelsen ska ha ett allmännyttigt ändamål, att främja vård, utbildning, medicinsk forskning eller annan verksamhet som syftar till att öka kunskapen om värk och smärta samt öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta. Annan verksamhet syftar i första hand på information och utbildning kring det av stiftaren utvecklade Värkstadskonceptet, dvs. att i grupp arbeta med sin värk, sig själv och sin livssituation för att därigenom lära sig att bemästra sin värk. Även människor med neuropsykiatriska, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd kan omfattas av stiftelsen. Stiftelsens huvudsakliga ändamål ska inte vara att bedriva sjukvård utan i första hand att ta vid efter utredning och behandling i sjukvården. Värkstadsstiftelsen ska hjälpa människor att må bra trots kvarstående symtom.

  Bidrag beviljas inte till:
   Privatpersoner
   Resor
   Lönekostnader

  Projektansökan
  Projektbeskrivning ska lämpligen omfatta följande punkter:
   Projektnamn
   Sammanfattning
  o Skriv en kort sammanfattning av projektet
   Sökande/projektansvarig
  o Förening – beskriv lite om föreningen, antal medlemmar, verksamhet, syfte, mål.
  o Forskare – beskriv tjänsteställning, institution, meriter m.m.
  o Annan sökande – beskriv tjänsteställning, sammanhang, meriter m.m.
   Bakgrund och nulägesbeskrivning
  o Varför vill du/ni göra projektet, vilka behov är det som ska tillgodoses?
   Syfte
  o Beskriv vad du/ni vill göra, vad projektet ska åstadkomma.
   Mål
  o Beskriv såväl kvantitativa som kvalitativa mätbara mål.
   Målgrupp
  o Beskriv vilka personer projektet riktar sig till och hur de ska rekryteras.
   Metod
  o Beskriv vad det är du/ni ska göra och/eller studera i projektet.
   Betydelse
  o Vad är nyttan för målgruppen? På vilket sätt kan projektet uppfylla syftet?
   Etiska överväganden.
  o För att erhålla anslag för forskningsprojekt krävs att det har granskats och godkänts av
  etikprövningsnämnd. Diarienummer från etikprövningsnämnd anges i ansökan.
  o Om etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska detta anges.
   Tidsplan
  o Beskriv projektets startdatum och slutdatum samt tidpunkt för eventuella etappmål.
   Budget
  o Precisera projektets kostnader och eventuella intäkter.
   Sökt belopp
  o Beskriv vilka projektkostnader det sökta beloppet är tänkt att täcka.
   Anslag från andra anslagskällor
  o Beskriv ytterligare sökta och i förekommande fall beviljade anslag från andra bidragsgivare.
   Referenser
  o Ange gärna referenser till tidigare genomförda projekt inom det aktuella projektområdet
  eller referenser som styrker behov av projektet.
   Kontaktperson och underskrift
  o Namn, adress inkl. e-postadress, i förekomande fall även organisationsnummer.
  o Plusgironummer/bankgironummer till vilket ev. beviljat bidrag ska inbetalas.
   Bilagor
  o Om sökande är en förening, bifoga verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, resultat- och balansrapport.
  o Ev. meritförteckning

  Gunilla Brattberg
  Ordförande
  Värkstadsstiftelsen
  c/o Brattberg
  Bergsgatan 12, 112 23 Stockholm
  Tel: 08-336789, 070-5696789
  E-post: varkstad@varkstaden.se

Posted in Fonder & Stipendier.