Fonder & Stipendier del 1

Allmänna råd för att söka fonder och stipendier

Många fonder och stipendier bildades för länge sedan när välställda kom på idén att efter sin död låta sina tillgångar, pengar och fastigheter, gå in i en stiftelse för att hjälpa andra människor såg samhället annorlunda ut än det gör idag.

Fattighjälp var i början av förra seklet ingen självklarhet och minimistandard var ett okänt begrepp. Nöden var stor och många förmögna människor skaffade sig social prestige genom att donera pengar till social verksamhet, men naturligtvis var också empati med sämre lottade en viktig drivkraft.

Många har det även tufft idag som långtidsarbetslösa, sjuka, ensamstående och handikappade, när ersättningen inte räcker till allt, som att ha råd med glasögon, tandvård, fritidsaktiviteter, läger, rekreation, specialvård, cykel eller annat som ett barn behöver under sin uppväxt.

Fonder har inget med skattemedel att göra. Det är donationer och testamenten där reglerna bestäms av givaren och styrelsen. Många fonder har tillkommit under 18/1900-talet och då med med den tidens kriterier för sökande.
Det finns miljoner kronor i bortglömda fonder!

Pankpraktikan har som mål att samla alla fonder och stipendier för behövande på sidan men besökare får själva leta aktivt efter dem som berör deras livssituation och söka hos respektive stiftelse! Pankpraktikan tar INTE emot ansökningar eller svarar på frågor om fonder. Ställ frågorna direkt till stiftelserna. Men tips och information tas tacksamt emot via kontaktmailen pankpraktikan@gmail.com

Kolla fakta först!

Ta först reda på alla detaljer och villkor som gäller för fonden som du skall skriva en ansökan till.

Kolla om det behövs en särskild blankett för ansökan. Kan du få den på nätet eller måste du först skriva och be om den?

Vilka bilagor måste du ha med i din ansökan? Personbevis, betygskopior, intyg från personer eller organisationer m.m?

När skall din ansökan var inne senast? Gäller datum när den är poststämplad eller när den har inkommit till fonden?

På första sidan lämnar du en kort beskrivning av dig själv: namn, adress, telefon, ålder. Skriv helst inte mer en sida text plus bilagor. OBS! skriv inte för hand, personligt! men kan vara svårläst! Kom ihåg att kopiera så att du har kvar en mall till nästa gång du vill söka!

Första halvan av sidan berättar du om det historiska, vad har hänt, vad har du uträttat, dina intressen etc. Andra halvan av sidan ägnar du åt framtiden och dina mål. Förklara varför fonden ska hjälpa just dig! Varför du är betydelsefull och unik. Beskriv till vilken nytta fondens pengar kommer att användas.

Skriv fritt ur hjärtat, kort, enkelt, levande och obyråkratiskt om din situation. Kan vara bra om du låter någon oberoende person med gott anseende (lärare, handledare, professor, läkare, kurator, arbetsgivare eller liknande) intyga och bestyrka dina uppgifter.

Skicka med de intyg som stiftelsen begär och rekommendationsbrev, referenser, läkarintyg, betyg med mera som du tror har betydelse. Sänd aldrig några original, kopiera!

Sök inte fler än max 5 st fonder per år. Det är bara att kasta frimärken i sjön. Många Stiftelser samarbetar och har digitaliserade system idag där de ser vilka fonder du har sökt. Du kommer bara att få avslag. Stiftelserna vill att pengar kommer fler till del och vill att fonderna fördelas och inte endast hamnar hos dem som söker flest!

Lycka till!

Hela Landet

Namn

-Per och Helen Dreijers stiftelse-

VEM KAN SÖKA: Enskilda och juridiska personer i Sverige.

ANSÖKAN: När som helst under året. Egen skriftligt utformad och underskriven ansökan med lämpliga bilagor.

Stiftelsen kan enbart kontaktas och ansökas via post.

Per och Helen Dreijers stiftelse

Box 6050

18106 LIDINGÖ

Ändamål

för allmännyttiga ändamål

ÄNDAMÅL: Att genom utdelande av understöd eller bidrag

1 - Främja vård och uppfostran av barn

2 - Lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning

3 - Utöva hjälpverksamhet bland behövande

4 - Främja vetenskaplig forskning

5 - Främja religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål.

Hela Landet

Namn

-Kerstin Wijk-Broströms stiftelse -

SEB
Institutioner & Stiftelser
405 04
GÖTEBORG
031-622516
031-158845

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet bland behövande samt främja vetenskaplig forskning.

Avkastningsmedlen bör företrädesvis användas för främjande av sjörättsforskning i Göteborg, till utbildningsstipendier åt personer, som verkar inom områdena för hemslöjd och konsthantverk och som önskar den stimulans och inspiration till förnyelse som studier utanför den vanliga verksamhetsmiljön kan skänka.

Samt till resebidrag åt behövande personer, som drabbats av fysiskt eller psykiskt handikapp och som för sin vård och rehabilitering kan vara i behov av vistelse i länder med varmare klimat.

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare-

Ansökningar kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.

Alla sökande meddelas per post om ansökan bifallits eller inte.

Kontakt

Postadress:

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Box 44039
100 73 Stockholm

Tel: 08-726 80 94
E-post: info@stiftelsenolleengkvistbyggmastare.se

Administration:

Margareta Skrifvare
Tel: 08-726 80 94
E-post: margareta.skrifvare@soeb.se

Ändamål

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja

1) vård eller uppfostran av barn,
2) vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta och
3) vetenskaplig forskning

Stiftelsens anslagspolicy är att den helt övervägande delen av utgivna anslag skall tilldelas vetenskaplig forskning.

Övriga ändamål, punkterna 1 och 2 ovan s k välgörande, tilldelas resterande medel företrädesvis som ” indirekt främjande”. Detta innebär att anslag främst ges till föreningar och andra organisationer som i sin tur främjar ändamålen.

Utrymmet för bidrag till privatpersoner blir därför begränsat.
Vem kan ansöka?

Alla som omfattas av Stiftelsens ändamål kan ansöka. Anslagspolicyn, som innebär att den helt övervägande andelen av utdelningskapaciteten ges till vetenskaplig forskning samt att de ”välgörande” ändamålen företrädesvis främjas via anslag till föreningar och organisationer som i sin tur främjar ändamålen, innebär att utrymmet för privatpersoner är begränsat.

Stockholms län, Uppsala län eller Södermanlands län

Namn

-Stiftelsen Timmermansbrödernas hjälpfond-

Ansökan:
Kan sökas när som helst under året.
Endast skriftliga ansökningar!
För att söka medel fyll i och skicka in ansökningsblankett för våren senast 15 februari och för hösten senast 15 september.
Ansökningsblankett

Vid frågor ber vi Er vänligen kontakta
Ordförande Johan Stenberg
E-mail: johanstenbergiandebol@hotmail.com
Telephone:
Mobile: +46 (0)70 539 48 18

Timmermansorden
Eriksbergsgatan 17
114 30 Stockholm.
Telefon 08-611 29 11
kansli@timmermansorden.se

Ändamål

Stiftelsen ska främja:
1) Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.
2) Barns eller ungdomars vård och fostran eller utbildning, ej för vanliga studenter.

Vem kan söka:
Enskild person eller förening/organisation. Enskild person ska vara bosatt i Stockholms län, Uppsala län eller Södermanlands län.
Förening/organisation ska vara rikstäckande eller verksam i något av länen.

Hela Landet

Stockholm företräde

Namn

-Wennerqvistska fonden-

-Stiftelsen Allmänna Barnhuset-

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Marie Grahn

Kungsgatan 50, 3tr

111 35 Stockholm

Tel: 08 524 634 92

marie.grahn@allmannabarnhuset.se

www.allmannabarnhuset.se

Ändamål

Avkastningen av fonden skall gå till enskilda, funktionshindrade och hjälpbehövande barn och ungdomar under 21 år (ej grupper) som ej erhåller understöd av kommun eller är omhändertagna. Barn som är födda i Stockholm ska ha företräde.

- -

Någon särskild blankett finns inte utan ansökan sänds in i form av ett brev med upplysningar om namn, födelsedata, funktionshinder och ändamål med ansökan. Kopia av läkarintyg eller liknande ska skickas med ansökan detta för att styrka funktionshindret, annars är inte ansökan giltig.

- -

Ansökan ska vara Barnhuset tillhanda senast 30 juni för årets ansökningsomgång. Utdelning från fonden sker 1 gång/år efter styrelsemötet i augusti/september månad. Pengarna skickas ut till mottagaren efter att gällande kvitto inkommit avseende det ändamål ansökan avsett.

- -

Utdelning/år: ca 5 000 -6 000 till en eller två mottagare

Anknytning Dalarna

Namn

-Bröderna Molanders stiftelse-

Stipendiet kan endast erhållas en gång och avse program, examen eller motsvarande.

Stipendiet söks senast den 1 november sista läsåret.

Sökande får besked per brev i slutet av december.

http://www.ltdalarna.se/PageFiles/1956/molblank%202012.pdf

Bröderna Molanders stiftelse
Kultur- och bildningskansli Landstinget Dalarna
Box 712
791 29 Falun

023-49 09 12

molanderska.stipendiet@ltdalarna.se

Ändamål

Förre grosshandlaren Carl Adolf Molander donerade den 14 juli 1916 etthundra aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB. Under namnet Bröderna Molanders stiftelse skulle avkastningen från dessa aktier ge ungdom från Dalarna möjlighet att studera till praktiska yrken.

Stipendium utgår för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning till studerande från Dalarna som uppfyller följande tre krav:

¤ ska ha gått grundskolans högstadium eller totalt sex år i skolor i Dalarna (högskolestudierna ej inräknade)

¤går universitets /högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår

¤som under studietiden inte erhåller fria läromedel, fri skollunch eller förmåner från arbetsgivare, aktivitetsstöd eller rekryteringsbidrag.

Norra Sverige

Namn

-Axelfonden-

Ansökningar behandlas tre gånger per år.

Ansökan inkommen senast 30/4 behandlas under maj månad.
Ansökan inkommen senast 1/8 behandlas under augusti/september månad.
Ansökan inkommen senast 31/10 behandlas under november/december månad.

http://www.axelfonden.se/ansoek/

Använd formuläret nedan för att skicka in din ansökan om bidrag (skicka genom att klicka på "Submit"). Om du behöver hjälp med hur formuläret ska fyllas i kan du maila info@axelfonden.se

Observera att vi inte lämnar något beslut över telefon. När styrelsen beslut är fattat kontaktar vi alla sökande via e-post eller brev.

Ändamål

Du kan ansöka om bidrag från Axelfonden till alla olika typer av fritidsaktiviteter men ansökningar beviljas i första hand till aktiviteter som arrangeras av ideella organisationer.

Bidrag ges i form av kurs-, läger- eller terminsavgift samt som materialbidrag till utrustning. Vem eller vilka som får bidrag bestäms tre gånger per år. Bidrag ges till barn under 18 år och i första hand till barn i norra Sverige.

Gotlands län

Namn

-Systrarna Åkermans donationsfond -

Gotlands kommun
Konsult och servicekontoret
621 81 Visby

1 december

Ändamål

Äldre, ensamma damer mantalsskrivna i Visby församling
Bidrag vid jul

Dalarnas län

Namn

-Stiftelsen Skyddsmödraförbundets i Falun fond-

Ansökan: på särskild blankett
Ansökningstid: 2 januari - 15 juni och 1 september - 10 december

http://www.svenskakyrkan.se
Svenska kyrkan förvaltar

Ändamål

Fonden har till uppgift att möjliggöra diakonala åtgärder i första hand individuella genom utgivande av kontanta bidrag till behövande, företrädesvis äldre kvinnor, bosatta inom Falu Kristine och Stora Kopparbergs församlingar samt i andra hand kollektiva

Blekinge län

Namn

Ekestads Stiftelse B Edvardsson
Getavägen 4
374 96 Trensum
0454-610 05

Skriftlig ansökan med motivering skickas till:
Ekestads stiftelse, Åryds församling,
kh Britt-Louise Billvik,
Guöviksvägen 13
374 96 Trensum

senast den 9 november.

Ändamål

Den årliga avkastningen av fonden ska utdela understöd till personer inom Åryds församling av Karlshamns kommun som på grund av fattigdom eller sjukdom är verkligt behövande eller behöver understöd för beredande av särskild specialistvård av medicinskt och liknande slag.

Varje understöd skall vara av den storlek, att detsamma skall vara till verklig hjälp för vederbörande.
Ur Ekestads stiftelse, Åryd ges bidrag till hjälp vid sjukdom eller specialistvård till boende inom Åryds församling.

Hela Landet

Namn

ANSÖKAN POSTAS TILL

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond
Box 1 1 1 9
131 26 NACKA STRAND

Telefontid tisdagar 12:00-14:00
Telefon 0733-22 70 40 (telefonsvarare)

Ändamål

Ändamål: Att utdela den årliga avkastningen av Alma Detthows hjälpfond såsom tillfällig hjälp åt oförvållat i nöd komma eller på grund av sjukdom i behov varande kvinnor, företrädesvis ur de bildade klasserna, och skall i synnerhet hjälp, som kunde leda tillsjälv hjälp, utgå.

Hela Landet

Namn

-Dr Félix Neuberghs stiftelse-

Ansökningsblankett kan beställas genom att skicka in ett frankerat och adresserat svarskuvert till
Doktor Felix Neuberghs stiftelse
Erik Dahlbergsgatan 11 B
411 26 Göteborg,
eller kan laddas ner
http://www.felixneubergh.se/allmaenna-bidrag/
Sidan är bara tillgänglig vid ansökningsperioden

Ändamål

Vård och hjälp till i Sverige boende behövande- åldersstigna, sjuka eller handikappade.
1. Ansökningsblankett jämte bilagor skall vara sammanhäftade och hålslagna.
2. Ansökningar inkomna under andra tider än föreskrivna ansökningsperioder behandlas inte.
3. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar behandlas inte.
4. Insända handlingar skickas inte tillbaka.
5. Utdelning sker under februari månad och endast de som beviljats bidrag får skriftligt besked under denna månad.
6. Beviljade bidrag skall redovisas.
7. Stiftelsen får många ansökningar varför ofta endast en del av sökt belopp kan beviljas.
8. Bidrag lämnas ej till sådant som vid datum för styrelsens beslut redan är genomfört. Ej heller till skuldsanering, avbetalningar eller till att lösa lån.
9. Intyg från läkare och/eller kurator, vilket tydligt styrker den sökandes tillstånd/diagnos/situation och därför behov av hjälp. Intyget skall vara utfärdat i år.
10. Kopia av senaste "specifikation till inkomstdeklaration".
11. Ansökningsperiod 1 oktober - 30 november.

Endast fullständiga ansökningar inskickade under angivna ansökningsperioder behandlas. Skicka endast in de bilagor som efterfrågas. Övrigt inkomna ansökningar förstörs.

Hela Landet

Namn

-Kungliga Sällskapet Pro Patria-

Enskilda personer senast 15 oktober och föreningar och sammanslutningar mellan 15 februari - 31 mars
Kungliga Sällskapet Pro Patria
Brahegatan 60 nb
114 37 Stockholm

http://www.propatria.se/
Ska ske på särskild blankett som skickas per post. Den kan rekvireras per telefon eller e-post med angivande av fullständig adress.
Tel: 08-667 86 88. Telefontider: Mån - tor 10.00 - 12.00.

Ändamål

Att ge penningunderstöd till främjande av svenska barns eller svensk ungdomsvård och fostran samt behövande gamla, sjuka eller handikappade svenska medborgare liksom till föreningar eller sammanslutningar med ovanstående syften.

Grundkrav för mottagande av bidrag är att den sökande är bosatt och mantalsskriven i Sverige. Bidragen är av engångskaraktär och ges inte som periodiskt understöd. Bidrag ges i regel inte två år i rad.

Gävleborgs län

Namn

-Westergrens Minne- -

Gävle Kommun

Ansökningstid: 15 oktober
Kontaktperson: Socialtjänst Gävle 026- 17 90 00

Ändamål

Söks av: Privatpersoner och Organisationer
Ändamål: Ensamstående kvinnor till rekreation o trivsel

Gotlands län

Namn

-Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse-

Socialförvaltningen
621 81 Visby

Sista ansökningsdag för bidrag är 25 oktober 2013.
Ansökningsblankett kommer att sändas till dem som fick bidrag förra året.

http://www.gotland.se/52944

Ändamål

Bidrag ur systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse delas ut till jul till äldre behövande ensamma damer folkbokförda i Visby församling.
Med äldre menas fyllda 65 år.

Blekinge län

Namn

-Stiftelsen Karlshamns kommuns sociala samfond-

Ansökan sänds till:
Karlshamns kommun
omsorgsförvaltningen
374 81 Karlshamn

Upplysningar:
Inger Lilja, tel 0454-817 26
Annonsering sker varje år i oktober.
Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad.
För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.
Utdelningsansvarig:
Socialnämnden

Ändalmål

Bidragsberättigade personer är de behövande inom kommunen som behöver stöd och ej uppbär socialbidrag.

Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas i kommunens reception eller hos omsorgsförvaltningen, Rådhuset.

Blekinge län

Namn

-Stiftelsen Ingrid Mathsons och Stiftelsen Johan Nilsson och Sons Donationsfonder-

Ansökningsblankett till Johan Nilsson Ingrid Mattssons fond (endast tillgänglig under ansökningstiden, pdf)
Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas på Medborgarkontoret i Sölvesborg, tel: 81 61 81--82. Blankett finns tillgänglig efter annonsering

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs Kommun
Medborgarkontoret
294 80 SÖLVESBORG

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 21 oktober 2012.
Upplysningar: Medborgarkontoret tel: 0456-81 61 81--82 och receptionen Individ- och familjeomsorgen tel: 0456-81 63 00. E-post:
medborgarkontoret@solvesborg.se

Ändamål

Fondens avkastning skall användas som stöd till behövande, som ej uppbär socialbidrag, i Sölvesborgs förutvarande stad. Även personer, som är i behov av bidrag till sjukvård eller som efter sjukdom inte är fullt arbetsföra, kan komma i fråga.

Kronobergs län

Namn

-Ingrid och Märta Berglöfs stiftelse-
c/o SEB Stiftelser
106 40 Stockholm

http://www.seb.se/pow/wcp/filedownload.asp?file=DUID_691B4D815FFBA344C1257B32002D7D94_A7688.pdf

Ansökningsblankett ska vara stiftelsen tillhanda senast 15 maj eller 20 november.

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag för ekonomisk behövande sjuka och handikappade bosatta i Kronobergs län. Bidrag lämnas för vård, rehabilitering och liknande ändamål

Eskilstuna kommun

Namn

-Sociala samstiftelsen (Julfond)-

Skriftlig komplett ansökan med personligt brev och uppgifter om den ekonomiska situationen skickas till:
Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen
631 86 Eskilstuna.

Ansökan kan också lämnas på ServiceCenter i Värjan, Alva Myrdals gata 5.

Ansökningstiden är från 1 oktober till 31 oktober.

Ändamål

Ansökan om bidrag ur Sociala samstiftelsen (Julfond)

Personer som är folkbokförda och har sin hemort i Eskilstuna kommun kan söka bidrag ur fonden.

Sociala samstiftelsen för Eskilstuna kommun är avsedd för personer som lever på en låg ekonomisk nivå men som inte är berättigade till ekonomiskt bistånd.

Personer, som har kontinuerligt ekonomiskt bistånd som enda inkomst, kommer inte att beviljas något bidrag ur fonden enligt stadgarna i testamentet.

Skellefteå kommun

Namn

-Julfond-

För 2014 är sista ansökningsdatum 12 november.
Ansökan skickas till:
Enhet Försörjningsstöd
Socialkontoret
931 85 Skellefteå.

Förutom personuppgifter och familjeförhållanden ska ansökan innehålla en beskrivning av den sökandes ekonomiska situation, vilket ändamål man söker pengar för samt kostnaden för detta.

Ändamål

Behövande personer kan söka fondmedel hos socialnämnden. Tillgången på medel är begränsad och avser främst personer boende inom S:t Olovs och S:t Örjans församlingar. Ett antal mindre fonder finns även för boende i övriga församlingar.

Utdelning ur fonderna görs en gång per år, innan jul, efter beslut i socialnämndens arbetsutskott. Det annonseras i lokalpressen samt på här på kommunens webbplats när det är dags att söka fondmedel.

Stiftelsen Visborgs Minne

Hyra stuga

Hela Landet

SÖKA BIDRAG FÖR VOLONTÄRSARBETE

Kanske vill du bli volontär men har inte råd att bekosta resan själv?
Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond

Stipendium kan sökas för utlandsresor som faller inom någon av följande tre kategorier:

lägervistelser med gemensamma aktiviteter med ungdomar från annat land/andra länder
utbyten, dvs besök i annat land varifrån även svarsbesök till Sverige kommer att ske
volontärinsatser av minst fyra veckors längd.

Ansökningar med beräknad avresa mellan 1 maj och 30 november skall vara respektive kansli tillhanda senast 15 februari.

Ansökningar med beräknad avresa mellan 1 december och 30 april skall vara respektive kansli tillhanda senast 15 september.

Här finns Volontärresor:
https://www.volontarresor.se/

Ansökan skickas per vanlig post till Folke Bernadottes Minnesfond, Box 4309, 102 67 Stockholm.

Vidare upplysningar kan erhållas av kansliet, tel 08 - 662 25 05
(Telefontider anges på telefonsvarare)
E-post: fbminne@gmail.com

Folke Bernadottes minnesfond

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen byggmästaren Eric Ritters fond-

Ansökan sker med egenhändigt utformad ansökan med redogörelse för bl.a. ekonomiska förhållanden.

1) Fasta utgifter per månad, framför allt skatt och bostadskostnad.

2) Inkomster per månad, storleken på socialbidrag, bidrag från annan juridisk eller fysisk person, andra bidrag, underhållsstöd, bidragsförskott, bostadsbidrag, barnbidrag, sjukbidrag, vårdbidrag eller pension.

Det bör också anges om och i vad mån föräldrar, som ej har vårdnaden, bidrager till barnets/barnens underhåll eller om någon (t ex sambo) deltager i kostnader för bostad och hushåll.

Ansökan skall vara ställd till stiftelsen och insändes till nedanstående postadress. Ansökan görs av vårdnadshavaren och ej av barnet/barnen. Ange barnets namn och personnummer. Ange samtliga barn under 18 år.

I motiveringen till ansökan bör sökanden redogöra för de omständigheter som föranlett ansökan och ange vad bidraget skall användas till.

Ansökan hela året

Skicka ansökan till:

Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters fond
C/o Birgitta Freij
Snidaregatan 8a
29631 Åhus

Ändamål

Endast privatpersoner

Ansökningstid hela året

Föräldrar till behövande fattig barn kan söka

Till räddning av behövande barn från fysiskt och moraliskt fördärv och att barnen får erhålla god uppfostran (gäller ej för funktionshindrade och sjuka)

Stockholm

Namn

-Gålöstiftelsen-

Om något är oklart vilka bilagor du ska bifoga- kontakta Gålöstiftelsen, innan Du skickar in ansökan, på 08-651 41 63 /info@galostiftelsen.se!

Sista ansökningsdag för Gålöstiftelsens studiestipendium är den 1 februari 2015.

Gålöstiftelsen
Box 7444
103 91 STOCKHOLM

Ansökan skall ske på Gålöstiftelsens blankett:
https://galostiftelsen.se/Studie/Ansokan/Anvisningar

Ändamål

GÅLÖSTIPENDIER utdelas läsårsvis till begåvade ungdomar som är folkbokförda i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertäljes kommuner).

Förutsättningen för att kunna söka stipendium på gymnasienivå är att man studerar på nationellt program.

Stipendium kan tidigast sökas av Dig som går i åk 8 för heltidsstudier i Sverige eller utomlands fr.o.m. åk 9 i grundskolan till dess Du avlägger en akademisk grundexamen, dock längst till och med det läsår, under vilket Du fyller 26 år.

Stipendierna är behovsprövade. Prövningen görs med utgångspunkt från Dina ekonomiska förutsättningar och föräldrarnas ekonomi. Detta gäller i samtliga fall, d.v.s. även då sökanden har flyttat hemifrån och anser sig ha sin ekonomi skild från föräldrarnas. Det gäller även om föräldrarna är skilda/särboende. Om föräldrarna saknar inkomst skall detta styrkas med intyg från skatteverket eller annan myndighet.

TILL ANSÖKAN SKALL FÖLJANDE BILAGOR BIFOGAS
För grundskole- och gymnasieelever

Bifoga personbevis (ändamål studier), beställs hos skatteverket – (ej äldre än 3 månader)
Bifoga bevittnad kopia av senast erhållna betyg – årskurs 1 på gymnasiet accepteras slutbetyg årskurs 9
Bifoga en rekommendation – från mentor eller klassföreståndare avseende sökandes karaktär och lämplighet
Bifoga kopior av föräldrarnas besked om slutlig skatt 2014 (gäller inkomståret 2013 som deklareras 2014 - med besked hösten 2014)

För studerande vid universitet eller högskola

Bifoga personbevis(ändamål studier), beställs hos skatteverket – (ej äldre än 3 månader)
Bifoga poängutdrag/(om inga poäng är registrerade) kopia av avgångsbetyg
Bifoga studieintyg
Bifoga kopior av föräldrarnas besked om slutlig skatt

(Stipendiesumman ligger för närvarande mellan 4 000 och 10 000 kronor. Studienivån avgör i regel summans storlek.)

Hela Landet

Med företräde för sökande som är född i Kronobergs län.

Namn

-JA Ahlstrand fond för studier-

Ans på särskild blankett inges till

Kungl Vetenskapsakademien

Box 500 05

104 05 Stockholm

Ans blankett från stip sekr tel 08-673 95 00
Kungl Vetenskapsakademien

Ändamål

JA Ahlstrand fond för studier

För zoologiska studier, även resor. Stip tilldelas infödd svensk medb, med företräde för sök som är född i Kronobergs län.

Belopp: ca 52 000 kr

Sista ansökningsdag är den 30 nov

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Hela Landet

Med företräde för sökande som är född i Kronobergs län.

Namn

- Lidbeckska Stiftelsen -

Bidragsansökningar kan lämnas när som helst och ska vara skriftlig.

Ansökan skickas till:

Lidbeckska Stiftelsen
c/o Kjell Almlöf
Annelystgatan 16
531 41 Lidköping

…eller till:
ansokan@lidbeckskastiftelsen.se

Ändamål

Ansökan ska innehålla:

beskrivning av vad bidraget ska användas till
beräknade kostnader och sökt belopp
beskrivning av sökandens sociala situation
för enskild – graden av riskbeteende
för grupper – andelen ingående riskpersoner
adresser, telefon, ev mail, ev kontaktperson

Villkor

Vid bedömning av ansökan beaktas:

geografi (företrädesvis Lidköping o Skaraborgs län/region Väst)
ålder (max 21 år)
livssituation (viss grad av asocialitet eller uppenbart i riskzonen)

Prövningen avser alltid sökanden själv och inte dess omgivning. Bidrag ges ej till sådana verksamheter som enligt lag skall skattefinansieras eller till rent förebyggande åtgärder/verksamhet.

Faktorer som fattigdom, handikapp eller allmänt svåra levnadsförhållanden berättigar inte i sig till bidrag om sökanden i övrigt är skötsam.

Stockholm

Namn

-Oscar, Matilda o Gottfrid Matsson Minnesfond-

För mer info. kontakta 08-411 67 07

co@ruben.com

Ansökan senast 31 januari

Egenhändigt utformad ansökan

När det gäller studiestipendier så bifoga antagningsbevis

Ändamål

Ändamål:

1) Stiftelsen kan ge stipendier till ungdomar för studier inom alla ämnesområden på eftergymnasial nivå

2) Främja välgörande och sociala ändamål, som vård av behövande ålderstigna eller sjuka människor.

Vem kan söka:

1) Ungdomar som studerar i Stockholms stad upp till 30 år

2) Äldre och sjuka inom Gustav Vasa och Adolf Fredriks församlingar

Hela Landet

Namn

-Gustaf Söderbergs Stiftelse-

Handelsbanken

Stiftelsetjänst

106 70 Stockholm

Tel: 08-7011101

Ansökan:

Februari, maj och oktober
Personligt brev:

1) Under 18 år ska föräldrarnas inkomst eller egen utbildning verifieras och över 18 år ska utbildning verifieras

2) Aktuell inkomst ska verifieras

Ändamål

Understöd till kan ges till främjande av

1) Barns och ungdoms fostran eller utbildning

2) Vård av behövande ålderstigna sjuka eller lytta svenskar som oförskyllt råkat i nödläge
Vem kan söka:

1) Alla barn och ungdom upp till och med 26 år

2) Alla sjuka oavsett ålder. Dessutom kan föreningar och organisationer söka, de kontaktar stiftelsen innan ansökan.

Gotlands, Hallands eller f.d. Kristianstads län

Namn

-Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse-

Bengta och Ludvig Berthelsens Stiftelse

c/o SEB Stiftelser

106 40 Stockholm

Från och med 2014 sker ansökan elektroniskt för studerande
http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Berthelsen.aspx

Ändamål

- Utdela bidrag till behövande åldersstigna, sjuka eller handikappade personer, folkbokförda i Gotlands, Hallands eller f.d. Kristianstads län.

- Utdela stipendier till begåvade gymnasiestuderande, folkbokförda i Gotlands, Hallands eller f.d. Kristianstads län. Sökanden får ha uppnått en ålder av högst 21 år det år stipendiet utdelas.

- Åldersstigna/sjuka 28 februari.

- Studerande 30 september klockan 23.59.

Stockholm

Namn

-Stiftelsen Axel och Sigrid Tolléns Minne-

Svenska Frimurare Orden

Blasieholmsgatan 6

111 48 Stockholm

Tel: 08-4633704

info@frimurarorden.se

https://www.frimurarorden.se/

Ändamål

Hyresbidrag och understöd även i annan form

Behövande boende i Stockholm. Får inte tjäna mer än 150 000 kronor om året.
Blankett finns att hämta hos Frimurarlogen på Blasieholmen, eller ring dit på

Hela Landet

Namn

Kamrathjälpsfonden Understöd till ingenjörer och teknologer

http://www.sverigesingenjorer.se/Om-forbundet/Priser-stipendier-och-utmarkelser/Stipendier/kamrathjalpsfonden/

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning.

1. Understöd till civil- och högskoleingenjörer som på grund av

• sjukdom

• arbetslöshet

• höga boendekostnader eller

• stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer, men medlemmar har företräde!

2. Understöd till teknologer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer och på grund av

• sjukdom

• arbetslöshet

• höga boendekostnader eller

• stor försörjningsbörda

är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

3. Studiestipendier till teknologer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

Sökande som bedriver utlandsstudier under längre tid än ett år har företräde.

Hela Landet

Namn

Ansökan om bidrag:

Sänd ansökan till:

Dr. Torsten Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar
c/o Sveriges advokatsamfund
Att. Christina Mattsson
Box 27321
102 54 Stockholm

Ansökan måste vara komplett med namn, adress (som gäller vid utbetalningstidpunkten), telefonnummer och bankkontonummer.

Om den som söker saknar adress m.m. eller bankkontonummer, ange i stället anhörigs namn, adress, telefonnummer och bankkontonummer.

Ange även hur länge du varit frihetsberövad samt frigivningsdatum.

Utbetalning sker två gånger om året, till midsommar, sista ansökningsdatum den 31 maj, samt till jul, sista ansökningsdatum den 30 november. För att ansökan ska kunna prövas måste den göras antingen tidigast sex månader före villkorlig frigivning eller inom sex månader därefter.

Ingen speciell ansökningsblankett finns.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att utge bidrag som hjälp åt frigivna fångar.

Hela Landet

Namn

-Hierta-Retzius stipendiefond för välgörande ändamål_

Ansökan: Ansökan ska göras på särskild blankett som under ansökningstiden finns på Vetenskapsakademiens hemsida: www.kva.se Blanketten ska ifyllas i fem exemplar, undertecknas och till nedanstående adress.

http://www.kva.se/globalassets/utlysningar/stipendier/sarskilda/info_stip_hiertaretzius_sv.pdf

Ansökan ska insändas via post och vara poststämplad senast den 31 januari 2014.

Hierta-Retzius‘ stipendiefond för välgörande ändamål
Kungl. Vetenskapsakademien Stipendier
Box 50005
104 05 Stockholm

Tel: 08-673 95 00, Fax: 08-15 56 70, e-post: info@kva.se
Kontaktperson: Sophia Westlund, e-post: sophia@kva.se

Ändamål

Stipendiefond för välgörande ändamål

Ändamål: Sociala ändamål rörande undervisning, utbildning och uppfostran, framför allt i praktisk och etisk riktning.

Anslag kan sökas av enskilda personer och organisationer som inte uppbär statliga eller kommunala bidrag. Understöd åt enskilda personer beviljas företrädesvis då det gäller mer specialiserade studier inom eller utom Sverige, dock ej för studier på gymnasienivå eller för vetenskaplig forskning. Anslag beviljas endast en gång för en och samma utbildning.

Villkor: Fonden är ej avsedd för bidrag till välgörenhetsanstalter, sport eller sjukvård. Anslag utgår i regel inte till konferenser, kongresser eller symposier.

Hela Landet

Namn

-Understöds- och stipendiefonden-
Sveriges ingenjörer

http://www.sverigesingenjorer.se/Om-forbundet/Priser-stipendier-och-utmarkelser/Stipendier/understodsfonden/

Ändamål

Understöd eller stipendium ska efter ansökan tilldelas medlem i Sveriges Ingenjörer som kan styrka ekonomiskt behov, eller för beredande av undervisning, utbildning, forskning eller annan verksamhet i syfte att verka för teknikens utveckling i människans och samhällets tjänst.

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning.

1. Understöd till examinerade ingenjörer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer sedan minst sex månader och på grund av

• sjukdom

• arbetslöshet

• höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp

Sista ansökningsdag: 1 mars

2. Understöd till teknologer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer sedan minst sex månader och på grund av

• sjukdom

• arbetslöshet

• höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp

Sista ansökningsdag: 1 mars

3. Stipendier för individuella utrikes studieresor.

Stipendierna tilldelas teknologer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer sedan minst sex månader. Företräde ges sökande som studerar en hel årskurs utomlands.
Sista ansökningsdag: 1 mars

4. Stöd till de utrikes gruppresor

som teknologerna företar i tredje eller fjärde årskursen och som utgör en obligatorisk del av utbildningen vid de tekniska högskolorna.

Sista ansökningsdag: 1 mars

Hela Landet

Namn

-Stenhagens fond-
Bidrag till studenter vid kemiska sektionen, KTH

Studieintyg/registerutdrag ska bifogas.Formuläret med ifyllda data kan inte sparas lokalt. Skriv ut det ifyllda formuläret, om du vill behålla en kopia.Uppgifterna i ansökan behandlas konfidentiellt. Dina medlemsdata kan komma att användas för uppdatering av Sveriges Ingenjörers medlemsregister. Ansökan ska vara inne senast den 1 mars.

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning

1) Lämna bidrag åt studerande vid kemiska sektionen vid Kungliga Tekniska Högskolan som på grund av sjukdom eller svåra ekonomiska förhållanden är i behov av hjälp under studietiden. Företräde ges till studerande vid tredje eller fjärde årskursen.Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer.Verksamhet inom studentkåren är en merit.

2) Lämna bidrag åt studerande i de lägre årskurserna om behov föreligger. Undantagsvis kan även ingenjörer utexaminerade från kemisektionen erhålla understöd, om de är i behov av hjälp.Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer.Verksamhet inom studentkåren är en merit.

Fagersta och Norbergs kommuner

Namn

-Stiftelsen Ola Bergqvists Minne-

Enskilda personer boende inom Fagersta och Norbergs kommuner.

Ansökan: När som helst under året

Skriftlig ansökan

Stiftelsen Ola Bergqvists Minne
Per-Gunnar Rudolfsson
Kvarngatan 5
73832 Noreberg
tel: 0223-22218

Ändamål

1) Främja vård och uppfostran av barn

2) Lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning

3) Utöva hjälpverksamhet bland behövande

4) Främja vetenskaplig forskning

Vem kan söka:

Enskilda personer boende inom Fagersta och Norbergs kommuner.

Stockholm

Namn

-Soopska Stiftelsen-

Ansökan: Görs genom den egna hemförsamlingen.

För blanketter och information/anvisningar kontaktas närmast ansvarig diakon i församlingen. För stiftelsen gäller att bidrag ej utgår för ändamål som i normalfallet täcks av socialbidrag. Bidrag utgår ej heller för utlandsresor (rekreationsresor, återvandringsresor och återföreningsresor till Sverige, för att täcka begravningskostnader eller för att betala av skulder och lån.

Soopska Stiftelsen
Stiftkansliet
Box 2016
103 11 Stockholm

Tel: 08-50894000

www.stockholmsstift.se

Ändamål

Ändamål: Får användas för att ge bidrag till boendekostnader (såsom hyresbidrag utöver kommunala bostadsbidrag och bidrag till hjälpmedel för att underlätta och förbättra boende) till äldre behövande kvinnor inom Stockholm stiftet.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Ansökan: Görs genom den egna hemförsamlingen.

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Erik Ohlssons Minnesfond-

Ansökan: Egen skriftlig utformad och underskriven ansökan med lämpliga bilagor

Stiftelsen Erik Ohlssons Minnesfond
Svenska frimurare Orden
Blasieholmsgatan 6
111 48 Stockholm

tel: 08-4633704

info@frimurarorden.se

www.frimurarorden.se

Ändamål

Ändamål: Att främja vård och uppfostran av barn samt att genom stipendier eller liknande främja utbildning av ungdom

Stockholm

Namn

-Stiftelser för ekonomiskt behövande personer i Stockholm-
Du som behöver ekonomiskt stöd kan söka bidrag från stiftelser som förvaltas av Stockholms stad.
Du kan ansöka om bidrag om du:

Är stadigvarande boende i Stockholms stad har fyllt 18 år eller har avslutat ungdomsgymnasiet är i behov av ekonomiskt stöd. Normen för försörjningsstöd används för att pröva behovet.

Du kan inte få bidrag för behov som täcks av beviljat försörjningsstöd
vuxenstudier om du har rätt att ta studielån och saknar minderåriga barn

Ansökningsblankett hämtas här:
http://www.stockholm.se/stiftelser

Ansökan till Stockholms stiftelse för behövande jan-mars
Ansökan skickas till

Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen
105 35 Stockholm

Tänk på skicka endast en ansökan. Du behöver inte ange något stiftelsenamn.
Vårdnadshavare ska ansöka för minderåriga barn.
Ansökningar som inte är kompletta eller kommer in för sent behandlas inte.
Vi skickar endast svar till de som beviljas bidrag.
Beviljade bidrag betalas ut i december. Bidrag från stiftelser är en gåva.
Vi kan inte ge förhandsbesked.
Beslutet går inte att överklaga.

Välkommen att kontakta oss på Donationsstiftelsegruppen om du har frågor
Telefon: 08-508 29 800.

Ändamål

Du som behöver ekonomiskt stöd kan söka bidrag från stiftelser som förvaltas av Stockholms stad
Du kan ansöka om bidrag om du: är stadigvarande boende i Stockholms stad har fyllt 18 år eller har avslutat ungdomsgymnasiet är i behov av ekonomiskt stöd. Normen för försörjningsstöd används för att pröva behovet.

Du kan inte få bidrag för behov som täcks av beviljat försörjningsstöd
vuxenstudier om du har rätt att ta studielån och saknar minderåriga barn

l

Hela Landet

Namn

-Idéer för livet-stiftelsen-

http://www.ideerforlivet.se/var-ide/stiftelsen/

Idéer för livet-stiftelsen
Skandia
10350 Stockholm

tel: 020-555500

Ändamål

Ändamål: Har du en idé eller vet ett bra sätt att arbeta främjande för barn och ungdomar i Sverige, men saknar medel att genomföra idén?

Då kan du söka stipendium.

Vem kan söka: Projekt, organisationer och föreningar.

Ambitionen är att hellre stödja flera mindre projekt, än några få stora. Stipendium kan inte sökas för enskilda personer och går ej heller att söka för redan genomförda projekt.

Stockholm

Namn

-Stiftelsen för gamla tjänarinnor-

Ansökan: På särskild blankett som kan beställas per telefon eller du kan söka via nätet

STIFTELSEN FÖR GAMLA TJÄNARINNOR

C/O SEB, INSTITUTIONER & STIFTELSER
106 40 STOCKHOLM

Ändamål

Ändamål: Att i första hand åt kvinnor, som troget arbetat i annans tjänst – företrädesvis sådana som tillhör eller längre tid tillhört Stockholms kommun – lämna hjälp, varav de på grund av ålder, sjuklighet, olycksfall eller annan anledning är i behov.

Hjälp lämnas i form antingen bostad med värme, lyse och – om möjligt – tillfällig sjukvård jämte, i händelse av behov, årligt underhållsbidrag eller ock bidrag dels till organisationer eller andra juridiska behövande ålderstigna sjuka eller handikappade, dels ock för främjande av vetenskaplig forskning inom gerontologi och annan vetenskap med anknytning därtill.

Hela Landet

Ett visst företräde för Stor-Stockholm

Namn

-ANNA WHITLOCKS MINNESFOND-

Ansökningsblankett ifylles och skickas in till nedanstående adress med följande dokument som bifogas: betyg, rekommendationer, utgifts- och finansieringsbudget, uppgift om sökt bidrag/lån från CSN eller annan organisation samt dokument som styrker var utlandsstudierna ska ske.

För ansökan till stiftelsens Masterstipendium finns särskild ansökningsblankett, som skickas in med erforderliga bilagor till ovanstående adress: Blanketten finns inte som webbformulär.

Högstadie- och gymnasieelever

Högstadie- och gymnasieelever ska inte använda ansökningsblanketten utan skriva ett personligt brev och komplettera med betyg och rekommendationsbrev från sin klasslärare. Ansökan, som skall vara undertecknad, skickas därefter till nedanstående adress.

Skolor

De skolor, som ämnar ansöka om bidrag ska skicka in en skriftlig ansökan med beskrivning av projektet och bifoga kostnadskalkyl och skolans senaste årsredovisning. Ansökan ska vara undertecknad av rektor eller skolchef och skickas till ovanstående adress.

Ansökningar via fax eller E-mail kommer icke att behandlas.

Möjlighet att ansöka om stipendium föreligger två gånger per år.

Ansökningsdagar är: 1 mars och 1 september

När får du veta om din ansökan beviljats?

Ansökan tas upp till prövning av fondens styrelse efter det att den, eventuellt efter komplettering, föreligger i slutgiltigt skick. Varje sökande underrättas därefter, per post, om styrelsens beslut, ca två månader efter senaste ansökningsdag.

http://www.whitlocks.se/

ANNA WHITLOCKS MINNESFOND,
c/o Handelsbanken
Stiftelsetjänst
106 70 Stockholm

Ändamål

1) Stipendier åt ungdomar, som efter avslutad skolgång önskar studera utomlands. Företrädesvis för studier i konst, musik, naturkunskap och teknik. Bidrag ges ej till High schoolstudier eller tlll fleråriga college/universitetsstudier men bidrag kan ges till utlandsstudier för att komplettera eller fullborda en svensk universitetsexamen eller motsvarande. Stipendier beviljas ej till språkstudier utomlands i anslutning till eller under gymnasie- och högskoleutbildningen.

2) Stipendier åt studerande ungdomar bosatta inom Stor-Stockholm, med särskild fallenhet för studier och tillhörande grundskolans högstadium eller gymnasieskolan

3) Understöd till skolor och utbildningsinstitutioner som undervisar på högstadienivå men med annan huvudman än stat och kommun
Ansökningsförfarande
Postgymnasiala studier i utlandet

Hela Landet

Namn

-Svensk-Spanska Stiftelsen-

Stipendiaten är skyldig att under eller omedelbart efter stipendietiden avlämna rapport om sina studier samt de resultat som uppnåtts. Rapporten skall innehålla tidsuppgifter för resa och återkomst, uppgift om besök och kurser, vilka personer hon/han träffat och samarbetat med, samt en kort redogörelse över studie-/utbildningsverksamheten samt gärna andra informationer av intresse.

Ansökan skall vara fonden tillhanda absolut senast den 15 mars.

Gäller ansökan studier enbart under höstterminen måste den vara styrelsen tillhanda senast den 15 november.

För vidare information och ansökningsblankett gå till!
http://utrikeshandelsforeningen.se/reglemente-svensk-spanska-stiftelsen

Närmare upplysningar kan erhållas av:
Monica Trollsås, SAU
monica.trollsas@sau.st
Svensk-Spanska Stiftelsen
Box 5501
SE-114 85 STOCKHOLM
Telefon: +46 (0) 705 68 80 50
Fax: +46 8 660 94 11

Ändamål

Stipendium kan sökas av svensk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Spanien eller spansk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Sverige.

Stipendium kan inte sökas enbart för språkstudier.
Sökande får icke vara äldre än 30 år.

Ansökan skall göras på speciellt ansökningsformulär som tillhandahålles av stiftelsen. Ofullständigt ifyllt formulär beaktas ej.

Den som söker ett stipendium, svensktalande eller spansktalande, skall ha elementära kunskaper i spanska respektive svenska.

Hela Landet

Namn

-Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond-

Ansökan:

Senast 1 februari det år för vilket stipendiet söks på särskild blankett. Vilka som tilldelats stipendier publiceras under senare delen av april månad. Upplysningar lämnas av fondens ordförande.

Kurt Belfrages ansökningsblankett finns på nätet!

Utdelning:

10 stipendier i storleksordningen 10 000 kr

Kurt Belfrages Minnesfond
c/o Kristina Pollak
Ängsllockevägen 127
181 57 Lidingö

eller

Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond
Svenska Rotaryservice Ideel Förening
Byängsgränd 8
12040 Årsta

Ändamål

Ändamål:

Fonden har till uppgift att bereda ungdomar tillfälle till studier och kontakter i Norden, (Danmark, Estland, Finland, Färöarna,Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge)

Tidigare stipendier har gått till kompletterande studier eller praktik inom såväl konstnärliga, hantverksmässiga som teoretiska områden.

Kan söka:

Svenska ungdomar upp till 25 år. Stipendier kan sökas för såväl projektarbeten som personlig förkovran. Stipendiet är personligt och kan ej tilldelas grupper.

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Elsa och Axel J Sjögrens fond / Konstnärernas Hjälpfond-

Ansökan:

Kontakta förvaltaren
Stiftelsen Elsa och Axel J Sjögrens fond
Konstnärsklubben
Smålandsgatan 12
11146 Stockholm

te: 08-6115284

Bidrag från hjälpfonden kan sökas under hela året!

Bidragen är för närvarande. inte skattepliktiga och behöver ej tas upp i själv-
deklarationen.
För att få bidrag från fonden gäller allmänt att: den sökande har en väl dokumenterad konstnärlig verksamhet som kan styrkas med: cv, bildmaterial el dylikt.
Behovet av ekonomiskt stöd kan styrkas med kopior av:

Senaste självdeklaration
”Specifikation till inkomstdeklaration 1″, (båda sidorna)
Senaste slutskattsedel alt/preliminär skatteuträkning
OBS! Även ev, maka, make/sambos deklarationsuppgifter ska bifogas.
Sjukdom kan styrkas med aktuellt läkarintyg

Beställ från sekreteraren
Telefon: 08-767 30 00
E-post: info@konstnarernashjalpfond.se

Alla frågor gällande hjälpfonden och ansökningar går via fondens sekreterare Marianne Petersén.

Adress
Stiftelsen konstnärernas Hjälpfond
Marianne Petersén
Laduvägen 10
181 41 Lidingö

Ändamål

Ändamål:

Skall vara att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka svenska konstnärer, företrädesvis sådana som tillhör Konstnärsklubben, och av behövande ålderstigna eller sjuka änkor efter svenska konstnärer, som tillhört klubben, och främja vård och fostran eller utbildning av barn till sådana konstnärer.

Vem kan söka:

Enskilda personer. Företrädesvis sådana som tillhört Konstnärsklubben.

Konstnärernas Hjälpfond

Bidrag kan utdelas som tillfälligt stöd vid sjukdom och årlig pension från fyllda 65 år. Utbetalas kvartalsvis. Granskning av pensionärerna ekonomi görs varje år.

Hela Landet

Namn

Om du fortfarande är intresserad av att ställa dig i kö för medlemskap kontakta oss på

Kammarkollegiet
Avdelningen för kapitalförvaltning
Box 2218
103 15 STOCKHOLM

e-post registratur@kammarkollegiet.se.

Ändamål

Nollerothska Stiftelsen betalar inte ut bidrag efter ansökan utan är en pensionsstiftelse som har som ändamål att betala en årlig pension (1 250-5 000 kr) till ogifta kvinnor som är inskrivna i stiftelsen.

För att erhålla ett pensionsrum får man ställa sig i kö och väntetiden är för närvarande mycket lång. Detta beroende på att antalet pensionsrum är begränsat till 45 st och ett pensionsrum blir ledigt endast då nuvarande pensionsrums- innehavare gifter sig, ingår partnerskap, blir sambo eller avlider.

Plats i kön till ett pensionsrum erhålls endast efter en inbetald stadgad inskrivningsavgift på 12 000 kronor. Under den tid som tillbringas i kö för att få ett pensionsrum erhålls ränta på inskrivningsavgiften.

Hela Landet

Namn

Bidrag från Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond beviljas till ett bestämt tillfälligt behov till en ensamstående kvinna (med eller utan barn) med en årsinkomst som inte överstiger 170.000 kronor.

Det högsta belopp som stiftelsen får betala ut under ett och samma år till en och samma kvinna är 2.000 kronor. Som mest kan bidraget erhållas fyra gånger.

http://detthowsfond.se/

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond
Box 1 1 1 9
131 26 NACKA STRAND

Telefontid tisdagar 12:00-14:00
Telefon 0733-22 70 40 (telefonsvarare)

Ändamål

Bidrag från Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond beviljas till ett bestämt tillfälligt behov till en ensamstående kvinna (med eller utan barn) med en årsinkomst som inte överstiger 170.000 kronor.

Det högsta belopp som stiftelsen får betala ut under ett och samma år till en och samma kvinna är 2.000 kronor. Som mest kan bidraget erhållas fyra gånger.

BAKGRUND
Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond bildades år 1935 av pedagogen Alma Detthow (1855-1937), grundare och rektor för Detthowska flickskolan i Stockholm. Enligt stiftelseurkunden ska fondens årliga avkastning delas ut som ”tillfällig hjälp åt oförvållat i nöd komna eller på grund av sjukdom i behov varande kvinnor och skall i synnerhet hjälp till självhjälp utgå”.

Bidragen är avsedda för kvinnorna och exempel på vad de kan gå till är glasögon, tandvård, dator, rehabilitering eller annat det finns behov av. Bidrag beviljas inte till semesterresor, kolonivistelser för barn etc. I uttrycket ”oförvållat i nöd komna” avses inte detta.

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Emma och Erik Granes minne-

Skriftlig ansökan sker på särskild blankett tidigast 1 januari och absolut senast 31 mars varje år.

Utbetalning sker årligen under juni-juli.

Blankett rekvireras från advokatbyrån genom insändande av frankerat och adresserat svarskuvert.

Kuvertet skall märkas ”blankettbeställning”.

Blanketten kan även hämtas direkt på advokatbyråns hemsida: www.lindhe.se
Stiftelsen Emma och Erik Granes minne
Lindhés Advokatbyrå
Riddargatan 35-37
114 57 Stockholm

Tel: 08-791 23 84 el. 723 15 00

Ändamål

Ändamål:

Att utdela understöd, anslag och stipendier till främjande av barns och ungdomars vård, fostran eller utbildning.

Ansökan kan göras av alla. Dock finns en övre åldersgräns på 35 år vad gäller ansökan avseende utbildning .

Hela Landet

Företrädesvis Kalmar

Namn

-Rickard Eklunds Stiftelse-

Sista ansökningsdag 15 april och 15 november.

- Instruktioner för ansökan -
Tillsammans med ansökan ska kopia av senaste slutskattsedel eller taxeringsmeddelande, kopia av eventuellt pensionsmeddelande eller motsvarande bifogas liksom även intyg från behandlande läkare, distrikssköterska, kurator etc. till styrkande av vård-/ rehabiliteringsbehovet.
Rehabiliteringsändamålet ska preciseras och beräknad kostnad anges.
Ansökan och bilagor återlämnas inte.

Ansökan insänds till:
Rickard Eklunds Stiftelse
c/o SEB
Private Banking
Stiftelser ST S3
106 40 Stockholm

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att ge bidrag till behövande sjuka och handikappade, företrädesvis reumatiker, bosatta i Kalmar län att användas för vård och rehabilitering eller liknande ändamål.

Nyköpings S:t Nicolai församling

Namn

Vem kan söka:

1) Enskilda personer i Nyköpings S:t Nicolai församling

Ansökan: Via församlingen

Herman Sjöfälts stiftelse

Box 103

61123 Nyköping

tel: 0155-75100

Ändamål

Att genom understöd:

1) Hjälpa behövande personer i S:t Nicolai församling, varvid män, som levat ensamma, utan familj, äger företräde

2) Samt om Munkkloster finns i Sverige, lämna bidrag till sådant kloster

Helsingborg

Namn

-Alida Holmqvist stiftelse-

Vem kan söka:

I Helsingborg bosatta, behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade kvinnor.

Ansökan:

Senast den 30 april, på särskild blankett som kan fås av banken SEB.

Alida Holmqvist stiftelse

SEB Private Banking

Stiftelse & Företag

Utdelningsförfarandet handhas av Föreningen FVO som också tillhandahåller ansökningsblankett. Deras telefon är 08-411 33 31, telefontid måndag till fredag 10-12, onsdagar även 13-15.

Adress: Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm.

Ändamål

Att tillhandahålla kostnadsfri bostad eller bostad till nedsatt hyra för behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade kvinnor med företrädesrätt för f.d kontors- eller affärsanställda i Helsingborg.

Sverige och utomlands

Namn

-Estrid Ericsons Stiftelse-

Stiftelsen delar normalt ut bidrag mellan 3 000 och 10 000 kr. Endast i undantagsfall delas bidrag ut som överstiger 50 000 kr.

Stiftelsen har tre ansökningstillfällen per år. De infaller årligen den 1 februari, 1 maj och 1 oktober. Ansökan ska ske på särskild ansökningsblankett.

Ansökan skickas till:
Estrid Ericsons Stiftelse
c/o SEB, Stiftelser ST S3
106 40 Stockholm

Tel: 08-763 72 20 mån, tis och tors kl 09.00-11.00

Ändamål

Estrid Ericsons stiftelse har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdoms utbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.
Till vad kan bidrag sökas

Bidrag kan ges till utbildning i Sverige och utomlands, studieresor, deltagande i symposier, kursavgifter och kurser inom det egna ämnesområdet som inte ingår i ordinarie utbildning. Bidrag medges endast till eftergymnasiala studier och endast i de fall de inte kan finansieras med stöd av CSN. Bidrag lämnas i regel inte till förberedande studier.Bidrag kan också ges för genomförande av konferenser, symposier och för redovisning av forskning samt för utgivning av facklitteratur inom ovan nämnda ämnesområden men inte för examensarbete. Bidrag medges inte till separat eller grupputställning eller för deltagande i eller för framtagning av prototyper vid deltagande vid mässor.

Bidrag ges inte till utrustning som vävstolar, symaskiner, brännugnar, datorer, kameror, filmutrustning och, eller till examensarbeten. Bidrag ges inte heller till allmänna levnadsomkostnader.
Vem kan söka bidrag

Stöd kan lämnas till enskilda, vedertagna institutioner och grupper inom ovan nämnda ämnesområde. Söker en grupp för exempelvis en studieresa måste varje enskild person lämna en egen ansökan.Bidrag medges inte till ekonomiska föreningar, aktiebolag eller andra näringsdrivande företag/firmor. Bidrag medges inte heller till egen företagare för utveckling av verksamhet, lön, marknadsföring, webbsidor eller liknande

Hela Landet

Namn

-Valborg Jacobsson Stiftelse-

SEB
Institutioner & Stiftelser
20520 Malmö
tel: 040-6676417

Ändamål

Är utdelning till lämplig person eller institution att användas till djurskyddsfrämjande ändamål främst till förhindrande eller upplysning om vivisektion eller djurplågeri i läkemedelsfabriker eller så kallade djurfabriker!

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Forskning utan djurförsök-

Vem kan ansöka:

Forskare samt studenter på universitet- och högskolor.

Ansökan:

Januari-februari på särskild blankett.

För mer information se fondens hemsida

http://www.forskautandjurforsok.se/

Utdelning: 30 000- 150 000 kr

Stiftelsen Forskning utan djurförsök
Virkesvägen 10, 5 tr
120 30 Stockholm

Tel: 08-749 03 40
E-post: info(på)forskautandjurforsok.se

Ändamål

Stiftelsen utlyser i början av året forskningsanslag till projekt som bl a syftar till att ersätta djurförsök.

Dessutom går det året runt att söka resestipendium samt bidrag för att arrangera vetenskapliga konferenser och seminarier.

Även organisationer som arbetar mot djurförsök, kan söka anslag från stiftelsen.

Hela Landet

Namn

-Nollerothska stiftelsen-

Om du fortfarande är intresserad av att ställa dig i kö för medlemskap kontakta oss på
Kammarkollegiet
Avdelningen för kapitalförvaltning
Box 2218
103 15 STOCKHOLM

e-post registratur@kammarkollegiet.se.

Ändamål

Nollerothska Stiftelsen betalar inte ut bidrag efter ansökan utan är en pensionsstiftelse som har som ändamål att betala en årlig pension (1 250-5 000 kr) till ogifta kvinnor som är inskrivna i stiftelsen.
För att erhålla ett pensionsrum får man ställa sig i kö och väntetiden är för närvarande mycket lång. Detta beroende på att antalet pensionsrum är begränsat till 45 st och ett pensionsrum blir ledigt endast då nuvarande pensionsrums- innehavare gifter sig, ingår partnerskap, blir sambo eller avlider. Plats i kön till ett pensionsrum erhålls endast efter en inbetald stadgad inskrivningsavgift på 12 000 kronor. Under den tid som tillbringas i kö för att få ett pensionsrum erhålls ränta på inskrivningsavgiften.

Högst märklig stiftelse! Först ska man kunna hosta upp 12 000 kr och sedan sätter man sina döttrar i kö så fort som möjligt, undra var åldersgränsen går? Och vem vet! räntan kanske är högre än bankens? 😉

Historiskt sätt måste det ju ha varit en stiftelse som riktade sig till pappor som hade döttrar som inte var ”giftas dugliga”

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond-

http://detthowsfond.se/

ANSÖKAN POSTAS TILL

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond
Box 1 1 1 9
131 26 NACKA STRAND

Ändamål

Bidrag från Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond beviljas till ett bestämt tillfälligt behov till en ensamstående kvinna (med eller utan barn) med en årsinkomst som inte överstiger 170.000 kronor.

Det högsta belopp som stiftelsen får betala ut under ett och samma år till en och samma kvinna är 2.000 kronor. Som mest kan bidraget erhållas fyra gånger.
BAKGRUND

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond bildades år 1935 av pedagogen Alma Detthow (1855-1937), grundare och rektor för Detthowska flickskolan i Stockholm. Enligt stiftelseurkunden ska fondens årliga avkastning delas ut som ”tillfällig hjälp åt oförvållat i nöd komna eller på grund av sjukdom i behov varande kvinnor och skall i synnerhet hjälp till självhjälp utgå”.

Bidragen är avsedda för kvinnorna och exempel på vad de kan gå till är glasögon, tandvård, dator, rehabilitering eller annat det finns behov av. Bidrag beviljas inte till semesterresor, kolonivistelser för barn etc. I uttrycket ”oförvållat i nöd komna” avses inte detta.

Skaraborgs län

Skaraborgs län, dvs kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara

Namn

-Hedvig och Victor stiftelse-

Ansökan om bidrag
Ansökan skall innehålla en redogörelse för sökandens sjukdom, ekonomiska situation samt uppgift om vad bidraget skall användas till.
Uppgifterna skall styrkas med kopior.
Ansökan görs på denna blankett som normalt finns hos kurator.
Blanketten kan även hämtas på stiftelsens hemsida: www.renstromsstiftelse.se
Lämnade ekonomiska uppgifter kan i efterhand kontrolleras av Skatteverket
Stämmer inte de ifyllda uppgifterna kan stiftelsen tvingas kräva tillbaka lämnat bidrag.
Ansökningshandlingarna sänds till:

Hedvig och Victor Renströms stiftelse
Kungsgatan 14
541 31 Skövde

Stiftelsens sekreterare är: Mats Nilsson
Stiftelsens telefonnummer är: 0500 - 41 59 05.
Är kontoret obemannat tala in ett meddelande så blir Ni kontaktade.
Ange att ärendet gäller Renströms stiftelse.

Förfrågningar etc. kan även göras till e-post: info@renstromsstiftelse.

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att:
dels främja vård av och lämna bidrag till behövande äldre och/eller sjuka personer (företrädesvis personer under 50 år) bosatta inom det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län, dvs kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara dels och främja inom det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län, bosatt eller inom länet född, manlig eller kvinnlig ungdoms yrkesutbildning.
Bidrag kan utgå för exempelvis specialistvård, tandvård, rehabilitering, hjälpmedel m.m. som inte täcks med bidrag från
Försäkringskassan.

Stockholm

Företräde för dem, som tillhöra Södermalms församlingar

Namn

-Stiftelsen Troed och Ingrid Nelsons fond-

SEB Stiftelser & Företag

106 40 STOCKHOLM

08-7637220

Ändamål

Ändamålet: är att med fondens årliga behållna ränteavkastning lämna hjälp och understöd åt behövande, sparsamma och skötsamma personer inom Stockholms stad efter styrelsens närmare prövning med företräde för dem, som tillhöra Södermalms församlingar, därvid vi väl icke fästa avseende vid några olika klasser, men likväl från allt understöd utesluta dem, som omfatta sådana läror, som kunna skada vårt samhälle.

Stockholm

1) Bosatta inom Hedvig Eleonora församling i Stockholm eller på annat sätt knutna till denna församling.

2) Kvinnliga doktorander och kvinnliga filosofie doktorer vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet.

Namn

-Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse-

Artillerigatan 51
114 45 Stockholm

www.ahlstromska.se

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att förvalta de tillgångar som stiftelsen erhållit genom testamenten av filosofie doktorn Anna Ahlström och ämnesläraren Ellen Terserus.

Stiftelsen ger bidrag till ensamma ogifta damer, däri inbegripna även ensamma änkor och frånskilda, eller äldre äkta makar, som är i behov av understöd samt bosatta inom Hedvig Eleonora församling i Stockholm eller på annat sätt knutna till denna församling.

Sedan ovan angivna ändamål har tillgodosetts, kan stiftelsen använda återstoden av den årliga avkastningen till stipendier till kvinnliga doktorander och kvinnliga filosofie doktorer vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet.

Göteborg

Boende inom Domkyrkoförsamlingen

Namn

-Stiftelsen Olof och Augusta Melins Minnesfond-

Svenska kyrkan

Domkyrkoförsamlingen

Kyrkogatan 28

411 15 Göteborg

031-7316130

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till hyreshjälp, vård vid sjukdom eller annan dylik hjälp åt boende inom Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, behövande ålderstigna, företrädesvis sådana, tillhörande kategorin pauvres honteux.

Göteborg

Till hjälpbehövande i Annedals församling i Göteborg,

Namn

-Stiftelsen Familjen F W Forsbergs Hjälpfond-

Svenska kyrkan

Kerstin Nilsson
Diakon
Direktnr: 031-731 61 28
Göran Ohlsson
Diakon
Direktnr: 031-731 86 18

Ändamål

En tiondel av avkastningen skall årligen läggas till kapitalet.
Återstående avkastning skall utdelas till hjälpbehövande i Annedals församling i Göteborg, företrädesvis till gamla och sjuka.

Göteborg

Till behövande och sjuka bosatta i Göteborgs Haga församling.

Namn

-Göteborgs Haga församlings stiftelse för behövande och sjuka-

Nordea

Stiftelseadm GB 47

405 09 Göteborg

031-7716022

Ändamål

Den årliga avkastningen skall, sedan en tiondel lagts till kapitalet, delas ut som bidrag till behövande och sjuka bosatta i Göteborgs Haga församling.

Göteborg

Till fattiga i Vasa och Johannebergs församlingar.

Namn

-Caroline Kennedys stiftelse-

-Stiftelsen Anna Brags fond-

-Systrarna Axelssons stiftelse-

Svenska kyrkan

Diakon Helena Ahlgren

Tel: 031-731 86 74
Mobil: 0705-25 86 74
E-post: helena.ahlgren@svenskakyrkan.se

Telefontid måndag 9.30-10.30 och tisdag 10.00-11.00.

Öppen mottagning onsdagar 10.00-11.30. Övriga tider måste du höra av dig och boka tid för besök.

Ändamål

Stiftelsernas ändamål är att den årliga räntan skall utdelas till fattiga, sjuka och nödställda i Vasa och Johannebergs församlingar.

I

Stockholm

Boende inom Katarina församling!

Församling på Södermalm i Stockholm!

Namn

Svenska kyrkan, Katarina församling!

Församling på Södermalm i Stockholm!

För mer information, kontakta diakon Ewa Wallenblad,

ewa.wallenblad@svenskakyrkan.se

08-743 68 18

Ändamål

Du som är församlingsbo kan söka ekonomiskt stöd från församlingen.
Det finns fonder för behövande.

Stockholm

Boende inom Adolf Fredriks kyrka!

Namn

Svenska kyrkan, Adolf Fredriks kyrka!

Fonder

Ansökningshandlingar till församlingens olika fonder finns hos diakon Annika Persson. Besök henne under besökstiden eller beställ en tid för besök per telefon eller e-post! Du kan söka när som helst under året och ansökningarna behandlas i regel inom någon månad.

http://www.adolffredrik.se/PDF/Fondansokan.pdf

Svenska kyrkan

Diakon

Annika Persson

Telefontid: 08-402 04 82.
Måndag kl 15-17
onsdag kl 9-11
Kammakargatan 30.

Ändamål

För behövande och sjuka

Stockholm

Boende i Gustaf Vasa församling

Namn

-GUSTAF VASA FÖRSAMLINGS FONDER OCH STIFTELSER-

Ansökningshandlingar kan rekvireras via församlingens expedition 08-508 88 600, via diakon Ann Hallonsté.

http://www.gustafvasa.nu/wp-content/uploads/2009/11/Ans%C3%B6kan-fondm-2014-b.pdf

Glöm ej att bifoga din senaste specificerade förenklade självdeklaration, läkarintyg eller annat du åberopar i din ansökan.

Svenska kyrkan

Fondstyrelsen i Gustaf Vasa församling

Har du frågor kontakta: Diakon Ann Hallonstén
Tel.nr. 08 508 88 607.
E-post: ann.hallonsten@svenskakyrkan.se
Postadress: Box 3166, 103 63 Stockholm

Ändamål

Fondhantering: september–maj

Allmänna fonder

Är du skriven i Gustaf Vasa församling?
Räknas du av Skattemyndigheten som behövande?
Saknar du förmögenhet?

Stockholm

Boende i S:t Matteus församling.

Namn

Till dig som vill ansöka om fondmedel
i S:t Matteus församling
Ansökan skall alltid göras på bifogad blankett.
Om din ansökan är ofullständig tas den inte upp för prövning.
Ansökan skall kompletteras med:
•Kopia på senaste självdeklarationen eller besked om slutlig skatt från Skattemyndigheten.
•Kopia på eventuella inkomstuppgifter (lönebesked, utbetalningsbesked från Försäkringskassan eller liknande)
•Om du vill ansöka om bidrag till någon räkning måste kopia på denna skickas med.
•Vid ansökan om bidrag till resa/boende skall du ange plats för vistelsen,tidsperiod samt prisuppgift.
•Vid tandvård eller hjälp till glasögon skall kostnadsförslag bifogas.
Om ni är gifta eller sammanboende gäller ovanstående även make/maka eller sambo.
Skicka INTE originalhandlingar, handlingarna återsändes inte.
Din ansökan behandlas vanligtvis inom en månad, efter det får du besked via e-post eller vanlig post.
Vid frågor, vänligen kontakta någon av diakonerna i S:t Matteus församling.
Telefonnummer till växeln är 08-555 218 00.
Ansökan lämnas in eller skickas till:

Diakoniexpeditionen

S:t Matteus församling

Box 23070

104 35 Stockholm

Besöksadress:

Västmannagatan 92

Stockholm

Ändamål

Om du bor i S:t Matteus församling, har låg inkomst, saknar förmögenhet och har svårt att få pengarna att räcka till kan du söka bidrag ur våra fonder och stiftelser. Du måste alltid lämna in en skriftlig ansökan och bifoga vissa handlingar. Du är välkommen att kontakta stiftelsehandläggare Carsten Malmberg, 08-555 218 09 eller diakon Gunvor Boström, 08-555 218 14, gunvor.bostrom@matteus.org för att få ansökningshandlingar. Du kan ansöka när som helst under året och din ansökan behandlas i regel inom en månad.

Norrköping

Namn

-Stiftelsen Carolina Schales Minne å Mamre-

Curli Osterman
Sandygatan 7 B
60223 Norrköping

tel: 011-151042

Ändamål

Ändamål:

Skall användas till verksamhet och individuell hjälp bland ungdomar i Norrköpings kommun, som av sociala skäl behöver stöd. Därjämte skall beaktas att resterande avkastning icke får användas för ändamål, som skall bestridas av allmänna medel.

Borås

Namn

Donationsfonder Borås

Donationsfonder (1 och 2 samt samfond a) Asta och
Edvard Björnsons Donation, Finn Reimans Donation,
S a Wassbergs Minnesfond och Sven-Petter och Charlotta
Palmqvists Donation. utdelning ur fonderna sker enbart
till privatpersoner boende i Borås, inte föreningar.

Möjlighet att söka medel ur fonderna utannonseras i Borås Tidning, sista torsdagen i februari och mitten av augusti.

Annonsen finner du i ”Borås Stads anslagstavla”.

För upplysningar och blanketter kontakta Socialkontoret
annelie Jonsson tfn 033-35 82 20.

Ansökan om bidrag från fonder sändes till:

Socialkontoret
501 80 Borås

eller lämnas till kontoret på Österlånggatan 64
Sista ansökningsdagen någon gång i mars!

Ändamål

Utdelning ur fonderna sker enbart till privatpersoner boende i Borås, inte föreningar.

De här fonderna är till för att ge ekonomiskt bidrag till fattiga och sjuka privatpersoner bosatta i Borås.

Gävle

Bosatta i Gävle kommun

Namn

-Stiftelsen Adolf Grapes Minne-

Sista ansökningsdatum för bidrag 2015 är
17 april.

http://www.grapesminne.se/ansokan-privat.php

skriver ut den från din dator, fyller i den och skickar den med post till:
Stiftelsen Adolf Grapes Minne
Box 6137
800 06 Gävle

Ändamål

Stiftelsen utdelar bidrag till:
Ppersoner med nedsatt hälsa och låga inkomster – bosatta i Gävle kommun – för konvalescentvård, rekreationsresor o.dyl.

Tillsammans med ansökningsblanketten skickar du även in:

Aktuellt läkarintyg, sjukintyg eller liknande information om din sjukdom. Kopia av senaste inkomstdeklaration, uppgifter om din förmögenhet och ekonomiska omständigheter i övrigt (deklaration och uppgifter lämnas även för make, sambo och – om ansökan gäller barn – föräldrar).

Stockholm

Enskilda personer folkbokförda i Danderyds kommun.

Namn

-Stiftelsen Oscar, Hanna och Karin Kahlins fond för humanitära ändamål-

Ansökan:

När som helst under året.

Ingen särskild blankett behövs.

Stiftelsen Oscar, Hanna och Karin Kahlins fond för humanitära ändamål

Danderyds kommun

Socialkontoret

Box 28

182 11 Danderyd

tel: 08-56891100

www.danderyd.se

Ändamål

Är att stiftelsen i enlighet med föreskrift i testamentet tillgodose sådant behov av hjälp, stöd och rekreation åt personer inom Danderyds kommun, företrädesvis inom Djursholms Ekeby boende, vilket vanligen ej kan tillgodoses genom samhällets sociala organ.

Vem kan söka:

Enskilda personer folkbokförda i Danderyds kommun.

Hela Landet

Namn

-Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser-

Vi kan inte ta emot ansökningar från organisationer, grupper av kvinnor, kvinnor med utländskt medborgarskap eller från män.
Ansökningstiden är 15 januari – 1 mars 2015. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas inte. De som erhåller bidrag får det senast den 1 juli genom en avi med utbetalning. Förhandsbesked eller besked om avslag kan tyvärr inte lämnas. För ytterligare information om Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser:
Ring 08-783 30 15 tisdag och torsdag kl 10.00-12.00. E-post: kansli@fredrikabremer.se
http://www.fredrikabremer.se/sv.html/bidragstipendier
Ansökan ska göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningstiden 15 januari – 1 mars 2015.
Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Vänligen observera även att ansökningsblanketten endast finns att ladda ned på vår hemsida. Vi har dessvärre inte möjlighet att skicka ut ansökningsblanketter via post.
Ansökan ska innehålla:

Fullständigt ifyllt formulär (två sidor) i original.
De ekonomiska uppgifterna skall gälla de beräknade för 2014. Som ekonomi räknas lön, pension, sjukbidrag, socialbidrag, studiebidrag, A-kassa.
Personbevis med medborgarskap, födelseort och län angivet.
Övriga handlingar behövs inte i ansökan.
Observera att endast fullständig ansökan tas upp till behandling.

Ekonomiska uppgifter skall kunna styrkas. Kompletteringar kan inte göras i efterhand.

Ändamål

Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser omfattar ett stort antal stiftelser. Bidrag ges enligt donatorernas önskan till:

kvinnor som är äldre, behövande och bildade (som läst på högskola, universitet eller motsvarande) till rekreation och vård
kvinnor som är eller har varit lärarinnor för rekreation
kvinnor som utbildar sig för eller ägnar sig åt jordbruk och/eller trädgårdsskötsel

Stockholm

Namn

-Stiftelsen Sällskapet Louis Pabans minne-

Stiftelsen Sällskapet Louis Pabans minne

Brita Kvarnström
Adress: Publikvägen 19
Postnummer: 134 39
Ort: GUSTAVSBERG
Telefonnummer: 08-57027714

Ändamål

Historia:

Sällskapet De Nödlidandes Vänner stiftades år 1816 på initiativ av en till Sverige inflyttad fransk språklärare Louis Paban, född i Salon i Provence den 15 mars 1777, död i Stockholm den 28 september 1823. Fransmannen Louis Paban den äldre hamnade efter franska revolutionen (1789) i Stockholm,

Han hade tidigare från trycket utgivit flera smärre skrifter i vilka han på ett livfullt sätt utvecklade sina tankar om välgörenhet och andra mänskliga dygder.

Genom subskriptionslistor utlagda i olika klubbar och adelspalats i Stockholm samt genom personligt outtröttligt arbete hade han intresserat mer än 300 personer att bilda sällskap för att utveckla sina idéer. Pabans tanke blev omsider verklighet om än i en annan form än han från början avsett. Sällskapets De Nödlidandes Vänner första stadgar stadfästes av Kungl Maj:t den 3 april 1816. Genom en intrig som ”väckte mångens harm” blev Paban ej invald i den första direktionen. Först 1822, året före sin död, hedrades han med kallelse till ständig ledamot av Sällskapet.

Hans förslag om hur den välgörande verksamheten skulle bedrivas upptogs dock nästan oförändrat i de första stadgarna, där det bl a i ) 18 heter att Sällskapets uppgift är att verkställa ”utdelning af inrättningens influtna räntemedel samt öfriga till utdelning bestämda anslag. Behöfvande ståndspersoner, frälse eller ofrälse, yngre eller äldre, man eller kvinna, hvilkas nöd, förlägenhet och behof under hederns ädla ömtålighet är för allmännheten mindre uppenbar, skola här egentligen bispringas med hjälp till räddning från armodets lidande och trångmål”. ”Välgärningen” bör ”snarare uppsöka den olyckliga än denna själf visa sig för att därom anhålla”. För de s k pauvres honteux i Stockholm hade tidigare ytterst litet gjorts, varför Sällskapet De Nödlidandes Vänner torde ha varit den första välgörenhetsförening som tog sig an denna kategori av behövande.

Sällskapets angelägenheter leddes av en inom Sällskapet utsedd direktion, varav en ordförande och för övrigt växlande antal ledamöter. Medlemmarna var årligen betalande eller ständiga. Sällskapet erhöll även under årens lopp ansenliga testamentariska donationer och gåvor. Sammankomsterna hölls till en början i Frimurarordens hus.

Från och med 1860 ägde de rum i Stockholms stads brandförsäkringskontor vid Mynttorget. Inte på något av dessa ställen kunde Sällskapets arkiv beredas plats. Det förvarades i stället hos de olika tjänstemännen. Arkivet uppvisar stora luckor. Så är till exempel äldsta protokollen i behåll från 1840 och räkenskaper saknas för flera tiotal år. Nya stadgar, som även blev de sista, fastställdes den 12 november 1943.

Räkenskaper finns till och med 1944. Våren 1943 utbetalades till understödstagare kr 7 385:- och på hösten samma år 7 620:-. Det sista protokollet är från den 23 september 1955. Av detta framgår ej något om att det skulle funnits planer på att avveckla Sällskapets verksamhet. Arkivet har levererats till Stockholms stadsarkiv under åren 1945 – 1960.

Ändamål:

Sällskapet Louis Pabans Minne har till uppgift att ekonomiskt stödja behövande personer bosatta inom Stockholms kommun.

Borås

Namn

-Stiftelsen Räfseryd-

C/O BIRGITTA LARSSON
GINGRI BRÄCKÅS 22
513 95 FRISTAD

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att genom ekonomiska bidrag främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Kalmar län

Västervik kommun

Namn

-Västerviks Omsorgssamfond-

För ytterligare upplysningar angående fonder hänvisas till fondförvaltningen.

Västerviks kommun

Kommunstyrelsen

Box 12

593 01 VÄSTERVIK

Ändamål

Åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla eller handikappade.

Kalmar län

Västervik kommun

Namn

-J A L Carlssons donationsfond-

Västerviks kommun

Kommunstyrelsen

Box 12

593 01 VÄSTERVIK

Ändamål

Utbetalas till fattiga, den eller de mest lytta eller vanlottade inom kommunen, företrädesvis på Rödja ägor.

Kalmar län

Västervik kommun

Namn

-Stiftelsen P H Kindmarks donationsfond-

För ytterligare upplysningar angående fonder hänvisas till fondförvaltningen.

Västerviks kommun

Kommunstyrelsen

Box 12

593 01 VÄSTERVIK

Ändamål

Skall lämna bidrag till
1)För behövande äldre i kommunen med företräde för kvinnor från förut varande Västerviks stad
2) I andra hand får bidrag lämnas för trivselbefrämjande åtgärder bland kommunens pensionärer.

Kalmar län

Västervik kommun

Namn

-Västerviks församlings samstiftelse för social hjälpverksamhet-

Hospitalsgatan 14

593 33 Västervik

0490-84200

Ändamål

Ändamålet med stiftelsen är att dela ut bidrag till behövande i Västerviks församling. Utdelning sker efter ansökan och då behov föreligger och med lämplig hänsyn tagen till föreskrifterna i urkunderna för de stiftelser som lagts in i Västerviks församlings samstiftelse för social hjälpverksamhet.

Hela Landet

Namn

-Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse-

Kronborgsgatan 2 C

252 22 Helsingborg

telefon 042-21 70 19

http://www.carlssonsstiftelse.se/

Ändamål

Bestämmelser för bidrag till enskilda

Stiftelsen lämnar bidrag till handikappade barn och ungdomar, dock företrädesvis CP-barn, som p.g.a. sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning. Bidrag ges även till dessa barns föräldrars rekreation. Bidrag ges endast till personer under 25 år och handikappet skall vara av neurologisk karaktär. Endast personer som vistas i Sverige kan komma i fråga för bidrag.

Bidrag ges till rekreation, resor, läger, stughyra, datorer, TV och videoutrustning, musikinstrument, cykel (endast specialcyklar), mobiltelefon, tvättmaskin/torktumlare, ev. körkortsutbildning och liknande.

Bidrag ges inte två år i följd och bidrag utgår endast under förutsättning att det användes efter tidpunkten för styrelsens beslut och full betalning erlägges först därefter. Sökes bidrag till dator, bör utlåtande av datatek, lärare eller annan, som har hand om sökandens utbildning, bifogas ansökan.

Vid prövning av ansökan tillämpas vissa inkomstgränser bl.a. beroende på familjens storlek.

Bidrag ges inte till:

• Barn och ungdom med allergier, diabetes, syn- och hörselskador, reumatism, om inte samtidigt ett neurologiskt handikapp finns

• Person/familj som är berättigad till statligt bilstöd

• Chiropraktikerbehandling eller annan alternativ behandling

• Investeringar i byggnader

Kalmar

Namn

-Amanda och Albert Hjertqvists-

Kalmar kommun

Box 611, 391 26 Kalmar

Kontaktcenter 0480-45 00 00

Ändamål

Åt en eller flera i Kalmar kyrkoskrivna personer, understödsfond som behöver ekonomisk hjälp för vård och lindring av
reumatisk åkomma.
Ingen inskränkning får för den skull ske i personens rätt till ersättning av allmänna medel.

Kalmar

Namn

-Stiftelsen Kalmar kommuns samfond II-

Kalmar kommunstyrelse

Box 611

391 26 KALMAR

0480-450000

Ändamål

Den disponibla avkastningen utdelas som bidrag till personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov, med företräde för änkor eller för ogifta kvinnor eller för barn.

Borgholms kommun

Namn

Ebba och Arthur Johanssons donations
Ändamål:
Understöd till fattiga och sjuka i fond Borgholms stad.

Borgholms kommuns sociala samfond
Ändamål:
Till stöd åt åldringar, sjuka, handikappade eller andra behövande inom kommunen.

Borgholms kommun
Box 52
387 00 BORGHOLM

Ändamål

Ebba och Arthur Johanssons donations
Ändamål:
Understöd till fattiga och sjuka i fond Borgholms stad.

Borgholms kommuns sociala samfond
Ändamål:
Till stöd åt åldringar, sjuka, handikappade eller andra behövande inom kommunen.

Hela Landet

Anknytning till Halmstad är en fördel.

Namn

-Anna och Edwin Bergers Stiftelse-

Något speciellt ansökningsformulär finns ej.

Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda i början på kalenderår före den 15 april. Styrelsen har sitt vanligtvis enda sammanträde per år i maj månad.

Ansökan skall ha en beskrivning av ändamål och kostnad och vilket belopp som söks.

Ansökan skall innehålla en förteckning på vilka andra stiftelser som får ansökan i samma ärende.

Vid ansökan till förmån för privatperson skall personbevis och kopia på årets deklaration bifogas, även för make/maka. För omyndig skall även föräldrars deklaration och personbevis medfölja. Ange namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer e-postadress och telefonnummer samt eventuella tillgångar som ej framgår av deklarationen.

Ange vilket postgironummer eller bankgironummer eller bank med bankkontonummer inklusive clearingnummer som pengarna skall sättas in på för det fall att ansökan skulle beviljas. Ange vem som är ägare till bankkontonumret samt telefon till ägaren.

Besked om anslag kommer till de som erhållit anslag. Övriga får inte något besked med undantag från de som lämnat med ett adresserat och frankerat kuvert. Den som ej erhållit besked före 20 juli har inte fått något anslag.

Stiftelsen har ej någon telefon, förfrågan per privattelefon besvaras ej.

Anna och Edwin Bergers Stiftelse
Box 1066, 181 21 LIDINGÖ
sekreteraren@annaochedwinbergers-stiftelse.se

http://www.annaochedwinbergers-stiftelse.se/anvisningar/index.asp

Ändamål

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE

Stiftelsen är begränsat skattskyldig och ansökan bedöms utifrån målet att Stiftelsen så skall förbliva. Ansökan kan endast behandlas om den ryms inom Stiftelsens ändamål. Anknytning till Halmstad är en fördel.

Hjälpverksamhet bland behövande
Begränsat med anslag på grund av att skattemyndigheten ej anser att man är behövande vid tilldelning utöver socialbidragsnivån.

Barns och ungdoms vård och fostran
Anslag till viss lägerverksamhet ges, även enstaka punktinsatser för utgifter av grundkaraktär som normalt brukar tas av barns föräldrar.
Anslag till ungdomsaktiviteter med politisk eller religiös inriktning liksom idrottslig verksamhet med inriktning mot elitnivå anses ej vara så kallat kvalificerat ändamål för stiftelser varför styrelsen ej ger anslag till dylikt.

Understöd för beredande av undervisning eller utbildning
Enstaka punktinsatser.

Jönköpings kommun

Namn

-Disp. Bernhard Hays understödsfond-

Bidrag delas ut till behövande män och kvinnor boende inom före detta Jönköpings stad med postadress Jönköping. Enligt donationsbestämmelserna har de företräde som varit i donatorns enskilda tjänst eller längre tid arbetat vid Jönköpings gamla tändsticksfabrik samt gamla trotjänarinnor.

Upplysningar och ansökningsformulär finns under självservice eller kan beställas på tfn 036-10 53 42. Ansökan sändes till Jönköpings kommun, socialtjänsten, 551 89 Jönköping, senast andra fredagen i november.

-Ellen Nyström-Mayerska fonden-

Fonden vänder sig till äldre bildade kvinnor födda och bosatta i Jönköping med postadress Jönköping som har ett bestående ekonomiskt behov.

-Sociala samfonderna (Social samfond, Samfond för barn och ungdom samt Samfond övriga)-

Stiftelsen är en sammanslagning av ett stort antal fonder. Målgruppen för utdelning är personer som befinner sig i en ekonomisk svår situation, där personer i alla åldrar kan vara aktuella. Ett krav på att ansökan ska beviljas är att den som ansöker är folkbokförd i Jönköpings kommun.

Ansökningar tas emot löpande men utbetalning sker två gånger per år: juni och december. Sista ansökningsdag andra fredagen i maj alternativt andra fredagen i november. Ansökningsblankett kan beställas på telefon 036-10 53 42. Fonden har mycket begränsade medel och kan inte bidra med större summor för t.ex. rekreationsresor.

Ändamål

Disp. Bernhard Hays understödsfond

Bidrag delas ut till behövande män och kvinnor boende inom före detta Jönköpings stad med postadress Jönköping. Enligt donationsbestämmelserna har de företräde som varit i donatorns enskilda tjänst eller längre tid arbetat vid Jönköpings gamla tändsticksfabrik samt gamla trotjänarinnor.

Upplysningar och ansökningsformulär finns under självservice eller kan beställas på tfn 036-10 53 42. Ansökan sändes till Jönköpings kommun, socialtjänsten, 551 89 Jönköping, senast andra fredagen i november.
Ellen Nyström-Mayerska fonden

Fonden vänder sig till äldre bildade kvinnor födda och bosatta i Jönköping med postadress Jönköping som har ett bestående ekonomiskt behov.
Sociala samfonderna (Social samfond, Samfond för barn och ungdom samt Samfond övriga)

Stiftelsen är en sammanslagning av ett stort antal fonder. Målgruppen för utdelning är personer som befinner sig i en ekonomisk svår situation, där personer i alla åldrar kan vara aktuella.

Sollefteå kommun

Namn

Hjälpfonden har bildats genom en sammanslagning av 33 fonder.

Nästa ansökning är under 2015.

Ansökan ska innehålla:

vilket stipendium du söker
en presentation av dig själv eller den ansökan gäller
berätta vad stipendiet ska användas till

I vissa fall även:

personbevis

Skicka gärna med intyg eller rekommendationsbrev om sådant är möjligt

Skickas till:

Stiftelsen Hjälpfonden inom Sollefteå

Sollefteå kommun

Kommunstyrelseförvaltningen

881 80 Sollefteå

Tel: 0620-68 20 00

Ändamål

Stipendiet kan sökas av behövande personer i Sollefteå kommun. Det är socialnämnden som beslutar om utdelning ur fonden.

Hela Landet

Namn

INSAMLINGSSTIFTELSEN "LILLE HANS" FÖR FRÄMJANDE AV BARN- OCH UNGDOMSPSYKOANALYS

http://www.lillehans.se/

Innan man ansöker om bidrag från "Lille Hans" ska familjen konsultera en psykoanalytiker (se Barn- och ungdomspsykoanalytikernas mottagning BUM) och kommit överens med henne/honom om psykoanalys för barnet/tonåringen. Familjen har också kommit överens med barnets psykoanalytiker om dennes arvode (maximerat till 700 kr per timme). Mot uppvisande av kvitto från analytikern får familjen sedan tillbaka 400 kr per behandlingstimme. Behandlingen pågår med en frekvens av fyra till fem gånger per vecka.

Ändamål

Stiftelsen skall lämna ekonomiska bidrag till behövande barn och ungdomar mellan 0-18 år för att främja att de kan erhålla psykoanalytisk behandling samt även, i mån av stiftelsens resurser, lämna ekonomiska bidrag för att främja forskning och utbildning inom barn- och ungdomspsykoanalys.

Med behövande barn och ungdomar avses här, att det föreligger ett behov av psykoanalytisk behandling, samt ett behov av ekonomiskt stöd för behandlingens genomförande.

Stockholm

Namn

Hilma Nilssons Stiftelse

SEB Private Banking, stiftelser & företag

106 40 Stockholm

08-621000

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att genom lämpliga bidrag hjälpa behövande, ålderstigna, sjuka eller lytta pauvres honteux i Stockholm.

Hela Landet ?

Namn

Stiftelsen De Gamles Fond
Saltängsgatan 21 B 1401
602 22 Norrköping
Östergötlands Län

Ändamål

Att hjälpa behövande gamla med ekonomiska bidrag!

Karlstad

Namn

-Fonder inom vård och omsorg i Karlstad-

Du söker fondmedel på blanketten ”Ansökan om fondmedel inom vård och omsorg”

https://e-tjanster.karlstad.se/filestoragearea/blanketter/29/ans%C3%B6kan_om_fondmedel_inom_v%C3%A5rd_och_omsorg.pdf

Fyll i alla uppgifter som gäller dig.
Vi kan inte behandla ofullständiga ansökningar.

Ansökan sänds till:
Vård- och omsorgsnämnden
Förvaltningsledningskontoret
651 84 Karlstad

Ändamål

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstad disponerar fonder som delas ut 2 gånger per år. Dels vid juletid och dels innan midsommar. Fondmedlen delas ut till enskilda personer enligt donatorernas önskemål.

Stockholm

Namn

-Maria Magdalena församling stiftelser-

Ansökan om ekonomisk hjälp ur stiftelser

Södra Stockholm

Maria Magdalena
Christina Högman

Direkt:08-462 29 46

Ändamål

I församlingen finns det möjlighet att söka ekonomiskt stöd ur våra stiftelser.
Boka tid för besök hos Stiftelsehandläggaren, du kan även ladda ner en ansökningsblankett här och skicka till församlingen.

Kronobergs län

Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult.

Namn

-Stiftelsen Markussens studiefond-

Ansökan ska vara inkommen till studiefonden senast den 20 februari.
Ansök här! ⇒ http://app.markussens.se/

Ändamål

Stiftelsen Markussens studiefond delar ut stipendier till behövande, skötsamma
och särskilt begåvade studerande som är födda i Kronobergs län,
det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby,
Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult.

Skaraborgs län

Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg,
Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

Namn

-Ellen, Elsa och Torsten Settergrens Stiftelse-

Ansökan skall innehålla en redogörelse för sökandens ekonomiska situation samt uppgift om vad bidraget skall användas till. Ansökan göres på denna blankett, Ansökan, som normalt finns hos kurator eller på stiftelsens hemsida www.settergrensstiftelse.se

Ansökningshandlingarna sänds till:

Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse

Kungsgatan 14

541 31 Skövde

Upplysningar lämnas av Lars Eriksson, tel 0511 - 810 91.

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja vård av behövande ålderstigna personer (över 50 år) tillhörande Pauvres Honteux, vilka är födda eller bosatta inom det område, som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län, dvs kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

Bidrag kan utgå för exempelvis specialistvård, tandvård, rehabilitering, hjälpmedel m.m. som inte täcks med bidrag från Försäkringskassan.

Skövde

Namn

Se hemsidan för ansökningsblanketter:
http://www.skovde.se/Kommun-Politik/Ekonomi/Stipendium--stipendiefonder/

Insändes till Skövde kommun
Socialnämnden, 541 83 Skövde

Ändamål

Stipendier och fonder

-Bröderna Perssons minnesfond-
Utdelas till personer företrädesvis i åldern 55-65 år, boende inom Norra Kyrketorps församling och vilka till följd av nedsatt arbetsförmåga är i behov av hjälp eller till personer, som ägnar sig åt vården av föräldrar eller andra närstående och därför icke kan förvärvsarbeta och är i behov av ekonomiskt stöd.

Ansökan om utdelning under maj skickas in senast 1 april och för utdelning under november senast 1 oktober till Socialnämnden.

-Sociala samfonden-
Allmänna hjälp behov

Fonden ska ge bidrag till behövande bosatta inom Skövde kommunen, där inte den allmänna hjälpen räcker till.

Ansökan om utdelning under maj skickas in senast 1 april och utdelning under november senast 1 oktober till Socialnämnden.

-Stipendium – Teodor Egnells minnesfond-
Väl meriterade studerande vid högskola eller universitet med slutbetyg från gymnasiet i Skövde kommun kan ansöka.

Två stipendier till välartade elever till hjälp för fortsatta studier efter avlagd examen vid Skövde gymnasieskolas treåriga teoretiska utbildningsvägar. Stipendierna får utgå under ett eller flera år för fortsättande av och avslutande av studier.

Ansökan ställs till rektorn vid Västerhöjdsgymnasiet och behandlas av en särskild stipendiekommitte. Ansökningen skall vara inne senast den 31 oktober. Utdelningen av stipendier beslutas av utbildningsnämnden.

Stockholm

Namn

-Engelbrekts församlings stiftelse för behövande-

Ekonomiskt stöd

Upplysningar:
Diakon Mona Logård, tel. 08-406 98 00.
Telefontid måndag-fredag kl 10.00-11.30.
mona.logard@svenskakyrkan.se

Ändamål

Genom ”Engelbrekts församlings stiftelse för behövande” kan man efter ansökan få visst ekonomiskt stöd i akuta situationer. Personer som kan erhålla stöd ska vara bosatta i Engelbrekts församling och tillhöriga Svenska kyrkan.

”Behövande” betyder att månadsinkomsten ej får överstiga 12.500:- före skatt.
Ring eller skicka e-post för att boka tid innan besök.

Engelbrekts församling kan ge tillfällig hjälp också med medel från Stiftelsen EKA.
Ur Stiftelsen Eka:s stadgar:
Stiftelsen skall ha till ändamål att inom Engelbrekts församlings nuvarande gränser ge tillfällig hjälp till mantalsskrivna invånare, tillhöriga Svenska Kyrkan, vilka är ålderstigna, sjuka eller handikappade, eller på annat sätt i behov av hjälp, eller idka annan därmed förenlig verksamhet av diakonal art.

Göteborg

Namn

-Härlanda församling, Göteborg-

Söka Fonder

Diakon Helene Ericsson tel. 031-731 80 28
Mottagning onsdag och fredag 9-11.

Ändamål

Du som bor och är skriven i Härlanda församling har möjlighet att söka ekonomisk hjälp genom de fonder som Härlanda församling förvaltar. Det finns också möjlighet att söka fonder som inte förvaltas av Härlanda församling. Det är fonder som förvaltas av Göteborgs kommun eller andra organisationer.

Örebro

Namn

Ansökningstiden är 1 februari-31 mars. Skicka in en ansökan per hushåll.

Ansökningar som inte är kompletta, som kommit in för sent eller saknar personbevis kommer inte att behandlas.
Dokument som du ska bifoga

Personbevis som visar att du är folkbokförd i Örebro kommun. Det är bara på den sökande som du ska bifoga personbevis. Det kan du beställa via Skatteverket.

När du ansökt

Senast 15 juni får du ett brev med beslut om du har fått pengar eller inte. Beslutet kan inte överklagas.
Vi kan inte lämna förhandsbesked via telefon.

Till ansökan ⇒ http://www.orebro.se/17019.html

Ändamål

Stiftelser till behövande i Örebro

1) Ansök om bidrag från stiftelser för behövande oavsett ålder

2) Ansök om bidrag från stiftelse för behövande personer 65 år och äldre

3) Ansök om bidrag från stiftelse för personer med funktionsnedsättning

4) Ansökan om bidrag från stiftelse för personer med astma eller allergisjukdom

Hela Landet

Namn

-Ella och August Wingårdhs stiftelse-

Wingårdhs Stiftelse
c/o Marianne Blad
Äspet 161, 247 99 Genarp

Ansökan tillhanda senast den 10 mars 2015.

http://www.wingardhsstiftelse.se/

Ändamål

Pengar till flerbarnsfamiljer

Ella och August Wingårdhs stiftelse för hjälp åt obemedlade familjer med många barn. Familjer med minst fyra barn kan söka bidrag från hela landet välkomnas.

Hela Landet

Namn

-Nordénska Lundsbrunnsstiftelsen-

Ansökningsblankett rekvireras via telefon

Ansökan kan göras hela året

Remiss från läkare är önskvärd samt referensperson, t ex läkare, kommunal förtroende man, präst eller liknande

Lundsbrunns Kurort
533 72 Lundsbrunn
Telefon: 0511 – 571 90
Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se

http://www.lundsbrunn.se/

Ändamål

Ändamål:

Att bekosta vistelse sommartid på Piperska Lundsbrunn- Ej till kontanta bidrag

För vem:

Ekonomiskt behövande, sjuka och handikappade.

Göteborg och dess kranskommuner

Namn

-Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond-

Generella ansökningstider är 1 februari – 31 mars
samt 1 augusti – 30 september.

För att ansökan skall behandlas skall ansökan klart redovisa den sökandes och makes eller sambos ekonomiska situation. Noggranna uppgifter måste lämnas om inkomster, tillgångar och skulder samt andra förhållanden, t ex sjukdom, som kan motivera bidrag. Kopia av senaste självdeklaration alternativt slutskattebesked skall bifogas. Intyg från kurator och eller läkare bör gärna bifogas.
Ansökan

Ansökan skall ge en klar bild av

Ändamålet och planerad tid för genomförandet
Sökt belopp och hur övriga kostnader, som är förenade med genomförandet, kommer att täckas
Sökandens kvalifikationer
Referenser eller annat som åberopas som stöd för ansökan.

Ansökningsformulär i PDF-format kan laddas ner från denna länk:
http://www.maryvonsydowstiftelsen.se/ansokningsblanketter-2/

PDF-filen kan fyllas i direkt på Din dator.
Ansökningstider och beslut

Styrelsen sammanträder vanligen i april/maj och november.

Ansökningar skall vara styrelsen tillhanda senast 31 mars resp. 30 september.

För stipendier, som utannonseras särskilt, gäller de ansökningstider, som anges i utannonseringen.

Styrelsens arbetsutskott fattar mellan styrelsesammanträdena beslut i vissa frågor.
Normalt gäller att om besked inte erhållits senast 15 maj resp. 15 december har ansökan inte beviljats.

Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg

Ändamål

Bidrag till behövande

På grund av det stora antalet ansökningar beviljas bidrag för närvarande endast till i Göteborg och dess kranskommuner bosatta personer.
I bidragsverksamheten beaktar stiftelsen det uttalande, som Skatteverket gjorde december 2013 i anslutning till Riksdagens beslut om ändring av skattereglerna för stiftelser och ideella organisationer.

Bland sökande prioriterar stiftelsen för närvarande ensamstående med minderåriga barn samt äldre personer med låga inkomster.

Hela Landet

Storstaden

Namn

- Ellen Keys Stipendium-

ANSÖKNINGSTIDEN för vistelsestipendium till Ellen Keys Strand 2015 är 1 december 2014 – 28 februari 2015.

Ansökningshandlingar kan laddas ned här:
http://ellenkey.se/images/stipendium_2015.pdf

För frågor eller för att beställa hem ansökningshandlingarna per post maila till: stipendium@ellenkey.se
Vidare information finns här ⇒
http://www.ellenkey.se/

Ändamål

Ellen Keys Strand!

Beläget i Ödeshögs kommun mitt emellan Vadstena och Gränna ligger Ellen Keys vackra hem Strand, byggt 1911 och öppet för stipendiatboende och visningar under sommarhalvåret.

År 1914 grundade Ellen Key den stiftelse som skulle få i uppdrag att driva Strand efter hennes sista vilja. Strand skulle vårdas, bevaras såsom Ellen Key hade efterlämnat det, men också användas som gästhem för kvinnor sommartid.

Ellen Keys avsikt med Strand var att skapa ett hem på ”riktiga landet” dit i första hand storstadskvinnor, ”vilobehövande arbeterskor”, skulle kunna komma och bo i några veckor under sommaren. Denna verksamhet fortsätter än idag och Strand tar idag emot gäster i fem tvåveckorsperioder från maj till september.

Sökanden skall vara kvinna över 25 år, fullt frisk och rörlig och dessutom kunna sköta dagliga göromål såsom egen mathållning, städning av eget rum m.m., ordningsam och aktsam om Strand och dess miljö.

Företräde ges åt dem, som styrelsen tror kunna uppskatta, vårda och akta Strands atmosfär och egenart och som tillika söker en rofylld miljö för egen utveckling, förkovran och studier, främst inom ämnes- och intresseområden som omfattades av Ellen Key.

Västra Götalandsregionen

Namn

-Stiftelser som är anknutna till Västra Götalandsregionen-

Västra Götalandsregionen
Ekonomiservice/Stiftelseenheten
462 80 Vänersborg

Anne-Marie Ohlsson 010 – 441 07 21

anne-marie.k.olsson@vgregion.se

Gull-Britt Söderberg 010 – 441 07 50

gull-britt.soderberg@vgregion.se

Stiftelser samt gåvor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Centrala ekonomiavdelningen

Torggatan 1a

431 35 Mölndal

Ändamål

Stiftelser som är anknutna till Västra Götalandsregionen är till för boende eller verksamma inom regionen.
För att söka bidrag ur en stiftelse måste en ansökan lämnas in.
De patientsociala stiftelserna söks via kurator/god man.
Alla ansökningar till de patientsociala stiftelserna görs på en gemensam ansökningsblankett.
Information om vilka regler som gäller för ansökan finns hos respektive stiftelse.

Hela Landet

Namn

- Ida Sohlbergs studiefond-

Se vidare här ⇒
http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/stipendier

Skolverket
106 20 Stockholm

Besöksadress:
Fleminggatan 14

Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00

Ändamål

Pojkar som är duktiga i skolan, trevliga och har dålig ekonomi kan söka stipendium ur Ida Sohlbergs studiefond.
De som saknar en eller båda föräldrarna eller är släkt med Ida Sohlberg väljs ut i första hand.

Skolverket måste ha ansökan senast den 28 februari 2015.

För att söka stipendium måste du…

vara pojke och gå i svensk skola,
vara duktig i skolan,
och din vårdnadshavare ha dålig ekonomi,
kunna visa att du är en bra kamrat och att du är trevlig mot andra.

Söderhamn

Namn

-Sparbanksstiftelsen Söderhamn-

Nästa chans att få din bidragsansökan prövad är den 26:e februari 2015. Ansökan ska vara inne senast en vecka innan mötet.

Du är välkommen med din ansökan

Sparbanksstiftelsen Söderhamn
Kyrkogatan 16
826 32 SÖDERHAMN

Ändamål

Sparbanksstiftelsen Söderhamn delar ut bidrag till näringsliv, idrott, kultur och utbildning i Söderhamns kommun. Syftet är att utveckla orten. Från starten år 2000 har vi delat ut 66,6 miljoner kronor.

Vem som helst i Söderhamn får söka bidrag.

Har du en idé som behöver vattnas för att få växtkraft? Då ska du göra en ansökan om bidrag till stiftelsen. Vem som helst får söka, både fysiska och juridiska personer, under förutsättning att du och din verksamhet har nära koppling till Söderhamn. Bidragen ska gynna Söderhamn på något vis.

Sparbanksstiftelsen Söderhamn har ett nära samarbete med Swedbanks kontor i Söderhamn och deras kapital består av aktier i Swedbank. Det är avkastningen på dessa aktier som används för att stödja goda idéer.

Jämtland

Personer boende i Jämtland eller verksamheter i Jämtland, företräde för personer från Strömsund.

Namn

-Stiftelsen Signe och Erik Holmgrens Minnesfond-

Ansökan:

Ingen särskild ansökningsblankett. Kan sökas när som helst.

Vi ansökan om bidrag för studier skall fogas senaste betyg samt intyg om egna och föräldrars inkomst- och förmögenhetsförhållanden.

Juridiska personer skall till sin ansökan foga senaste verksamhetsberättelsen samt styrkt utdrag ur vinst- och förlust- samt balansräkningar.

Stiftelsen Signe och Erik Holmgrens Minnesfond

c/o Victors Advokatbyrå

Box 543

831 27 Östersund

Tel: 063-150430

info@victorsadv.se

Ändamål

Att främja barns och ungdomars vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och handikappade.

Vem kan söka:

Personer boende i Jämtland eller verksamheter i Jämtland, företräde för personer från Strömsund.

Dalarna, Värmland samt Åmål

Namn

-Hilma och Nils Arvedsons stiftelse-

Hilma och Nils Arvedsons stiftelse

c/o Bert Karlsson

Blekegatan 2

652 21 Karlstad

Tel:054-850550

Ändamål

Är att främja sådan välfärd åt arbetstagare/tidigare arbetstagare och deras barn vid AB Pripps Bryggeriers arbetsställen i Dalarna, Värmland samt Åmål – i fortsättningen benämnd arbetsgivaren – som i första hand avser beklädnadsbidrag till nyfött barn och i andra hand annan form av förmån.

Norrköpings kommun

Namn

-Norrköpings kommuns samfond för sociala ändamål-

Ansökningsdatum: 30 april.

Observera att sista ansökningsdag är 30 april och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas endast i brevsvar.
Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.
http://www.norrkoping.se/organisation/ekonomi/stiftelser-stipendier/sok/2012/socialaandamal/Sociala-samfonden-df42.pdf

Norrköpings kommuns samfond för sociala ändamål

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Ändamål

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Avkastningen användes till ekonomiskt behövande inom kommunen:

för att företa bad- och rekreationsresa,
för att anskaffa kontaktlinser eller annat hjälpmedel mot syn- eller
hörselnedsättning eller annat handikapp,
för att vistas på läger,
för annat härmed jämförligt ändamål för den enskilde.

Norrköpings kommun

Namn

-Stiftelsen Richard Nord och Selma Tolléns minne-

Ansökningsdatum: 1 april och 1 september

Observera att sista ansökningsdagar är 1/4 samt 1/9 och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter dessa datum. Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

http://www.norrkoping.se/organisation/ekonomi/stiftelser-stipendier/sok/2012/richardnord/PHX-Tollen-df30-df44.pdf

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Ändamål

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut medel till ensamstående behövande och sjuka personer i Norrköping som behöver bidrag till någon form av vistelse utanför sitt hem och som själv saknar ekonomiska förutsättningar och som inte får stöd från socialtjänsten.

Norrköpings kommun

Namn

-Johanson-Ringströmska stiftelsen-

http://www.norrkoping.se/organisation/ekonomi/stiftelser-stipendier/sok/2012/therese-hedeli/Hedelli-Carl-Emil-Johnson-Ringstromska-df20-df22.pdf

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Ändamål

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till i Norrköping bosatta behövande barn i förskoleåldern och upp till årskurs 6.

Norrköpings kommun

Namn

-Carl Johan Nelins stiftelse-

Ansökningsdatum: 30 april

Observera att sista ansökningsdag är 30 april och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Här kan du ladda ner ansökningsblankett.

http://www.norrkoping.se/organisation/ekonomi/stiftelser-stipendier/sok/2012/carl-johan-nelins-stiftel/Carl-Johan-Nelins-stiftelse-df40.pdf

Carl Johan Nelins stiftelse

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Ändamål

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till ekonomiskt behövande bland Norrköpings stads befolkning, men inte till sådana utgifter som socialtjänsten ansvarar för.

Norrköpings kommun

Namn

-Dahl-Swartlingska stiftelsen-

http://www.norrkoping.se/organisation/ekonomi/stiftelser-stipendier/sok/2012/dahl-swartlingska/Dahl-Swartlingska-df31.pdf

Dahl-Swartlingska stiftelsen

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Ändamål

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till ”pauvres honteux” (ekonomiskt behövande) i Norrköping.

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Hildur Nordins Minnesfond-

Stiftelsen Hildur Nordins Minnesfond

Box 24229

104 51 Stockholm

070-6464976

Ändamål

Ansökan

Bidrag från dessa stiftelser delas ut till följande ändamål:

Omvårdnad och uppfostran av barn
Undervisning eller utbildning
Behövande

Ändamål 1-3, sociala ändamål

Hela Landet

Namn

Advokatbyrå Lindhés stiftelser

Stiftelser med gemensamt ansökningsförfarande:
-Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne-
-Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne-
-Stiftelsen Karl Jeppssons Minne-
-Stiftelsen Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne-
-Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne-

Storleken på bidraget avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet.

Styrelserna för stiftelserna sammanträder vanligen i slutet av maj eller i början av juni. De som fått sin ansökan beviljad kommer att få tilldelat belopp utdelat med utbetalningsavi senast under juli månad. De som inte erhållit något bidrag kommer inte att få något besked om detta.

Advokatbyråns personal kan inte via telefon eller mail lämna besked om en ansökan har beviljats eller inte.

Något skäl till att ansökan avslagits kan inte lämnas.

Den som mottagit bidrag skall man senast den 31 mars påföljande år lämna en skriftlig redogörelse över hur bidraget använts.

Ansökningstiden löper från den 1 januari till den 31 mars varje år. Ansökningar som inkommer före eller efter denna period kasseras. Notera att rätt ansökningsblankett måste användas. Felaktiga eller bristfälliga ansökningar kommer inte att behandlas.

Bidrag ges inte i efterhand till något som redan betalats eller ändamål som startar innan den 30 juni samma år som ansökan gäller.

För dessa stiftelser finns ansökningsblankett här:
http://www.lindhes.se/lindhes/uploads/files/ansa--kningsblankett.pdf

Ansökningsblankett kan också beställas genom att man skriver sitt namn och adress på ett kuvert, sätter på frimärke och lägga detta i ett annat kuvert med adressen: Lindhés Advokatbyrå AB, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm. Skriv ”BLANKETTBESTÄLLNING” på det yttre kuvertet.
Observera

Att det bara behövs EN ansökningsblankett för att vara med i ansökningsprocessen för dessa fem stiftelser.
Att inkomna ansökningar INTE kan kompletteras i efterhand.
Att ansökningsblanketten måste vara ett original med din underskrift. Ansökan skall skickas i per post. Mail eller fax är inte godkänt.
Att det är viktigt att läsa igenom informationsbladet som tillhör ansökningsblanketten, så att ansökan blir fullständig.
Att ansökningsperioden är mellan 1 januari och 31 mars.
Att när det gäller kategorin ”behövande” måste den sökande styrka sin ekonomiska situation.
Regelmässigt lämnas ej medel för studier, där studiemedel normalt utgår, samt till studerande över 30 år.
Att originalhandlingar i form av skattepapper, läkarintyg och dylikt INTE ska skickas in, de går INTE att få tillbaka. Skicka istället en kopia.
Att det inte går att få information från advokatbyråns personal angående stiftelserna. För ytterligare information läs informationsbladet tillhörande ansökningsblanketten eller ring till vår telefonsvarare, tonval 1.

Lindhés Advokatbyrå AB
Riddargatan 35
114 57 Stockholm
Tel: 08-723 15 00

Ändamål

Att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning, dock utan djurförsök.

Före detta Kristianstads län

Namn

-Stiftelsen Alfred och Ebba Pipers fond-

Ansökan
Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdatum varje år är 1 mars respektive 1 september. Endast enskilda personer kan söka bidrag ur fonden.

Ansökan görs på särkild blankett. Besked lämnas inom två månder efter sista ansökningsdatum.
https://www.skane.se/Public/HAB/2-Stod/Fonder/fondblankett-piperska.pdf

Administrativa regler
Ansökan om bidrag skall åtföljas av ett yttrande från kurator inom regionens organisation eller från teamchef/ verksamhetschef inom habiliteringsorganisationen.
Den sökande kan endast vid ett tillfälle erhålla bidrag från fonden under en tvåårsperiod.

Ansökan handläggs av
Habilitering & Hjälpmedel
291 89 Kristianstad

Telefon: 044-309 41 21
Fax: 044-309 41 10
E-post: habhjalp@skane.se

Ändamål

Till och med 26 års ålder
Målgrupp
Svårt sjuka eller handikappade barn och ungdomar
Ändamål
Fondens avkastning skall i första hand användas till hjälp (fritidshjälpmedel eller hjälpmedel) samt till stipendier till läkare för forskning inom området cerebral pares. Avkastningen får inte användas till ändamål som skall bekostas av allmänna medel.

Säters kommun

Namn

Kontakt

Ekonomienheten
Bert Stabforsmo
Tel:0225-55 101
Skicka e-post
Organisationsnummer 212000-2247

Fler fonder och ansökningsblanketter klicka här!

http://www.sater.se/omkommunen/ekonomi/stiftelser.4.3900d83e109e2e5031c800015287.html

Ändamål

-Säters kommuns sociala stiftelse-

Ändamål: Disponibel avkastning skall utdelas till behövande, som är bosatta i Säters kommun. Avkastningen får ej användas för att täcka behov som enligt lag skall täckas av utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur stiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i de äldre stiftelser, som bildat den nya stiftelsen.
Utdelas av: Socialnämnden i juni månad. Ansökan görs på särskild blankett som kan erhållas från Socialkontoret, Gränsg. 3, 783 30 Säter.
Disponibelt belopp: c:a 30.000 kr/år

-J V Olssons stiftelse-

Ändamål: Avkastningen av stiftelsens medel skall enligt stiftelseurkunden användas till ”…understöd och uppmuntran åt medellösa minderåriga barn eller ungdom upp till aderton år, som äro blinda eller eljest drabbats av långvarig sjukdom.”
Utdelas av: Särskild styrelse. Ansökan sänds till Ekonomikontoret, Säters kommun, 783 27 Säter.
Disponibelt belopp: c:a 20.000 kr/år

-Hilda Johanssons stiftelse-

Ändamål: Stiftelsens ändamål är enligt stiftelseurkunden att främja vård av behövande åldersstigna i Stora Skedvi. Medlen får av styrelsen disponeras valfritt för direkt eller indirekt främjande åldringsvård.
Utdelas av: Särskild styrelse. Styrelsen prioriterar utdelning till föreningar, verksamhet vid Skedvigården, samt subvention av fotvårdsbehandling. Utdelas ej till enskilda personer.

-Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond-

Ändamål: Fonderade medel skall förvaltas av Säters kommun och den avkastning som uppstår varje år skall utdelas till reumatikersjuka i Säters kommun. Förslag till mottagare skall upprättas av socialnämnden i Säter, som själv beslutar om storleken på utdelat belopp, antal mottagare liksom när utbetalningen skall ske.

Helsingborg

Namn

-Fonder, stiftelser och donationer i Helsingborg-

Du kan ansöka om pengar från någon av de fonder och stiftelser som staden sköter om. Du behöver inte själv veta vilken fond du vill söka pengar ur. Det får du hjälp med av stadens stiftelseadministration.

Du kan ansöka när som helst under året och det tar mellan tre och fyra månader innan du får svar på din ansökan. Som lägst delar stiftelseadministrationen ut cirka 1 000 kronor ut och en person kan få som mest cirka 16 000 kronor.
Stiftelseadministrationen

Telefonnummer
042-106334

Kontakta Kontaktcenter på telefon 10 50 00.

Postadress: Stiftelseadminstrationen 251 89 Helsingborg

För mer information:
http://www.helsingborg.se/Medborgare/Omsorg-och-stod/Ekonomi-och-socialbidrag/Stipendier-och-fonder/

Ändamål

Du måste uppfylla vissa krav för att kunna söka bidrag under stiftelserna och fonderna.

Du måste vara:

Folkbokförd (skriven) i Helsingborg

Du måste också vara något av detta:

Pensionär
Långtidssjukskriven
Arbetslös
Ensamstående med barn

Skåne

Åstorps kommun

Namn

-Stiftelsen Sociala samfonden Åstorp i Skåne-

Ansökningsblanketter erhålles via Åstorps kommuns medborgarkontor i kommunhuset. Blanketten finns även att ladda ner på sidan för Stiftelsen Social samfond samt via blankettarkivet.

http://www.astorp.se/toppmeny/leva/ekonomiskhjalpochstod/socialsamfond.4.7c2ad66612eb961390980001984.html

Ansökan ska ha inkommit till socialförvaltningen senast

2015-02-28

Ansökan skickas till:

Åstorps kommun

Britt Tullberg

Socialförvaltningen, sociala samfonden

265 80 Åstorp

Ändamål

Personer bosatta i Åstorp har möjlighet att söka ekonomiskt bidrag ur stiftelsen Sociala samfonden.
Ändamålet med fonden är att genom bidragsgivning främja barn och ungdomsvård, bistå funktionsnedsatta, äldre, långvarigt sjuka eller andra behövande. Ändamålet är också att bidra till trivselfrämjande åtgärder för personer boende på servicehus och liknande.

Medel till tandvård, glasögon, mediciner och andra saker som är nödvändiga i det dagliga livet kan ej erhållas som bidrag ur fonden.

Hela Landet

Namn

-Sparbanksstiftelsens Barn- och Ungdomsstiftelse-

För att bidrag skall beviljas för höstterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 30 september. För att bidrag skall beviljas för vårterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 28 februari.

Till ansökan ⇒http://www.sbus.se/ansokan/application_form.aspx

sekreteraren, tel nr 0709-99 60 15.

Ändamål

Vilka kan få bidrag?

Stiftelsen har enligt sina stadgar till ändamål att – antingen direkt eller via etablerade hjälporganisationer eller institutioner – lämna bidrag för

1. utbildning av barn och ungdomar, som förlorat en eller båda föräldrarna eller som
på annat sätt drabbats av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004

2. utbildning av barn och ungdomar, som drabbats av andra traumatiska händelser

3. vidareutbildning av lärare, läkare, psykologer och andra specialister, som i sin verk-
samhet möter barn och ungdomar med sådana upplevelser,

4. vetenskaplig forskning avseende vård- och omsorgsbehov hos sådana barn och
ungdomar. Stiftelsen kan lämna bidrag till barn som vistas i Sverige eller eljest
har anknytning till Sverige.

Inför beslut om bidrag utgår styrelsen från barnens behov.

För att bidrag skall beviljas för höstterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 30 september. För att bidrag skall beviljas för vårterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 28 februari.

Söderhamns kommun

Namn

-Stiftelsen Söderhamns sociala fond-

-

Ansökningsblanketter finns på Socialkontoret eller kan laddas ner från Internet.
Socialkontoret:
Köpmantorget 2 B
Söderhamn
Telefon 0270-752 95

Ladda ner blankett:

http://www.soderhamn.se/download/18.cd467d3134f21509c6800011722/1384395734896/Ans%C3%B6kningsblankett+2012.pdf

http://www.soderhamn.se/download/18.b121ab912725ad65058000570/1384395736066/Fondmedel+Viktig+Information.pdf

Föreningar ska tillsammans med ansökan bifoga senaste verksamhetsberättelse samt planering och budget för pågående verksamhetsår.

Ansökan insändes till Socialnämnden, 826 80 Söderhamn, senast 30 april.

Ändamål

Föreningar och enskilda har möjlighet att söka bidrag ur stiftelsen.

Utdelning sker till behövande inom Söderhamns kommun. Bidrag kan även beviljas till föreningar/organisationer inom kommunen, som främst arbetar socialt bland barn och vuxna med särskilt ”stödbehov”.
Ansökan

Söderhamns kommun

Namn

-Edlingska stiftelsen-

Ansökningsblanketter finns på Socialkontoret eller kan laddas ner från Internet. Socialkontoret:
Köpmantorget 2 B
Söderhamn
Telefon 0270-752 95

Ladda ner blankett:

http://www.soderhamn.se/download/18.cd467d3134f21509c6800011722/1384395734896/Ans%C3%B6kningsblankett+2012.pdf

http://www.soderhamn.se/download/18.b121ab912725ad65058000570/1384395736066/Fondmedel+Viktig+Information.pdf

Föreningar ska tillsammans med ansökan bifoga senaste verksamhetsberättelse samt planering och budget för pågående verksamhetsår.

Ansökan insändes till Socialnämnden, 826 80 Söderhamn, senast 30 april.

Ändamål

Utdelningen sker till behövande äldre personer, vilka är bosatta inom Söderhamns församling.

Eda kommun

Namn

-Eda kommuns sociala stiftelse-

Ansökan:

För mer information kontakta kommunen

Eda kommuns sociala stiftelse

Eda kommun

Box 66

67322 Charlottenberg

tel: 0571-28100

Ändamål

Användas till stöd åt behövande personer i kommunen

Hjo Församling

Namn

-Kyrkoherden i Eriksberg Johan Gustaf Sahlström med fru stiftelse-

Ansökan:

När som helst under året. Skriftlig ansökan.

Kyrkoherden i Eriksberg Johan Gustaf Sahlström med fru stiftelse

Hjo kyrkliga samfällighet

Box 99

54422 Hjo

tel:0503-32383

Ändamål

Tilldelas gamla fattiga eller behövande sjuka boende i Hjo församling

Skara

Götene församling

Namn

-Söka ur fond hos Götene församling-

Ansökan skall innehålla:
– Ändamål och motivering
– Den sökandes namn
– Personnummer
– Adress
– Telefonnr
– Bankkontonummer

Ansökan ställes till:
Kinnekulle församling
Forshems kyrkby
533 94 Hällekis

och skall vara inkommen senast 13 december. Ansökningsblankett finns att hämta i kyrkornas vapenhus i samband med gudstjänst, eller kan laddas ner.

Du kan också skriva på ett helt vanligt papper med egna ord, bara du har med uppgifterna ovan.

Filer för nedladdning

Johan Svenssons fond
Blankett G o E Jonssons fond
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=721175&ptid=3095

Ändamål

Varje år utdelas medel ur två av församlingens fonder. Om Du är kyrkotillhörig i Kinnekulle församling och i övrigt uppfyller ansökningskriterierna kan du söka bidrag.

Gerda och Eric Jonssons Minnesfond
utdelas årligen till församlingsbor som på grund av sjukdom eller handikapp är i behov av vila och rekreation.

Johan Svenssons i Myrbacken Familjefond
utdelar årligen ett stipendium till kvinnlig ungdom i församlingen ”vilka önska yrkesutbildning”.

Laholms kommun

Namn

-Laholms kommuns sociala samfond-

http://www.laholm.se/globalassets/upload/kommunstyrelse/kommunledningskontor/it/blanketter/ovriga/kom_ans-socsamf.doc

Sista dag för ansökan är den 30 april varje år. Den årliga utbetalningen är endast ett litet belopp.

Ansökan lämnas till:
Laholms kommun
Kommunledningskontoret
312 80 laholm

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm
medborgarservice@laholm.se

Medborgarservice öppettider

Måndag-torsdag kl. 8-18
Fredag kl. 8-17
Lördag kl. 10-13

Ändamål

Laholms kommuns sociala samfond har bildats genom sammanläggning av 33 fonder.

Bidrag ur fonden utbetalas endast till personer som är folkbokförda i Laholms kommun. Bidrag kan sökas för ändamål som gäller:

Extraordinära merutgifter och särskilt betungande egenavgifter vid utbildnings-, rehabiliterings- och rekreationsresor.
Extra ordinära kostnader vid särskilda behandlingar och utbildningar.
Kostnader i samband med vänfamiljsverksamhet.
Projekt med förebyggande verksamhet för ungdomar som står utanför föreningar och fritidsnämndens utbud, t ex kanotläger eller annan liknande verksamhet.
Projekt som riktar sig mot handikappgrupper i den del som inte täckes av projektmedel från annat håll t ex ridning för handikappade barn.
Utbildning för resurspersoner i samtliga ovan uppräknade aktiviteter. Även andra liknande behov kan komma i fråga förutsatt att det gäller något ändamål som inte kan bli föremål för socialbidragsbedömning.

Det finns en särskild broschyr om stadgarna för den sociala samfonden.

Helsingborg

boende inom Allerums, Fleninges och Vällinge-Kattarps församlingar med företrädesrätt för i Ödåkra samhälle boende.

I andra hand kan även övriga boende inom Helsingborgs kommun komma ifråga för bidrag.

Namn

-Waldemar och Gerda Henckels Stiftelse-

Stiftelsen lämnar bidrag för vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade, boende inom Allerums, Fleninges och Vällinge-Kattarps församlingar med företrädesrätt för i Ödåkra samhälle boende. I andra hand kan även övriga boende inom Helsingborgs kommun komma ifråga för bidrag.

Ansökningsblanketten skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 april respektive den 31 oktober.

http://www.stiftelseansokan.se/Files/henckels_ansokan.pdf

Ändamål

Stiftelsen lämnar bidrag för vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade, boende inom Allerums, Fleninges och Vällinge-Kattarps församlingar med företrädesrätt för i Ödåkra samhälle boende.

I andra hand kan även övriga boende inom Helsingborgs kommun komma ifråga för bidrag.

Malmö

Namn

-Stiftelsen Carl O W Ohlssons donationsfond-

Korrekt ifylld blankett ”Ansökan om bidrag barn förskola – skola” (som finns på malmo.se – Blanketter och tjänster) krävs. Ansökningstid senast 15 mars. Utdelning i maj. Endast privatpersoner kan söka.
Kontakta
Ullabritt Hjorth
E-post: Ullabritt.Hjort@malmo.se
Tel: 040-341132
Donationer
Telefontider
Vardagar 09.30–15.00, Lunchstängt 11.30–13.00

Ändamål

Stiftelsen lämnar bidrag till barn och ungdom i Malmö, som p g a föräldrars ekonomi, sjukdom eller annat är i behov av bidrag. Ansökan till studier, yrkesutbildning, bostad och kläder beaktas särskilt.

Ystads kommun

Namn

-Stiftelsen Sorgenfri-

Stiftelsen Sorgenfri

Jan-Inge Ahlstrid

Ystads Kommun

27180 Ystad

tel: 0411 577113

Ändamål

Att lämna ekonomiskt stöd till bostadskostnader för mindre bemedlade bosatta i Ystads församling

Skåne

Helsingborg, Öveds församling

Namn

-Mary-Anne Gyllenstierna och Bertil Weitz Stiftelse-

Ansökan om medel till studerande ungdom sker på våren mellan den 15 april och 15 maj 2015.
Ansökan om medel till behövande och organisationer sker på hösten.

Öveds församling karta

http://www.gyllenstierna-weitz-stiftelse.se/Customer/Gyllenstierna/filearea/Images/karta/karta_1200x1217.jpg

Besöks och postadress:
Mary-Anne Gyllenstierna och Bertil Weitz Stiftelse
Engelska Gången 14, 254 51 HELSINGBORG

Telefon:
070–53 55 485
E-post:
info@gyllenstierna-weitz-stiftelse.se

http://www.gyllenstierna-weitz-stiftelse.se/

Ändamål

1 Studerande ungdom (grundskola, gymnasium och eftergymnasial utbildning) som är född, uppväxt, boende eller har gått i skola i Öveds församling utanför Lund.
Mer information klicka här

2 Behövande (”sjuka, människor med funktionsnedsättning och andra med behov”) som är folkbokförda, eller har varit folkbokförda, eller har gått i skola i Öveds församling.
Mer information klicka här

3 Förutom ovanstående kan Stiftelsen efter särskild skriftlig ansökan anslå medel till organisationer för specifika projekt riktade till studerande ungdom och behövande med anknytning till Öveds församling.
Mer information klicka här

Trelleborgs kommun

Bosatta i Trelleborgs kommun

Namn

-Greta och Johan Kocks Stiftelser i Trelleborg-

ANSÖKAN
Ansökan görs på särskild blankett som hämtas på stiftelsens hemsida, www.kockskastiftelsen.se

Blanketten kan också rekvireras från stiftelsens kansli.

ANSÖKNINGSTIDER
Stiftelsens styrelse behandlar ansökningar om stöd för speciella ändamål i föreningar och organisationer vid ett samlat tillfälle under försommaren.
Sådan ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 april 2015.

Frågor beträffande ansökningar om bidrag besvaras per telefon 0410-­133 20 eller e-­post
kockskastiftelsen@swipnet.se

Greta och Johan Kocks stiftelser
Lejonhjälmsgränd 14 A
231 43 Trelleborg

Ändamål

Greta och Johan Kocks stiftelse för behövande unga, gamla och sjuka –även kallad Fromma stiftelsen –är en avkastningsstiftelse med ändamål och syfte att främja barns och ungdoms vård och fostran eller dess utbildning, eller främja vård åt behövande ålderstigna eller sjuka eller lytta.

Detta sker huvudsakligen genom att stöd lämnas till medicinsk forskning (vilket annonseras i särskild ordning) men även enskilda privatpersoner bosatta i Trelleborgs kommun och föreningar och organisationer i Trelleborg kan från Frommas särskilda Understödsfond ansöka om bidrag för specificerade ändamål inom stiftelsens stödområde.

Saknas en lokal förening eller organisation kan även en regional sådan med anknytning till Trelleborg komma i fråga för bidrag.

Nya projekt samt ny eller utökad verksamhet avseende barns och ungdomars fostran och utveckling samt behövande äldre prioriteras vid fördelning av bidrag.

Lund

Namn

-Lunds kommuns sociala fonder för sjuka och behövande-

Socialförvaltningen Resurs och utveckling
Ansökningstid 1 mars–30 april
Utbetalning till midsommar

Susanne Höyer
Box 1255
221 05 LUND
Telefon 046-35 94 098
https://service.lund.se/FileStorageArea/Blanketter/3/Ans%C3%B6kningsblankett_vt-15.pdf

Ansökan
Ansökan om fondmedel ska göras på blankett som erhålles av fondadministratör.
För utdelning i juni är ansökningstiden 1 mars – 30 april och för utdelning i december är ansökningstiden 1 september-30 november.

Ansökan ska bestå av tre delar:
•Personuppgifter och uppgifter om ekonomisk ställning (ifylles på avsedd blankett)
• Ett personligt brev som anger skälen för ansökan med en beskrivning av den sökandes ekonomiska situation, hälsotillstånd eller andra uppgifter som visar att ansökan faller inom ramen för stiftelsens ändamål.
• Handlingar som styrker uppgifterna som lämnas i ansökan, t.ex. kopia av senaste deklarationen, hyresavi, läkarintyg etc.

Ändamål

För sjuka och behövande i Lund

Stockholm

Namn

-Edit Lindbloms Studiefond-

Kvinnliga Kontoristföreningen i Stockholm, KKF

Belopp:

Efter genomgången kurs kan en mindre del av kurskostnaden bekostas med bidraget ur fonden.

Ansökningstid:

Utdelas två gånger om året, för utdelning i juni sker ansökan under maj, för utdelning i december sker ansökan under november

Ansökan:

Särskild ansökningsblankett som rekvireras från nedanstående adress

Föreningen äger tre hus som hyrs ut till medlemmarna.

Solhöjden, ligger i Ängbyhöjden i Bromma, hyrs ut under sommarperioden och kan med fördel användas vid fester, såsom t ex 50-års, 60-års- fester eller andra jubileumstillfällen.

Villa Gertrud, ligger vid strandpromenaden i Sigtuna och kan hyras veckovis eller helger under hela året.

Grönklittstugan i Orsa kan hyras veckovis och under hela året.

KKF har en egen konstförening, Konstgillet, som gör besök hos konstnärer och ordnar visningar på gallerier och museer. Som medlem i Konstgillet deltar du i utlottning av konstverk en gång om året.

KKFs kansli
Fleminggatan 77, 5 tr.
112 33 Stockholm

Telefonnummer: 08 - 652 16 20
E-post: kansli@kkf.se

Expedition öppettider
Torsdagar kl 11.00 - 15.00

Ändamål

Edit Lindbloms Studiefond för kvinnliga kontorister

Ändamål:

Medlemmar som vill vidareutbilda sig i yrket

Karlshamn

Asarums församling

Namn

-Hilma Bergwalls fond-
Asarums församling
Svenska kyrkan
(Utanför Karlshamn)

Denna viljeyttring utgör ett viktigt fundament i styrelsens beslut rörande inkomna ansökningar. Från och med 2013 sammanträder stiftelsen för Hilma Bergwalls fond 2 gånger om året, i april och november. Inkomna ansökningar samlas ihop och hanteras vid nästkommande möte. FÖR ATT KUNNA BEVILJAS BIDRAG SKA ANSÖKAN VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST DEN 1 APRIL ELLER 1 NOVEMBER 2015.

Ladda ned och skriv ut ansökan här

http://www.svenskakyrkan.se/ asarum

Ändamål

Enligt Bergwalls testamente ska utdelningsbara medel ”… främja dels vård av behövande sjuka dels ungdoms vård och fostran…” Det går att ansöka om fondmedel ur Hilma Bergwalls fond 2 gånger om året, i april och november.

Halmstad

Namn

-Halmstads Hantverks- och Industriförenings stipendium-

http://www.hantverkarna.se/

Ansökan skickas till:
Halmstads Hantverks- och Industriförening. Box 296, 301 07 Halmstad

Ändamål

Halmstads Hantverks och Industriförening delar årligen ut ett stipendium på 10 000 kronor.
Stipendiet delas ut till en engagerad hantverkare/företagare i Halmstad med omnejd, för att utbilda sig och utveckla sitt hantverk.

Sverige och utomlands

Namn

-Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse-

http://www.hantverkarna.se/

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse – yrkesskicklighetens främjare.

Stipendieansökan samt bilagor skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 maj för studier under det aktuella läsåret (1 juli – 30 juni) Kurstiden/praktiken måste omfatta minst tre månaders heltidsstudier.

Sök stipendium

Ladda ner ansökningsblanketten och posta den till:

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse
c/o Stockholms Hantverksförening
Box 7020, 121 07 Stockholm-Globen

Det går också bra att registrera ansökan digitalt genom att fylla i nedanstående anmälningsformulär.

http://www.jleklund.se/sidor/sok-stipendium/

Ändamål

Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning.

Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.

Katrineholm

Namn

-Hantverksstiftelsen i Katrineholm-

http://www.hantverkarna.se/

Ändamål

Hantverksstiftelsen delar årligen ut stipendier till yrkesverksamma hantverkare med koppling till Katrineholm.

Stipendierna finns till för att uppmuntra och stödja utvecklingen inom hantverk och hantverksyrkena. Stipendierna har funnits i många år och gått till olika yrken; hårfrisörer, fotografer, kläddesigner och slöjdlärare.

Hur mycket pengar som läggs på stipendierna avgörs av hur bra det går för stiftelsen, vars mesta kapital är placerat i obligationer och aktier. År 2008 var summan 50 000 kronor. Vem eller vilka som erhåller årets stipendier avgörs på stiftelsens årsmöte i mars.

Norrbotten

Namn

-Sociala fonder i Norrbotten-

Ansökningarna ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 april 2015.
Rose-Marie Ekman
Enheten för social hållbarhet och samhällsskydd
Rose-Marie.Ekman@lansstyrelsen.se
010-2255273
Ansökningsblanketter
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/manniska-och-samhalle/sociala-fonder/Pages/default.aspx

Albert Anderssons fond

August Petterssons från Skara understödsfond

Gustav Björkmanssons fond

J.A och Hanna Boströms fond

Ändamål

Länstyrelsen förvaltar och betalar ut stöd/bidrag från nedanstående fonder.

Från följande fonder kan du ansöka om stöd/bidrag.

Albert Anderssons fond

” Lämna bidrag och understöd till verkligt behövande barn i

Norrbottens län”

August Petterssons från Skara understödsfond

”Lämna bidrag och understöd åt fattiga och mindre

bemedlade, välartade barn boende i Norrbottens län”

Gustav Björkmanssons fond

” För behövande i Norrbottens län”

J.A och Hanna Boströms fond

” Stöd till svårt sjuka barnmantalsskrivna i Norrbottens län för

sådant som inte bekostas av det allmänna. Bidrag kan även

ges till anhörigas omkostnader vid barns sjukdom”

Vetlanda kommun

Namn

-Vetlanda kommuns stipendier-

Utdelning sker två gånger om året – en gång/termin – ansökan gäller för en termin. Ny ansökan måste göras om utbildningen sträcker sig mer än en termin. Skicka ansökan om medel från Georg Selanders donationsstiftelse PDF (http://vetlanda.se/) (tillsammans med intyg från skolan till barn- och utbildningskansliet. Det går även bra att kontakta barn- och utbildningskansliet om du har frågor.

Sista ansökningsdag är 1 maj respektive 1 december.
Samstiftelsen för social hjälpverksamhet

Förutsättningar för att få bidrag ur Samstiftelsen för social hjälpverksamhet är att:

1) sökande ska vara boende i kommunen
2) sökande ska vara äldre, funktionshindrad eller tillhöra gruppen övriga behövande
3) bidragsansökan får inte avse ändamål och behov som kan tillgodoses med skattemedel, till exempel ekonomiskt bistånd/socialbidrag.

Utdelning sker en gång per år, i mån av utdelningsbart belopp. När det finns pengar att söka kommer annonsering att ske på kommunens hemsida och i Vetlandaposten.

Ansökningstiden är i mars månad och beslut om utdelning tas i maj.

Ansökan om utbildningsstipendiumPDF

http://vetlanda.se/download/18.1d9538811428d489bfc247b/1386146774034/Utbildningsstipendium%2C+ans%C3%B6kan.pdf

Ansökan om medel från Georg Selanders donationsstiftelsePDF

http://vetlanda.se/download/18.1d9538811428d489bfc247d/1413184708223/Georg+Selanders+donationsstiftelse%2C+ans%C3%B6kan+om+medel.pdf

Vetlanda kommun

574 80 Vetlanda

Telefon 0383-974 58

kultfri@vetlanda.se

www.vetlanda.se

Ändamål

Vetlanda kommun delar varje år ut stipendier och priser för särskilda insatser och för stöd inom utbildning.
Utbildningsstipendium

Stipendiet ges som stöd och uppmuntran till personer som är verksamma inom litteratur, konst, musik, teater, folkbildning, hembygdsvård eller annat kulturellt område. Stipendiemedlen är avsedda att täcka delar av utbildnings- eller fortbildningskostnader. Den sökande ska med andra ord ha påbörjat en utbildning eller fått ett antagningsbesked.

Stipendiet delas ut varje år. Antal och storlek bestäms av kultur- och fritidsnämnden. Beloppet är 8 000 kronor.

Den sökande ska vara bosatt eller född i Vetlanda kommun eller ha annan anknytning till kommunen. Den som tilldelats ett utbildningsstipendium ska hålla kultur- och fritidsnämnden underrättad om medlens användning. Samma person kan få stipendiet högst tre gånger. Ansökan om utbildningsstipendiumPDF ska skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 april.
Ledarpris

Mottagare av Bertiastiftelsens ledarpris utses av kultur- och fritidsnämnden på förslag från föreningslivet, skolor, företag och enskilda personer i Vetlanda. Sedan 1975 utser nämnden årligen två personer som arbetar ideellt med att leda ungdomsverksamhet. Dessa två tar emot priset vid nationaldagsfirandet i Forngården, Vetlanda.

Förslag på kandidater skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 april.
Kulturpriset

Kultur- och fritidsnämnden uppmärksammar årligen personer, föreningar eller organisationer vars handlingar och engagemang betyder något extra för kultur- och fritidslivet i Vetlanda kommun.

Varje år, sedan 1975, har kultur- och fritidsnämndens ledamöter utsett kulturpristagare. Pristagarna uppmärksammas i samband med firandet av nationaldagen i Forngården i centrala Vetlanda.
Georg Selanders donationsstiftelse

Pengar ur Georg Selanders donationsstiftelse delas i första hand ut till ungdomar i Vetlanda kommun som utbildar sig inom jord- och skogsbruk (ej eftergymnasial utbildning) och i andra hand till unga behövande lantbrukare inom Vetlanda kommun.

Hela Landet

Namn

-Tandläkare Elma Levins minnesfond-

http://www.hantverkarna.se/

Stipendieansökan Elma Levin

Stipendiebelopp och ansökan

Stipendiebelopp
Stipendierna utgår med årsbelopp som betalas ut kvartalsvis. Stipendiebeloppen fastställs årligen med hänsyn till tillgängliga medel respektive år. Beviljat stipendium utbetalas i princip i efterskott efter det att stipendiaten med intyg visat sig fullfölja studier/praktik enligt ansökan.

Ansökningsförfarande
Stipendieansökan översändes till följande adress:

Tandläkaren Elma Levins minnesfond
c/o Stockholms Hantverksförening
Box 7020, 121 07 Stockholm-Globen

Sökanden meddelas Hantverksföreningens beslut om stipendium beviljas eller ej. Beskedet lämnas normalt i augusti/september. Ofullständiga ansökningar behandlas ej.

Ansökningstid
Stipendieansökningar ska vara fonden tillhanda senast den 30 april för studier under påföljande läsår.

Ändamål

Tandläkare Elma Levins minnesfond är en stipendiefond som administreras av Stockholms Hantverksförening och årligen delar ut två stipendier.
Fonden riktar sig till kvinnliga hantverkare, som vill vidareutveckla sin kompetens och på så vis öka sina möjligheter till försörjning inom yrket.

Verksamma inom traditionella hantverksyrken där det råder kompetensbrist prioriteras. Beloppen som delas ut beror på fondens avkastning och kan variera kraftigt från år till år.

Fondens stadgar har tolkats så att de två årliga stipendierna kan beviljas:

1) Sökanden ska ha avslutat en gymnasial yrkesutbildning, eller motsvarande, inom något hantverksyrke och studerar vidare för att nå en ledande ställning inom sitt yrke.

2) Sökanden ska vara verksam i yrket genom studier eller yrkesverksamhet.

3) Utbildningen eller praktiken som stipendium söks för ska pågå i minst ett läsår. Stipendium beviljas för ett år varefter ny ansökan fordras.

4) Sökanden ska ha blivit beviljad eller ha goda möjligheter att få den avsedda utbildnings- eller praktikplatsen.

5) Sökanden ska ha framtida försörjningsmöjligheter i yrket.

6) Sökanden ska vara av kvinna och ogift.

7) Sökanden ska inneha svenskt medborgarskap.

8) Stipendier beviljas ej till renodlat konsthantverk.

9) Stipendier beviljas ej retroaktivt.

10) Sökanden får ej vara över 35 år vid utbildningens början.