Fonder & Stipendier del 9

Stockholm

Namn

-Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond-

Organisationsnummer: 846002-6563
c/o Adress: SEB Wealth Management Institutioner & Stiftelser ST S3
Postnummer: 106 40
Ort: Stockholm
Telefonnummer: 08-7635000
Län: Stockholms län Säte: Stockholm

Ändamål

Ändamålet är att främja rekreation för i Malmöhus län bosatta eller på inrättning vårdade psykiskt eller fysiskt handikappade människor genom att lämna bidrag till vårdinrättningar eller enskilda personer att företrädesvis användas till finansiering av utflykter eller resor.

Eskilstuna

Namn

-Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne-

Så här gör du
Ansökningsblanketter finns att hämta under en av flikarna på denna sida och dessutom på SEB:s kontor på Kungsgatan 17 i Eskilstuna.

Din ansökan kan du också lämna in på SEB:s kontor eller skicka till stiftelsen under adress

Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne c/o SEB

Box 1116

631 80 Eskilstuna

Det är viktigt att ansökningsblanketten fylls i noggrant. Ofullständigt ifyllda blanketter riskerar att inte behandlas.

Minne II

Ansökan kan bara göras skriftligt på blankett som antingen kan hämtas på S E B:s kontor vid Fristadstorget i Eskilstuna eller hämtas hem i PDF-format via webben.

Det är väsentligt att ansökningsblanketterna fylls i noggrant och fullständigt. Stiftelsen tar inget ansvar för behandling av ofullständiga handlingar.

Ansökan kan göras när som helst under året

Underskriven ansökan med ev bilagor lämnas in eller skickas till S E B:s kontor vid Fristadstorget i Eskilstuna.

Kontaktinformation

Postadress

Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne
c/o S E B
Box 1116
631 80 ESKILSTUNA

Besöksadress

Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne
S E B
Kungsgatan 17
ESKILSTUNA

Telefon

016 -12 39 03

E-post

flminne@telia.com

http://www.flminne.se/

Ändamål

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen består av två fonder. Den ena, Minne I, har till uppgift att lämna bidrag till personer, som har stora och angelägna behov och som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Den andra, Minne II, lämnar stipendier till ungdomar under 30 år för postgymnasiala studier.

För båda dessa fonder gäller kravet att mottagarna ska vara skrivna i, eller för Minne II, ha väsentlig anknytning till Eskilstuna.
Hur ansöker man om bidrag?
Minne I

Långsiktigt bidrag
Bidraget är till för dig som behöver hjälp för att nå ett mål som kan vara svårt att nå utan ekonomisk hjälp. Målet kan till exempel vara någon form av utbildning som skapar förutsättning för att kunna få ett arbete som förbättrar din livssituation. Bidraget är i första hand till för att hjälpa unga människor, gärna barnfamiljer och ensamstående med barn. Vill du söka det här bidraget så skall du använda blanketten för långsiktigt utvecklingsbidrag.

Bidrag till tandvård och glasögon
Du kan också ansöka om hjälp till tandvård och glasögon och då använder du blanketten Ansökan om bidrag.

Vilka kan söka
Du som söker skall ha varit mantalsskriven i Eskilstuna kommun i minst 5 år och din inkomst får normalt inte ligga mer än kr 1.000.- över existensminimum per månad.

Besked om bidrag har beviljats
Inkomna ansökningar behandlas löpande och alla som har lämnat in komplett i fyllda ansökningar får skriftligt besked.
Hur ansöker man om stipendium?

Betydelsefulla faktorer för att erhålla stipendium

Den sökande måste ha väsentlig anknytning till Eskilstuna, dvs haft en stor del av sin studietid i Eskilstuna kommun.
Den sökande får inte ha fyllt 30 år vid ansökningstillfället.
Bra slutbetyg från gymnasiet.
Ett års studier vid högskola eller motsvarande ska vara avklarade.
Studietakten bör hållas.
Studier i utlandet och praktik ger pluspoäng.
Den sökandes ekonomiska ställning får inte vara för stark.
Sökande inom kultursektorn har ofta svårigheter med starka pappersmeriter. Styrelsen tar hänsyn till detta vid sitt beslut.

Stockholm

Namn

-Kyrkoherden N. Henrikssons i Gessie Stiftelse för åtskilliga ändamål-

Organisationsnummer: 802401-4303 c/o Adress: SEB Stiftelser, ST S3 Adress: Postnummer: 106 40 Ort: STOCKHOLM Telefonnummer: 08-7635000 Registreringsmyndighet: Stockholms län Län: Stockholms län Säte: Stockholm

Ändamål

Är dels utgivandet av fullt goda och gedigna skrifter av kristligt och allmännyttigt innehåll, till motverkan av den dåliga litteraturen och till främjande av sann uppbyggelse och sund upplysning bland svenska folket, dels beredandet av stipendier och låneunderstöd åt fattige teologie studier i Sverige,
dels beredandet av pension åt fattige personer på deras ålderdom; men till understöd åt fattige familjer samt till främjandet av andra ändamål må Stiftelsens arrendemedel först då komma till användning, när de icke längre behövas för de förutnämnde: allt enligt de närmare bestämningar och föreskrifter, som härom i ett reglemente för Stiftelsen i dess helhet komma att upptagas.

Dalarna

Namn

-Sparbanksstiftelsen Dalarna-
Organisationsnummer: 883201-9692 c/o Adress: Adress: Box 717 Postnummer: 791 29 Ort: FALUN Telefonnummer: 023-470 00 Fax: 023-652 58 Registreringsmyndighet: Dalarnas län Län: Dalarnas län Säte: Falun

Ändamål

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Dalarna genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Dalarna, får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Sparbanken Dalarna.

Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

Göteborg

Namn

-Göteborgs kyrkliga stadsmission-
Ansökningsperioder

18 januari – 27 maj och 15 augusti – 18 november.
Ansökan Jul 7 november – 2 december.
Tidsbokning

Välkommen att boka en tid hos oss:
E-post: ses@stadsmissionen.org
Tel: 031-755 36 00
Telefontid:
Måndag kl 10.00-11.45
Onsdag kl 13.00-14.00
Torsdag kl 13.00-14.00

http://www.stadsmissionen.org/detta-gor-vi/stod-ekonomi/

Ändamål

Socialt och ekonomiskt stöd
På Socialt och ekonomiskt stöd erbjuder Stadsmissionen ekonomisk rådgivning, ekonomiska bidrag och psykosociala stödsamtal och vid behov även stöd i kontakten med myndigheter.

Stadsmissionen ser människan som en helhet och vill möta både fysiska, psykiska, andliga och sociala behov. Vem är du och vad behöver du? Hur har du det nu och hur vill du ha det? Vi som arbetar med socialt och ekonomiskt stöd är kuratorer med socionomutbildning varav en även är diakon.
Stadsmissionen erbjuder

För barnfamiljer och ungdomar upp till 26 år:

En ansökan per år om ekonomiskt bidrag. Ansökan skall avse barnets behov.
Respektfulla samtal om din ekonomi och stöd i kontakter med myndigheter, sjukvårdvård mm. För oss är varje människa unik och alla har samma värde, därför är det viktigt för oss att du får dina samhälleliga rättigheter tillgodosedda.
Stödsamtal kring det som kan oroa och vara svårt i livet, till exempel relationer, ensamhet eller hälsa.
Sommarläger – familjedagar under sommaren
Möjlighet att låna en stuga i Göteborgs skärgård.
Bidrag till jul.

För att kunna erbjuda den hjälp som du behöver vill vi först träffa dig för ett sorterande samtal. Vår hjälp är riktad till dig som lever runt existensminimum.

För ensamstående/sammanboende vuxna:

En ekonomisk ansökan per år, vid regelbundna tider under året, kontakta oss om du vill ha mer information
Bidrag till jul (ansökningsperiod se separat information)

Vår hjälp är riktad till dig som lever runt existensminimum.

Örebro län

Namn

-Per Erikssons stiftelse-
Organisationsnummer: 975000-4286
c/o Adress: SEB Adress: Private Banking Stiftelser Postnummer: 106 40 Ort: STOCKHOLM Telefonnummer: 08-763 72 28 Registreringsmyndighet: Dalarnas län Län: Örebro län Säte: Örebro

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att ur fondens årliga avkastning i första hand utdela understöd eller pensioner till behövande, företrädesvis industriidkare, speciellt s. k. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild tjänst, ävensom behövande efterlevande efter personer av nämnda kategorier; för beviljande av understöd eller pension erfordras att understöds- eller pensionstagaren sedan minst fem år bosatt inom den del av Västmanland, som tillhör Örebro län.

I andra hand understöd för studieändamål till personer som själva - eller där någon av föräldrarna - sedan minst fem år är bosatta inom den del av Västmanland som tillhör Örebro län.

Företrädesrätt till erhållande av understöd eller pension skall vid i övrigt lika förhållanden tillkomma personer inom det geografiska område som motsvaras av f d Nora bergsförsamling och Vikers församling.

Nordvästra Skåne

Namn

-Familjen P Thulins stiftelse-

Organisationsnummer: 839400-6293
c/o Adress: Adress: Box 1006 Postnummer: 262 21
Ort: Ängelholm
Telefonnummer: 0431-127 40
Län: Skåne län Säte: Ängelholm

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande sjuka, ålderstigna eller lytta, bosatta i nordvästra Skåne.

Hela Landet

Asarums församling i Blekinge län och Mölndals stads församling i Göteborgs- och Bohus län

Namn

-Hilma Bergwalls Stiftelse-

Organisationsnummer: 802007-5993
c/o Adress: Nordea Investment Management AB, stiftelsetjänst H 103
Adress: Postnummer: 105 71 Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 010-1569177 Fax: 08-57942830 E-post:
Registreringsmyndighet: Stockholms län Län: Stockholms län Säte: Stockholm

Ändamål

Att inom Asarums församling i Blekinge län och Mölndals stads församling i Göteborgs- och Bohus län främja dels vård av behövande sjuka dels ungdoms vård och fostran.

Hela Landet

Namn

-Per och Helen Dreijers stiftelse för allmännyttiga ändamål-

P O H Dreijers Stift. för Allmännyttiga Ändamål
UTDELNINGSADRESS
Box 2235
403 14 Göteborg
Västra Götalands län

VEM KAN SÖKA: Enskilda och juridiska personer i Sverige.

ANSÖKAN: När som helst under året.
Egen skriftligt utformad och underskriven ansökan med lämpliga bilagor. Stiftelsen kan enbart kontaktas och ansökas via post.

Ändamål

ÄNDAMÅL: Att genom utdelande av understöd eller bidrag
1 - Främja vård och uppfostran av barn
2 - Lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning
3 - Utöva hjälpverksamhet bland behövande
4 - Främja vetenskaplig forskning
5 - Främja religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål.

Norra Sverige

bor i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs eller Dalarnas län

Namn

-Rosenbäcksstiftelsen-

Ansökan görs på särskild blankett. Intyg från läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller liknande som styrker rörelsehindret och ansökningsblanketten skickas per post.

ROSENBÄCKSSTIFTELSEN

Box 202

871 24 Härnösand

tel. 072-540 35 84

www.rosenbacksstiftelsen.se

Ändamål

bildades den 20 december 1973. Föreningen för bistånd åt vanföra i Norrland (den s k Vanföreanstalten i Härnösand) upphörde och föreningens tillgångar fördes den 1 januari 1974 över till den för ändamålet bildade stiftelsen, Rosenbäcksstiftelsen.

Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna - fastställda av Kungl. Maj:t år 1973 - att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna ekonomiskt understöd för undervisning och utbildning och utöva hjälpverksamhet avseende bl a boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreation.

Bidrag kan sökas av den som bor i Norrland och Dalarna och som har ett neurologiskt eller ortopediskt rörelsehinder.

Styrelsen har sitt säte i Härnösand.

Bidrag beviljas vid sammanträden fyra gånger per år (mars, juni, september och december.
Vem kan beviljas bidrag?

Den som har ett neurologiskt eller ortopediskt rörelsehinder - intyg krävs

bor i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs eller Dalarnas län

inte har högre sammanlagd inkomst än
- ensamboende 188 000 15 667 kr/månad
- sammanboende 331 500 27 625 kr/månad

inte har bankmedel, aktier,fonder för mer än 75 000 för
ensamboende och 125 000 kronor för sammanboende

inte kan få bidrag till ändamålet från staten, landstinget eller kommunen

Skåne

Namn

-Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne-

Sista ansökningsdagar är 31/3 och 30/9.

Skriftligt besked om bifall eller avslag (utan motivering) lämnas cirka två månader därefter.
Ansökan

Ansökningsblanketter kan antingen laddas ner

eller rekvireras från och med 10 februari respektive från och med 10 augusti under adress:

Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne
Kronborgsgatan 2C
252 22 Helsingborg

epost: bistand@stiftbistandskane.se

eller per telefon 042-14 66 50

http://stiftbistandskane.se/enskilda.html

Ändamål

Bidrag till enskilda

Bidrag lämnas till enskilda rörelsehindrade personer i Skåne.

Barn och ungdomar prioriteras. Vederbörandes ekonomiska situation samt graden av rörelsehinder är avgörande.

Läkarintyg skall styrka kroniskt rörelsehinder och kuratorsintyg kan också erfordras för att styrka behov av bidrag till visst ändamål.

Uppgifter om ekonomiska och andra förhållanden skall lämnas på särskild blankett som tillhandahålles av Stiftelsen. Regler finns beträffande inkomstgränser, till vilka ändamål bidrag kan lämnas samt beloppsgränser härför.

Bidragens storlek och fördelning beror dels på tillgängliga medel, dels på antalet ansökningar. Bidrag lämnas ej i sådana fall där stat/kommun skall stå för kostnaderna. Ej heller lämnas allmänt ekonomiskt bistånd.

Bidrag utgår däremot till specificerade ändamål, exempelvis till transportmedel, rekreationsresor och nödvändig utrustning som kompensation för rörelsehinder.

Har åtgärden redan vidtagits eller utrustningen anskaffats utgår ej bidrag.

Bidrag utgår högst en gång per år till samma person. Utdelning sker två gånger per år.

Stockholms, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län

Namn

-Nordiska Cirkeln-

Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 32
nordiska.cirkeln@frimurarorden.se

Ändamål

Nordiska Cirkeln, eller Den Lysande Skotska S:t Andreas logen Den Nordiska Cirkeln, som det officiella namnet lyder, är en ekonomiskt självständig enhet inom Svenska Frimurare Orden. Logens verksamhet styrs av Ordens allmänna och enskilda lagar.

De verkar inom Stockholms, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län och behövande personer som är bosatta inom dessa områden kan söka bidrag.

Stockholm

Namn

-Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm-

Stiftelsen är även förvaltare av Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm - Samfond för diverse donationer, Stiftelsen Frans & Jenny Svanströms Minnesfond samt Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Frimurarefond.Postadress: Box 170, 101 23 Stockholm

Besöksadress: Nybrokajen 7,2 tr, StockholmTelefon: 08-463 3703, måndag - torsdag 8.30-15.00

Fax: 08-463 37 19

E-post: sfbs@frimurarorden.seBesök enligt överenskommelseÄndamål

Stiftelsens ändamål är, enligt stadgarna: att till danande av goda och samhällsnyttiga medborgare understödja vård och fostran av barn och ungdom. Understöd kan även lämnas dels till sådan vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål, dels, om särskilda skäl föreligger, för fortsatt stöd under begränsat antal år till personer, som varit föremål för stiftelsens omsorg.

Stiftelsen är även förvaltare av Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm - Samfond för diverse donationer, Stiftelsen Frans & Jenny Svanströms Minnesfond samt Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Frimurarefond.

Mölndal, Göteborg, Bohus

Namn

-Anders och Ingrid Anderssons stiftelse för psykiskt utvecklingsstörda-

Organisationsnummer: 852000-6290
c/o Adress: Claes Linder Adress: Fredrikskulle 39 Postnummer: 431 38 Ort: MÖLNDAL Telefonnummer: 031-208469
E-post: claesghl@yahoo.se
Kontaktperson: Claes Linder
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län Län: Västra Götalands län Säte: Mölndal

Ändamål

l Ändamål: Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att lämna understöd för vård, habilitering och liknande för psykiskt utvecklingsstörda boende i Mölndals kommun, sekundärt för psykiskt utvecklingsstörda boende i Göteborgs och Bohus län.

Hela Landet?

Namn

-Stiftelsen syskonen Märta Norling och Henrik Nilssons fond för utbildning och fostran samt behövande-

Organisationsnummer: 817605-6953
c/o Adress: Adress: Box 51 Postnummer: 745 21 Ort: ENKÖPING
E-post: stiftelsenmnorl@aol.com
Registreringsmyndighet: Stockholms län Län: Uppsala län Säte: Enköping

Ändamål

Att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja utbildning och fostran av barn eller ungdom, ge understöd eller bidrag till äldre åldersrelaterade sjukdomar.

Hela Landet

Namn

-Labbehjärtat-

http://www.labbehjartat.se/

tre typer av medlemskap:

Enskild medlem – 100 kr/år
Familjemedlemskap – 150 kr/år
Stödmedlem – 25 kr/år

- See more at: https://www.pankpraktikan.se/pank-praktikans-blogg/page/4/#sthash.wfq6c9Rk.dpuf

Ändamål

Hundägarens stöd för Hundar i nöd

Hyltebruk

Färgaryds församling

Namn

-Hartvig Karlssons Stiftelse-
Organisationsnummer: 849201-9123
c/o Adress: Färgaryds församling Adress: Box 4 Postnummer: 314 21 Ort: Hyltebruk Telefonnummer: 0345-17434 Fax: 0345-17033
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län Län: Hallands län Säte: Hylte

Ändamål

Avkastningen av stiftelsens tillgångar och 1/25 av dess behållning skall varje år användas till stipendier och gåvor till inom församlingen boende barns och ungdoms fostran och utbildning samt till främjande av vård av sjuka och lytta personer inom församlingen.

Svenskar I Paris

Namn

-Stiftelsen Understödsfonden för behövande svenskar i Paris-
Organisationsnummer: 817606-5053
c/o Adress: Adress: Svenska kyrkan Postnummer: 751 70 Ort: UPPSALA Telefonnummer: 018-169500 Fax: 018-169934

Registreringsmyndighet: Stockholms län Län: Uppsala län Säte: Uppsala

Ändamål

Ändamål: Stiftelsen Understödsfonden för behövande svenskar i Paris

Arboga

Namn

Samfonder i Arboga

Ändamål

Vissa fonder kan man söka pengar ur löpande under året, men några fonder har fasta ansökningsdatum. De fonder som har ansökningsdatum 15 november är:
Stiftelsen samfond 4 – till hjälpbehövande personer i Arboga

Från denna fond delas pengar ut till hjälpbehövande personer som bor i Arboga kommun.

Fonden administreras av socialförvaltningen. Det är också socialförvaltningen som tar emot ansökningarna och beslutar om vilka som ska få pengar.
Stiftelsen Samfond 5 - Arboga sociala centralnämnds sjuk- och konvalescensfond

Stiftelsen Samfond 5 heter även Arboga sociala centralnämnds sjuk- och konvalescensfond.

Från denna fond delas pengar ut till hjälpbehövande personer som bor i Arboga kommun.

I första hand kan man ansöka om pengar för att täcka kostnader för vård i hemmet och för att skaffa hjälpmedel som underlättar sjukas och handikappades vistelse utanför en sjukvårdsinrättning.
Stiftelsen samfond 6 – till pensionärer och handikappade

Från denna fond delas pengar ut till trivselfrämjande åtgärder bland pensionärer och handikappade. Från denna fond kan grupper ansöka om pengar för olika aktiviteter.

Läs mer om kommunens fonder och hur du ansöker genom

http://www.arboga.se/nyhetslista/nyheter-omsorg-och-hjalp/nu-kan-du-soka-pengar-ur-kommunens-fonder/

Stockholm

Namn

-Carl August Söderlunds Stiftelse-

Organisationsnummer: 802405-3806

c/o Adress: Adress: Box 4015 Postnummer: 102 61 Ort: STOCKHOLM Telefonnummer: 08-7436800 Fax: 08-6439625
Registreringsmyndighet: Stockholms län Län: Stockholms län Säte: Stockholm

Ändamål

Den disponibla avkastningen skall huvudsakligen användas till hjälp och understöd åt behövande handikappade och behövande lungsjuka varvid vid lika kvalifikationer Katarinabor eller andra Stockholmsbor bör äga företräde framför sökande från andra landsändar.

Av den årliga avkastningen skall ett belopp om minst 5000 kr användas till stöd åt behövande församlingsbor.

Göteborg

Namn

-Anna Ahrenbergs stiftelse-
Organisationsnummer: 857200-0258
c/o Adress: SEB, Stiftelsetjänst Adress: Postnummer: 405 04 Ort: Göteborg
Telefonnummer: 031-622520 Fax: 031-158845
Kontaktperson: Claes Westerberg, 0738-316805 Stiftelsetyp: Annan stiftelse Registreringsmyndighet: Västra Götalands län Län: Västra Götalands län Säte: Göteborg

KONTAKTA Stiftelsetjänsten för mer information angående ansökan på tel 031-622520

Ändamål

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att genom utgivande av hyresbidrag lämna understöd åt kvinnor över 50 år, vilka är i behov därav, för att erhålla en med hänsyn till ålder och hälsotillstånd lämplig boendestandard.

Vid utdelning av hyresbidrag skall företräde ges till släktingar till Anna Ahrenberg och till släktingar till hennes man Henrik Ahrenberg under förutsättning att de i övrigt uppfyller villkoren för att komma i åtnjutande av bidrag.

Vidare äger de företräde som varit bosatta i mer än 20 år i det område som motsvarar det som var Göteborgs stad år 1932.

Södermanland och Närke

Namn

-Stiftelsen Södermanlands och Nerikes Gilles Understödsfond-

Organisationsnummer: 802006-5143 c/o Adress: Magnusson Adress: Yngvevägen 3 Postnummer: 182 64 Ort: DJURSHOLM Telefonnummer: 08-7253603

Registreringsmyndighet: Stockholms län Län: Stockholms län Säte: Stockholm

Ändamål

Ändamål: Stiftelsen har till syfte att åstadkomma medel till understöd åt äldre obemedlade damer, som varit eller äro bosatta i Södermanland eller Närke eller äro änkor efter anförvanter till medlemmar av Södermanlands och Nerikes gille.

Södertälje

Namn

-Stiftelsen Sancta Ragnhilds Gilles Understödsfond-

Organisationsnummer: 815600-4122 c/o Adress: Adress: Box 12 Postnummer: 151 21
Ort: Södertälje
Registreringsmyndighet: Stockholms län Län: Stockholms län Säte: Södertälje

Ändamål

Disponibel avkastning skall användas till stipendier för studier eller till annat stöd åt behövande. Visst företräde skall ges åt gillesmedlemmar och deras anhöriga.

Alingsås

Namn

-Stiftelsen Lisa och Max Klusendicks understödsfond-

Organisationsnummer: 864000-5180
c/o Adress: Nalle Hultén
Adress: Saxebäcksvägen 92
Postnummer: 441 91 Ort: ALINGSÅS
Telefonnummer: 0322-14865
Kontaktperson: Nalle Hultén, 070-6624865
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län Län: Västra Götalands län Säte: Alingsås

Ändamål

Avkastningen å fonden användes enligt styrelsens bedömande till främjande av vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta samt till barns och ungdoms utbildning och uppfostran.

Den årliga avkastningen av stiftelsens förmögenhet skall, sedan löpande utgifter bestridits och en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet, oavkortat användas enligt ovan.

Dock kan, om styrelsen så finner lämpligt, en del av avkastningen reserveras för att utdelas ett följande år.

Malmö

Namn

-Dahlgrenska stiftelsen-

Organisationsnummer: 846002-0137 c/o Adress: Adress: Box 5011 Postnummer: 200 71 Ort: MALMÖ Telefonnummer: 040-49 74 28
Registreringsmyndighet: Skåne län Län: Skåne län Säte: Malmö

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja i Malmö bosatta rörelsehindrade eller på annat sätt handikappade och långvarigt sjuka personer, som av stiftelsens förvaltande organ befinnes vara i behov av dylikt stöd.

Jämväl andra personer, som ej genom eget arbete kan få sin fulla bärgning och som är i behov av ekonomiskt stöd, kan ifrågakomma vid tilldelning av bidrag.

Det åligger direktionen att med medel ur den för utdelning disponibla årliga avkastningen allt fortfarande låta vårda och underhålla framlidne guldsmeden G Dahlgrens gravställe å nya allmänna begravningsplatsen i Malmö, skolande detta belopp utgå före alla bidrag och utgifter av annat slag.

Uppsala

Namn

-Stiftelsen till understöd för Pauvres Honteux i Uppsala-

Organisationsnummer: 817600-1611 c/o Adress: Adress: Box 15135 Postnummer: 750 15
Ort: UPPSALA Telefonnummer: 073-9806500
Registreringsmyndighet: Stockholms län Län: Uppsala län Säte: Uppsala

Ändamål

Att i mån av tillgångarna understödja sådana inom Uppsala boende ståndspersoner, särdeles av kvinnokönet, som tryckta av fattigdom i förening med sjuklighet eller ålderdomsbräckligheter likväl icke finna för sig tillständigt att genom allmosors begärande av den allmänna fattigvården förskaffa sig ett behövligt underhåll.

Östersund

Namn

-Stiftelsen Pauvres Honteux i Östersund-

Organisationsnummer: 893200-1533 c/o Adress: Annelie Bengtsson Adress: Lugnviksvägen 107 Postnummer: 831 52 Ort: ÖSTERSUND Telefonnummer: 063-123802
Registreringsmyndighet: Västernorrlands län Län: Jämtlands län Säte: Östersund

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att för i Östersund eller dess närmaste omnejd boende behövande kvinnor bereda möjlighet till bostäder i stiftelsens egna fastigheter och/eller lämna bidrag till deras uppehälle.

Norrköping

Namn

-Dahl-Swartlingska stiftelsen-

Sänd ansökan till
Danske Bank stiftelsetjänst, c/o Norrköping kommun, Box 111 44, 404 23 Göteborg

- See more at: https://www.pankpraktikan.se/pank-praktikans-blogg/page/7/#sthash.pcoILgPy.dpuf

http://www.norrkoping.se/organisation/ekonomi/stiftelser-stipendier/sok/2012/dahl-swartlingska/Dahl-Swartlingska-df31.pdf

Ändamål

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till ”pauvres honteux” (ekonomiskt behövande) i Norrköping.

Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland.

Namn

-Insamlingsstiftelsen SverigesBarn-

Insamlingsstiftelsen SverigesBarn

Pilgatan 11
903 30 Umeå

090-820 01 80

Ändamål

Insamlingsstiftelsen SverigesBarn grundades 2012 och arbetar med att stödja barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer.
Ansökan
Tar emot ansökningar från målsmän till barn och unga (under 18 år) i ekonomiskt utsatta familjer.

Just nu beviljar de enbart ansökningar från Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland.

Kronobergs län

Älghults församling

Namn

-Christina Grijps stiftelse-

Organisationsnummer: 829500-0569 c/o Adress: Adress: Christinagården
Postnummer: 360 76 Ort: ÄLGHULT Telefonnummer: 0481-630 31 Fax: 0481-634 82 E-post: Webbsida: Kontaktperson: Stiftelsetyp: Annan stiftelse Registreringsmyndighet: Skåne län Län: Kronobergs län Säte: Uppvidinge

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att med avkastningen från stiftelsens tilllkommande andel av avkastningen från nämnda fastigheter i Marskog utgiva understöd i penningar till minst fem mindre bemedlade, i Älghults församling skrivna, ogifta, äldre eller yngre sådana, som på grund av sjukdom eller lyte fått sin arbetsförmåga nedsatt, i första hand skall kvinnor komma i fråga.

Till stiftelsens pensionärer må endast antagas sådana av god vandel, som icke åtnjuta stadigvarande socialhjälp.

Skulle något år icke minst fem sålunda kvalificerade sökanden finnas, må, för uppnående av minimiantalet även änkor och änklingar av enahanda villkor tilldelas understöd.

I stället för understöd i penningar må, där så prövas lämpligt, understöd utgå i form av hyresfri bostad av pensionärsstandard.

Efter utdelning av kontanta understöd till minst tio kvinnor får av avkastningen användas behövliga medel till att bestrida kostnaderna helt eller delvis för att i Älghults församling anställa diakonissa eller motsvarande tjänsteinnehavare.

Avkastade inte förbrukade medel får överföras till följande år för att därigenom åstadkomma önskvärd stadga och kontinuitet i verksamheten.

Avkastningen av ifrågavarande fastigheter får inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel.

Karlstad

Namn

-Stiftelsen för Pauvres Honteux i Karlstad-

Organisationsnummer: 802426-0971 c/o Adress: Kerstin Rosenberg Adress: Odenvägen 18 Postnummer: 663 32 Ort: SKOGHALL Telefonnummer: 0708-89 88 30 Fax: E-post: Webbsida: Kontaktperson: Stiftelsetyp: Annan stiftelse Registreringsmyndighet: Dalarnas län Län: Värmlands län Säte: Karlstad

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att dels lämna pension åt sådana kvinnor inom Karlstads kommun som kan anses tillhöra så kallade "pauvres honteux", dels anslå medel till sådana syften som främst gagnar äldre kvinnor.

Malmö

Namn

-Charlotte Wessmans stiftelse-

Organisationsnummer: 846002-0202 c/o Adress: SEB Private Banking Adress: Stiftelser & Företag Postnummer: 205 20 Ort: MALMÖ Telefonnummer: 040-667 60 00 Fax: 040-97 30 45

Registreringsmyndighet: Skåne län Län: Skåne län Säte: Malmö

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att av fondens avkastning skall årligen, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, överlämnas till S:t Petri hjälpkassa att användas för understöd åt i Malmö bosatta behövande ålderstigna, sjuka eller lytta och dels främja vård av likaledes i Malmö bosatta behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, vilka efter att hava sett bättre dagar äro i blygsamma ekonomiska omständigheter och icke vilja anlita hjälp av det allmänna, så kallade pauvres honteux.

Hudiksvall

Forsa församling

Namn

-Stiftelsen Reinhold och Hanna Nauclers fond-

Organisationsnummer: 887501-0079 c/o Adress: Adress: SE-banken Stiftelseförvaltning Postnummer: 106 40 Ort: STOCKHOLM Telefonnummer: 08-763 72 22 Fax: 08-14 45 50

Registreringsmyndighet: Dalarnas län Län: Gävleborgs län Säte: Hudiksvall

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta inom Forsa församling

Stockholm

Namn

-Stiftelsen John och Kerstin Berglunds understödsfond-

Organisationsnummer: 802000-3086 c/o Adress: Stockholms läns Landsting Adress: Box 22550 Postnummer: 104 22 Ort: STOCKHOLM Telefonnummer: 08-7374344 Fax: 08-7374373

Registreringsmyndighet: Stockholms län Län: Stockholms län Säte: Stockholm

Ändamål

Av disponibel avkastning skall hälften användas till understöd åt behövande medicine studerande och underläkare vid Karolinska Sjukhuset samt den andra hälften till understöd åt behövande nervklena personer, som blivit hårt prövade i livet, och som icke äro i behov av sjukhusvård.

Linköping

Namn

-Bertil Gustafssons stiftelse för Pauvres Honteux i Linköping-

Organisationsnummer: 822000-0262 c/o Adress: Håkan Jutterdal Adress: Klockaregården 5 Postnummer: 586 44 Ort: Linköping Telefonnummer: 013-177559/ 070-8756899 Fax: E-post: hankan.jutterdal@bredband.net Webbsida: Kontaktperson: Håkan Jutterdal

Registreringsmyndighet: Östergötlands län Län: Östergötlands län Säte: Linköping

Ändamål

Stiftelsens avkastning, sedan tio procent av densamma lagts till kapitalet, får användas för tillfälliga bidrag till äldre pauvres honteux av båda könen i Linköping. Vid beslut om utdelning skall företräde ges personer som behöver hjälp med hyreskostnader.

Bollnäs

Hanebo församling

Namn

-Stiftelsen Olof Torsten Ohlsons minnesfond-

Organisationsnummer: 802425-5963 c/o Adress: Bollnäs-Ovanåkers kyrkliga samfällighet Adress: Box 236 Postnummer: 821 23 Ort: BOLLNÄS Telefonnummer: 0278-279 00 Fax: 0278-279 20

Kontaktperson: Hans Persson Stiftelsetyp: Annan stiftelse Registreringsmyndighet: Dalarnas län Län: Gävleborgs län Säte: Bollnäs

Ändamål

Ändamålet är att inom Hanebo församling främja vård av fattiga behövande ålderstigna, sjuka och lytta. Såväl kapitalet som avkastningen kan dock fritt ianspråktagas för nämnda ändamål.

Stockholm

Namn

-Stiftelsen Konsulinnan Lisen Carlsons minne-

Organisationsnummer: 802000-5222 c/o Adress: SEB Private Banking Stiftelser & företag Adress: Postnummer: 106 40 Ort: STOCKHOLM Telefonnummer: 0771-621000
Registreringsmyndighet: Stockholms län Län: Stockholms län Säte: Stockholm

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att på sätt nedan närmare angives utdela understöd till sådana i Stockholms eller dess förstäder mantalsskrivna, behövande personer, vilka hava fört en god vandel och som hava "sett bättre dagar" s.k. "pauvres honteux". -

Vänersborg

Brålanda och Sundals Ryrs församlingar

Namn

-Stiftelsen Valborg och Eugen Karlssons fond-

Organisationsnummer: 862501-1989 c/o Adress: Swedbank AB Adress: Box 1100 Postnummer: 462 28 Ort: Vänersborg Telefonnummer: 0521-99300
Kontaktperson: Margareta Johannesson, 0521-99479 Stiftelsetyp: Annan stiftelse Registreringsmyndighet: Västra Götalands län Län: Västra Götalands län Säte: Vänersborg

Ändamål

Att lämna bidrag till behövande sjuka, äldre och handikappade inom Brålanda och Sundals Ryrs församlingar, så att det underlättar för dem att bo kvar i sina hem och få hjälp med vård och omsorg.

Göteborg

Namn

-Stiftelsen Signhild Ekmans fond för Pauvres Honteux-

Organisationsnummer: 857202-7582 c/o Adress: SEB Adress: Institutioner & Stiftelser Postnummer: 40504 Ort: GÖTEBORG Telefonnummer: 031-622516 Fax: 031-158845

Kontaktperson: SEB Stiftelsetjänst
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län Län: Västra Götalands län Säte: Göteborg

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att genom utdelande av understöd främja vården av behövande ålderstigna kvinnor i Göteborg tillhörande s.k. pauvres honteux.

Stockholm

Maria Magdalena Församling

Namn

-August och Matilda Lindbloms Stiftelse-

Organisationsnummer: 802402-8014 c/o Adress: Maria Magdalena Församling Adress: Box 15010 Postnummer: 104 65 Ort: STOCKHOLM Telefonnummer: 08-6433968 Fax: 08-6439232

Registreringsmyndighet: Stockholms län Län: Stockholms län Säte: Stockholm

Ändamål

Stiftaren vill då tydligt framhålla att han på intet vis avser att bisträcka personer, som genom dryckenskap, oordentligt leverne, slöseri eller genom annat eget förvållande råkat i nödläge, de må nu tillhöra vilken klass som helst i samhället.

I motsats till dessa finnes många, som fastän skötsamma och arbetsamma, dock nätt och jämnt lyckas att hålla nöden utanför dörren och hellre påtaga sig försakelser och umbäranden än de vilja söka hjälp.

Sådana medmänniskor anser stiftaren göra sig särskilt förtjänta av att uppmuntras och räckas en stödjande hand och därigenom se att deras tysta och vackra strävan att göra rätt för sig, trots de ofta otillräckliga inkomsterna är uppskattat och värderat åtminstone på något håll.

Bollnäs

Namn

-Stiftelsen Märtha Jonssons Minnesfond-

Organisationsnummer: 886500-2268 c/o Adress: Adress: Box 35 Postnummer: 820 10 Ort: Arbrå Telefonnummer: 0278-420 18
Registreringsmyndighet: Dalarnas län Län: Gävleborgs län Säte: Bollnäs

Ändamål

Att med fondens avkastning främja ungdoms vård och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, åt inom församlingen mantalsskrivna personer.

Fondens avkastning får inte användas till kostnader, som enligt lag åligger landsting och stat.

Fondens avkastning bör i första hand användas till bidrag och stipendier men kyrkofullmäktige har att utforma användningens detaljer.

Hela Landet

Namn

-Arvid Brieands Stiftelse-

Organisationsnummer: 802000-4381 c/o Adress: Adress: Ortalavägen 373 Postnummer: 764 91 Ort: VÄDDÖ Telefonnummer: 0703-771180 Fax: E-post: stiftelsekonsultersenius@telia.com

Registreringsmyndighet: Stockholms län Län: Stockholms län Säte: Stockholm

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att lämna hjälp åt fattiga sångstuderande som icke åtnjuter undervisning i statliga musikinstitut, samt förvalta kompositören Brieands kompositioner.

Helsingborg

Namn

-Konsul P. Olssons Stiftelse-

Organisationsnummer: 843000-1167 c/o Adress: Adress: Box 7118 Postnummer: 250 07 Ort: Helsingborg Telefonnummer: 042-13 92 55

Registreringsmyndighet: Skåne län Län: Skåne län Säte: Helsingborg

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen av stiftelsens tillgångar - sedan en tiondel därav lagts till kapitalet - skall användas till understödsverksamhet i form av hyresbidrag eller bidrag till semestervistelse år arbeterskor eller förutvarande sådana i Helsingborg, vilka befunnes vara i behov därav.

Sundsvall

Namn

-Armins Insamlingsstiftelse-

Organisationsnummer: 802477-8329 c/o Adress: Föreningen FTS Adress: Medborgargatan 35 Postnummer: 856 30 Ort: SUNDSVALL Telefonnummer: 070-273 2552 Fax: E-post: p@telia.com Webbsida: Kontaktperson: Peder Forsberg Stiftelsetyp: Insamlingsstiftelse Registreringsmyndighet: Västernorrlands län Län: Västernorrlands län Säte: Sundsvall

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att hjälpa hitkommande ungdomar, invandrare eller flyktingar, som behöver ekonomiskt stöd, medel till sådant som direkt har att göra med deras egen eller deras familjs migration att göra.

Göteborg

Namn

-Stiftelsen Domprost Rexius´ Minne-

Organisationsnummer: 857201-4044 c/o Adress: SEB Adress: Institutioner & Stiftelser Postnummer: 405 04 Ort: Göteborg Telefonnummer: 031-622516
E-post: inger.lind@seb.se
Kontaktperson: Inger Lind, 031-621862

Registreringsmyndighet: Västra Götalands län Län: Västra Götalands län Säte: Göteborg

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att å fastigheten Måsen 3:44 i Onsala socken av Hallands län uppföra och driva ett sommarhem, där barn från mindre bemedlade hem, i första hand från Göteborgs Domkyrkoförsamling, kan komma i åtnjutande av en stärkande sommarvistelse. Om behov och tillgångar finns må verksamheten kunna utvidgas till att i nämnda hem bereda t. ex. konvalescens vård åt barn även vintertid.

Göteborg

Namn

-Anna och Melcher Brodhéns Stiftelse-
Organisationsnummer: 857200-1918 c/o Adress: Adress: Lagerbringsgatan 2 D Postnummer: 412 57 Ort: Göteborg Telefonnummer: 031-202655

Stiftelsetyp: Näringsdrivande stiftelse Registreringsmyndighet: Västra Götalands län Län: Västra Götalands län Säte: Göteborg

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att, för främjande av vård av i Göteborg, i första hand i Johannebergs församling, Göteborg, bosatta, behövande ålderstigna, sjuka eller lytta affärsmän, deras hustrur eller änkor, uppföra och underhålla ett hem

Gävle

Namn

-Amalia Fahlviks donation till medellösa sjuka i Gävle-

ansökningstid: Hela året

Ansökan: Ej särskild ansökningsblankett. Utdelning sker genom diakonerna i Gävle

Gävle Kyrkliga samfällighet

Box 1423

801 23 Gävle

tel 026-12 03 09

Ändamål

Ändamål:

Till beredande av vård i hemmen genom examinerad sjuksköterska åt medellösa sjuka samt till beredande av vistelse på landet för obemedlade ensamma kvinnor ur arbetarklassen.

Område: Gävle

Hela Landet?

Namn

-Stiftelsen till Anna-Lisa och Hugo Dahlbergs minne-

Organisationsnummer: c/o Adress: Advokatfirman Nordia Adress: Box 70389 Postnummer: 107 24 Ort: STOCKHOLM Telefonnummer: 08-235775 Fax: 08-240961

Registreringsmyndighet: Stockholms län Län: Stockholms län Säte: Stockholm Ändamål: Att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer lämna understöd för

a) beredande av undervisning eller utbildning

b) främjande av vård och omsorg av gamla samt

c) utövande av hjälpverksamhet bland behövande. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, skolklasser, institutioner eller liknande.
- See more at: https://www.pankpraktikan.se/pank-praktikans-blogg/page/11/#sthash.CoTbfvRn.dpuf

Ändamål

Att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer lämna understöd för

a) beredande av undervisning eller utbildning

b) främjande av vård och omsorg av gamla samt

c) utövande av hjälpverksamhet bland behövande. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, skolklasser, institutioner eller liknande.

Hela Landet

Namn

-Annalisa Ericsons Stiftelse-

Organisationsnummer: 802424-9602 c/o Adress: Peter Schildt Adress: Fatburstrappan 18 Postnummer: 118 26 Ort: STOCKHOLM Telefonnummer: 070-2587049 F
Registreringsmyndighet: Stockholms län Län: Stockholms län Säte: Stockholm

Ändamål

Stiftelsens ändamål skall vara att årligen dela ut ett stipendium till en ung begåvad kvinnlig skådespelerskas vidareutbildning och konstnärliga utveckling, som förutom förtjänstfull skådespelarinsats även visat särskilda talanger för dans och sång.

Stipendiet uppgår till stiftelsens avkastning efter förvaltningskostnader och styrelsens omkostnader, dock alltid till minst 30 000 kr.

Räcker inte stiftelsens avkastning får stiftelsens kapital tas i anspråk. Styrelsen har rätt att ändra stipendiesumman allt efter stiftelsens ekonomiska förutsättningar.

Stipendieutdelningen ska efterföljas av en middag på restaurang i Stockholm.

Vid utdelningen av stipendiet med efterföljande middag skall styrelseledamöternas respektive maka, make eller sambo också bjudas in att delta.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Helsingborg

Namn

-Kamrer Carl Dahlbergs stiftelse-

Organisationsnummer: 843001-0705 c/o Adress: Frimurarelogerna i Helsingborg Adress: Stortorget 4 Postnummer: 252 23 Ort: Helsingborg Telefonnummer: 042-21 23 73 Fax: 042-21 05 73

Registreringsmyndighet: Skåne län Län: Skåne län Säte: Helsingborg Ändamål: Stiftelsens ändamål är att av avkastningen skall årligen en tiondel kapitaliseras och återstoden användas för understöd åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att av avkastningen skall årligen en tiondel kapitaliseras och återstoden användas för understöd åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

svenljunga

Namn

Ansök om stöd från sociala samfonden

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta Liselott Johansson på telefon 0325-18 000 eller via e-post liselott.johansson@svenljunga.se

ansökan senast 2016-04-30.

http://www.svenljunga.se/omsorgochhjalp/nyheter/nyhetsarkiv/ansokomstodfransocialasamfonden.5.2ee7aa3f152c6a32fa2b09.html

- See more at: https://www.pankpraktikan.se/pank-praktikans-blogg/page/12/#sthash.d5cOF9ZF.dpuf

Ändamål

Nu kan du som är folkbokförd i Svenljunga kommun ansöka om medel ur sociala samfonden.

Sista ansökningsdagen är 30 april och 30 september

Fondens syfte är att ge ett extra stöd till äldre, sjuka, funktionsnedsatta och barnfamiljer som har låg inkomst.

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas
Arbetsnämnd för synskadade KMA-

http://www.stiftelsenkma.com/?page=1

Enskilda bidrag

För att ansöka om enskilda bidrag fyll i ansökan med samma namn.

Ansökan behandlas fortlöpande. Ansökan bör insändas minst två månader före aktuell aktivitet.

Ansökningar behandlas inte mellan den 1 juli och 10 augusti.

Klicka för ansökningsblankett och information om vilka krav som gäller för att bidrag ska kunna beviljas: Ansökan enskilda bidrag (wordformat)

Från och med 1 januari 2015 finns en ny blankett för ansökan om enskilda bidrag tillgänglig

Ansökan insändes till:
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade KMA
Lena Bergström
Knappekulla
615 94 Valdemarsvik
Ansökningsblanketter

Ansökan om forskningsanslag, enskilda bidrag och studiestipendier ska göras på särskilda blanketter.

Ansökningsblankett Ansökan forskningsanslag (pdf)

Ansökningsblankett Ansökan enskilda bidrag (wordformat)
(ny från och med 1 januari 2015)

Ansökningsblankett Ansökan studiestipendier (wordformat)

För organisationsanslag används ingen särskild blankett.
Läs mer på följande sida: Organisationsanslag

Samtliga ansökningar ska sändas till:

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade KMA
Lena Bergström
Knappekulla
615 94 Valdemarsvik

- See more at: https://www.pankpraktikan.se/pank-praktikans-blogg/page/12/#sthash.d5cOF9ZF.dpuf

Ändamål

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, har till huvudsakligt ändamål att lämna hjälp till behövande synskadade i Sverige och att understödja vetenskaplig forskning rörande synskador.

KMA skall även främja synskadades anpassning i samhälls- och yrkeslivet, verka för ökad förståelse för synskadades särskilda svårigheter samt stödja verksamhet ägnad att förebygga och bota synskada eller förbättra synskadades situation.

Bidrag lämnas förutom till forskning även till föreningar och organisationer, som arbetar för synskadade, samt till enskilda synskadade.
Enskilda bidrag

Hela Landet

Namn

-Adolf Jahrs Stiftelse-

Organisationsnummer: 102016-0444 c/o Adress: Bo Lampa Adress: Paradisgränd 9 d Postnummer: 732 46 Ort: ARBOGA Telefonnummer: 0589-13071 Fax: E-post: Webbsida: Kontaktperson: Stiftelsetyp: Annan stiftelse Registreringsmyndighet: Stockholms län Län: Stockholms län Säte: Stockholm

Ändamål

Stiftelsen skall till en början ha till ändamål att ekonomiskt understödja min förra hustru Margit Tirkonen och mina syskon Elsa och Gustaf Jahr samt deras barn och barnbarn i den ordning jag angivit i § II här nedan.

Därefter skall den övergå till att bliva en understöds- och stipendiefond för behövande i första hand bland Elsa och Gustaf Jahrs avkomlingar i rakt nedstigande led och deras änkor samt i andra hand bland elever vid de statsunderstödda teaterskolorna och läroanstalterna för konstundervisning här i landet. Stiftelsen skall således söka hjälpa vid ekonomisk nödläge och understödja studiebegåvad ungdom.

Hela Landet

Namn

-"Arne Österlings stiftelse för brottsoffer" till minnet av gossen Emil i Hörby-

Organisationsnummer: 846501-6379 c/o Adress: Staffan Axelsson Adress: Storkvägen 13 Postnummer: 239 41 Ort: Falsterbo Telefonnummer: 040-47 10 66

Registreringsmyndighet: Skåne län Län: Skåne län Säte: Malmö

Ändamål

Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att via ekonomiskt bidrag stödja den eller de, som blivit offer för brottslig gärning, ävensom att utdela medel till den/de, som genom vittnesmål eller andra upplysningar bidrager till att brott klaras upp.

Härnösand

Namn

-Stiftelsen widenska understödsfonden-

Organisationsnummer: 888000-5114 c/o Adress: Stiftkansliet Adress: Box 94 Postnummer: 871 22 Ort: HÄRNÖSAND Telefonnummer: 0611-25400 Fax: 0611-13475

Registreringsmyndighet: Västernorrlands län Län: Västernorrlands län Säte: Härnösand

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomisk hjälp till behövande änkor, änklingar och barn efter lärare bosatta i Härnösands stift. Av avkastningen skall 10 (tio) procent läggas till kapitalet.

Hela Landet

Namn

-Kungl. Sällskapet Pro Patria-
Bidrag privatpersoner

Så här söker du bidrag
Ansökan sker på särskild blankett som skickas per post. Den kan rekvireras per telefon eller e-post med angivande av fullständig adress. Tel: 08-667 86 88. Telefontider: Mån – tor 10.00 – 12.00. E-post: info@propatria.se.

Förutom fullständigt ifylld ansökningsblankett ska följande handlingar bifogas:
1) Original av personbevis/familjebevis som anger mantalsskrivningsort och familjeförhållande.
2) Kopia av inkomstdeklaration inkl. specifikation gällande samtliga familjemedlemmar.
3) Kopia av hyresavi/avgift.
4) Kopia av utbetalningsbesked från arbetsgivare eller Försäkringskassan.
5) Kopia av aktuellt läkarintyg bifogas om hjälpbehovet beror på sjukdom.

Ansökan ska vara bestyrkt av kurator, distriktssköterska, läkare, diakon, präst eller liknande som väl känner den sökandes situation.

Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Vi tar bara emot en ansökan per familj.

Ansökan kan ske fram till den 1 oktober aktuellt år. Beslut fattas löpande under året. Beslutet meddelas per post. OBS! Vi meddelar inte beslut per telefon.

Pro Patria ger inte stöd till:
· verksamheter som ska bekostas av det allmänna (kommuner och landsting)
· behandlingsresor som ska ersättas av allmänna medel
· utlandsresor och/eller utlandsstudier.

Lämnade uppgifter registreras och behandlas inom Kungl. Sällskapet Pro Patria i enlighet med § 10 personuppgiftslagen (PuL).

Kontakt

Kungl. Sällskapet Pro Patria
Brahegatan 60
114 37 Stockholm

Tel: 08-667 86 88
Telefontider: Mån – tor 10.00 – 12.00.

E-post: info@propatria.se

Nästa ansökningstillfälle för privatpersoner är fr o m 1 februari 2016. 
För föreningar är nästa ansökningstillfälle januari-mars 2016.

http://propatria.se/bidrag-privatpersoner/

- See more at: https://www.pankpraktikan.se/pank-praktikans-blogg/page/13/#sthash.Pddjtofn.dpuf

Ändamål

Bidrag privatpersoner
Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till familjer med barn och ungdomar upp till 21 år. Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga. Pro Patria lägger stor vikt vid att bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda barnet eller ungdomen. Den sökande ska vara bosatt och mantalsskriven i Sverige. OBS! Bidrag ges inte som periodiskt understöd och kan inte sökas två år i rad. Ansökningar om ekonomiskt bidrag för privatpersoner ska göras på särskild ansökningsblankett som kan laddas ner här Ansökan 2016. Den kan också rekvireras per telefon eller e-post med angivande av fullständig adress. Nästa ansökningstillfälle är fr o m 1 februari 2016.

Bidrag till vad?
Pro Patria vill att bidraget medverkar till:
· en uppväxt under trygga och goda förhållanden
· att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt
· att barn och ungdomar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Pro Patrias bidrag ges inte till sådana behov som enligt lag ska tillgodoses av det allmänna.

Pro Patria ger inte stöd till:
· verksamheter som ska bekostas av det allmänna (kommuner och landsting)
· behandlingsresor som ska ersättas av allmänna medel
· utlandsresor och/eller utlandsstudier.

Lämnade uppgifter registreras och behandlas inom Kungl. Sällskapet Pro Patria i enlighet med § 10 personuppgiftslagen (PuL).

Vad är Pro Patria?
Kungliga Sällskapet Pro Patria är av medeltida ursprung och fick sitt nuvarande namn 1766. 1774 inrättades landets första Barnförlossningshus (Barnbördshus) i Stockholm till stöd för blivande unga mammor. Denna verksamhet var central för Sällskapet ända fram till 1951 då förlossningsverksamheten övergick till allmänna och större sjukhusorganisationer. Den fastighet där Pro Patrias barnbördshus senast varit inrymt såldes 1980 till staten. Avkastningen av det kapital som då skapades används numera till ekonomiskt stöd till barn- och ungdomar och deras familjer.

Vetlanda

Namn

-Georg Selanders donationsstiftelse-

Utdelning sker två gånger om året - en gång/termin - ansökan gäller för en termin. Ny ansökan måste göras om utbildningen sträcker sig mer än en termin. Skicka ansökan om medel från Georg Selanders donationsstiftelsePDF tillsammans med intyg från skolan till barn- och utbildningskansliet. Det går även bra att kontakta barn- och utbildningskansliet om du har frågor.

Sista ansökningsdag är 1 maj respektive 1 december.

http://vetlanda.se/uppleva-och-gora/stod-och-stipendier/stipendier-priser-och-fonder.html

- See more at: https://www.pankpraktikan.se/pank-praktikans-blogg/page/13/#sthash.Pddjtofn.dpuf

Ändamål

Pengar ur Georg Selanders donationsstiftelse delas i första hand ut till ungdomar i Vetlanda kommun som utbildar sig inom jord- och skogsbruk (ej eftergymnasial utbildning) och i andra hand till unga behövande lantbrukare inom Vetlanda kommun.

Falun

Namn

Stipendier och fonder Falu kommun

Du behöver inte uppge vilken fond du söker bidrag från. Socialförvaltningen hjälper till så att din ansökan kommer rätt.
Blankett för att söka bidrag från donationsfond

Du kan även få blanketten genom att besöka socialförvaltningens reception eller ringa växeln telefon 023- 830 00.
När kan man kan söka?

Socialförvaltningen annonserar i lokaltidningarna vår och höst när det är dags att söka, men du kan även få information av Ylva Renström, telefon 023-827 94.

ANSÖKNINGSBLANKETT
- See more at: https://www.pankpraktikan.se/pank-praktikans-blogg/page/13/#sthash.Pddjtofn.dpuf

Ändamål

Stipendier och fonder
Donationer och fonder för sociala ändamål

Socialnämnden sköter om ett antal donationer och fonder som är avsedda för olika sociala ändamål. Varje år kan privatpersoner söka bidrag ur olika fonder.

Du kan få pengar från dessa fonder max en gång per år, men kan inte söka pengar till utbildning.

Hela Landet

Namn

-Anders Otto Swärds Stiftelse och Ulrika Eklunds Stiftelse-

Ansökan ska sändas in före den 1 februari, 1 maj eller 1 oktober.
De som beviljas bidrag får ett meddelande om detta inom 30 dagar efter ansökningstidens utgång (utom för ansökningar till den 1 februari 2016 då informationen utsändes inom 45 dagar). Observera att endast de som fått bidrag meddelas.

http://swärdeklund.se/?page_id=12

- See more at: https://www.pankpraktikan.se/pank-praktikans-blogg/page/14/#sthash.vCFuCZCn.dpuf

Ändamål

Bidrag till personer som lider av MS eller diabetes
Ulrika Eklunds Stiftelse ger bidrag till personer som lider av MS eller diabetes och som är i behov av ekonomiskt stöd. För detta ändamål disponerar stiftelsen 20 000 kronor per utdelningstillfälle, som är tre gånger per år. Under de senaste åren har personer som beviljats bidrag fått i genomsnitt 3000 kronor.

Bidrag från stiftelsen kan således bara marginellt ersätta vad Försäkringskassan eller sociala myndigheter ger. Bidragen kan exempelvis inte avse dyrbara rehabvistelser eller en sanering av en svår ekonomisk situation.

Vid bedömningen av ansökan krävs att den angivna sjukdomen är den huvudsakliga. Vilket skede sjukdomen befinner sig i ska anges och ett läkarintyg ska bifogas. Beträffande diabetiker prioriteras de som har diabetes 1.

Gävle

Namn

-Stiftelsen Gefle Köpmannaförening samt Ernst, Sven och Jacob Engwalls Resestipendiefond -

See more at: https://www.pankpraktikan.se/pank-praktikans-blogg/page/14/#sthash.vCFuCZCn.dpuf

http://resestipendier.se/

Ändamål

Fonden skall ha likalydande bestämmelser som gäller för "John Rettigs resestipendiefond" beträffande de förutsättningar som skall vara uppfyllda för erhållande av anslag ur fonden.

Den praxis som därvid tillämpats eller kommer att tillämpas skall även gälla för Fonden.

Stipendium kan sökas av unga män och kvinnor tillhörande Gävle Kommun och som utomlands önskar ytterligare utbilda sig för handel och industri.Sökande skall antingen vara födda och uppväxta i Gävle Kommun eller också sedan flera år vara bosatta och mantalsskrivna därstädes.

Den som är född och uppväxt i Gävle Kommun men därefter avflyttat kan också komma ifråga om vederbörande har fortsatt personlig anknytning till Kommunen.

Utbildningen utomlands skall syfta till vidareutbildning för handel och industri, varför förutsättes att sökande har en viss grundläggande utbildning för nämnda områden.

Språkstudier utomlands kan inrymmas inom ändamålet med stipendiet.

Det är ett villkor att sökande har tillräcklig utbildning i bl a språkligt hänseende för att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodogöra sig den med stipendiet avsedda utbildningen.
- See more at: https://www.pankpraktikan.se/pank-praktikans-blogg/page/14/#sthash.vCFuCZCn.dpuf

Skåne, Blekinge, Hallands, Jönköping, Kronobergs och Kalmar län.

Namn

-Stiftelsen Axel och Siri Serrongs fond-

Behöriga att söka bidrag är boende inom Skåne, Blekinge, Hallands, Jönköping, Kronobergs och Kalmar län.
Ansökan
Tillsammans med ansökan ska kopia av senaste slutskattsedel eller taxeringsmeddelande, kopia av eventuellt pensionsmeddelande eller motsvarande bifogas samt rehabiliteringsbehovet bekräftas av läkare, sjuksköterska eller kurator.

Bidrag beviljas ej för rekreationsresor. Rehabiliteringsändamålet ska preciseras och beräknad kostnad anges.

Ansökan och bilagor återlämnas inte.

Ansökan insänds till:

Stiftelsen Axel och Siri Serrongs fond

c/o SEB

Private Banking

Stiftelser ST S3

106 40 Stockholm

Ansökningsblanketten ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 april.

Till Ansökan

- See more at: https://www.pankpraktikan.se/pank-praktikans-blogg/page/14/#sthash.vCFuCZCn.dpuf

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att utge bidrag till behövande sjuka att användas för deras rehabilitering efter utskrivning från sjukinrättning

Behöriga att söka bidrag är boende inom Skåne, Blekinge, Hallands, Jönköping, Kronobergs och Kalmar län.

- See more at: https://www.pankpraktikan.se/pank-praktikans-blogg/page/14/#sthash.vCFuCZCn.dpuf