Försörjningsstöd

Försörjningsstöd, riktlinjer!

Om du skulle hamna i ekonomiska svårigheter kan du få stöd. Socialförvaltningen utreder och fattar beslut kring rätten till försörjningsstöd men vårt främsta mål är att tillsammans med dig arbeta för att du ska klara din försörjning på egen hand.

RIKSNORM 2016

Allmänt 

I första hand ska du själv tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets olika bidragssystem till exempel sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd.

Tillgångar, som till exempel bankmedel och aktier eller kapitalvaror som lätt går att sälja måste först användas innan du har rätt till försörjningsstöd. Egen fastighet och bil är tillgångar som kan påverka rätten till försörjningsstöd.

Ansökan om försörjningsstöd

För information och/eller boka en tid för att ansöka om försörjningsstöd kan du kontakta socialförvaltningen, ekonomienhetens mottagning.

Vid ansökan ska följande handlingar redovisas.

Beslut

Om du lämnat alla handlingar som behövs är vår målsättning att du ska få ett beslut inom en vecka.

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du är missnöjd med ett beslut har du möjlighet att överklaga detta. se nedan.

Försörjningsstöd vid arbetslöshet

Den som får försörjningsstöd på grund av otillräcklig ersättning vid arbetslöshet skall vara aktivt arbetssökande efter sin förmåga.

Norm för försörjningsstöd

Försörjningsstöd beviljas enligt en särskild norm och ska täcka hushållets utgifter. I normen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, barnförsäkring, hälsa och hygien, dagstidning, TV-avgift och telefon.

Normbeloppen är olika för ensamstående, par och barnfamiljer. Du kan även få försörjningsstöd till rimliga kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor samt avgift till fackförening/a-kassa.

Regeringen bestämmer varje kalenderår riksnormen för försörjningsstödet. Normen gäller som miniminivå för de behov den ska täcka.

Efter en särskild prövning kan ekonomiskt bistånd beviljas till andra nödvändiga utgifter såsom tandvård, glasögon, barnomsorgsavgift, läkarvård med mera.

Inkomster som reducerar försörjningsstödet

Alla nettoinkomster räknas av eftersom de reducerar försörjningsstödet. Detta gäller till exempel lön, studiemedel, underhållsstöd, barnbidrag, ränteinkomster, föräldrapenning, flerbarnstillägg, Alfakassa, sjukersättning, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, AMF-ersättning, sjukpenning, pension, A-kassa och överskjutande skatt.

Följande tillgångar kan påverka bidragsbeloppet:

  • bankmedel
  • aktier och obligationer
  • fastighetsinnehav
  • registrerat företag
  • fordonsinnehav
  • övriga tillgångar av värde.

Boendekostnader

Följande nivåer är högsta godtagbara boendekostnad.

Antal personer i hushållet Högsta godtagbara kostnad
1-2 vuxna 5 400
1-2 vuxna + 1 barn 6 100
1-2 vuxna + 2-3 barn 7 300
1-2 vuxna + 4-6 barn 7 700

Hemmavarande ungdomar i åldern 18-25 år beviljas normalt sett ej försörjningsstöd till boendekostnad.


 

Hyran för det hemmavarande vuxna barnet/ eller föräldern som bor hos sitt vuxna barn räknas ut så här: Hyran x 2,  delat på antal rum i lägenheten (antal rum plus köket x 2)!

Exempel: En 2.:a med en hyra på 7000 kr ska den inneboende betala 14000 kr / 6 = 2334 kr

Om Socialkontoret ska godkänna att barn eller förälder betalar en viss del av hyran måste den som har hyreskontraktet intyga skriftligt att hen har behållit en större lägenhet för att den anhöriga ska kunna bo där!


 

Befintlig boendekostnad får som regel inte fördyras under den tid du uppbär ekonomiskt bistånd.

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Att du får ekonomiskt bistånd är sekretessbelagt enligt Offentlighet- och sekretesslagen. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

Överklagan

Om du är missnöjd med ett beslut om försörjningsstöd har du möjlighet att överklaga till Förvaltningsrätten i Malmö. I brevet talar du om vilket beslut du är missnöjd med, varför du är missnöjd och hur du vill att det ska ändras.

Brevet ska lämnas till socialförvaltningen senast 3 veckor efter det att du fått del av beslutet. Om du har svårigheter att själv skriva din överklagan kan du få hjälp av personal på socialförvaltningen att skriva den.

 http://www.hoganas.se/sv/Invanare/Omsorg-och-hjalp/Ekonomi-socialbidrag/Socialbidrag/#Boendekostnader


 

Livsföring kostnader som godkännes!

Riktlinjer på elförbrukning socialkontoret godkänner

el


Arbetsresor
Nödvändiga arbetsresor betraktas som en godtagbar kostnad. Arbetssökarresor, som inte bekostas av AF, kan också betraktas som en godtagbar kostnad. Socialbidrag till arbetsresor med bil beviljas enbart om billigare färdsätt saknas.
Möjlighet till samåkning skall ha undersökts. Vid beräkning av skäliga bilkostnader skall riksskatteverkets beräkningssätt i skattesammanhang användas, d v s den schabloniserade milkostnaden som fastställs årligen av riksskatteverket och som skall anses motsvarande en bils samtliga kostnader per mil
I dessa kostnader ingår då förutom bensinkostnaden bland annat kostnaden för bilskatt, trafikförsäkring, obligatorisk kontrollbesiktning, värdeminskning, underhåll och reparationer. Innan bidrag beviljas skall möjlighet att få skattejämkning för resor till och från arbetet undersökas. Vid beräkning av nödvändig körsträcka inkluderas resor till och från daghem eller motsvarande.
Om socialbidragsbehovet blir långvarigt skall möjligheterna till byte av bostadsort eller arbete undersökas.
 Hemförsäkring
Premie för hemförsäkring betraktas som en godtagbar kostnad. Möjligheten till månadsinbetalning av hemförsäkring vid kortvarigt socialbidragsbehov bör nyttjas.

Arbetslöshetskassa och fackavgift

Faktisk kostnad godtas, även vid arbetslöshet. I vissa fall dras avgiften direkt på lön, vilket då får beaktas vid biståndsberäkningen. Även avgift för enskild anslutning till arbetslöshetskassa godtas. Möjlighet till reducerad avgift skall undersökas.
Spädbarnsutrustning
I samband med barns födelse bör beaktas att behovet av nödvändig spädbarnsutrustning tillgodoses. Vid prövning bör undersökas vilken utrustning som redan finns. Möjligheter att låna utrustning och att inköpa begagnat skall i första hand prövas. Socialbidrag kan beviljas med högst 10% av basbeloppet
(För 2010 max 4 240:-)
Umgängeskostnader

Skäliga resekostnader för att möjliggöra utövande av umgänge bör beaktas. Vid längre umgängesresor beviljas bistånd mer sällan.

Det primära ansvaret för resor i samband med umgänge ligger på den förälder som inte bor tillsammans med barnet (umgängesföräldern). Den förälder som barnet bor med (boföräldern) ska dock ta del i kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.
I normalfallet ska samma principer tillämpas som när underhållsbidrag till barn bestäms. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är inte heller skyldig att göra det.
Med tanke på barnens behov kan socialtjänsten då behöva ge bistånd. Om boföräldern, trots förmåga, inte bidrar till resekostnaderna har umgängesföräldern möjlighet att begära att frågan prövas av domstol.

 Tandvård

Akuta åtgärder är ofta av provisorisk karaktär och kräver därför inte sällan efterföljande behandling för att ge en mer permanent effekt. Det är därför inte rimligt att begränsa rätten till bistånd för tandvård till enbart akut sådan.
Självfallet skall i detta fall liksom vid andra biståndsansökningar en skälighetsbedömning göras för kostnaden för ingreppet.
Undersökning och behandling vid akuta besvär betraktas som akut tandvård och är en godtagbar kostnad.
(Delegationsnivå max 2.78% av basbeloppet för 2010 1179:-)
Bistånd till akut tandvård bör inte begränsas till det billigaste möjliga alternativet i de fall den enskilde därigenom berövas sin framtida handlingsfrihet. Socialnämndens bedömning av vilka akuta ingrepp eller behandlingar som skall ersättas bör göras med respekt för den enskildes önskemål och med beaktande av att den enskilde i ett senare skede, då han befinner sig i en bättre ekonomisk situation, skall kunna välja en annan åtgärd. Bistånd bör beviljas i en sådan omfattning att den enskilde blir besvärsfri och att behovet av en förnyad behandling inte blir större än nödvändigt. Som akut tandvård bör beaktas sådan tandvård som beskrivs i följande situationer:
•För att avhjälpa svåra smärttillstånd till exempel då smärtan orsakas av kariesskador, akuta infektionstillstånd i tänderna och dess omgivning eller tandskador i samband med olycksfall
•För att avhjälpa akuta tillstånd som medför betydande obehag till exempel då obehaget orsakas av en avbiten tand, förlust av en eller flera tänder genom olycksfall eller en tandlossningssjukdom, en lossnad krona eller broprotes eller skador på avtag protes eller förlust av sådan protes.
Socialnämnden bör inte ställa krav på att ansökan om bistånd till akut tandvård skall göras före tandvårdsbehandlingen.
För nödvändig tandvård kan bistånd utgå till hela den kostnad som patienten ska erlägga enligt tandvårdsförsäkringen.
Kostnadsförslag skall alltid föreligga, vilket skall redovisa olika alternativ till behandling, om sådana finns.

Möjligheterna till avbetalningsplan hos tandläkaren skall undersökas.

Vid långvarigt biståndsbehov kan även kostnad för regelbunden kontroll beviljas. Normalt bör den behandlande tandläkarens val av åtgärd godtas som grund för bistånd.
Läkarvård/medicin
Kostnader för läkarvård och receptbelagd medicin betraktas som en godtagbar kostnad. Den sökande ska utnyttja möjligheten att erhålla högkostnadsskydd. Detta förutsätter att kvitton sparas efter läkarbesök, medicininköp, sjukgymnastik/behandling etc.
Möjligheten till delbetalning av medicinkostnad bör nyttjas.
Vidare bör försörjningsstödet omfatta läkemedel eller hjälpmedel/förbrukningsartiklar som förskrivits av behörig hälso- och sjukvårdspersonal. Försörjningsstödet bör även omfatta resekostnader för resor som är nödvändiga för att vården skall kunna genomföras till exempel kostnader för resor till och från undersökning/behandling och resor för att hämta ut förskrivna läkemedel eller hjälpmedel/förbrukningsmaterial
Glasögon
Bistånd till glasögon bör beviljas i de fall behovet styrkts av legitimerad optiker eller läkare
Vid ansökan om bistånd till glasögon skall kostnadsförslag inhämtas. Kostnader för undersökning, standardbågar och glas enligt grundstandard godkänns. Utgångspunkt vid beslut om socialbidrag till glasögon bör vara de lågprispaket eller liknande som numera erbjuds hos de flesta optiker. I de fall bistånd beviljas för båge och glas separat, får kostnaden för båge uppgå till högst 2 % av basbeloppet (För 2010 848:-) och för glas oberoende av kostnad enligt ordination.
Bidrag till kontaktlinser beviljas endast efter läkarutlåtande där det klart framgår att det är medicinskt motiverat framför glasögon.
Möjligheter till hjälp genom landstinget skall undersökas
Möbler, husgeråd, TV m m (hemutrustning)
Hembesök skall ske i samband med utredning av behov av mer omfattande hemutrustning.
För flyktingar gäller särskilda bestämmelser för lån till hemutrustning. Möjligheterna till anskaffande av begagnad hemutrustning skall alltid övervägas, i synnerhet beträffande dyrare möbler
Bedömningen av den enskildes framtida ekonomi är viktig. I de fall hjälpbehovet kan beräknas vara kortvarig skall hjälp beviljas med de delar av hemutrustning som är oundgängligen nödvändig för livsuppehället.
När det gäller ungdomar som nyss flyttat hemifrån och som inte har barn, kan det ofta ses som skäligt med en mycket enkel standard som förbättras först på längre sikt (RÅ 1995 ref80). För en ensamstående studerande vid postgymnasial utbildning får det ofta anses skäligt med boende i basmöblerat studentrum eller inackorderingsrum
För mera utsatta grupper måste dock en mer generös attityd intagas, t ex vissa barnfamiljer och skilsmässofamiljer. I samband med separation skall dock den sökande tillvarataga sina rättigheter vid bodelningen innan bistånd beviljas.
Som vägledning bör gälla ett belopp motsvarande, 5% av basbeloppet (för 2010 2120:-) för ensamstående och 4.67% av prisbasbeloppet ( för 2010 1980:-) för varje tillkommande hushållsmedlem.
För inköp av TV beviljas max 4.25 av prisbasbeloppet (för 2010 max 1 802:-)
 Skulder
Socialbidrag utgår i normalfallet inte till skulder. Om det har en avgörande betydelse för den sökandes fortsatta försörjning, nödvändigt behandlingsarbete eller denne s livsföring i övrigt kan socialbidrag utges till skuldsanering. Det kan t ex röra sig om skuld för hyra eller el som måste betalas för att den enskilde inte skall hamna i en oacceptabel situation. Det kan även gälla skulder som är så psykiskt påfrestande för den enskilde att ett meningsfullt behandlingsarbete omöjliggörs.
Även omständigheten då skulden uppstod bör beaktas. Skulden kan t ex röra utgifter som skulle ha beaktas om den enskilde i ett tidigare skede vänt sig till socialtjänsten. Om den enskilde i rätt tid vänt sig till socialtjänsten men p g a väntetider eller dylikt tvingats sätt sig i skuld i avvaktan på beslut föreligger rätt till bistånd vid s k normunderskott.
Socialbidrag till skulder utges ej i de fall skulden kan regleras på annat sätt.
Avgift för barnomsorg
Avgift för kommunal barnomsorg godtas.
Avgift för social hemtjänst
Avgift för social hemtjänst godtas.
Det bör observeras att enligt socialstyrelsens rekommendationer skall avgifter inom äldre- och handikappomsorgen inte vara så höga att en person tvingas att söka socialbidrag för att betala avgiften
 Advokatkostnader
Bistånd till advokatkostnader skall som regel inte utgå. Rättshjälp beviljas enl lagen om allmän rättshjälp och avgiften fastställs utifrån den enskildes inkomster. Då möjligheterna till rättshjälp genom lagändring starkt har begränsats skall rättsskydd tillgodoses genom hemförsäkring

Provberäkning

Här kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning. Om du till exempel har pengar på banken eller realiserbara tillgångar som aktier påverkar det din rätt till försörjningsstöd.

http://www.socialstyrelsen.se/hittarattmyndighet/ekonomisktbistand/provberakning