Bidrag för vissa studier

Bidrag för vissa studier

Du som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga kan söka bidrag för vissa studier. Syftet med bidraget är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet.

Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier på Skolverkets webbplats.

Information Bidrag vid vissa studier. (PDF-dokument, 328 kB)

Vem kan söka

Bidrag vid vissa studier kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga. Syftet med bidraget är att den som studerar ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet.

För att få bidrag ska den som studerar ha fyllt 18 år det år ansökan avser. Ingen övre åldersgräns finns. Oftast skickar den som arrangerar kursen in en ansökan för alla deltagare, en så kallad kollektiv ansökan.

Begränsningar i bidraget

Du kan inte söka det här bidraget om du under samma tid får studiestöd, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du får hel sjuk- eller aktivitetsersättning kan du bara söka bidrag för kost, logi och resor. Assistenter, ledsagare, lärare, kursledare eller andra stödpersoner kan inte söka det här bidraget.

Vad kan du söka bidrag till

Du kan söka bidrag för upp till åtta timmar per dag. Under ett kalender år kan du få bidrag till maximalt 240 timmar.

Bidrag för kost och logi

Om du deltar i en kurs vid en folkhögskola eller ett studieförbund kan du söka bidrag per dygn för kost och logi. Du kan få bidrag upp till 30 dygn per kalenderår.

Bidrag för resor

Du kan söka bidrag för resekostnader till och från kursorten. Om flera deltagare samåker i bil kan bara en person få bidrag för resor.

Kurser du kan söka bidrag för

Du kan söka bidrag för

 • folkhögskolekurs som är statsbidragsberättigad
 • studiecirkel anordnad av statsbidragsberättigat studieförbund
 • kommunal vuxenutbildning eller
 • särskild utbildning för vuxna (särvux).

Du kan söka bidrag för korta kurser som är högst 14 dagar eller 112 timmar långa. För dig som studerar inom särvux finns inte någon begränsning av antalet timmar.

Från och med den 1 september 2012 får bidrag per timme lämnas med högst 9 700 kronor per månad, vilket motsvarar 118 timmar. Detta gäller endast för dig som påbörjar utbildningen inom särvux efter den 1 september 2012.

Hur mycket bidrag kan du få

Bidraget per timme är 82 kronor upp till åtta timmar per dag.

Bidraget för kost och logi är det belopp som kost och logi faktiskt kostar eller som mest 405 kronor per dygn.

Bidraget för resor är högst 810 kronor per person och kalenderår. Du får bara bidrag om reskostnaden till och från kursorten är mer än 200 kronor. Om du reser med egen bil kan du få milersättning med 18,50 kronor per mil.

Räcker bidraget till alla ansökningar

De avsatta pengarna för bidrag vid vissa studier är oftast lägre än de sökta beloppen. Därför måste SPSM prioritera vilka som kan få bidrag. Även om du som söker uppfyller alla krav är det alltså inte säkert att du får bidrag.

Grunder för prioritering

Om pengarna inte räcker till alla som söker lämnar vi i första hand bidrag till studier som

 • leder till att du som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga får bättre kunskap för att klara din livssituation så bra som möjligt
 • leder till fortsatta studier
 • leder till arbete.

Söka bidrag för vissa studier

Du som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga kan skicka in en ansökan. Oftast skickar den som arrangerar kursen in en ansökan för alla deltagare, en så kallad kollektiv ansökan. I samband med studier inom särvux är det alltid den som arrangerar kursen som skickar in en kollektiv ansökan.

När ska jag ansöka?

Du bör lämna in ansökan senast en månad innan utbildningen börjar.

Kollektiva ansökningar för folkhögskola, studieförbund och kommunal vuxenutbildning bör lämnas in enligt följande:

 • För utbildningar som genomförs under januari, februari, mars och april bör ansökan lämnas in senast 15 november året före.
 • För utbildningar som genomförs under maj, juni, juli, augusti och september bör ansökan lämnas in senast 15 mars.
 • För utbildningar som genomförs under oktober, november och december bör ansökan lämnas in senast 15 augusti.

Ansökningar som kommer in efter angivet datum får bara bidrag om det finns pengar kvar.

När får jag bidraget?

Bidrag för kost, logi och resor betalar vi ut efter att kursen är genomförd och en rekvisition är påskriven av dig som kursdeltagare och den som arrangerar kursen.

Har du som studerar sökt bidraget själv betalar vi ut pengarna direkt till dig. Har den som arrangerar kursen skickat in en kollektiv ansökan betalar vi ut bidraget till den. Kursarrangören ansvarar då för att du och övriga deltagare får sitt bidrag.

Bidrag per timme betalar vi alltid ut direkt till dig som studerar, efter att kursen är genomförd.

Till dig som studerar inom särvux betalar vi ut bidrag per timme varje månad. Du får pengarna efter varje kursmånad och efter att vi fått in en rekvisition från den som arrangerar utbildningen.

Hur söker jag?

Ansökan för kurser på folkhögskola, studieförbund och kommunal vuxenutbildning.

Enskild ansökan

Du fyller i ansökningsblanketten, som du hittar här nedanför. När du skickar in ansökan ska du skicka med ett schema eller ramprogram för kursen. Det kan du få från den som anordnar kursen. Av programmet ska det framgå hur många undervisningstimmar utbildningen omfattar och hur många dagar utbildningen pågår. Du ska skriva ut blanketten och skriva under innan du skickar in den till SPSM.

Ansökningsblankett som word-fil (Word-dokument, 134 kB) för enskild ansökan

Ansökningsblankett som pdf-fil (PDF-dokument, 197 kB) för enskild ansökan

Kollektiv ansökan

Är det en kollektiv ansökan ska den som arrangerar kursen ansöka i bidragsportalen.

Så här gör du

 1. Skapa ett konto
 2. Inom några dagar får du inloggningsuppgifter i ett e-postmeddelande
 3. Logga in och fyll i ansökan. Inbyggda hjälptexter finns. Du kan spara din ansökan, för att fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle. Varje kurs är en ansökan.
 4. Skicka in ansökan
 5. Du kan senare logga in för att följa handläggningen av din ansökan

Manual för bidragsportalen (PDF-dokument, 489 kB)

Ansökan för kurser inom särvux

Kursarrangören får en ansökningsblankett efter kontakt med SPSM. Av ansökan ska det framgå hur många undervisningstimmar som är planerade per deltagare. Kursarrangören skickar in till ansökningsblanketten till SPSM.

Vad händer när jag skickat in ansökan?

När ansökan har kommit in till SPSM gör vi en bedömning utifrån den sökandes behov. Om vi beviljar bidrag lämnar vi ett förhandsbesked till dig som sökt bidraget om att du kommer att få pengar och att du kan genomföra kursen.

Samtidigt får du en rekvisition som du ska fylla i när du avslutat kursen. Rekvisitionen ska skrivas under av både dig som studerat och den som arrangerat kursen, innan den skickas till SPSM. Efter att rekvisitionen kommit in till myndigheten betalar vi oftast ut pengarna inom en vecka.

Rekvisitionsblankett som word-fil  (Word-dokument, 117 kB) för enskild ansökan

Rekvisitionsblankett som pdf-fil (PDF-dokument, 268 kB) för enskild ansökan

Max Albin Dahlgrens Stiftelse och Stiftelsen Max Albin Dahlgrens Stipendiefond

ANSÖKAN OM STIPENDIUM
(för teoretisk eller praktisk utbildning)

Till Max Albin Dahlgrens Stiftelse och Stiftelsen Max Albin Dahlgrens Stipendiefond
Box 381
451 18 UDDEVALLA

(Insändes innan 15 mars eller 15 oktober)
För att Din ansökan skall kunna behandlas är det mycket viktigt att Du observerar
följande:

1. Du skall vara under 25 år vid ansökningsårets början.
2. Du skall studera på heltid.
3. Du skall ha stark anknytning till landskapet Bohuslän,

bohumap

d v s Du skall vara / ha varit skriven här under lång tid. Detta skall styrkas med intyg från Skatteverket. Av intyget skall framgå VAR OCH NÄR Du varit skriven på olika orter, d.v.s din födelseort samt
din folkbokföringshistorik skall klart framgå. Du bör ta personlig kontakt med
Skatteverket och se till att detta tydligt framgår genom manuell komplettering
eller bilagor. Det personbevis du själv kan hämta ned från Skatteverkets hemsida märkt”Stiftelse” är ofta INTE tillräckligt! (Observera att landskapet Bohuslän inte är detsamma som f d Göteborgs och Bohus län. Den södra gränsen för landskapet går på Hisingen, vilket innebär att resten av Göteborg inte tillhör Bohuslän).

4. Aktuellt studieintyg skall bifogas- Studieintyget skall vara daterat den termin Du
söker för, samt vara undertecknat av lärare, institutionssekreterare eller motsvarande.
Intyget skall inte vara en meritförteckning eller studiedokumentation, utan det skall
klart framgå att Du studerar.

5. Samtliga uppgifter på ansökningsblanketten skall vara ifyllda. Uppgifter om
tillgångar och skulder avser året före ansökningsåret. Var noga med att ange korrekt och fullständig ekonomistatus. Bristfälliga, utelämnade eller uppenbarligen felaktiga uppgifter kan leda till att din ansökan inte tas upp till behandling.

6. Underteckna Din ansökan och skicka den i fullt frankerat kuvert.

7. Skicka in ansökan i rätt tid – senast 15 mars alternativt 15 oktober.

8. Bifoga samtliga begärda intyg - även vid förnyad ansökan.

9. Du kan endast erhålla stipendium en gång per kalenderår.

10. Använd denna blankett som ett omslag till bifogade kopior. Blanketten får inte
kopieras!

ANSÖKAN Tryck här!

http://www.uddevalla.se/stodomsorg/ekonomisocialbidrag/donationsfonder/maxalbindahlgrensstipendiefond.4.6a00179f107ff6bb13280008217.html

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev