Lån till din affärsidé

Starta eget och hitta de som vill finansiera ditt företag!

Hitta finansiering till ditt företag

Sök från flera banker samtidigt för att öka dina chanser att få lån! De flesta ansökningar görs idag snabbt och smidigt via bankernas hemsidor, helt digitalt och pengarna finns på kontot vanligtvis redan samma bankdag om du blir beviljad. Förslag på banker du kan söka om du har ett projekt som du vill genomföra inom snar framtid.

 1. Freedom Finance
 2. Aros Finans SE
 3. Finansmatch SE
 4. Froda Företagslån SE
 5. Lendo SE
 6. NextFinance SE
 7. OPR Företagslån
 8. Svea Ekonomi SE
 9. Zmarta SE
 10. Almis företagslån

 

Den Stora Fondboken finns här!

Hitta rätt fond!

Den stora fondboken

Den Stora Fondboken har alla fonder, donationer, stipendier och gåvor som finns i Sverige!

Kan vara bra att ha till hands om du letar i Stipendiedjungeln och behöver hjälp.

Den går också att låna på biblioteket och ibland finns en ej-hemlånsbok liggandes på biblioteket.

De flesta fonder och stipendier för behövande finns på Pankpraktikan.se och hittar jag nya fyller jag på efterhand i bloggen!

NU HAR DEN NYA STORA FONDBOKEN 2019 släppts med uppdaterade fonder!

Mer Information

fondboken

Stora Fondboken

Stipendier till kvinnliga studenter från göteborg

 

Stiftelsen

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer delar ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun. Företräde ges till studerande som är hemmahörande i Göteborg. Stipendium utdelas högst tre gånger till samma stipendiat. Möjlighet att beviljas stipendium upphör året efter den sökande fyllt 30 år.

student
 
 
 

Stipendieansökan

Ansökan görs via ansökningsformuläret under perioden 15 maj – 31 augusti inför det läsår för vilket stipendiet söks.

Senaste datum för ansökan och komplettering är 31 augusti. OBS! Ansökan stänger 31 augusti klockan 17:00.

Endast ansökan via webbformuläret behandlas.
Åberopade handlingar ska vara inskannade.

Avgångsbetyg, antagningsbesked, studieresultat etc måste vara tydligt identifierbara och verifierbara. Namn och personnummer måste finnas, liksom namnteckning från en annan person, som bekräftar uppgifternas giltighet. Utdrag från STUDOK/LADOK, som kan kontrolleras via databas, är tillräckliga. Utländska betyg ska vara översatta till engelska eller svenska.

Nytt för 2017: Dokument med kopia på giltig legitimation skall bifogas.

Ansök här!

Följ noga innevarande års instruktion för webbansökan.
Detta är en PDF-fil som du kan ladda hem.

För att läsa dokumentet krävs Adobe Reader. Ladda hem den här!

Tänk på:

 • att du kan få stipendium högst tre gånger.

 • att du måste visa avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun.

 • att avgångsbetyg måste innehålla skolan ort, annars måste avgångsbetyg vidimeras av person med kännedom om skolgången och dess ort.

 • att du måste visa att du är antagen till utbildning som varar minst ett läsår.

 • att du måste redovisa studieuppehåll och att du antagits/registrerats efter uppehållet.

 • att du måste visa studieresultat som är relevant för den utbildning som avses t o m vårterminen samma år som du lämnar in din ansökan.

 • att du som söker stipendium för andra eller tredje gången måste visa studieresultat från tidigare stipendieår.

 • att möjligheten att bli beviljad stipendium upphör året efter det att du fyllt 30 år.

 • att du måste lämna rätt mobiltelefonnummer inkl ev utlandsnummer, rätt e-postadress och ett giltigt svenskt bankkonto, för att stiftelsen ska kunna verkställa beslut om stipendium.

 • att du måste själv kontrollera att din ansökan har skapats och registrerats.

 • att du kan bli utloggad automatiskt från sidan om du varit inaktiv ett stund.

 • att din ansökan endast kan kontrolleras fram till 31 augusti.

 • att du måste bifoga dokument med godkänd svensk identitetshandling.

 
 
 

Besked om vilka som tilldelats stipendium lämnas via SMS och e-post i slutet av oktober.
Beslutet kan inte överklagas.

Om du byter nummer, adress, etc. efter 31 augusti, ber vi dig kontakta: support@kjellbergska-flickskolans-donationer.se

Start

 

Stöd och avlastning för anhöriga

Stöd till anhöriga, anhörigstöd

 
 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Här finns vägledning för dig som ska tillämpa bestämmelsen om stöd till anhöriga, 5 kap. 10 § socialtjänstlagen.

Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närståede behöver, för andra handlar det om att de själva behöver få information eller utbildning av kommunen.

Kommunen ansvarar för att

I kommunens ansvar ingår att upprätta planer för hur bestämmelsen ska tillämpas i socialtjänsten, att informera kommuninvånarna om möjligheten att få stöd om man vårdar en närstående, att avsätta pengar för anhörigstöd samt att följa upp arbetet.

Exempel på stöd till anhöriga och familjer

 • Information om möjligheter och villkor för att få stöd.
 • Information om den närståendes sjukdom, funktionsnedsättning, prognos och möjligheter till stöd.
 • Enskilda samtal och samtal i grupp.
 • Utbildning, hjälpmedel.
 • Hjälp i hemmet eller i boende.
 • Avlösning i olika former.
 • Ekonomisk ersättning.

Vem är anhörig?

Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. Bestämmelsen gäller för föräldrar till barn eller vuxna som stämmer in på något av detta och även för deras eventuella vuxna barn.

Stöd till barn som är anhöriga

Personer under 18 år omfattas inte av bestämmelsen om anhörigstöd, även om de kan ge omfattande hjälp och stöd till föräldrar eller syskon. Hälso- och sjukvården har ett lagstadgat ansvar för dessa barn.

Gå till information om stöd till barn

Publicerat om detta ämne

 
 
 

http://www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga

 

Elin och Charles Lindleys stiftelse för behövande

Elin & Charles Lindleys stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja vården av långvarigt sjuka eller handikappade, att tillgodose personer som genom brand eller olyckshändelse förlorat sin egendom samt att främja vetenskaplig forskning inom områden som berör transportväsendet, arbetarskyddet och därmed jämförliga ämnen.

Personer, som enligt ovan önskar bidrag från stiftelsen, erhåller särskilt ansökningsformulär av avdelningen på sektionsmötena eller per post.

Av ansökan skall mycket klart framgå vad bidraget skall användas till då det är många som söker bidrag. Det är viktigt att stiftelsens ändamål är uppfyllda.
Ring 010-480 30 00 för mer information.

Ansökan kan göras under hela året.

Elin och Charles Lindleys stiftelse för behövande
Box 714
Svenska Transportarb.förbundet
101 33 STOCKHOLM
010-4803000

Org. Nr: 802007-8633

Mats-Åke Ohlssons Minnesfond

En leukemifond

Mats-Åke Ohlssons Minnesfond instiftades med syftet att stödja barn och ungdomar som drabbats av leukemi. Fonden stödjer även institutioner, personal samt andra som arbetar med leukemi.

Barn och ungdomar som drabbats av leukemi har möjlighet att ansöka om medel ur fonden. Vad pengarna ska användas till spelar mindre roll för stiftelsens styrelse, huvudsaken är att det underlättar tillvaron för den sjuke och dennes familj. För personal och institutioner som arbetar med leukemi kan pengarna gå till att täcka delar av kurskostnader och liknande.

Fonden förfogar inte över stora summor. Den årliga utdelningen uppgår i nuläget till ca 50 000 kronor. En normal utdelning kan uppgå till 3 000 - 5 000 kronor per ansökan. Blir det avslag på någon ansökan på grund av för många ansökningar, ligger den kvar till nästa möte.

Bakgrund

Simmaren Mats-Åke Ohlsson var en duktig simmare i Borlänge Simsällskap. I början av 1980-talet avled "Måke" i leukemi, endast 23 år gammal. Under hans sjukdomstid, som var både lång och svår, kunde konstateras att det fanns ytterligt små möjligheter att få någon ekonomisk hjälp för att sätta lite guldkant på tillvaron. Därför instiftades fonden när Måke avled, av hans anhöriga samt Borlänge Simsällskap.

Ansökan

Då fondens storlek är ganska liten, kan den inte göra stora och avgörande insatser för att bota leukemi. Därför har inriktningen varit att försöka sätta lite guldkant på tillvaron för de som är drabbade av sjukdomen. Vi vet att blir ett barn sjukt så drabbas hela familjen. Fonden har bland annat hjälpt till med prenumerationer på Bamse till småbarn och bidrag till rekreationsresor, inköp av datorer, spel, lekredskap, kläder, specialmat och, ja, bara förstärka familjens kassa.

Vi vet att det kostar pengar att ha, eller ha haft, leukemi, så därför får de sökande lämna ett förslag på vad de tänker använda pengarna till. Ett normalbelopp som lämnas brukar ligga på 3 000 - 4 000 kronor. Den sjuke ska vara barn eller ungdom, och vi har satt åldersgränsen uppåt till 23 - 24 år, samma ålder som Måke hade då han avled.

Så gör du

För att kunna erhålla bidrag från fonden ska intyg från läkare eller kurator, tillsammans med ett brev från den sökande med uppgifter om familjesituationen och bidragets storlek, sändas till fonden. Inga särskilda ansökningshandlingar finns. Ett vanligt brev och intyg räcker.

Styrelsen sammanträder två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Ansökan bör vara styrelsen tillhanda senast sista mars samt sista september.

Kontakt

Adress Mats-Åke Ohlssons Minnesfond
Att: Rolf Möller
Skogsfrustigen 2
784 50 Borlänge
Email moller.rolf@gmail.com
Telefon 0243 - 102 96
Mobil 0703 - 95 87 78

Alternativ kontaktperson

Adress Berndt Reuithe
Häradsvägen 19
784 34 Borlänge
Email berndt.reuithe@gmail.com
Telefon 0243 - 102 50
Mobil 0703 - 34 43 18

Gåvor

Gåvor emottages tacksamt och kan sättas in på postgiro 58 26 88 - 8.

Hundfonder och kattfonder

ARKIV 2014 – 2021

PANKPRAKTIKAN INNEHÅLL

Stiftelsenamn:

Anna-Stina och Irma Bergströms stiftelse

Organisationsnummer: 802407-7151
c/o Adress: Redovisarna
Adress: Skinnarviksringen 2
Postnummer: 117 27
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-6586800
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Sedan eventuella kostnader för fondens förvaltning frånräknats, skall återstoden av avkastningen användas för att lämna mindre bemedlade ägare av sällskapsdjur bidrag till vård på djursjukhus och mediciner för djuren. Skulle under ett räkenskapsår inte hela avkastning förbrukas, skall återstoden läggas till fondens kapital eller om så skulle finnas lämpligare, efter Stiftelsens särskilda beslut, lämnas till angelägna uppgifter inom djursjukvården.

Stiftelsen Pro Bene Animalium
Sandhamnsgatan 62
Ek
115 28 Stockholm
08-6125406
Stiftelsen har till ändamål, att genom bidrag verka för att djurägare i ekonomiskt behov beredes hjälp för att deras husdjur, främst hundar och katter, skall ges behövlig sjukvård, samt även att lämna bidrag till bedrivande av djurhem. Stiftelsen har även till ändamål att verka för de svenska rapphönsens fortlevnad.


Stiftelsen Djurens Vänners, Malmö, Djurhem och Begravningsplats
Elinedalsvägen 79
233 93 Svedala
040-404950
Stiftelsens ändamål är att inneha fastighet och där bedriva djurhem vari herrelösa djur, friköpta vanvårdade djur, samt i mån av möjlighet även djur vars ägare av någon anledning icke längre kan behålla dem i sin vård, skall omhändertagas.

Djuren skall beredas vård och fristad på djurhemmet tills ett nytt, av styrelsen godkänt hem kan ordnas. Djuren får icke försäljas och kan de av någon anledning ej överlämnas till lämplig vårdare, må de i nödfall avlivas på ett smärtfritt sätt.

På djurhemmet skall finnas en särskild avdelning för inackordering av hundar, katter och mindre djur, vilka i första hand medlemmar tillhörande Föreningen Djurens Vänner, Malmö mot avgift kan inlämnas. I anslutning till djurhemmet skall det finnas ett lämpligt markutrymme till begravningsplats, där mot avgift, gravplats upplåtes till djurägare för begravning av hundar, katter och mindre djur.


Bertha och Jan Langlets Stiftelse
Box 2867
187 28 TÄBY
08-320600
Att främja djurmedicinsk undervisning och forskning samt att vid behov kunna lämna hjälp åt hjälpbehövande djur. Bidrag skall även kunna lämnas till enskilda personer samt organisationer som gör synnerliga insatser för hjälpbehövande djur i enlighet med stiftelsens intentioner och stadgar.


Blå Stjärnans Djursjukhus AB (förvaltar stiftelser)
Gjutjärnsgatan 4
417 07 Göteborg
Fax: 031-23 74 70
E-postadress: info@blastjarnan.se


Calle och Elin Fants stiftelse
Järngården 13
Östergötlands läns hushållningssällskap
590 76 Vreta Kloster
013-129520
Stiftelsens avkastning skall lika fördelas mellan till å ena sidan för bestridande av kostnader för sjuka sällskapsdjur som intages å det nu av Östergötlands läns Hushållningssällskap bedrivna djursjukhuset samt till de djur som kommer för undersökning och behandling, och som är från Östergötlands län samt å andra sidan till Linköpings Djurskyddsförening i enlighet med dess verksamhet.


Familjen John Grenholms Stiftelse
Institutioner & Stiftelser ST S3
SEB Wealth Management
106 40 STOCKHOLM
08-7635000
Den årliga avkastningen skall tillfalla Djursjukhuset i Helsingborg att användas för dess smådjursklinik. Företrädesvis skall avkastningen användas till vård av katter, hundar och andra därmed jämförbara husdjur. Under inga förhållanden får avkastningen användas till forskningsändamål, vari vivisektion ingår som ett moment.


Makarna Maud och Juul Eivig Christoffersens stiftelse
Borgeby slottsväg 13
237 91 Bjärred
046-71 36 00

Stiftelsens ändamål är att avkastning av stiftelsens tillgångar skall till lika delar fördelas enligt följande:

a) en fjärdedel, De Blindas Förenings Understödsstiftelse, Enskede, att användas till föreningens verksamhet

b) en fjärdedel, Cancerfonden

c) en fjärdedel, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund i Stockholm att användas till föreningens verksamhet och

d) en fjärdedel, Malmöhus läns Hushållningssällskap, Borgeby, 273 91 Bjärred, eller om ändring av huvudman för Djursjukhuset i Helsingborg har inträffat, den huvudman för Djursjukhuset som svarar för dess verksamhet, att användas för främjande av djurvård och djurskydd i anslutning till den verksamhet som bedrivs av Djursjukhuset i Helsingborg.

Medlen skall därvid användas för djurvård eller djurskyddande åtgärder som icke blir tillgodosedda genom Djursjukhusets ordinarie medel och disponerandet av avkastningen för ovan angivna åtgärder skall ske genom chefsveterinärens för Djursjukhuset bestämmande.


Olle och Elsie Hedströms Minnesstiftelse
Box 623
FöreningsSparbanken AB
801 26 GÄVLE
026-17 60 00
Stiftelsens ändamål skall vara att till hälften stödja vetenskaplig forskning inom reumatologi och till hälften att stödja djurskyddet inom Sandvikens kommun. Av stiftelsens kapitalavkastning skall årligen hälften tillfalla Riksförbundet mot reumatism och hälften tillfalla Sandvikens kommun. Avkastningen skall av mottagarna användas för främjande av de ovan angivna respektive ändamålen.


Stiftelsen Carl-Gustaf och Birgitte Leijonhielms Minnesfond
Box 7086
SLUs Stiftelseförvaltning
750 07 UPPSALA
018-671000
För vård och behandling av katter och hundar vid undervisningskliniken, institutionen för kirurgi och medicin, smådjur.


Stiftelsenamn: Stiftelsen Erik och Tora Wåågs fond
Organisationsnummer: 802011-8686
c/o Adress: Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen
Adress: Sandsborgsvägen 55
Postnummer: 122 33
Ort: Enskede
Telefonnummer: 08-7830368
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Hälften av avkastningen används till djurskyddspropaganda och bättre lagar ur djurskyddssynpunkt och andra hälften av avkastningen för beredande av erforderliga hjälpåtgärder åt djur.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Stiftelsen Georg och Margit Tykesons fond
Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 STOCKHOLM
08-701 10 00
I djurskyddets tjänst till djurens fromma. Bidrag må efter prövning lämnas åt institutioner, organisationer och/eller enskilda för verksamhet i Malmöhus län och/eller Kristianstads län.


Stiftelsen Anna Bogeman-Stackelbergs fond
Box 7070
SLU, Adm. byrån
750 07 UPPSALA
018-671000
Av den årliga ränteavkastningen skall bestridas sjukvården av hundar tillhörande obemedlade ägare och får även efter styrelsens omprövning användas till inköp av specialinstrument härför.


Stiftelsen Hilda och Maria Anderssons Minnesfond, De smås minne
Kapellgatan 8
Stig Andersson
411 33 GÖTEBORG
031-160752
Beredande av möjlighet till tidsenlig klinisk undersökning och sjukvård åt hundar och andra mindre djur.


Stiftelsen Iris Sandén-Zells Fond
Stiftelser & Företag
SEB Enskilda Banken
405 04 GÖTEBORG
031-622516
En tiondel av å kapitalet upplupen ränta skall årligen läggas till kapitalet och återstoden av räntan årligen utgivas till Djurklinikens styrelse att av dem användas på det sätt de finna lämpligast.

Härvid är det min önskan, att fonden, om det lämpligen kan ske, under iakttagande av här givna föreskrifter, användas för att åt behövande, ensamma gamla, vars enda vän och sällskap ett litet djur kan vara, men vars vård kan förorsaka ägaren ekonomiska bekymmer, lämna djursjukhusvård- resp. behandling till nedsatt taxa.


Stiftelsen Karl och Annie Leons Minnesfond
Institutioner & Stiftelser
SEB
405 04 Göteborg
031-622516

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall 65 % utdelas till Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne att användas för Sällskapets ändamål, 20 % skall utdelas för forskning av djurens sjukdomar samt för djurens skydd och vård och 15 % skall läggas till fondens kapital.


Stiftelsenamn: Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond
Organisationsnummer: 845000-1402
c/o Adress: Swedbank Stiftelsetjänst
Adress: Box 206
Postnummer: 221 00
Ort: Lund
Telefonnummer:  
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Lund
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att bevilja anslag till sådan verksamhet eller forskning som avser ett effektivt tillvaratagande av djurens rätt ävensom deras ändamålsenliga vård och skydd, att lämna ekonomiskt bidrag till föreningar eller enskilda - med företrädesrätt för föreningar och enskilda inom Lunds kommun - som bedriver en klart dokumenterad djurskyddsverksamhet, samt att lämna ekonomiskt bidrag till tryckning och spridning av tidskrifter och annat tryck som främjar djurskydd.

 


Stiftelsen Systrarna Nilssons Djurskyddsfond 2
Oxhagsvägen 2C
Jacobsson
392 38 Kalmar
0480-236 18
Avkastningen skall användas för att bekämpa djurplågeriet bland alla djur i enlighet med Kalmar Allmänna Djurskyddsförenings stadgar.Privatpersoner har inte rätt att söka av stiftelsens medel.


Teggerstiftelsen
Swedbank Private Banking Stiftelser
205 60 Malmö
040- 667 65 00
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att, utan begränsning till visst eller vissa familjer, personer eller företag, främja vetenskaplig forskning med företräde för forskning kring de s.k. folksjukdomarna.

Stiftelsen får dessutom, utan nyss angivna begränsningar, inom ramen som anges nedan utöva hjälpverksamhet till behövande.

Av den årliga avkastningen skall 1/10 tillföras stiftelsens kapital. På dagen den 17 november varje år skall styrelsen fördela den återstående avkastningen sålunda:1/10 av avkastningen skall utbetalas till Frälsningsarmén i Malmö, i första hand till 1:a kåren att användas för dess hjälpverksamhet, med företräde för välgörenhet bland mindre bemedlade och ensamma i Malmö.

Lämpligt belopp, dock högst 1/20 av den årliga avkastningen får utbetalas att användas uteslutande till påtaglig fromma för Djuren av alla slag, för att avhjälpa plåga och nödlidande. Beloppet bör utbetalas via en lämplig organisation, förslagsvis Djurens Vänner i Malmö eller annan organisation som styrelsen finner tillförlitlig.

Erforderligt belopp av den årliga avkastningen skall tillföras ett räntebärande bankkonto benämnt ”Gravfond för Emma Ekstrand, Hildur och Jan Tegger”. Kontot skall säkerställa fortsatt s.k. evig vård och underhåll av familjens gravplats 66-I-3, Östra Kyrkogården i Malmö (se övrigt personliga önskemål i särskild bilaga till testamentet). Hela återstoden av den årliga avkastningen skall utdelas såsom bidrag för främjande av vetenskaplig forskning vid Universitetssjukhusen i Lund och Malmö, med företräde för forskning rörande de s k folksjukdomarna.


 Willy och Berit Heymans djurskyddsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att stödja de ideella organisationer eller enskilda som ansökt om stöd från Stiftelsen för att omhänderta utsatta djur eller verka för att förbättra deras livsvillkor, driva opinionsbildning avseende förbättrade lagar för skydd av djur, utöva forskning som är ägnad att ge djur ett bättre liv eller stödja forskning som är inriktad på att ersätta djurförsök med alternativa metoder.

http://www.heymans.se/soeka-bidrag/ansoekningsblankett

Kontakt

 

Adress:

Box 18, 137 12 Västerhaninge

E-post adress:

info@heymans.se eller djurskyddsstiftelsen@heymans.se

 


Guillaumska Stiftelsen
Stadshuset
Finansstaben
105 35 STOCKHOLM
08-50829000
Räntan användes till belöningar åt dem, genom hvilkas angifvande de personer, som ålåga och misshandla djur utom eller inom hus, blifva till ansvsar fällda samt till främjande av djurskyddet i Stockholm på annat sätt än testatrix avsett.


Systrarna Panofskys minnesfond

Systrarna Panofskys minnesfond är en fond som kan ge stöd till medlemmar i Djurens Rätt som tar hand om övergivna djur. Det kan vara för att rädda enskilda djurindivider eller grupper av djur, där fonden kan ge bidrag till vård och rehabilitering.

Gåvor - var med och hjälp utsatta djur!

Fonden är helt finansierad av vänliga gåvogivare, så vill du sätta in en gåva till Systrarna Panofskys minnesfond till plusgirokonto 90 00 63-9 så tas den emot med stor tacksamhet. Vi söker också regelbundna sponsorer och faddrar till fonden. Systrarna Panofskys minnesfond ingår i Djurens Rätts verksamhet och innehar 90-konto. Verksamheten hade tidigare namnet Chickas minnesfond. Här kan du se tidigare utbetalda bidrag ur fonden och inkomna gåvor.

Fondens syfte

Fondens syfte är främst att ge stöd till medlemmar i Djurens Rätt som tar hand om övergivna djur. Här kan du läsa om några av alla de djur som har fått hjälp från fonden.

Medel ur fonden kan sökas för att täcka kostnader som uppkommit då medlemmar i Djurens Rätt tagit hand om övergivna djur, till exempel för veterinärvård vid sjukdom eller olycksfall, kastrering och märkning.

Om en ansökan gällande akut veterinärvård bifalls kan bidrag betalas ut i efterhand med kvitto som underlag. Medel att täcka åtgärder som inte är akuta betalas direkt av fonden mot faktura.

Varje fall prövas enskilt och medlen är begränsade, alla ansökningar kan tyvärr inte beviljas.

Handläggningstiden är en vecka för fullständig ansökan, men kan bli längre om ansökan måste kompletteras. Är djuret i akut behov av hjälp som du inte själv kan tillhandahålla rekommenderar vi att du vänder dig till Polisen eller ett djurhem eller en omplaceringsverksamhet ur denna lista.

Personer med djurförbud kan inte söka medel ur fonden.

Som bidragstagare ur fonden förbinder du dig att:

Innan ansökan görs anmäla det upphittade djuret till Polisen.

Fullfölja den uppföljning av fallet som Djurens Rätt efterfrågar.

Tillhandahålla dokumentation av fallet och bilder av djuret att användas av Djurens Rätt offentligt i folkbildande och opinionsbildande syfte, med målet att minska antalet djur som överges och far illa.

Meddela behandlande veterinär att Djurens Rätt ska kunna få information från djurets journal.

Omplacera det övergivna djuret på ett ansvarsfullt sätt. Till exempel genom samarbete med någon av omplaceringsverksamheterna som finns listade på vår webbplats.

Om du själv ordnar omplaceringen, ska djurets nya familj förbinda sig att hålla djuret försäkrat och (beroende på djurslag) vaccinerat.

Är det övergivna djuret en okastrerad katt eller hund förbinder sig bidragstagaren att ombesörja kastrering på fondens bekostnad så fort djurets hälsa tillåter.

Har du frågor om ansökan är du välkommen att höra av dig till oss på panofskysminnesfond@djurensratt.se.

Om du har en brådskande fråga, kontakta info@djurensratt.se.


Voov

 Behöver du hjälp?

Vi vill underlätta steget bort från en relation av våld

I Sverige finns många organisationer som hjälper, stöttar och erbjuder skyddat boende till våldsutsatta personer. De flesta skyddande boenden har inte möjlighet att ta emot djur på grund av allergier. VOOV hjälper till att placera ditt husdjur i ett tillfälligt jourhem om du inte får ta med det till det skyddade boendet. Vi finns i form av lokalföreningar i Uppsala, Malmö/Skåne, Halland, Dalarna, Luleå, Göteborg och Sala.

Du kan få kontakt med den lokala VOOV-verksamheten via kvinnojour, polis eller socialtjänst där föreningen är verksam. Kvinnofridslinjen har viss information om vilka kvinnojourer som samarbetar med VOOV. Det är bra om du lämnar så mycket information om ditt djur som möjligt, såsom ålder, kön, eventuella sjukdomar, om djuret trivs ihop med andra djur och så vidare. Detta för att vi ska hitta ett så lämpligt jourhem som möjligt. Fyll gärna i vår checklista som du hittar här.

Själva boendet i ett jourhem kostar inget men du får själv stå för de löpande kostnaderna för djuret, exempelvis foder, försäkring, vaccinationer med mera.

Läs mer under länkar för att komma i kontakt med organisationer som kan hjälpa dig eller ring Kvinnofridslinjen och fråga var närmaste jour finns.

Många veterinärkliniker och djursjukhus erbjuder delbetalning av veterinärkostnader. Det är speciellt behövligt om kostnaden blir väldigt hög och när en försäkring saknas. Hur vilkoren för delbetalning ser ut skiljer sig åt mellan olika kliniker. Många kliniker samarbetar med olika lånegivare som erbjuder kunderna delbetalning. Dessa lånegivare ställer olika krav, men två vanliga krav är en fast inkomst och inga betalningsanmärkningar. Två vanliga lånegivare är GE Capital och Human finans. En del kliniker/djursjukhus går även med på att fakturera ägaren.

För att kunna se vad en specifik klinik/djursjukhus erbjuder så bör den kontaktas direkt.

Det finns även fonder som erbjuder ekonomisk hjälp till djurägare som inte har råd med veterinärkostnader.


Bosses Hundhjälp

På Bosses Hundhjälp kan du som privatperson och bosatt i Sverige söka pengar för din hund. Det kan handla om kostnader för veterinärvård, foder, friskvård efter operation eller vid olika skador, vaccinationer eller del av försäkring. Bosses Hundhjälp drivs ideellt och de medel som kommer in går oavkortat till hundar/djur i Sverige som behöver hjälp.

Läs mer: http://www.bosseshundhjalp.se


HundfondenMonica Lindgren startade ”Zorros och Zaccos minnesfond” för att hjälpa övergivna, misskötta och misshandlade hundar till veterinärvård.

På Djursjukhuset Blå Stjärnan i Göteborg ligger fonden där man kan ansöka om bidrag, det kan alla veterinärer i hela Sverige göra genom att kontakta Blå Stjärnan.

Här kan du ansöka om bidrag från Hundfonden: http://hundfonden.se/ansok/

Läs mer om hundfonden här: http://hundfonden.se


Snuffefonden

Fonden erbjuder ekonomisk hjälp till katt. Den startades då en katt vid namn Snuffe låg svårt skadad och ägaren behövde hjälp med veterinärvårdskostnader.

Läs mer om Snuffefonden: http://snuffefonden.se


Blå Stjärnans fonder

Det finns flera fonder hos Blå Stjärnans Djursjukhus, bland annat en hjälpfond.

Läs mer om de olika fonderna: http://www.blastjarnan.se/om-oss/agare-stiftelse/fonder-och-ansokningar/

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Nu 99 kr!Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Fond för fattiga i Trollhättan

Stiftelsen Charlotta Svenssons Minnesfond
Vegavägen 16
Martin Wänblom
461 59 TROLLHÄTTAN
0520-94000
Stiftelsens ändamål är i första hand att bereda ekonomiskt bistånd åt personer, som, ehuru de själva leva i knappa ekonomiska förhållanden, likväl av egen drift och av omtanke om sina föräldrar taga hand om dessa och giva dem en god vård, ävensom åt sådana behövande ålderstigna, orkeslösa, sjuka och andra som äro i behov av hjälp, men icke vilja anlita den allmänna fattigvården.

Stiftelsen har därjämte till ändamål att, där ömmande omständigheter föreligga, utrusta barn med kläder och att genom lämpliga anslag ur fondens avkastning främja sådan verksamhet, som har till syfte att bespisa fattiga barn eller bereda klena och sjuka barn till mindre bemedlade föräldrar sommarvistelse å landet.

Utdelning från stiftelsen skall hava till syfte att lindra fattigdom, hjälpa de svaga och uppmuntra det god hos människorna.

Ekonomiskt bistånd eller annan förmån från stiftelsen får endast beredas person, som är bosatt i Trollhättan, eller verksamhet, som huvudsakligen bedrives bland stadens befolkning.

I främsta rummet bör behovet inom de delar av staden, som inkorporerats från Gärdhems socken, tillgodoses, idkar Trollhättans Södra Missionsförsamling eller samfund, vari församlingen kan komma att uppgå, sådan verksamhet, som omfattas av stiftelsens ändamål, bör under tillgodoseende i övrigt av fondens syfte anslag i görligaste mån lämnas till understödjande av denna verksamhet.

Tips när du letar fonder och stipendier

 1. Tips när du letar!
  När du är inne på en av sidorna "Fonder & Stipendier" del 1 - del 9
 2. Tryck på Ctrl knappen på tangentbordet längst ned till vänster och F-knappen (find/hitta)
 3. så kommer det fram en liten sökruta längst ned till vänster på skärmen
 4. där du kan skriva in ditt sök ord, t ex stiftelsens namn, ort, ändamål, sjukdom, studier etc...

tips

S:t Matteus församling i Stockholm

logo

 

 

 

 

 

EKONOMISKT STÖD / FONDER OCH STIFTELSER

Om du bor i S:t Matteus församling, har låg inkomst, saknar förmögenhet och har svårt att få pengarna att räcka till kan du söka bidrag ur våra fonder och stiftelser. Du måste alltid lämna in en skriftlig ansökan och bifoga vissa handlingar.

Du är välkommen att kontakta stiftelsehandläggare Carsten Malmberg, 08-555 218 09, carsten.malmberg@matteus.org eller
diakon Per-Ove Nelstrand, 08-555 218 12, per-ove.nelstrand@matteus.org för att få ansökningshandlingar.
Du kan ansöka när som helst under året och din ansökan behandlas i regel inom en månad.

Ansökningshandlingar, 2 sidor

Instruktioner


ALFRED OCH ALMA CHRISTENSENS MINNESSTIFTELSE
Du kan ansöka pengar ur Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse,
som är för behövande kvinnor boende i Stockholms kommun 2016.

Ansökningshandlingar för Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse:

OBS! Skriv ut både sidan 1 och sidan 2, båda sidor ska fyllas i.

Ansökningshandlingar, sidan 1

Ansökningshandlingar, sidan 2

Instruktioner

EKONOMISK HJÄLP FÖR STUDIER

Du som är studerande och i behov av ekonomisk hjälp kan ansöka om hjälp ur Fru Signe Jernells stiftelse för studiehjälp.
Du skall bo och ha varit skriven i S:t Matteus församling i minst två år.

Ansökningshandlingar för Fru Signe Jernells stiftelse

Instruktioner

STIPENDIUM FÖR BARN OCH UNGDOM (Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem)

Stipendiets ändamål är att lämna bidrag till uppfostran och utbildning av barn och ungdom från Adolf Fredrik, Gustav Vasa och
S:t Matteus församlingar. Detta innebär att Stiftelsen kan dela ut stipendier exempelvis för utbildning av olika slag samt för läger- och scoutverksamhet, för att stödja barns fritidsaktiviteter/intressen och annat som rör ditt barns välbefinnande i vardagen.

Ansökan lämnas in av målsman. Uppge kostnaderna för den/de aktiviteter som ansökan avser. Bifoga även referenser från till exempel diakon, lärare eller kurator. Fyll om möjligt i samtliga uppgifter på ansökningsblanketten.

För information och ansökningshandlingar vänligen kontakta stiftelsehandläggare Carsten Malmberg, 08-555 218 09, carsten.malmberg@matteus.org eller diakon Per-Ove Nelstrand, 08-555 218 12, per-ove.nelstrand@matteus.org eller diakon Annika Persson i Adolf Fredriks församling, 08- 402 04 82, annika.b.persson@svenskakyrkan.se

Ansökningarna skickas till:
Adolf Fredriks församling
Diakoni
Box 3270
103 65 Stockholm