Stockholms Borgerskaps fonder

Egenföretagare, entreprenör eller företagsledare

Medlem

Du som är egenföretagare, entreprenör eller företagsledare kan ansöka om att bli medlem i Stockholms Borgerskap.

Att söka bidrag

Är du medlem i Stockholms Borgerskap eller nära anhörig till medlem, har du möjlighet att söka ekonomiskt stöd. För att söka de olika bidragen ska vissa kriterier vara uppfyllda.

Stockholms Borgerskap har genom tiderna värnat om de som är i behov av ett tillfälligt ekonomiskt tillskott. För att söka våra bidrag ska du uppfylla allmänna kriterier gällande inkomst och tillgångar, som inte får överstiga vissa fastställda belopp.

Vem har rätt att söka?

Vi följer de generella kriterier som finns. Det är Skatteverkets praxis som tillämpas vid bedömning av ansökningar av tillfälliga ekonomiska bidrag. Exempelvis ska den som söker bidrag räknas som ekonomiskt behövande.

Det innebär enligt Skatteverkets praxis att man har en taxerad årsinkomst som understiger prisbasbeloppet gånger fyra, vilket 2018 är 186 00 kronor. Finns det fler personer i hushållet får ett prisbasbelopp läggas till per person. För att räknas som ekonomiskt behövande får du inte heller ha en förmögenhet eller bostad vars värde överstiger ett prisbasbelopp. I prövningen görs också en bedömning av övriga tillgångar hos den ansökande.

Prisbasbelopp 2018: 46 500 kronor.

Vid ansökan om ekonomiskt stöd görs en bedömning av hushållets totala inkomster och tillgångar. Om du bor tillsammans med maka, make, sambo, inneboende, och barn med inkomst görs alltså en prövning även av hans eller hennes ekonomi, baserad på taxerad inkomst och tillgångar.

Vilka bidrag kan man söka?

Nedanstående bidrag kan sökas av medlemmar, deras änkor, änkemän och barn som uppfyller ovan nämnda krav om inget annat anges. Eftersom Stockholms Borgerskap är en Stockholmsbaserad organisation ska du även vara mantalsskriven inom Stockholms län.

Ansökningsblanketter i PDF-format hittar du längre ner på sidan.

 • Sadelmakare-åldermannen Jacob Fagerbergs pensionsinrättning
 • Warodells fond
 • Syskonen Ivar och Ebba Folckers minne
 • Stiftelsen Axel Hinderssons minne
  Här ska du som ansöker vara anhörig till en medlem som tillhör, eller har tillhört, klassen detaljhandlare (tidigare köpmän) inom Stockholms Borgerskap.
 • Tidmarks och Sundins pensionsfond
  Här ska du ha fyllt 30 år och vara född i Stockholm. Enligt stadgarna bör bidraget företrädesvis gå till synskadad eller reumatiker och som till följd av detta har nedsatt arbetsförmåga.
 • Ernst och Elsa Sjöbergs donationsfond
  Härifrån kan personer utan anknytning till Stockholms Borgerskap söka bidrag. Bidragen är i första hand riktade till gamla och sjuka.
 • Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet
  Ekonomiskt stöd till grosshandlare och sjökaptener samt till deras änkor och barn. Bidrag och anslag beviljas även till utbildning för ungdomar inom handel och sjöfart i Stockholm.

Borgargåvan
Utöver ovan nämnda bidrag kan du som är medlem i Stockholms Borgerskap, eller som närstående, söka tillfällig ekonomisk hjälp från Borgargåvan. Även här gäller Skatteverkets praxis för ekonomiskt behövande.

Ansökningsblankett skickas till:
Stockholms Borgerskap
Ulrika Alm
Ekonomiavdelningen
Högalidsgatan 26-28
117 30 Stockholm

Kontaktperson
Ulrika Alm
Ekonomiavdelningen
Telefon: 08 – 720 89 05
E-post: ulrika.alm@borgerskapet.se

Dokument

Att söka bidrag

Fond till entreprenörer i Gävleborgs län för internationell handel

ROBERT OCH ANITA AHLGRENS DONATIONSFOND

Stiftelsen

- ROBERT OCH ANITA AHLGRENS DONATIONSFOND

för främjande av internationell handel
Robert Ahlgren
1924-2010
Anita Ahlgren
1945-2009

Grundare av stiftelsen är
 Robert och Anita Ahlgren, 2008. Donationsfonden ska i samarbete med Mellansvenska Handelskammaren främja insatser som stödjer internationell handel eller utvecklingen av den internationella handeln. Fondens avkastning ska användas till utdelning, och i stadgarna står skrivet att det handlar om både direkt avkastning, utdelning och en viss procent av realisationsvinsterna på avyttrade tillgångar. Vilka som i slutänden får stöd från donationsfonden beslutas av dess styrelse.

Stiftelsen ska stödja projekt som syftar till:

Donationsfonden ska stödja och uppmuntra förmågan att utnyttja marknadskrafternas spel för tillväxt på nya marknader utanför Sverige.

- Framgång genom internationell handel i Läkerols anda. I ansökan ska redogöras för åtgärder som avser etablering på en eller flera internationella marknader. Donationsfonden kan exempelvis stödja en trovärdig plan där mottagaren inte har möjlighet att kartlägga marknaden på egen hand.

Andra exempel är åtgärder för att sprida information, kringkostnader vid etableringar, företagsförvärv eller marknadsundersökningar. Även deltagande på mässor, studiebesök, eller utbildningsinsatser kan stödjas av fonden.

Berätta i fritext om din idé, som öppnar upp för internationell handel i någon form för ditt företag, organisation eller som privatperson.

Vem kan söka?

1. Ansökan kan inkomma från;

Företag, organisationer och privatpersoner.
- Där säte för företag och organisationer är Gävleborgs Län.
- Där Privatperson är mantalsskriven i Gävleborgs Län.

2. På förslag från eller att styrelsen utser;

Förutom att söka själv kan mottagare rekommenderas av någon annan.
Styrelsen förbehåller sig rätten att utse lämplig mottagare.

Till hemsidan och ansökan>

Gustaf & Torild Hammars stiftelse, Understödsstiftelsen, Utbildningsstiftelsen

Stipendium

Här kan du söka stipendium i hantverk; Gustaf & Torild Hammars stiftelse, Understödsstiftelsen, Utbildningsstiftelsen
 

Ansökningsperiod 1 - 2017-01-01 - 2017-04-30
Besked lämnas senast 2017-06-30.

Ansökningsperiod 2 - 2017-05-01 - 2017-10-31
Besked lämnas senast 2017-12-31. 

Ansökningshandlingar för 2017 kommer publiceras efter nyår.

 

Bifogade ansökningshandlingar ska användas.
Insända ansökningshandlingar returneras ej.
Ansökningsbrev med motivering ska bifogas ansökan.
Utbildningar ska styrkas med kopia av antagningsbrev.

Eventuella frågor om ansökan ställs till gbg@foretagarna.se

 

- Ansökningskrav för att söka stipendium -

Du som söker våra stipendier ska vara folkbokförd i följande kommuner:
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund-Tjörn, Öckerö.

Gustaf & Torild Hammars Stiftelse

Ska stödja person under utbildning i hantverksyrke, hantverkare i vidareutbildning eller specialistutbildning på såväl gymnasieskola som annan typ av utbildning.

Understödsstiftelsen

Ska stödja behövande hantverkare ekonomiskt. Taxerad inkomst ska ej överstiga 103 000 kronor. Det sammanlagda värdet av förmögenhet ska ej överskrida 100 000 kronor under inkomståret. Intyg om förmögenhet ska bifogas och finns att ladda ner här på sidan. Stöd till företag eller bolag lämnas ej.

Utbildningsstiftelsen

Ska stödja person under utbildning i ett hantverksyrke, hantverkare i vidareutbildning eller specialistutbildning på såväl gymnasieskola som annan typ av utbildning. 

Om du erhåller stipendium i någon av stiftelserna ska du senast halvåret efter inkomma med en stipendiumberättelse till gbg@foretagarna.se

Ansökningshandlingar

http://www.foretagarna.se/goteborg/hantverksstipendium

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

 

 

 

Sök Entreprenörsstipendiet för företagare eller Forskningsstipendiet för forskare inom företagsutveckling.
Stipendiernas storlek varierar mellan 50 000 - 500 000 kronor.
År 2012 bildades Familjen Knut och Ragnvi
Jacobssons stiftelse.

Stiftelsen har som ändamål att stödja
forskning och utbildning inom nyföretagande
och företagsutveckling, med särskild inriktning
mot företagets tillväxt, logistik, innovation,
kvalitet och internationalisering, samt
ergonomi och design.

En del av stiftelsens ändamål, är att varje eller vartannat år utse
en eller flera personer, som erhåller ”Familjen Knut och Ragnvi
Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark.
Stipendium delas ut till så väl företagare som forskare.
För mer information se under flik Ansökan.

DIREKTLÄNK:
Ansökan
Välkommen till Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse!

Här kan du söka stipendium för att utveckla dig själv i syfte att kunna stärka ditt
företag och/eller ditt forskningsprojekt.

Innan du börjar fylla i din ansökan vill vi att du läser igenom all information på hemsidan och sedan laddar ner instruktionen som finns i separat PDF fil.
Det finns en instruktion för entreprenörs-
stipendium och en för forskningsstipendium.
För att börja din ansökan tryck på direktlänken till höger.

Du ökar på detta sätt dina möjligheter att vi
behandlar din ansökan på ett korrekt sätt.

Vi ser fram emot att höra mer ifrån dig.

Lycka till!
DATUM FÖR ANSÖKNINGEN:

Ansökningsperioden för entreprenörsstipendiet
och forskningsstipendiet är 1 april – 30 juni.

Tänk på att för sent inkomna ansökningar behandlas ej och att styrelsens beslut om pristagare inte kan överklagas.

BESLUT:

Beslut om valda
stipendiater fattas
en månad före
prisutdelningen
den 14 november.

Läs de senaste
nyheterna om
Familjen Knut &
Ragnvi Jacobssons
entreprenörsstipendium


INSTRUKTIONER:

Ladda hem instruktioner för ansökan av entreprenörstipendium (PDF fil)
Ladda hem instruktioner för ansökan av forskningsstipendium (PDF fil)

DIREKTLÄNK:

Ansökan

VID ÖVRIGA FRÅGOR MAILA:

jacobssonstiftelsen@seb.se