Vi bryr oss mera

Donera bidrag!

bryr sig om andra

Stiftelsens ändamål skall främjas genom:

A, Att Stiftelsen i Sverige verkar för att erhålla frivilliga bidrag, gåvor och legat samt att erhållna medel, antingen i dess helhet eller avkastningen därav, används för att möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter.

B, Att Stiftelsen samarbetar med och assisterar ansvarsmedvetna organisationer i Sverige för att härigenom kunna skapa bra fritidsverksamhet.

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas av utsedd revisor.

Vill du lämna ett bidrag?

Gör en insättning på bankgiro: 836-7823.
Märk inbetalningen med ditt namn, såvida du inte önskar att vara anonym.

Stiftelsen Solideo Papal

Stiftelsen Solideo Papal
Strandpromenaden 18 A
Carlos Luna
269 33 Båstad

Stiftelsens ändamål är att verka för att förbättra romers levnadsvillkor i Europa. Med det förstås bl.a. att ge stöd till organisationer och enskilda som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för romer i Europa.

Alice och Karin Mobergs Stiftelse

Alice och Karin Mobergs Stiftelse
Ö Storgatan 45
Jönköpings kyrkliga samfällighet
553 21 JÖNKÖPING
036-303500

Att stödja Sofia församlings i Jönköping verksamhet att ekonomiskt och socialt hjälpa behövande församlingsbor.

Stiftelsen Mjölkdroppen i Visby

Stiftelsen Mjölkdroppen i Visby
Södervärnsgatan 30
c/o Rolf Engström
621 46 VISBY
0498-21 64 25
rta.engstrom@tele2.se

Stiftelsens ändamål är att inom Gotlands län befrämja sådan verksamhet, som har anknytning till barns och ungdoms fostran och vård samt att genom bidrag och stipendier hjälpa behövande ungdomar till fortsatta studier och yrkesutbildning.

Dessa ändamål skall stiftelsen söka förverkliga dels genom att lämna individuella bidrag till därav förtjänta ungdomar, dels även genom att lämna anslag till sådana föreningar och institutioner, vilka inom länet syssla med barnverksamhet av nämnt slag.

Stiftelsen Helen Nilssons minnesfond

Stiftelsen har till ändamål att främja arbete mot våld och att hjälpa ungdomar som har blivit utsatta för våld.

Utdelning sker i den form som styrelsen finner lämpligast.

 

Stiftelsen Helen Nilssons minnesfond
Box 164
Helena Tomelius
242 31 HÖRBY
0415-17 554

Nu byggs ekodukter på olika håll i landet

Snart kan de värmländska vilddjuren tryggt passera över väg E18. För nu påbörjas bygget av Värmlands första ekodukt som ska binda samman ekosystemen på var sida av vägen. Även i Mölndal-Kungsbacka får djuren en egen grön bro.

I samband med nyinvigningen av E18 över Sörmon i Värmland strax för midsommar 2017 kommer en helt ny faunapassage – eller ekodukt som det också kallas – erbjuda säker väg för de vilda djuren på vägens båda sidor. Bron, som blir 55 meter lång och 15 meter bred, ska byggas efter djurens befintliga rörelsemönster. Även vid E6an, längs sträckan Mölndal-Kungsbacka ska en större ekodukt få sin byggstart nu i sommar.

”Kan göra en hel del skillnad”

– Det ska bli spännande att se vad denna satsning får för effekt, säger Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.
– I de projekt där man tänkt strategiskt i riktade insatser – mot till exempel paddor eller storvilt – kan nog detta göra en hel del skillnad, särskilt för de djur som rör sig över stora områden. Om älgar kan passera stora barriärer av vägar utan att bli påkörda med hjälp av en faunapassage i kombination med viltstängsel, så är ju det en vettig lösning.

En bro helt klädd i grönt

Ekodukten i Värmland kommer kläs helt i grönska med buskar, vallar och gångstigar för att skapa en naturlig känsla till det kringliggande landskapet. Även människor kommer att kunna nyttja den nya faunapassagen, då en motionsstig också planeras för att knyta samman motionsspåren på vägens båda sidor.

Kan bli fler

I Sverige finns idag ett tiotal ekodukter – som anlagts för att vägbyggen ska inte ska störa den omgivande naturen och ekosystemen mer än nödvändigt. Och det kan bli aktuellt med fler.

– Här är i Värmland har området pekats ut som särskilt angeläget – dels är det ett naturreservat, dels är det ett riksintresse för rekreation med bland annat jogging- och skidspår. Vägar har ju en barriäreffekt i landskapet – och om utvärderingen visar att det gör skillnad för djur- och friluftsliv ger det troligen skäl att överväga byggandet av fler ekodukter över landets stora vägar, säger Martin Bergvall, projektledare för den värmländska ekodukten på Trafikverket.

Olika slags faunapassager för olika djur

Redan på 1960-talet byggdes så kallade viltbroar i Frankrike, Luxemburg och Nederländerna – men då mest för att tillvarata jägarnas intressen. Sedan dess har man förstås lärt sig betydligt mer om djurens beteenden. Faunapassager byggs olika beroende på vilken typ av djur de är avsedda för. Ekodukter byggs för storvilt men är det små groddjur anläggs i stället tunnlar under vägen. Didrik Vanhoenacker säger:
– Det mest intressanta blir att kontrollera och se hur skillnaden faktiskt blir på dessa satsningar – om man exempelvis kan sätta upp kameror för att utvärdera vilka vägar djuren faktiskt – både före och efter byggnationen.

Av: Pauline Josephson
 Foto: Temagruppen
 

 

land.se

Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Samariterhemmet arbetar med diakoni, i nära relation till Svenska kyrkan och i samarbete med andra organisationer, företag och enskilda personer. Diakoni är ett kyrkligt begrepp som innebär ett särskilt ansvar att  värna om den enskilda människan bland utsatta grupper i samhället. Vi vill stå på de svagas sida och hjälpa människor att leva ett bra och värdigt liv. Vårt arbete har sin grund i kristna värderingar och tillsammans med andra människor vill vi stödja den enskilda människan utifrån sin situation i socialt, fysisk, psykiskt och andligt avseende.

 
Välkommen att kontakta oss eller att stödja vårt arbete med en gåva.
 
Gåvor tas tacksamt emot på PlusGiro 87 66-8  eller Bankgiro 230-0366
 
 

Armins Insamlingsstiftelse

Stiftelsenamn:

Armins Insamlingsstiftelse

Organisationsnummer: 802477-8329
c/o Adress: Föreningen FTS
Adress: Medborgargatan 35
Postnummer: 856 30
Ort: SUNDSVALL
Telefonnummer: 070-273 2552
Fax:  
E-post: p@telia.com
Webbsida:  
Kontaktperson: Peder Forsberg
Stiftelsetyp: Insamlingsstiftelse
Registreringsmyndighet: Västernorrlands län
Län: Västernorrlands län
Säte: Sundsvall
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att hjälpa hitkommande ungdomar, invandrare eller flyktingar, som behöver ekonomiskt stöd, medel till sådant som direkt har att göra med deras egen eller deras familjs migration att göra.

Bertha och Jan Langlets Stiftelse

Stiftelsenamn:

Bertha och Jan Langlets Stiftelse

Organisationsnummer: 802014-1878
c/o Adress:  
Adress: Box 2867
Postnummer: 187 28
Ort: TÄBY
Telefonnummer: 08-320600
Fax: 08-320280
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Att främja djurmedicinsk undervisning och forskning samt att vid behov kunna lämna hjälp åt hjälpbehövande djur. Bidrag skall även kunna lämnas till enskilda personer samt organisationer som gör synnerliga insatser för hjälpbehövande djur i enlighet med stiftelsens intentioner och stadgar.
År: 2013
Tillgångar:  

Stiftelsen De Gamles Fond

Att hjälpa behövande gamla med ekonomiska bidrag!

Ändamål:
Att hjälpa behövande gamla med ekonomiska bidrag!

Stiftelsen De Gamles Fond
Saltängsgatan 21 B 1401
602 22 Norrköping
Östergötlands Län