Stipendier för idrottsledare

Stipendium ur 80-årsfonden, att användas för utbildning till en aktiv idrottsledare som genom sin ledargärning på särskilt sätt främjat svensk idrott.

SvenThofelt-stipendiet, att användas till utbildning, till en i många år verksam idrottsledare, som framgångsrikt främjat ungdomsverksamhet i Sven Thofelts anda.

Bo Ekelund-stipendiet, till en ideellt arbetande klubbledare som under avsevärd tid med framgång ägnat sina krafter åt den fria idrottens utbredning och utveckling.

Gustaf Lindenbaum-stipendiet, utdelas i regel vart tredje år, närmast år 2006, till förtjänta yngre kvinnliga idrottsledare som för vidareutbildning. Att det är viktigt att sådana egenskaper som kamratskap och lojalitet med mera särskilt betonas.

Gösta Gärdins Ungdomsfond, utdelas i regel varje år till en idrottsledare som under många år med framgång bedrivit ungdomsverksamhet och befrämjat förståelse för rent spel och glädje inom idrotten och skall användas i vidareutbildningssyfte.

Olanderstipendium kan sökas från Olga och Gösta Olanders minnesfond av unga lovande flickor och pojkar som bedriver idrott. I uppropet från 1965 heter det att fonden är avsedda att stödja svensk idrottsungdom som är bra ej enbart på idrottsbanan utan också i skolan, arbetet och kamratkretsen. Olanderstipendierna är avsedda för enskilda idrottsungdomar. Ska sökas av den som vill ha stipendiet.

Inga särskilda ansökningsformulär finns. Skriftliga ansökningar och förslag ska vara stipendiekommiténs sekreterare till handa senast den 31 augusti:

Lennart Jonsson

Lerkärlsgatan 13

723 51 Västerås

tel. 021-41 65 24

Mail lennart33@swipnet.se 

Fond till hälsa och idrott för personer med funktionsnedsättning

FIFH:s Framtids- och Investeringsstiftelse
Pildammsvägen 26
214 66 Malmö
040-92 89 30

Stiftelsens ändamål är att bereda personer med funktionsnedsättningar möjlighet till rehabilitering och habilitering genom regelbundna idrotts- och motionsaktivitet och annan därmed jämförbar verksamhet.

Idrottsstipendier hos Riksidrottens Vänner

Om stipendier

Föreningen RV (Riksidrottens Vänner), som bildades 1916 och har till ändamål att ”verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare” (stadgarnas § 1), delar varje år ut stipendier från de fonder föreningen administrerar och förvaltar.

Två av stipendierna – RV-stipendiet och Bo Ekelund-stipendiet – finansieras direkt ur RV:s egna medel.

Stipendierna från RV:s Utbildningsfond för aktiva kvinnliga och manliga idrottsledare (Jubileumsfonden), Sven Thofelts Minnesfond samt Gösta Gärdins Ungdomsfond tillhör alla RV, men förvaltas avskiljt. Olga och Gösta Olanders Minnesfond, Torsten Tegnérs Minnesfond och Gustaf Lindenbaums Fond utgör donationer, vilka vid tillkomsten eller senare överlämnats till RV för administration och förvaltning.

Edström- Ekelundfonden och N.C. Landelius fond liksom Everth Svenssons Minnesfond har av RF överlämnats till RV för administration och förvaltning från och med 2011.

Sök stipendier – föreslå stipendiater

Med undantag för RV-stipendiet kan övriga stipendier sökas direkt av den som vill ha stipendium.

Ansökan om stipendier för 2017

Efter årsmötets beslut 2016 om att ändra budgetåret för RV:s verksamhet har styrelsen beslutat att förlänga ansökningstiden för stipendiet 2017 till att ansökan och förslag ska vara stipendiekommitténs sekreterare tillhanda senast 31 december 2017.

Nils-Rune Nilsson Stenbitsvägen 11 181 30 Lidingö. Tel 08-7319359 eller 0708-156640.
E-post: Nils-Rune.Nilsson@outlook.com

Stipendiater utses av RV-styrelsen i januari – februari 2018, ofta efter rådslag med berörda specialidrottsförbund. Endast utsedda stipendiater underrättas och det senast den 1 mars 2018.Stipendierna delas ut i samband med RV:s årsmöte senast under maj månad 2018.

Stipendiat ska lämna en kort, skriftlig rapport om hur stipendiet använts.
För samtliga ledarstipendier kan förslag på lämpliga stipendiater framföras per brev eller digitalt. Inga särskilda ansökningsformulär finns.

Stipendiesammanställning

Stipendiets namn Syfte Vem kan söka Stipendietid Belopp Ansökningstid
RV-stipendiet Ledare som bidragit till svensk idrottsutveckling. Förslag med motivering lämnas till RV:s styrelse. Årligen 25 000 kr. Mottagaren ska skänka stipendiesumman vidare. Förslag senast 31 dec. 2017
RV:s jubileumsfond Aktiva ledare som särskilt främjat svensk idrott. Förslag med motivering lämnas till RV:s styrelse. Vart 5:e år.
Nästa gång 2017.
10 000 kr. Förslag senast 31 dec. 2017
Gustav Lindenbaum-stipendiet Yngre, kvinnliga idrottsledare för fortbildning. Kvinnlig idrottsledare.
Förslag från förening eller förbund.
Vart tredje år.
Nästa gång 2018.
5 000 kr. Ansökan och förslag senast 31 dec. 2018.
Sven Thofelt-stipendiet Sven Thofelts anda. Idrottsledare Årligen 5 000 kr. Ansökan och förslag senast 31 dec. 2017.
Bo Ekelundstipendiet En ideellt arbetande klubb-ledare inom friidrotten. Klubbledare samt förening och förbund inom friidrotten. Årligen 5 000 kr. Ansökan och förslag senast 31 dec. 2017.
Torsten Tegnér-stipendiet Nordiska idrottsledare och idrottsjournalister vars verksamheter präglas av den idealitet som är förbunden med namnet Torsten Tegnér. Förslag lämnas till RV:s styrelse. Vartannat år. Fördelas mellan de nordiska länderna.
Nästa gång Danmark 2017.
15 000 kr. Förslag från Danmark senast 31 dec. 2017.
Gösta Gärdins ungdomsfond För fortbildning. Av idrottsledare, som med framgång bedrivit ungdomsverksamhet. Särskilt befrämjande för rent spel och glädje. Idrottsledare. Förslag lämnas av förening och förbund. Årligen 5 000 kr. Ansökan och förslag senast 31 dec. 2017.
Olander-stipendier Stödja svensk idrottsungdom. Bra på idrottsbanan, skolan, arbetet och kamratkretsen. Aktiva unga idrottsutövare ska göra en egen ansökan. Årligen Två stipendier om vardera 10 000 kr. Ansökan och förslag senast 31 dec. 2017.
Evert Svenssons minnesfond Resestipendium för att stimulera aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar. Till utveckling och utbildning. Inom sin idrottsgren. Aktiva ungdomsledare och unga aktiva idrottsutövare. Vart fjärde år (sommar-OS-år). Rörligt belopp.
(2012 6 000 kr)
Ansökan och förslag senast 31 dec. 2020
Edström-Ekelunds ungdomsfond och N C Landelius fond
(sammanslagna)
Att ge svenska aktiva ungdomsledare 16-21 år möjlighet till utbildning inom ungdomsidrotten. Ungdomsledare 16-21 år. Vart annat år.
Ansökan jämna år.
Nästa gång 2018.
Rörligt belopp (2014 tre stipendier vardera 5 000 kr) Ansökan och förslag senast 31 dec. 2018

Mer information om de olika stipendierna finns på RV:s hemsida under rubriken Stipendier.

http://riksidrottensvanner.se/historik/

 

 

Anny och Ragnar Wikstens stiftelse

 Anny och Ragnar Wikstens stiftelse

Foto Anna Morén

Foto Anna Morén

1984 bildades Anny och Ragnar Wikstens stiftelse som har till sitt huvudsakliga ändamål att

1 Främja undervisning och uppfostran av barn

2 Lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning

3 Främja vetenskaplig forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomars bekämpande.

Stiftelsens ändamål i vad avser punkt 1 ovan skall i första hand förverkligas genom bidrag till redan etablerade organisationer i vid bemärkelse som har detta ändamål för sin verksamhet.

I punkt 2 angivet ändamål skall tillgodoses bl a genom stipendier för studier vid idrottsgymnasium eller motsvarande utbildningsanstalt. Även idrottsliga ändamål i övrigt skall kunna stödjas men det skall ej utgöra en huvudsaklig del av stiftelsens verksamhet.

Stiftelsens verksamhet vad avser punkterna 1 och 2 ovan skall vara lokalt begränsad till Piteåbygden, Norrbotten i övrigt och även norra delen av Västerbotten.

Ansökan
Ansökan skall innehålla vem som ansöker, ändamålet samt verksamhets- och/eller hemort. Ingen speciell ansökningsblankett finns framtagen.

Ansökan skickas till
Anny och Ragnar Wikstens stiftelse
C/O Fastighets AB RAWI
Bryggargatan 14
941 63 Piteå

Märk kuvertet med Ansökan och ansökningarna ska vara inskickade senast den 31 december.

Aktivisfonden

Hur ansöker jag till Aktivisfonden?

Aktivisfonden startades år 2015 och det första insamlingsåret är 2015 -2016. Fondens totala summa kommer att förvaltas/investerats med låg risk och avkastningen från det första investeringsåret (2016) kommer att kunna delas ut till sökande i februari år 2017. Den summa som samlas in under det andra insamlingsåret, 2016 – 2017, kommer förvaltas/investeras under år 2017 och avkastningen från fonden kommer att kunna delas ut i februari år 2018 osv. Maxbeloppet per ansökan är 5.000 kr.

Vem kan söka? Aktivisfonden har som mål att ekonomiskt stödja barn med särskilda behov som vill prova på och utveckla sin förmåga inom idrott med målet att må bättre, leva lite sundare och träffa vänner som delar intresset att idrotta och röra på sig. Ansöka kan både individer, familjer, events och föreningar som arbetar med eller för barn med särskilda behov.

Vill du söka bidrag från Aktivisfonden skickar du ett mail till Dan@pondsthlm.com och får därigenom ansökningsformuläret. Formuläret skickar du sedan till:

Aktivisfonden, Rådmansgatan 22, 114 25 Stockholm

Beslut om vilka ansökningar som skall beviljas bidrag gör bidragskommittén i Aktivisfonden. Besluten går ej att överklaga.

Ansökningstiden är årligen från den 1:e september till den 30:e november. Ansökningar som inkommer efter den 30:e november behandlas ej.

Svar på ansökningarna kommer att erhållas i senaste den 28:e februari.

Varmt välkommen med din ansökan fr.o.m 1:a september!

http://aktivis.se/aktivisfonden1/hur-s%C3%B6ker-jag-till-aktivisfonden

Crafoordska stiftelsens

Crafoordska Stiftelsen

Crafoordska stiftelsens uppgift är att: "...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..."

Ansökningsområden

Villkor

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för enskild person eller organisation stödja följande ändamål till förmån för allmänheten:

1. Handikapp, t ex kvalificerade ekonomiska problem på grund av barns/ungdoms handikapp.

2. Idrott som stöd till idrottsföreningars ungdomsverksamhet.

3. Kulturell eller konstnärlig verksamhet kan beviljas till sökande från hela riket om de av Stiftelsen bedöms ha riksintresse. Bidrag ges ej till bolag.

4. Studier / utbildning,
till enskild person endast för postgymnasiala ändamål (vilket innebär att alla ansökningar från förskolenivå t o m gymnasienivå t.ex. Montessoriskolor, avvisas) fram till postgymnasial grundexamen, till person, som under ansökningsåret fyller högst 28 år och som uppbär fulla studiemedel från CSN. Anslag kan dock övervägas om den sökande med sammanhängande studier överskridit CSN:s maximalt tillåtna antal terminer för studiestöd. Anslag utgår inte till studier som enbart läses utomlands. Bidrag ges till en eller två terminer utomlandsstudier, inte till studier i Sverige.

till förening som stödjer ungdomars postgymnasiala studier (bidrag till handikappade barns studier kan beviljas under punkt 1 ovan)

5. Barns och ungdomars fostran, främst till föreningar som främjar denna, t ex scouting, friluftsverksamhet, drogbekämpning, o dyl

Samtliga ovanstående anslag beviljas endast till sökande med anknytning till Skåne (se dock punkt 3 ovan). För studerande gäller att man är folkbokförd i Skåne eller tagit majoriteten av sina akademiska poäng vid högskola eller universitet i Skåne.

Bidrag ges ej till individuell humanitär hjälp eller till egen lön.

Ansökan skall sändas in via web senast 1 september 2016 kl 16.00.

Till elektronisk ansökan

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

FundPro
Obligatoriska bilagor

Om bidrag söks till / för ...

1. Handikapp

Dels senaste "Besked om slutlig skatt" för hela hushållet (inte skattekontoutdrag) eller intyg från Skattemyndigheten att taxering ej åsatts, dels uppgift om bostadsbidrag och förekommande bidragsförskott, dels kuratorsintyg eller läkarintyg.

2. Stöd till idrott

Medlemsantal och ekonomiuppgifter skall verifieras av föreningens revisor.

3. Kulturell eller konstnärlig verksamhet

om enskild person söker:
senaste "Besked om slutlig skatt" för hela hushållet (inte skattekontoutdrag!) eller intyg från skattemyndigheten att taxering ej åsatts samt Konstnärlig / kulturell meritförteckning.
om förening söker:
medlemsantal och ekonomiuppgifter skall verifieras av föreningens revisor. Bidrag ges ej till bolag.

4. Studier / utbildning på postgymnasial nivå

Studiemeriter LADOK-utdrag; observera max 360 akademiska poäng, men minst 180 poäng varav minst 60 poäng inom ett program eller inom ett jämförbart sammanhängande ämnesområde; studier som ej stöds av CSN skall i stället styrkas med intyg om två års kvalificerad praktik inom ämnesområdet. Studier som enbart bedrivs utomlands utgår ej bidrag till. Bidrag ges till en eller två terminer utomlandsstudier, inte till studier i Sverige.

5. Barns och ungdomars fostran

om förening söker:
Medlemsantal och ekonomiuppgifter skall verifieras av föreningens villkor/revisor.

Tänk på att…

...Crafoordska stiftelsen behandlar inte ansökan från sökande, som ej fullgjort redovisningsskyldighet för tidigare bidrag i tid.
...omyndig får inte söka bidrag; det är målsman som är sökande för den omyndiges räkning!
...bidrag lämnas inte till aktivitet som avslutats före 1 december ansökningsåret.
...ange om du sökt eller erhållit bidrag hos andra stiftelser för samma ändamål

Tänk också på att…

...ansökningsbelopp skall vara angivet och specificerat.
...man inte kan hänvisa till tidigare års ansökan. Varje ansökan är självständig.
...ansökan skall ha inkommit till oss senast 2016-09-01 kl 16.00.

När får Du veta resultatet?

Bidragsbeslut meddelas skriftligen i december 2016.

Hur får Du ut pengarna?

Om du blir beviljad bidrag, finns det en rekvisitionskupong med beviljandebrevet. Den sänder Du in till Crafoordska stiftelsen när Du behöver pengarna, så betalar Crafoordska stiftelsen till Ditt postgiro, bankgiro eller bankkonto. De betalar inte ut bidrag kontant. Om bidragsbehovet ändrats sedan ansökan ingavs, får Du inte rekvirera bidraget utan att Crafoordska stiftelsen i förväg godkänt ändringen.

Vad händer sedan?

Inom nio månader efter det att Du fått pengarna skall Du självmant redovisa till Crafoordska stiftelsen. (Du kan få anstånd med redovisningen om vi bedömer det skäligt och om Du hör av Dig till Crafoordska stiftelsen i förväg.) Hur redovisning skall göras framgår av Ditt beviljandebrev.

Behöver Du återbetala bidraget?

Om redovisningen inte godkänns, helt eller delvis, eller om Du använt bidraget för annat ändamål än det vi angivit, är Du skyldig att återbetala ett belopp motsvarande den del som inte godkänts eller som inte använts för avsett ändamål. Hör Du inte av oss inom två månader efter det att vi fått Din redovisning, är den godkänd.
Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet.

Och om pengarna inte rekvireras?

Bidrag, som ej utkvitteras före 2018-01-01, betalas inte ut.

Information enligt personuppgiftslagen (PuL)

Stiftelsen lagrar all erforderlig information om en ansökan, vare sig den bifallits eller avslagits, på ADB-medium. Varje sökande har rätt att på begäran ta del av den lagrade informationen och också få rättelse av ev felaktiga uppgifter. Stiftelsen publicerar vissa vetenskapliga anslag i sin årsredovisning och på Internet. Crafoordska stiftelsen förbehåller sig rätten att samarbeta med andra stiftelser.

Frågor?

Ring oss på telefon 046-38 58 84 eller skicka e-post till crafoord@crafoord.se.