Fonder för assistanshundekipage

Svenska Brukshundklubben

Ekonomiskt stöd för assistanshundekipage

Idag finns inget givet stöd för utbildning av assistanshund. Dock finns det stöd att få när assistanshundekipaget har genomfört en godkänd examination.

Assistanshundekipage under utbildning

För dig som funderar på eller redan är under utbildning finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd via fonder och stipendier. Nedan hittar du ett urval av de fonder som finns att söka. Listan är inte heltäckande utan har för avsikt att vara ett stöd för dig som vill söka medel. Har ni information om andra vägar till stöd så kontakta gärna Svenska brukshundklubben på assistanshund@brukshundklubben.se.

Länstyrelserna har en gemensam stiftelsedatabas som du når genom följande länk: stiftelser.lansstyrelsen.se

Ett urval av fonder

För dig som är ett certifierat assistanshundekipage

Handikappersättning via försäkringskassan

Enligt en dom hösten 2006 i kammarrätten i Göteborg (mål nr 6759-04) fastslogs att en alarmerande servicehund (diabetes) är ett handikapphjälpmedel och att försäkringskassan är skyldig att ersätta kostnader för mat, veterinärkostnader, försäkringar och dylikt.

Ersättningen sker inom ramen för handikappersättningen eller vårdbidraget. Domen är prejudicerande för assistanshundar.

Handikappsersättning eller vårdbidrag via försäkringskassan

Försäkring hos Agria
För dig som är ett certifierat assistanshundekipage hos Svenska Brukshundklubben finns en 50 % rabatterad försäkringspremie hos Agria Djurförsäkring

http://www.brukshundklubben.se/assistanshund/ekonomiskt-stod-for-assitsnshundar/

Fond till ledarhund för synskadade

Stiftelsen Ellen Antonius Gun-Britt Bergströms minnesfond
Iris Förvaltning AB
122 88  Enskede
08-39 90 00

Org. Nr: 802426-0781

Avkastningen av denna fond skall användas att främja vård av synskadade i alla åldrar, främst dem som utöver synskada också drabbas av cancer eller annan svår sjukdom, samt till dem som vill skaffa sig en hobby, ett djur eller dylikt. Alltså må sådant som ej kan erhållas av samhället kunna stödjas av fonden.