Lotten och Elisabeth Norlunds stiftelse

Stiftelsens ändamål och bestämmelser

Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i Stockholm eller närliggande kommuner bosatta, dels ensamstående äldre personer (över 60 år) som lever under svåra ekonomiska omständigheter, dels behövande ensamstående kvinnor med minderåriga barn eller barn under utbildning fram till dess att de har slutar gymnasieskolan.

Dock kan stiftelsen inte bevilja bidrag till person som uppbär stadigvarande försörjningsstöd.

Bra att veta inför ansökan
Stiftelsens ansökningsblankett ska användas. Saknas utskriftsmöjlighet kan blanketten beställas genom att skicka in ett adresserat svarskuvert.
Se till att fylla i samtliga begärda uppgifter och att bifoga alla begärda verifikationer eftersom en ofullständig ansökan inte kan behandlas.
Lämnade uppgifter behandlas i enlighet med § 10 Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).
Besked om avslag meddelas inte. Ansökan med bilagor återsänds ej.
Ansökningstid: 1 januari – 28 februari eller 1 augusti – 30 september.

Ansökan med egenhändig namnunderskrift skickas till
Lotten och Elisabeth Norlunds stiftelse
Tegnérgatan 28 1 tr
113 59 Stockholm

Historik
Lotten och Elisabeth Norlunds stiftelse har sedan 1922 delat ut bidrag till behövande. Den tillkom genom ett gåvobrev av änkefru Lotten Norlund. Hon var då 86 år gammal och änka sedan 36 år. Hennes dotter Elisabeth hade dött fyra månader tidigare. Utan arvingar beslöt hon att hennes förmögenhet skulle gå till välgörande ändamål. Hon var redan under sin livstid känd för sin generositet mot mindre bemedlade grupper i samhället. Bland annat inrättade hon i Stockholm ett hem för äldre obemedlade kvinnor där de fick fri bostad, läkarvård och medicin.

Ansökningsblankett

http://www.lottennorlundsstiftelse.se/

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr, Nu 149 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Per Adolf och Johanna Svedelius Minnes- och hjälpstiftelse

Behövande äldre kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn boende inom Södermanlands län

Per Adolf och Johanna Svedelius Minnes- och hjälpstiftelse
Stiftelseförvaltningen, ST M6
S-E-Banken
106 40 STOCKHOLM
0155-24 80 00

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till behövande äldre kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn boende inom Södermanlands län med företräde för kvinnor boende i förutvarande Nyköpings stad. Dock ej kvinnor som vistas på sjukhem, långvårdsavdelning eller liknande institution och inte heller kvinnor som inackorderats på ålderdomshem.

Företräde för boende i Nyköping tillhörande Pauvres Honteux, sjömansänkor och tjänarinnor samt sådana som icke erhåller understöd från annat håll, dock ej den som är intagen på anstalt eller ålderdomshem.

Ansökan inne senast 1 okt

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Ljusnarsbergs Socialsamfond

 

 
Den sökande och övriga ingående i ansökan skall vara folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun.
 
Ansökan
Ansökan skall vara skriftlig och innehålla motivering till den sökandes behov av stöd utöver vad som åligger kommunen enligt lag. Ansökan skall insändas till kommunen.
 
Ansökningstid och beslut
Ansökan kan göras under två perioder under ett kalenderår. Första perioden är 1 februari -15 april, andra perioden är 1 september-15 november.
 

Beslutet i maj skall tas i beaktande av stundande skolavslutning och sommarlov, beslutet i november skall tas i beaktande av kommande julhelg.

 
Behövande i första hand omfatta familjer med minderåriga barn. Härmed avses i huvudsak de fall där den sökande är vårdnadshavare.
Utdelningens storlek skall utgå från principen att den sökande erhåller maximalt 2000 kronor och att utdelningen ökas med maximalt 1000 kronor per minderårigt barn som ingår i familjen.

 

Stiftelser

OBS: ingen utdelning av stipendier för Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse, Stiftelsen Stora Gården, Skolsamfonden eller Socialsamfonden sker under 2015.

 

Årets Ljusnarsbergare

Vem kan söka?

Priset utdelas till den person eller personer vars arbete positivt bidragit till att utmärka Ljusnarsbergs kommun genom att vara goda förebilder och ambassadörer för kommunen.

Nomineringstid och utdelning

Från och med 1 mars till den 30 april det kalenderår priset delas ut. Alla kommuninvånare i Ljusnarsbergs kommun har rätt att nominera pristagare. Nomineringen skickas till kommunkansliet. Stipendierna utdelas varje år vid Ljusnarsbergs kommuns nationaldagsfirande den 6 juni.

Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse

Vem kan söka?

Sökande ska i första hand vara behövande gamla och sjuka och i andra hand skolungdom som utan ekonomiskt stöd inte har möjlighet att studera vidare.

Ansökningstid och utdelning

Ansökan skall göras under perioden mars-september varje kalenderår. Beslut fattas av Sociala vid sammanträde i november månad. Bildningsutskottet beslutar om utdelning ur stiftelsen av ekonomiska medel som inte delats ut av sociala utskottet, vid sammanträde i december månad.

Stiftelsen Stora Gården

Vem kan söka?

Stiftelsen har till ändamål att utdela årliga stipendier till föreningar, sammanslutningar eller enskilda personer. Stipendierna skall utdelas som en premie till någon eller några som i sitt arbete främjar bevarande av kulturmiljöer med anknytning till bergsbruket eller bedriver forskning kring bergsbruket, huvudsakligen inom förutvarande Grythytte, Hellefors, Hjulsjö och Nya Kopparbergs bergslager.

Nomineringstid och utdelning

Tiden för enskilda personers nomineringar är från den 1 mars till den 30 april det kalenderår stipendierna delas ut. Nominering från enskilda personer skall skriftligen insändas till kommunkansliet.Stipendierna utdelas varje år vid Ljusnarsbergs kommuns nationaldagsfirande den 6 juni.

Skolsamfond och socialsamfond

Donationsfonder Oskarshamns kommun

 
 Ansökan om medel ur donationsfonder:
•Oskarshamns omsorgssamfond
Utdelningen skall komma invånarna i Oskarshamns kommun
tillgodo och företrädesvis användas för åtgärder avseende
omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade och
åt behövande minderåriga barn.
 
•SJ Robacks donationsfond
Utdelningen skall företrädesvis användas för åtgärder avseende
omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade
och åt behövande minderåriga barn i Misterhults och Figeholms
förutvarande kommuner.
 
•Syskonen Ebba och Einar Nilssons minnesfond
Avkastningen från denna fond skall utdelas till hjälp åt hjärt-
och astmasjuka samt rörelsehindrade inom Oskarshamns kom-
mun, företrädesvis sådana boende inom Misterhults församling.
 
 
Ansökan om utdelning från fonderna skall göras på särskild blankett, som kan rekvireras från Oskarshamns kommuns
Servicecenter 0491-880 00 eller hämtas på kommunens hemsida.
Ansökan skickas eller lämnas in senast
den 15 april till:
 
Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706,
572 28 Oskarshamn.
Märk kuvertet
”Fondmedel”.

Oskarshamns kommun förvaltar ett antal donationsfonder och stiftelser.

Ansökningsbara donationsfonder

Från Oskarshamns Omsorgssamfond, Ebba och Einar Nilssons Minnesfond och S J Robacks Donationsfond går det att ansöka om medel för den som uppfyller kraven (se stadgar).

Ansökan ska ske på särskild blankett och vara Oskarshamns kommun tillhanda senast den 15 april. Märk kuvertet "Fondmedel" och skicka till:

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706
572 28 Oskarshamn

Gösta och Karin Hedströms donation

Oskarshamns kommun har genom testamente mottagit en gåva av Gösta och Karin Hedström. Enligt testamentet skall gåvan användas för ”vård av behövande gamla med företräde för inom Döderhult boende”. Gåvan ska inte användas för ändamål som ingår i kommunens ordinarie verksamhet.
Information kan fås genom Servicecenter, Oskarshamns kommun telefon 0491-880 00.

Ansökan om utdelning från donationen skall göras på särskild blankett och lämnas in senast den 31 augusti.  Märk kuvertet: ”Ansökan Gösta och Karin Hedströms donation” och skicka till:

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706
572 28 Oskarshamn


Donationsfonder som administreras av andra (än Oskarshamns kommun) och går att sökas av bosatta i Oskarshamns kommun.

Sven och Karin Berg fond
För att få bidrag från Sven och Karin Bergs minnesfond måste man antingen vara född inom Misterhults församling eller varit bosatt där under minst tre på varandra följande år. Men det krävs inte att man är bosatt inom Misterhults församling när man söker bidrag ur fonden.
Studerande, unga såväl som vuxna är berättigade att söka medel ur fonden.

Mer information om fonden

Ansökan om utdelning från donationen skall göras på särskild blankett och lämnas in senast 5 oktober 2014.  Märk kuvertet: ” Ansökan Sven och Karin Bergs minnesfond” och skicka till:

Lisbeth Tille
Fighultsvägen 10
572 75 Figeholm

 

Nyköpings kommuns stiftelser

http://nykoping.se/Global/_gfx/nykoping_logo.png

1) Nyköpings kommuns stiftelse för hjälp åt behövande

Vem kan ansöka: Hjälpbehövande i Nyköpings kommun i alla åldrar

2) Nyköpings kommun stiftelse för hjälp åt behövande barn

Vem kan ansöka: Behövande barn i Nyköpings kommun

Hjälp åt behövande barn, i första hand:

  • för funktionshindrade barns behov av utrustning med mera för sin utveckling
  • för studier och/eller för studieresa
  • för fritidsverksamhet eller kulturell verksamhet

Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Solja Heikkinen, Nyköpings kommun tfn 0155 24 81 46

3) Per Adolf och Johanna Svedelius minnes- och hjälpstiftelse

Vem kan ansöka: Äldre ensamstående kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn som bor i Södermanlands län.

Behövande äldre kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn boende inom Södermanlands län med företräde för kvinnor boende i förutvarande Nyköpings stad, dock ej kvinnor som vistas på sjukhem, långvårdsavdelning eller liknande institution och inte heller kvinnor som inackorderats på ålderdomshem (ursprungligen åldriga, mindre bemedlade kvinnor samt mindre bemedlade änkor med minderåriga, oförsörjda barn, mantalsskrivna och boende inom Södermanlands län, med företräde för boende i Nyköping tillhörande Pauvres Honteux, sjömansänkor och tjänarinnor samt sådana som icke erhåller understöd från annat håll, dock ej den som är intagen på anstalt eller ålderdomshem).

Sista ansökningsdag: 1 september (1 oktober för nya ansökningar)
Kontakt för frågor: Nyköpings Församling Tfn:0155-751 72
Ansökan skickas till:

Nyköpings Församling
Svedelius minnes- och hjälpstiftelse
Box 103
611 23 NYKÖPING

För fler stiftelser och ansökningsblanketter klicka här!

Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond

UPPDATERING!

Bidrag till behövande

I beskrivningen av stiftelsens ändamål ingår att den skall utöva hjälpverksamhet bland behövande. Detta gör stiftelsen för närvarande genom bidrag till väletablerade hjälporganisationer för att främja deras hjälpverksamhet.
Stiftelsen beviljar således själv inte ekonomiska bidrag till behövande.

Bidrag till behövande

På grund av det stora antalet ansökningar beviljas bidrag för närvarande endast till i Göteborg och dess kranskommuner bosatta personer. I bidragsverksamheten beaktar stiftelsen det uttalande, som Skatteverket gjorde december 2013 i anslutning till Riksdagens beslut om ändring av skattereglerna för stiftelser och ideella organisationer.

Bland sökande prioriterar stiftelsen för närvarande ensamstående med minderåriga barn samt äldre personer med låga inkomster.

Generella ansökningstider är 1 februari – 31 mars
samt 1 augusti – 30 september.

För att ansökan skall behandlas skall ansökan klart redovisa den sökandes och makes eller sambos ekonomiska situation. Noggranna uppgifter måste lämnas om inkomster, tillgångar och skulder samt andra förhållanden, t ex sjukdom, som kan motivera bidrag. Kopia av senaste självdeklaration alternativt slutskattebesked skall bifogas. Intyg från kurator och eller läkare bör gärna bifogas.

Ansökan

Ansökan skall ge en klar bild av

  • Ändamålet och planerad tid för genomförandet
  • Sökt belopp och hur övriga kostnader, som är förenade med genomförandet, kommer att täckas
  • Sökandens kvalifikationer
  • Referenser eller annat som åberopas som stöd för ansökan.

Ansökningshandlingar

Ansökningsformulär i PDF-format kan laddas ner från denna länk: Ansökningsblanketter

PDF-filen kan fyllas i direkt på Din dator.

Ansökningstider och beslut

Styrelsen sammanträder vanligen i april/maj och november. Ansökningar skall vara styrelsen tillhanda senast 31 mars resp. 30 september. För stipendier, som utannonseras särskilt, gäller de ansökningstider, som anges i utannonseringen. Styrelsens arbetsutskott fattar mellan styrelsesammanträdena beslut i vissa frågor. Normalt gäller att om besked inte erhållits senast 15 maj resp. 15 december har ansökan inte beviljats.

http://www.maryvonsydowstiftelsen.se/ansokningsblanketter/

Adress och kontakt

Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg

Lotten och Elisabeth Norlunds stiftelse

Lotten och Elisabeth Norlunds stiftelse

Stiftelsens ändamål och bestämmelser

Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i Stockholm eller närliggande kommuner bosatta, dels ensamstående äldre personer (över 60 år) som lever under svåra ekonomiska omständigheter, dels behövande ensamstående kvinnor med minderåriga barn eller barn under utbildning fram till dess att de har slutar gymnasieskolan.

Dock kan stiftelsen inte bevilja bidrag till person som uppbär stadigvarande försörjningsstöd.

Bra att veta inför ansökan
Stiftelsens ansökningsblankett ska användas. Saknas utskriftsmöjlighet kan blanketten beställas genom att skicka in ett adresserat svarskuvert.
Se till att fylla i samtliga begärda uppgifter och att bifoga alla begärda verifikationer eftersom en ofullständig ansökan inte kan behandlas.
Lämnade uppgifter behandlas i enlighet med § 10 Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).
Besked om avslag meddelas inte. Ansökan med bilagor återsänds ej.

Ansökningstid: 1 januari – 28 februari eller 1 augusti – 30 september.

Ansökan med egenhändig namnunderskrift skickas till
Lotten och Elisabeth Norlunds stiftelse
Tegnérgatan 28 1 tr
113 59 Stockholm

Historik
Lotten och Elisabeth Norlunds stiftelse har sedan 1922 delat ut bidrag till behövande. Den tillkom genom ett gåvobrev av änkefru Lotten Norlund. Hon var då 86 år gammal och änka sedan 36 år. Hennes dotter Elisabeth hade dött fyra månader tidigare. Utan arvingar beslöt hon att hennes förmögenhet skulle gå till välgörande ändamål. Hon var redan under sin livstid känd för sin generositet mot mindre bemedlade grupper i samhället. Bland annat inrättade hon i Stockholm ett hem för äldre obemedlade kvinnor där de fick fri bostad, läkarvård och medicin.