Den Stora Fondboken är nu prissänkt till 99kr!

Tidigare pris 292kr nu 99kr!

-Inlägget innehåller affiliatelänk för Stora Fondboken på Bokus-

fondboken

Stora Fondboken

Den Stora Fondboken 2019 direktlänk!

Över tusen fonder, donationer, gåvor, stipendier och stiftelser att söka för allt mellan himmel och jord!

99kr  292kr

Om det kommer att tryckas en ny fondbok för 2020 kommer den bli dyrare men ungefär samma innehåll! Så passa på att köpa 2019 innan den tar slut!

 

Behövande äldre boende i Stockholm

Herman & Sigrid Nyléns Stiftelse

Stiftelsenamn: Herman & Sigrid Nyléns Stiftelse
Organisationsnummer: 802001-4257
c/o Adress: Sveriges Ingenjörer
Adress: Box 1419
Postnummer: 111 84
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-6138000
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Stiftelsens ändamål är att:

  1. lämna kontanta understöd i första hand till äldre verkligt behövande personer, vilka sett bättre dagar och inte genom eget förvållande råkat i bekymmersamma ekonomiska omständigheter samt under minst fem år tillhört Stockholms stad
  2. till andra medellösa samhällsmedlemmar. Företrädesrätt till erhållande av kontanta understöd i båda dessa destinatärsgrupper tillkommer i första hand personer, som kan styrka släktskap med sjökaptenen Pehr Gustaf Nylén och landskamreraren Johan Gardell
  3. Pensionerade eller i behov varande nautiker med behörighet att yrkesmässigt föra befäl på fartyg och deras efterlevande samt i tredje rummet ingenjörer, företrädesvis medlemmar i Sveriges Ingenjörer och deras närmaste. Understöd till personer i den första destinatärsgruppen bör om möjligt - direkt eller indirekt - förbättra den sökandes bostadssituation.S
  4. Stipendier skall få delas ut till sådana nautiska eller tekniska studerande, som tillhör de enligt testamentets bestämmelser berättigade personkretsarna. Utdelning av stipendier skall endast ske i den mån avkastningen inte åtgår till utdelning av understöd enligt för stiftelsen gällande bestämmelser.
År: 2018

Aina och Pelle Knutssons stiftelse

EJ VERKSAM

Aina och Pelle Knutssons stiftelse
Storgatan 73
Maria Knutsson
833 93 Strömsund

STIFTELSEN ÄR EJ VERKSAM LÄNGRE!

Stiftelsens ändamål är att förvalta de medel, som överlämnas till stiftelsen i syfte att komma pensionärer, sjuka och handikappade till godo, allt enligt bestämmelserna i dessa stadgar samt enligt de i samband med överlämnandet av medlen uppställda villkoren (stiftelseurkund). Stiftelsens medel skall vara placerade företrädesvis i börsnoterade aktier, obligationer eller därmed jämförliga värdepapper samt fastigheter.

Fonden är för hela landet och behövande. Skriv eget brev och skicka med sedvanliga handlingar. Besked kommer efterhand som dom behandlar ansökningarna. Absolut inga telefonsamtal till Maria Knutsson.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Nu 149 kr!  Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Sjökapten Gustaf Nilssons stiftelse

Sjökapten Gustaf Nilssons stiftelse
Thure Röings gata 2
Advokat Bengt Andersson, Rosenberg Advokatbyrå
252 25 HELSINGBORG
042-12 63 50

Stiftelsen har till ändamål att under någon tid bereda fri bostad och underhåll med bidrag av penningar åt ett antal personer som särskilt under den vackraste årstiden behöver en tids vistelse i lugn och ro – såsom t. ex. efter genomgången sjukdom – men för övrigt kunna klara sig själva.

I andra hand skall stiftelsen äga utge stipendier och bidrag för utbildning, studier och forskning inom sjöfartens och kulturminnesvårdens områden åt personer som härstammar från Rya eller Örkelljunga socknar eller har annan anknytning till dessa bygder.

I tredje hand skall stiftelsen äga lämna bidrag till trevnad och trivsel för pensionärer inom Rya och Örkelljunga socknar, dock ej till ändamål som skall tillgodoses av skattemedel.

Förmögenhet:  18,599,284 kr

Samfonder i Arboga

Till startsidan

Vissa fonder kan man söka pengar ur löpande under året, men några fonder har fasta ansökningsdatum. De fonder som har ansökningsdatum 15 november är:

Stiftelsen samfond 4 – till hjälpbehövande personer i Arboga

Från denna fond delas pengar ut till hjälpbehövande personer som bor i Arboga kommun.

Fonden administreras av socialförvaltningen. Det är också socialförvaltningen som tar emot ansökningarna och beslutar om vilka som ska få pengar.

Stiftelsen Samfond 5 - Arboga sociala centralnämnds sjuk- och konvalescensfond

Stiftelsen Samfond 5 heter även Arboga sociala centralnämnds sjuk- och konvalescensfond.

Från denna fond delas pengar ut till hjälpbehövande personer som bor i Arboga kommun.

I första hand kan man ansöka om pengar för att täcka kostnader för vård i hemmet och för att skaffa hjälpmedel som underlättar sjukas och handikappades vistelse utanför en sjukvårdsinrättning.

Stiftelsen samfond 6 – till pensionärer och handikappade

Från denna fond delas pengar ut till trivselfrämjande åtgärder bland pensionärer och handikappade. Från denna fond kan grupper ansöka om pengar för olika aktiviteter.

Läs mer om kommunens fonder och hur du ansöker genom att klicka på länkarna längst ned på sidan.

Stiftelsen B J Wesslers Donationsfond

 
ANSÖKAN OM UTDELNING
STIFTELSEN B J WESSLERS DONATIONSFOND
Fonden lämnar följande bidrag som kan sökas av privatpersoner
och organisationer
1) 20 % till mindre bemedlade pensionärer, bosatta inom Sundsvalls kommun efter kommunsammanläggningar åren 1965 och 1974.
 
2) 20 % för konvalescentvård och rekreationsresor till äldre sjuka
kvinnor vilka annars inte skulle ha ekonomiska möjligheter att
bekosta sådana utgifter.
 
Utdelning sker till kvinnor bosatta inom Sundsvalls kommun efter kommunsammanläggningar åren 1965 och 1974.
 
 
Intyg från läkare, diakonissa eller liknande ska bifogas ansökan.
 
3) 10 % som bidrag till föreningar eller organisationer inom Sundsvallsdistriktet, som har till uppgift att stödja barn och ungdomar med fysiskt eller psykiskt handikapp.
 
 
Observera att ansökan, när det gäller ändamålen under 1 och 2 ovan, endast kan göras på särskild ansökningsblankett som kan fås på Nordeas kontor Vängåvan i Sundsvall eller beställas på telefon
08–579 428 22 eller via e-post stiftelseadministration@nordea.com
 

 

Ansökan skall före 2 nov skickas till:
Stiftelsen B J Wesslers Donationsfond
Nordea Stiftelsetjänst G273
105 71 Stockholm.
 
Beviljat bidrag utbetalas senast den 6 december
 
Brev skickas endast till dem som beviljats bidrag, brev om avslag
skickas alltså inte ut