Stipendier för adliga

Fonder och stipendier från Riddarhuset

fonder och stipendier för adliga

Sök stipendium

Anvisningar och ansökningsblankett.

Ansökningsperiod är  1 juni – 15 oktober.

Anvisning: Riddarhuset_Anvisningar_Stipendier (pdf)

Ansökan: Stipendiumblankett 2017 (pdf)

Läs noga igenom anvisningarna innan ansökan sänds till Riddarhuset. Avsaknad av obligatoriska bilagor, ofullständigt ifylld eller för sent ingiven ansökan leder till avslagsbeslut.

Ansökan, i original och i fullständigt skick, i ett (1) exemplar med bilagor.

Riddarhuset tillhanda brevledes senast den 15 oktober 2017.

Ansökan kan ej ske via e-post.

Beslut fattas under andra kvartalet påföljande år. 

Undvik förfrågningar per e-post eller telefon om utbetalningsdag.

Utbetalning kan ej ske i förskott.

Eventuellt avslag meddelas sökanden skriftligen.

Skatteverket granskar Riddarhusets utdelningarna från de stiftelser som är inskränkt skattskyldiga.

ÖVRIGT:

Riddarhusets kungörelser 2017