Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet

Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet
Högalidsgatan 26-28
Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus
117 30 STOCKHOLM

Stiftelsens uppgift och ändamål är;

- dels att utdela understöd till behövande burskapsägande grosshandlare i Stockholms samt deras barn och behövande änkor

- dels att utdela understöd åt behövande burskapsägande sjökaptener i Stockholm samt deras barn och behövande änkor

- ävensom att främja vetenskaplig forskning samt vård, uppfostran, undervisning och utbildning av barn och ungdomar, företrädesvis inom handel och sjöfart.

Stiftelsen Skånska Redares understödsfond

Stiftelsens ändamål är att bereda understöd åt behöfvande äldre personer med tidigare verksamhet inom sjöfartsnäringen eller aflidna sådana personers änkor eller barn samt i öfrigt utöfva med skånska sjöfartsintressen förenlig välgörenhet. http://www.hbgsf.se/0/132/ansokningsforfarande/

STIFTELSEN SKÅNSKA REDARES UNDERSTÖDSFOND

Ansökningar om utdelning under nästkommande år enligt § 1 för stiftelsen skall ha inkommit till stiftelsen senast den 30 september föregående år.  Ansökan skall innehålla sökandes namn och kontaktuppgifter samt ändamålet med ansökan. 

För enskilda skall även kopia av föregående års deklaration, hyreskontrakt, senaste hyresavi samt information om civilstånd insändas. För enskilda gäller även att inkomst före skatt inte får överstiga 3 basbelopp.

Adress till stiftelsen:
Stiftelsen Skånska Redares Understödsfond
                                 c/o Thomas Pyk
                                 Havregatan 31
                                 262 53 Ängelholm
                                eller thomas.sjofarten@gmail.com
 
Övrig information kan fås på telefon 070-5358348   
 
Härefter beslutar styrelsen om vilka som kan komma ifråga för utdelning. Utbetalning av anslag sker efter årsskiftet.