Sveriges nationalparker

Våra vackra Naturum

Hitta till naturum

Källa: Naturvårdsverket

På kartan kan du se var Sveriges 33 naturum ligger. I A-Ö-listan finns kort information om varje naturum och länkar till mer information.

Du hittar Sveriges 33 naturum genom A-Ö-listan. Klicka på första bokstaven i det naturum du vill veta mer om. För varje naturum finns kort information med länkar till merläsning om öppettider, verksamhet och vägbeskrivning på respektive arrangörs webbplats.

Naturumens geografiska läge

Fond för svårt funktionsnedsatta och långvarigt sjuka personer i Sverige

Stiftelsen Gustav Anderssons Minnesfond

Ger bistånd åt svårt funktionsnedsatta och långvarigt sjuka personer i Sverige.

Personligt brev och aktuellt läkarintyg skickas till:
Stiftelsen Gustav Anderssons Minnesfond

c/o Ingvar Andersson

Vaktmästaregången 16

413 18 Göteborg

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Estrid Ericsons stiftelse

Estrid Ericsons stiftelse

Ändamål

Estrid Ericsons stiftelse har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdoms utbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.

Till vad kan bidrag sökas

Bidrag kan ges till utbildning i Sverige och utomlands, studieresor, deltagande i symposier, kursavgifter och kurser inom det egna ämnesområdet som inte ingår i ordinarie utbildning. Bidrag medges endast till eftergymnasiala studier och endast i de fall de inte kan finansieras med stöd av CSN. Bidrag lämnas i regel inte till förberedande studier.

Bidrag kan också ges för genomförande av konferenser, symposier och för redovisning av forskning samt för utgivning av facklitteratur inom ovan nämnda ämnesområden men inte för examensarbete. Bidrag medges inte till separat eller grupputställning eller för deltagande i eller för framtagning av prototyper vid deltagande vid mässor.

Bidrag ges inte till utrustning som vävstolar, symaskiner, brännugnar, datorer, kameror, filmutrustning och, eller till examensarbeten. Bidrag ges inte heller till allmänna levnadsomkostnader.

Vem kan söka bidrag

Stöd kan lämnas till enskilda, vedertagna institutioner och grupper inom ovan nämnda ämnesområde. Söker en grupp för exempelvis en studieresa måste varje enskild person lämna en egen ansökan.

Bidrag medges inte till ekonomiska föreningar, aktiebolag eller andra näringsdrivande företag/firmor. Bidrag medges inte heller till egen företagare för utveckling av verksamhet, lön, marknadsföring, webbsidor eller liknande

Övrigt

Stipendier ges för högst ett år i taget.

Bidrag ges inte för redan påbörjade eller avslutade projekt. Det innebär att om du ansöker om bidrag till en studieresa som ska ske i mars månad måste ansökan vara inne senast den 1 oktober året innan.

Stipendiat som tidigare fått bidrag måste redovisa detta bidrag i ett separat brev innan ny ansökan kan beviljas. Har återrapportering inte skett kommer ny ansökan inte att behandlas.

Stiftelsen delar normalt ut bidrag mellan 3 000 och 10 000 kr. Endast i undantagsfall delas bidrag ut som överstiger 50 000 kr.

 

Ansökan

ANSÖKAN - ALLMÄNT
Stiftelsen har tre ansökningstillfällen per år. De infaller årligen den 1 februari, 1 maj och 1 oktober. Ansökan ska ske på särskild ansökningsblankett. (Den ansökningsblankett som finns här på hemsidan, kan antingen skrivas ut och därefter fyllas i, eller fyllas i direkt i PDF-dokumentet och därefter skrivas ut. Glöm inte namnteckning.)

Komplett ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast respektive ansökningsdag för att tas upp till behandling vid närmaste styrelsesammanträde. För sent inkommen ansökan beaktas endast om kuvertet är läsbart poststämplat dagen före sista ansökningsdag.

Ansökan skickas till:
Estrid Ericsons Stiftelse
c/o SEB, Stiftelser ST S3
106 40 Stockholm

Tel: 08-763 72 20 mån, tis och tors kl 09.00-11.00

Ansökan kan även inlämnas till receptionen vid SEB, Sergels Torg 2, Stockholm, senast kl 17.00 sista ansökningsdagen. Om sista ansökningsdag infaller på en helg avses nästkommande vardag.

Skriftligt besked om styrelsens ställningstagande sänds till samtliga sökande så snart justerat protokoll föreligger. Observera att den som har tilldelats medel därefter måste rekvirera utbetalningen skriftligen för att beviljade bidrag ska betalas ut. Därvid ska kontonummer anges där medlen kan sättas in.

Efter genomfört projekt eller avslutade studier ska en kortfattad redogörelse respektive intyg om studieresultat insändas till stiftelsen (samma adress som anges ovan). Stipendiat som inte lämnat redogörelse för tidigare erhållet bidrag kommer inte att beviljas ytterligare bidrag innan återkoppling skett.

OBS! Endast en person per ansökan. Om ni är flera som söker anslag till t.ex. en studieresa, ska samtliga deltagare lämna var sin ansökan. Även institutioner kan vara sökande (ej ekonomiska föreningar, AB, HB eller motsvarande).

Ansökningsformulär och eventuella bilagor ska ihophäftade inges i fyra exemplar, ett original och tre kopior. Ansökningshandlingen bör inte vara handskriven. Stiftelsen står inte till tjänst med kopiering av ansökan eller sortering av kopior. Ansökan utan erforderligt antal kopior behandlas inte.

Bilder (ej dvd, video, CD etc) och arbetsprover, som den sökande åberopar, inges i ett exemplar och ska vara märkta med namn och adress. Önskas dessa återsända ska frankerat och adresserat kuvert bifogas.

ANSÖKAN - BLANKETT
Ansökningsblanketten ska innehålla följande uppgifter:

 1. 1. Sökande
  Var noga med att fylla i alla efterfrågade uppgifter. Institutioner fyller i organisationsnummer istället för personnummer.

 1. 2. Ansökan avser
  I denna ruta anges vilket belopp du söker, vilken kategori ansökan avser samt om ansökan avser vetenskaplig forskning eller utbildning.
  Under vetenskaplig forskning/utbildning ska du även specificera vad forskningen/studierna avser. Exempel "Studier i keramik viid XX-skola".
  Observera att rutan övrigt under kategori också måste avse forskning eller utbildning.

 1. 3. Användning/sammanfattning
  Här ger du en kort beskrvning av projektet och en sammanfattande motivering. Enbart hänvisning till bilaga godtas inte.
  Om du ansöker till ett projekt ska alltid en utförlig projektbeskrivning bifogas, ca en A4-sida.

 1. 4. Budget
  Här redogör du för den kostnad som du har samt om du erhåller bidrag från annat håll. Enbart hänvisning till bilaga godtas inte.
  Avser ansökan ett projekt ska en fullständig budget för projektet i sin helhet redovisas.

 1. 5. Referenser
  Här kan du ange t.ex. lärares eller arbetsgivares namn och telefonnummer. Enbart hänvisning till bilaga godtas inte.

 1. 6. Personalia
  Här anges för ansökan relevant utbildning och övriga meriter inom ämnet. Om dessa inte får plats i rutan, kan hänvisning göras till bilaga. Enbart hänvisning till bilaga godtas inte.
  Vid ansökan om bidrag till vidareutbildning ska följande bilagor bifogas:
  1. A. Kopia av senaste betyg från skola inom t.ex. konsthantverks- och/eller formgivningsområdet och ev. betyg/intyg från arbete som sökanden anser vara meriterande vid bedömningen av ansökan. Kopior av betyg från diverse kurser och skolor eller tillfälliga arbeten som ej berör ifrågavarande ämnesområde ska inte bifogas.

 1. B. Kopia av intyg att sökanden antagits som elev vid den aktuella utbildningen om ansökan avser utbildningsbidrag.

Om ansökan inte är komplett enligt ovan angivna instruktioner kommer den inte att tas upp till prövning.

http://www.estrid-ericsons-stiftelse.nu/Ansokan.aspx

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Johanna Anderssons stiftelse för näringsfysiologisk forskning

Johanna Anderssons stiftelse för näringsfysiologisk forskning
Box 117
Lunds Universitet
221 00 LUND
046-222 83 04

Stiftelsen har till ändamål att verka för folkhälsans höjande genom att främja en sund och enkel livsföring och ett naturligt levnadssätt bland människorna. Stiftelsens verksamhetsområde är begränsat till de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark och Finland).

Sitt syfte vill stiftelsen vinna genom positiva åtgärder för främjande av en näringsreform, som till skillnad från nu rådande förhållanden i näringshänseende bland människorna tager sikte på enklare livsföring med avseende på kosten och under motarbetande av för människorna hälsovådlig stimulantia, sålunda verkande för folkhälsans höjande.

 

Stiftelsen Albert Ekmans Donation till Nordiska Folkhögskolan i Kungälv

Stiftelsen Albert Ekmans Donation till Nordiska Folkhögskolan i Kungälv
Nordea Stiftelseadm, G 273
105 71 STOCKHOLM
08-57942822

Ändamålet är att använda fondens avkastningsmedel för att främja fostran eller utildning av ungdom från Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige genom stipendier för deltagande i kurser vid folkhögskolan.

Specialpriser t.o.m. den 31 oktober 2016!

Stiftelsen Albert Ekmans donationsfond

Stiftelsen Albert Ekmans donationsfond
Box 57
Sigtunastiftelsen
193 22 SIGTUNA
08-592 58 900
Fondens avkastning skall användas för att inom ramen för Sigtunastiftelsens eller dess folkhögskolas verksamhet främja fostran eller utbildning av ungdom från Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige.

Stiftelsen för förutvarande feriehemmet för handel och industri

Stiftelsen för förutvarande feriehemmet för handel och industri
Skeppsbron 2
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
211 20 MALMÖ
040-690 24 00

Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka personer, som driver eller drivit rörelse eller är eller varit anställda vid företag inom Sydsvenska Handelskammarens verksamhetsområde liksom av behövande ålderstigna eller sjuka medlemmar av sådan persons familj.

Ändamålet skall i första hand tillgodoses genom att stiftelsen lämnar bidrag för att bereda den behövande möjlighet att i samband med sjukdom eller konvalescens vistas på annan ort – inom eller utom Sverige -än hemorten. Med familjemedlemmar skall förstås man/hustru och hemmavarande barn. Bidrag till familjemedlem skall kunna utgå även sedan rörelseidkaren, den anställde eller förutvarande anställde avlidit.Stiftelsen har jämväl till ändamål att genom stipendier främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning. Härvid skall dock vederbörande stipendiat, förutom att han/hon är att anse som barn eller ungdom, vara person, som driver eller drivit rörelse eller är eller varit anställd vid företag inom Sydsvenska Handelskammarens verksamhetsområde, eller barn till sådan person.

Kan du din landskapssten?

http://www.sgu.se/om-geologi/berg/sveriges-berggrund/landskapsstenar/landskapsstenar-i-norrland/

Landskapsstenar i Norrland

Varje svenskt landskap symboliseras sedan 1989 av en bergart som är karaktäristisk för landskapet. Landskapsstenarna har valts av SGU. Här presenterar vi de stenar som symboliserar landskapen i Norrland.

Gästrikland: Gävlesandsten

Gävlesandsten.Gävlesandsten. Foto: Anders Damberg.

Gästriklands landskapssten är Gävlesandstenen. Trots att den är väl undersökt är föga känt om åldern på denna prekambriska sandsten. Den kan vara allt mellan 800 och 1500 miljoner år gammal. Den är röd med varianter i gult och grått. Den ursprungliga lagringen med vackra sedimentstrukturer finns ännu kvar. Skiktning, torksprickor och kornstorleksvariationer visar att stenen avsattes i ett torrt och varmt klimat. Den förekommer i ett stråk från Gävle till Storsjön i Jämtland. Dess motsvarighet på andra håll i landet kallas jotnisk sandsten.

Gävlesandstenen har brutits i Gästrikland sedan mer än två hundra år och använts till kvarnstenar, slipstenar och som ställsten till masugnar. Kring förra sekelskiftet utnyttjades den flitigt som byggnadssten i husgrunder, trappor och portaler. Den har till exempel använts i Hallwylska palatset i Stockholm.

Hälsingland: dellenit

Dellenit.Dellenit. Foto: Anders Damberg.

Hälsinglands landskapssten, delleniten är bara exponerad på ett par ställen på den landtunga som skiljer norra och södra Dellensjöarna åt.

Bergarterna är märkliga och vållade länge forskarna huvudbry, tills de kom på att delleniten kunde vara en bergart som hade bildats vid ett meteoritnedslag. Vid undersökningar i mikroskop visade det sig bland annat att kvartskornen i delleniten hade en speciell lamellbildning, som den som finns i kvarts från kratrar som man visste hade orsakats av meteoritnedslag. Nedslagsteorin vann mark. 1992 upptäcktes asteroiden 7704 Dellen som fick sitt namn efter Dellensjöarna. Meteoriten slog ner för 89 miljoner år sedan.

Härjedalen: Tännäsögongnejs

Tännäsögongnejs.Tännäsögongnejs. Foto: Anders Damberg.

Härjedalens landskapssten, den praktfulla rödgrå, ibland grönaktiga Tännäsögongnejsen, kallas så för att det kan uppfattas som att dess stora strökorn av kalifältspat tittar tillbaka på betraktaren. Ögonen är rosa, på sina ställen röda. På vissa platser är de runda, på andra avlånga och vissa av dem har roterat vilket man kan se på deras mönster.

Ursprungsåldern kan vara så hög som 1780 miljoner år, bergarten hör ursprungligen till det svenska urberget. Förgnejsningen skedde när fjällkedjan bildades för mellan 350 och 600 miljoner år sedan. Då bröts vår kontinentkant sönder i stora skivor som sköts upp på varandra och ögongnejsen hamnade som en skiva tillsammans med de yngre fjällbergarterna.

Jämtland: täljsten

Täljsten.Täljsten. Foto: Anders Damberg.

Jämtlands landskapssten, täljstenen, är en omvandlad så kallad peridotit, en magmatisk intrusivbergart som huvudsakligen bestod av olivin och pyroxen, rika på järn och magnesium, som trängde upp i fjällkedjan för omkring 500 miljoner år sedan.

Täljstenen är en fin, len och varm bergart som efter att den omvandlats, nu till minst tre fjärdedelar består av talk och bland annat klorit. Den är så mjuk att den kan täljas med en vanlig kniv. Men det som gör täljstenen åtråvärd är att den till skillnad från de flesta andra bergarter håller värme bra. Därför används den till värmeelement, grillstenar, kaminer och till och med till kylkuber. Täljstenen bryts sedan länge i Handöl.

Lappland: apatitjärnmalm

Apatitjärnmalm.Apatitjärnmalm. Foto: Anders Damberg.

Apatitjärnmalmen, Lapplands landskapssten, är den bergart som haft störst betydelse för landskapet och framför allt för orter som Kiruna, Malmberget och Svappavaara.

Järnmalmerna består i allmänhet av magnetit med någon procent fosfor vilket ger järnet en viss sprödhet. Malmen blev värdefull först på 1800-talet då man kunde ta bort fosforn med nya smältmetoder. Den var dock känd redan på 1600-talet.

Länge var Kirunamalmen världens största kända järnmalmskoncentration. Trots att man på senare år gjort stora malmfynd på andra håll i världen har Kirunamalmen ännu stor betydelse och stora reserver finns fortfarande kvar. Reserverna är så stora att man flyttar bebyggelsen i Kiruna för att kunna bryta malmen på ett säkert sätt.

Medelpad: alnöit

Alnöit.Alnöit. Foto: Anders Damberg.

Medelpads landskapssten, alnöiten, är en mörkt färgad, tät porfyrisk vulkanisk gångbergart med centimeterstora strökorn av glänsande svarta glimmerflak, biotit.

Den vulkanism som ägde rum på Alnön för mer än 550 miljoner år sedan är jämförbar med den aktivitet som skapat Sydafrikas diamantbärande kimberliter. Magman har trängt upp från jordens inre med explosionsartad hastighet genom ett upptill igentäppt vulkanrör, där en explosion ägt rum orsakad av starkt stegrat gastryck.

Alnöiten uppträder nära associerad med såväl plutoniska som vulkaniska alkalibergarter och kan innehålla sönderbrutna bitar av äldre bergarter från sidan av det ”rör” som den ursprungliga magman trängde upp genom.

Enstaka overifierade fynd av diamant har rapporterats på Alnön.

Norrbotten; gabbro

Gabbro.Gabbro. Foto: Anders Damberg.

Norrbottens landskapssten är gabbron. Gabbro bildas på stora djup, oftast i den oceaniska jordskorpan när en basisk magma stelnat. Gabbron förekommer över hela Norrbotten i flera kvadratkilometer stora områden. Tillsammans med andra besläktade mörka bergarter kallas den ibland för grönsten eftersom den frigör näringsämnen som gör att grönalger och mossor trivs på ytan när den vittrar.

Gabbron är en ekonomiskt viktig bergart eftersom den kan vara brytvärd. Den är nämligen en typisk värdbergart för malmer av nickel-koppar, titan-vanadin och platinagruppens element (PGE). I Norrbotten har gabbro bland annat brutits under namnet "kallaxit" och använts av SSAB i Luleå för exempelvis ugnsinfordring i stålverket.

Bergarten ger också skogen högre bonitet (kubikmeter skog per hektar och år).

Som byggnadssten används gabbro flitigt. Den är blå-svart, grovkristallin och består huvudsakligen av kalciumrik plagioklas, hornblände och pyroxen, samt ibland olivin.

Västerbotten: kopparkismalm

Kopparkismalm.Kopparkismalm. Foto: Anders Damberg.

Västerbottens landskapssten, kopparkismalmen, har stor utbredning i Skelleftefältet där den uppträder med andra sulfidmalmer.

Malmerna i Skelleftefältet har troligen bildats i en vulkanisk öbåge när stora mängder havsvatten cirkulerat i sprickor i berggrunden, värmts upp av underliggande magma och lakat metaller ur berget. När vattnet sedan strömmat ut på havsbottnen har metallerna fällts ut och bildat en linsformad malmkropp som bäddats in i omgivande sediment för kanske 1900 miljoner år sedan.

Den genom tiderna mest kända fyndigheten är Boliden, där också mycket guld funnits, särskilt i arsenikkis.

Ångermanland: Nordingrågranit

Nordinggrågranit, Ångermanlands landskapssten.Nordingrågranit. Foto: Anders Damberg.

Ångermanlands landskapssten, Nordingrågraniten, är en kraftigt röd, grovkristallin granit som syns i de höga bergsbranterna vid Ullångerfjärden.

Nordingrågraniten är släkt med den finska rapakivin (vars namn betyder ruttet berg) och dess jämtländska motsvarigheter. Nordingrågraniten har en lägre ålder än dessa – drygt 1550 miljoner år – men typiskt för dem alla är att de har centimeterstora strökorn av ljusröd kalifältspat med en bård av grå plagioklas. Det gör dessa graniter mycket dekorativa och rapakivin är mycket eftertraktad internationellt som fasadsten, till golvplattor, diskar och bordsskivor.

Landskapsstenar i Svealand

Varje svenskt landskap symboliseras sedan 1989 av en bergart som är karaktäristisk för landskapet. Landskapsstenarna har valts av SGU. Här presenterar vi de stenar som symboliserar landskapen i Svealand.

Dalarna: porfyr

Porfyr.Porfyr. Foto: Anders Damberg.

Dalarnas landskapssten, Dalaporfyr, har sitt ursprung i våldsamma vulkanutbrott på ett 15 kvadratmil stort område för 1,7 miljarder år sedan. Glödande moln av lava och lava full av gaser sprutade upp och rann ner över omgivningen, utan motstånd, blixtsnabbt och brännhett. Varje utbrott hade sin unika sammansättning och därför finns det över hundra varianter av Dalaporfyren, bland annat Älvdalsporfyr.

I Älvdalen har porfyren brutits sedan 1700-talet. Porfyr är mycket hård och svårbearbetad men vid slipning får den en ädelstensliknande lyster. Den är mycket finkornig och innehåller 3–4 mm stora strökorn av främst fältspat. Den första vasen av Älvdalsporfyr presenterades för Gustav III år 1787.

Porfyr var också en mycket värdefull bergart i det gamla Egypten och i antikens Rom och var därför förbehållen faraoner och kejsare med sin ädla färg med dragning åt purpur.

Närke: dolomitmarmor

Dolomitmarmor.Dolomitmarmor. Foto: Anders Damberg.

Närkes landskapssten är den vackra, nästan 2 miljarder år gamla vita dolomitmarmorn. Dolomitmarmorn kallas också Ekebergsmarmor efter den gård i Hjälmaren från vilken den tidigare skeppades ut. Numera bryts den vid Glanshammar, 15 km nordost om Örebro.

Dolomitmarmorn har använts vid många husbyggen. Ett exempel är Kungliga Dramatiska teaterns fasad i Stockholm. Idag används den magnesiumrika marmorn till fasadputs, skurputs, fyllnadsmedel i plast, gödningsmedel för gräsmattor och i tandkräm.

Södermanland: granatådergnejs

Granatådergnejs.Granatådergnejs. Foto: Anders Damberg.

Södermanlands landskapssten är granatådergnejs. På få ställen i landet är granatådergnejsen så praktfull som i Södermanland.

För två miljarder år sedan avsattes lösa sediment av bland annat lera, sand och organiskt material. Sedimenten omvandlades till en skiffer som genom veckning och andra rörelser sänktes ner till stora djup i jordskorpan och värmdes upp för mellan 1850 och 1900 miljoner år sedan.

Av skiffern bildades den gråa, kristallina, sliriga, kvarts-fältspat-glimmergnejsen med vita nålar av sillimanit, blå korn av cordierit och de upp till fem centimeter stora rödvioletta granater (almandin) vi ser idag. Kolet från det organiska materialet bildar nu grafit och järnsulfiden förekommer som magnetkis.

Uppland: hälleflinta

Hälleflinta.Hälleflinta. Foto: Anders Damberg.

Upplands landskapssten är den täta, finkristallina hälleflintan. Trots sina likheter med flintan har hälleflintan ett helt annat ursprung. Ursprungligen, för cirka 1900 miljoner år sedan, avsattes den som vulkanaska. Hälleflintan är nästan alltid tydligt randig, i färger som gråsvart-olivgrå-rödvit-svartgrön-gulbrun. Den förekommer ofta växellagrad med urkalksten och metallmineraliseringar.

Hälleflintan användes under stenåldern till redskap i flintfattiga områden, särskilt i norra Skandinavien. Den har brutits i liten skala för framställning av ställsten för infodring av masugnar.

Värmland: kyanitkvartsit

Kyanitkvartsit.Kyanitkvartsit. Foto: Anders Damberg.

Värmlands landskapssten är kyanitkvartsiten. Den består i genomsnitt till 40 procent av det aluminiumrika mineralet kyanit och till 60 procent av vit kvarts. Bergarten tros ha bildats vid högtrycksomvandling av ömsom mjäliga sediment, ömsom växelskiktade ler- och kvartssediment för 1900 till 1500 miljoner år sedan.

Kyanitkvartsiten är en unik homogent blå eller blå-vitrandig bergart vars vackra färg gjort den eftertraktad som byggsten. Kyanit bildas endast vid mycket höga tryck och måttlig temperatur och kvartsiten har flotationsanrikats på sin kyanit, vars smältpunkt är mycket hög. Kvartsiten är därför användbar till värmetåliga keramiska produkter.

Västmanland: kvartsbandad blodstensmalm

Kvartsbandad blodstensmalm.Kvartsbandad blodstensmalm. Foto: Anders Damberg.

Västmanlands landskapssten, den kvartsbandade blodstensmalmen, bildades genom kraftig omvandling av växellagrade järn- och kvartssediment för mellan 1850 och 1900 miljoner år sedan.

Blodstensmalmen innehåller stora mängder av den omagnetiska järnoxiden hematit som får en röd färg när den repas eller pulveriseras, därav namnet blodsten. Mineralet kvarts bildar de ljusa ränderna i den kvartsbandade blodstensmalmen.

Den kvartsbandade blodstensmalmen har brutits i bland annat Stråssa och Stripa.

Landskapsstenar i Götaland

Varje svenskt landskap symboliseras sedan 1989 av en bergart som är karaktäristisk för landskapet. Landskapsstenarna har valts av SGU. Här presenterar vi de stenar som symboliserar landskapen i Götaland.

Blekinge: kustgnejs

Kustgnejs, Blekinges landskapssten.Kustgnejs. Foto: Carl-Erik Alnavik.

Blekinges landskapssten, kustgnejsen, är gnejsig, det vill säga "randig" i vitt och grått och består i huvudsak av kvarts och fältspat med inslag av biotit (en glimmer). Det är annars vanligt att gnejser är bandade i olika färger. Den kallas kustgnejs för att den uppträder nära kusten. Den är vanligast förekommande i västra Blekinge.

Gnejsen bröts tidigare till gat- och kantsten. För knappt hundra år sedan, när det rådde "stenfeber" i Blekinge, lyckades landskapets skickliga stenhuggare tukta den vrånga gnejsen med sina sneda klov till regelbundna block. Då var närmare 4 000 personer sysselsatta med att hugga sten i över tusen blekingska stenbrott. Idag används kustgnejsen som råvara för makadam.

Bohuslän: Bohusgranit

Bohusgranit.Bohusgranit. Foto: Anders Damberg.

Bohusläns landskapssten, Bohusgraniten, finns i stora delar av landskapet, från Lysekil och norrut. Den tillhör den yngre delen av urberget och bildades för cirka 920 miljoner år sedan.

Bohusgraniten är massformig och består likt annan granit i huvudsak av kvarts och fältspat, med mindre mängder av bland annat glimmer. Utseendet skiftar, med växlande kornstorlek och färg som kan vara röd över till grå till nästan blåaktig. De olika varianterna har egna lokalnamn.

Bohusgraniten har tidigare brutits och exporterats i stor omfattning till gatsten och kantsten. Idag, när asfalten ersatt gatstenen, bryts den på beställning som blocksten till fasadbeklädnad. Den är förhållandevis rik på uran och torium och radioaktivt sönderfall i bergarten producerar värme som skulle kunna utnyttjas som energikälla.

Dalsland: kvartsit

Kvartsit.Kvartsit. Foto: Anders Damberg.

Dalsland har Sveriges kanske största förekomster av kvartsit och bergarten har därför valts till Dalslands landskapssten. Kvartsiten är jämnkornig, vanligtvis vit eller grå och består huvudsakligen av kvarts och är mycket ren.

Den dalsländska landskapsstenen är delvis breccierad och kvartsläkt längs förkastningsstråk utmed vilka berggrunden rört sig vid jordbävningar. Idag bildar brecciazonerna vackra höjdryggar i landskapet vilket bidragit till att många förekomster har naturskyddats. Den omgivande berggrunden består också av kvartsit, om än inte lika ren.

På grund av sin renhet har kvartsiten framför allt brutits för produktion av specialtegel för smältugnar men också för vägbeläggningsmaterial.

Gotland: Hoburgskalksten

Hoburgskalksten.Hoburgskalksten. Foto: Anders Damberg.

Gotlands landskapssten, Hoburgskalkstenen, är mer än 400 miljoner år gammal. Den bildades under silur, i havet på lite djupare vatten, vid kanten av dåtida kalkrev. Kalkstenen byggdes huvudsakligen upp av sjöliljor, så kallade krinoidéer, och bergarten kallas därför krinoidékalksten. Den innehåller också mängder av koraller, sjöliljor, mossdjur, musslor, armfotingar och trilobiter.

Kalksten är ofta porös men vid Hoburgen är den så tät att den likt marmor kan poleras och användas till fönsterbänkar och bordsskivor. Därför kallas den ibland för Hoburgsmarmor, trots att den inte är någon marmor. En sådan är omkristalliserad och alla fossil har försvunnit men Hoburgens kalksten är full av spår från svunna tider.

Halland: charnockit

Charnockit.Charnockit. Foto: Anders Damberg.

Hallands landskapssten är charnockit. Den halländska berggrunden har varit nerpressad till stora djup i jordskorpan och allra djupast den i Varberg. Under höga tryck och temperaturer blev gnejsen så upphettad och omkristalliserad att den förlorade sina ursprungliga strukturer och blev en medel- till grovkornigt homogen granitlik bergart, ibland kallad varbergsgranit. Charnockiten har samma kemiska sammansättning som granit, men innehåller en pyroxen kallad hypersten samt grågrön fältspat som ger den en karaktäristisk grön färg. Den har en ålder på mellan 1200 och 1700 miljoner år.

Charnockitens vackra gröna färg har gjort den till en eftertraktad byggnadssten, särskilt under 1800-talet. Den vittrar dock lätt och förlorar lystern. Ändå upphörde inte brytningen förrän på 1940-talet.

Skåne: flinta

Flinta.Flinta. Foto: Anders Damberg.

Skånes landskapssten, flinta, består av mineralen kalcedon och opal som är kiseldioxid precis som kvarts men har annan kristallstruktur. Flintan är nästan glasig och har ett mussligt brott. Den förekommer i många olika färger men i södra Skandinavien är den ofta blå, svart eller mörkbrun. I Skåne bildar flintan bollar och oregelbundet formade klumpar i kritkalksten med en ålder på mellan 50 och 100 miljoner år.

Flinta är den sten som först kom att brytas av människor i vårt land. Dess skärvor är vassa som rakblad och användes under stenåldern till verktyg som knivar och pilspetsar. Flintan är dock spröd, vilket gör att bitar lätt bryts loss och ett verktyg snabbt blir slött.

Flinta kan också användas för att starta en eld. När man slår mot flinta med ett eldstål (härdat kolrikt stål använt sedan folkvandringstiden till mitten av 1800-talet i Norden) uppstår gnistor som kan fångas med fnöske.

Småland: röd Växjögranit

Röd Växjögranit.Röd Växjögranit. Foto: Anders Damberg.

Smålands landskapssten, den röda Växjögraniten, är en särskilt vacker variant av Smålandsgranit. Dess utseende kan växla – från grå till röd, från finkornig till grovkornig.

Den magmatiska bergarten stelnade på stora djup i jordskorpan för cirka 1800 (1760–1810) miljoner år sedan, alltså sent under den Svekofenniska bergskedjebildningen. Enligt en teori trängde graniterna upp i samband med nybildandet längre västerut av en subduktionszon (där två av jordskorpans plattor kolliderar varpå den ena tvingas ner under den andra och ner i manteln). Graniterna kan också ha koppling till ett avbrutet uppsprickande av den befintliga jordskorpan.

Smålandsgraniten bryts som byggnadssten i trakten runt Växjö.

Västergötland: platådiabas

Platådiabas.Platådiabas. Foto: Anders Damberg.

Västergötlands landskapssten, platådiabasen, är en mörk bergart som täcker Västgötabergens ”hjässor” och på så sätt skyddar de underliggande mjuka bergarterna från att eroderas och försvinna.

Diabas är en magmatisk gångbergart som trängt upp i gångar från stora djup i jordens inre. I Västergötland trängde den in för ca 300 miljoner år sedan, mellan de sedimentära lager som idag bildar platåer. Platådiabasen kallas också trapp för att den spruckit upp i ett kantigt trappliknande mönster.

Öland: ortocerkalksten

Ortocerkalksten.Ortocerkalksten. Foto: Anders Damberg.

Ölands landskapssten ortoceratitkalkstenen bildar lager på Ölands alvar. Den finns också i östra Skåne, Östergötland, Västergötland, Närke och Jämtland.

Kalkstenen är mellan 440 och 500 miljoner år gammal och finns i två varianter – en brunröd och en gröngrå. Den kännetecknas av att den innehåller fossil av bläckfiskar som ortoceratiter och endoceratiter med stavformade stjärtskal och av de kräftliknande skalen av leddjuret trilobit.

Ortoceratitkalkstenen används som bygg- och dekorationssten och lyser till exempel upp våra uteplatser och trädgårdsgångar.

Östergötland: Kolmårdsmarmor

KolgårdsmarmorKolmårdsmarmor. Foto: Anders Damberg.

Östergötlands landskapsten, den ljusgröna till grönsvarta Kolmårdsmarmorn är en 1900 till 2000 miljoner år gammal omkristalliserad kalksten från området kring Kolmården. Den återfinns med några meters tjocklek i vit kalksten, är mycket rik på serpentin (ett vattenhaltigt magnesiumrikt silikatmineral) och kalksilikatmineral som ger kolmårdsmarmorn dess utseende.

Kolmårdsmarmorn har använts som utsmyckning sedan 1200-talet, ett exempel är dopfunten i Östra Eneby kyrka. Andra föremål av denna marmor finns bland annat i Drottningholms slottspark, Stockholms slott, Kungliga Operan i Stockholm, på Nationalmuseum och i universitetshuset i Uppsala.

Mest populär var Kolmårdsmarmorn under första delen av 1900-talet. På 1970-talet upphörde dock brytningen nästan helt.

HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Bidrag kan sökas av
 •  enskild person som är svensk medborgare eller har anknytning till Sverige, svensk institution eller skola,

Gymnasiestudier och studier på likvärdig nivå
För utbildning och studier lämnas bidrag endast till enskilda personer för studier vid svenska läroanstalter.
I ansökan skall skolans namn, årskurs, program eller den form av studier som ansökan avser, ovillkorligen anges.
Ansökan om bidrag för gymnasiestudier och liknande skall avse kommande läsår.
Sökande skall vid ansökan foga personbevis, betygsavskrifter, uppgift om inkomst- och förmögenhetsförhållanden samt, om det gäller omyndig, föräldrars motsvarande förhållanden.

Ansökan

Ansökningstiden utgår varje år den 1 februari.
Skriftlig ansökan i ett exemplar på särskilt formulär skall i komplett skick med de bilagor den sökande vill åberopa vara stiftelsen tillhanda senast den 1 februari kl. 16.00. Senare inkomna handlingar beaktas inte. Infaller den 1 februari på en lördag eller söndag godtas ansökningar inkomna senast påföljande måndag kl. 16.00.
Ansökan skall avse ett år i sänder.
Ansökningsblanketter kan laddas ner från denna hemsida eller tillhandahålls av sekretariatet.
Ansökan skall uppta
 1. personbevis
 2. den tidsperiod ansökan avser
 3. det belopp som söks samt – viktigt – eget bankkonto (ej utländska bankkonton)
 4. ansökningsändamålet
 5. kostnaden för ändamålets genomförande med en tydlig specificering
 6. hur denna kostnad som helhet skall täckas
 7. redogörelse för sökandens utbildningsbakgrund, ev. tidigare produktion, ekonomiska förhållanden
 8. där så krävs, intyg högst ett år gammalt (se punkt 3, andra och fjärde stycket)
 9. en statusrapport i sådana fall då sökanden erhållit bidrag för föregående år.       Om sökande önskar lämna referenser skall dessa inges skriftligen. Stiftelsen godkänner inte muntliga referenser.
Utdelning av bidrag äger rum kring donators födelsedag den 22 juni varje år.
Beloppet erhålls genom utbetalning till uppgivet bankkonto eller bankavi.
Besked om vilka som erhållit bidrag lämnas i brev.
Sökande vars ansökan inte beviljats erhåller inte något meddelande härom.

Kontakt

Stiftelsens sekretariat: 
 
 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Box 55654
102 15 Stockholm
 
Besöksadress: Brahegatan 30
 
Telefon: 08 – 650 94 17, kl 09.00-12.00, 13.00-15.00
 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev