Gotlands kommuns sociala samstiftelse

Logo Region Gotland

Bidrag från stiftelser

Region Gotland är förvaltare av ett antal stiftelser. De stiftelser som finns inom socialnämndens ansvarsområde är följande:

 • Elsa Berglunds stiftelse
 • Gotlands kommuns sociala samstiftelse
 • S A Petterssons stiftelse
 • Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse

Stiftelserna är avsedda för människor vars ekonomi endast räcker till det absolut nödvändigaste. Utdelning får inte ske till ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

Ansökningsblanketter och anvisningar finns tillgängliga på den här sidan, via socialförvaltningen, telefon 0498-26 34 22,  eller via serviceförvaltningen, telefon 0498-26 91 13.
Elsa Berglunds stiftelse
Bidrag ur Elsa Berglunds stiftelse kan i första hand sökas av inom Sjonhems församling folkbokförda och bosatta sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk hjälp. Bidrag kan även sökas av sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk hjälp och är folkkbokförda och bosatta i Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge socknar.

Årets bidrag betalades ut i juni.

Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Sociala samstiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till behövande som är folkbokförda på Gotland.  Från och med 2009 delas bidrag ut vid ett tillfälle per år, i juni.

Årets bidrag betalades ut i juni.

S A Petterssons stiftelse
Bidrag ur S A Petterssons stiftelse kan sökas för att förbättra bostads- och boendestandarden för pensionärer folkbokförda och bosatta inom f.d. Lärbro kommun. Till Lärbro kommun hörde Hall, Hangvar, Hellvi och Lärbro socknar.

Årets bidrag betalades ut i juni.
Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Bidrag ur systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse delas ut till jul till äldre behövande ensamma damer folkbokförda i Visby församling. Med äldre menas fyllda 65 år.

Sista ansökningsdag är 24 oktober. Ansökningsblanketter och informationsblad kan hämtas på den här sidan. Ansökningsblankett skickas ut till alla som fick bidrag från stiftelsen förra året.

 

Mora kommuns fonder för sociala ändamål

Mora kommuns fonder för sociala ändamål

FONDER som boende i Mora kommun kan ansöka om bidrag från är följande:

Stiftelsen Mora kommuns samfond för ekonomsikt bidrag till behövande barn
(sammanslagning av Döss Jon Jonssons donationsfond och Anders och Lisa Lunds gåva).
Bidrag till behövande barn inom Mora kommun.

Stiftelsen Henry och Holger Bäcks minnesfond
Avkastningen skall en gång årligen vid jultiden fördelas mellan två eller tre särskilt behövande blinda personer, hemmahörande i Mora kommun.

Mait Erlands stiftelse
Avkastningen skall utgå till vård och hjälp åt mindre bemedlade sjuka i Våmhus. Bidrag från stiftelsen får ej utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

Lorichska stiftelsen
 Avkastningen skall användas till belöning av de som utmärkt sig för öm och trogen föräldravård även tjänstefolk som genom långvarig och trogen tjänst gjort sig förtjänta av belöning (gäller fd Venjans kommun).

Stiftelsen Harald Åbergs minnesfond
Avkastningen skall användas för bekostnad av åtgärder till gemensam trevnad för ålderdomshemmets pensionärer.

Ansökan om bidrag från ovanstående fonder sänds till:
Mora kommun
Socialnämnden
792 80 Mora

Upplysningar lämnas av Carina Böhlmark, tfn 0250-264 01.

http://www.mora.se/Kommun--politik/Fonder/

Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden

Logotyp Ekerö kommun

Varje år fördelar socialnämnden fondmedel ur Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden. Det går bra att ansöka om medel ur båda fonderna samtidigt.

Enskilda personer som är skrivna i Ekerö kommun kan ansöka om fondmedel och enligt stadgarna ska pengarna gå till behövande inom kommunen, exempelvis främjande av barn- och ungdomsvård samt bistånd till äldre och personer med funktionsnedsättning. Medlen ska dock inte användas för att täcka behov som ska tillgodoses genom det allmännas försorg.

Att få stiftelsemedel är inte någon lagstadgad rättighet och besluten kan inte överklagas.

Sista ansökningsdag är den 30 april varje år. I ansökan ska vissa uppgifter finnas med:
- Sökandens namn
- Kontaktuppgifter och adress till sökanden
- Kontonummer (för utbetalning av fondmedel om ansökan beviljas)
- Motivering (uppgifter om varför man söker och vad pengarna kommer att
användas till)

Socialnämnden fattar vanligtvis beslut om vilka ansökningar som beviljas vid sitt sammanträde i juni varje år.

Ansökan skickas till:

Ekerö kommun/Socialnämnden
Box 205
178 23 Ekerö
eller via mail: socialnamnden@ekero.se

Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Svensk sjuksköterskeförening - Till startsidan

Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Man kan endast få bidrag ur en av fonderna åt gången. Förstagångssökande prioriteras.

 • Ansökningsblanketten ska vara oss tillhanda senast den 3 augusti 2015.
 • Alla sökande till hjälpfonderna får skriftligt besked inom cirka 6 veckor efter ansökningstidens utgång. Inga telefonbesked ges.

 

Ansökningsblankett kan beställas från Svensk sjuksköterskeförening,
08-412 24 01 alt 08-412 24 00

För mer information och blankett i pappersformat kontakta:
Lina Hammarbäck
Tfn: 08-412 24 09
E-post: lina.hammarback@swenurse.se

Östersunds kommuns donationsfonder

Östersunds kommunvapen

Fonder och donationsstiftelser

som förvaltas av Östersunds kommun och från vilka medel kan sökas

 
 

Östersunds kommuns sociala stiftelse för allmänna hjälpbehov

Mer om sociala stiftelsen för allmänna hjälpbehov

 
 

Östersunds kommuns sociala stiftelse för barns hjälpbehov

Mer om sociala stiftelsen för barns hjälpbehov

 
 

Östersunds kommuns sociala stiftelse för äldre personers hjälpbehov

Mer om sociala stiftelsen för äldre personershjälpbehov

 
 

Häradsskrivare E Livéns stiftelse

För något stadens ändamål. Dock ej till verksamheter som kommunen har en skyldighet att bedriva.Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdagar är 15 april respektive 15 oktober.

Beslut tas av finansutskottet. Inom sex månader efter utdelningsbeslut har fattats ska uppföljning ske av hur  medlen har används. En skriftlig redovisning samt verifikationer etc som styrker hur ändamålet uppfyllts skickas till Ekonomi&Finans.

Ansökan insändes till: Östersunds kommun, Häradsskrivare E Livéns stiftelse, Ekonomi&Finans, 831 82 Östersund.

Blankett för ansökan till Häradskrivare Livéns stiftelse: Blankett länk till annan webbplatsÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader

 

Möbelhandlare L O Jonssons och hans hustrus stiftelse

Understöd till i staden bosatta åldriga eller sjuka handlare och hantverkare.

Utdelning efter ansökan 1 gång/år. Styrelsen för stiftelsen.

Ansökan insändes till: Östersunds kommun, Ekonomi&Finans, 831 82 Östersund.

Blankett för ansökan till Möbelhandlare L O Johanssons och hans hustrus stiftelse: BlankettWordÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader (word, 66.5 kB)

 

Syskonen Märta, Jonas och Anna Jonssons stiftelse

Främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka personer som är mantalsskrivna i Östersunds kommun samt i andra hand att främja i kommunen boende barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.

Utdelning 1 gång/år.

Ansökan insändes till: Syskonen Jonssons stiftelse, Kommunkansliet, 831 82 Östersund.

Blankett för ansökan till Syskonen Jonssons stiftelse: Blankett länk till annan webbplatsÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader

 

Tel: 063 14 30 00

Norrköpings Kontoristförenings fonder

Sammanfattning av regler för beviljande av stipendier/bidrag
Exakta regler framgår av respektive stiftelses stadgar, som finns på Norrköpings Kontoristförenings hemsida, men sammanfattningsvis gäller följande. Vid diskrepans mellan stadgar och sammanfattning gäller stadgarna
a. Varje fond utgör en egen stiftelse.
 
A. Resestipendier
 
1. Edward Blomberghs donationsfond/kontantfond
 
Den som varit medlem i Norrköpings Kontoristförening under minst ett år kan söka resestipendium för att förkovra sig i sitt yrke.
De viktigaste kraven är att sökanden är mantalsskriven i Norrköping eller i någon kommun som 1966 gränsade till Norrköpings stad, att sökanden fyllt 21 år och under 2 år arbetat i
Norrköping på affärskontor eller motsvarande
i merkantil verksamhet eller i bank.
 
Stipendieansökan kan avse alla språk, som kan vara av betydelse för sökandens arbete.
Studietiden är vanligen 2-3 veckor, men längre tid förekommer.
Kortare tid beviljas endast iundantagsfall. Hittills har stipendier beviljats för studier i engelska, tyska, franska, italienska spanska och ryska.
Stipendier beviljas med ett belopp som fördelats enligt den sökandes ansökan.
 
Utbetalning sker med huvuddelen av beloppet innan avresa och resten mot avlämnande av reseberättelse och kursintyg. Sökt och beviljad kursnivå kan endast ändras efter särskilt beslut av styrelsen och på därvid beslutade villkor. Stipendieresan skall äga rum inom ett år från beviljandet. Förlängning kan ske efter särskilt beslut.
 
Ansökan kan ske varje år efter att styrelsen utlyst stipendierna.
Detta brukar normalt infalla under mars/april. Kungörelse sker i Norrköpings Tidningar.
 
2. NKF:s egen stipendiefond
Fonden har samma regler som Blomberghs.
 
3. Torwald Ringstrands donationsfond
 
Samma som 1 ovan. Speciella villkor.
Inga medel finns att dela ut.
 
4. Grosshandlaren och Riddaren Pehr Swartz’ donationsfond
 
Fonden utdelar stipendier till medlemmar för kurser i språk och merkantila ämnen inom Sverige. Begränsat utdelnings
utrymme. Kungörelse i mars/april.
 
B. Understödsfonder/bostadsbidrag
 
1. Iwan och Vera Larssons Donationsfond
 
Stiftelsen lämnar hyresbidrag till äldre behövande kontorister i Norrköping. Sökanden behöver ej vara medlem i föreningen. Ansökan i början av december varje år enligt närmare bestämmelser i kungörelse i Norrköpings Tidningar.
 
2. NKF:s understödsfond
 
Fonden utdelar tillfälligt understöd till medlem, som minst ett år varit medlem i föreningen.
Ansökan kan inges när som helst under året.
 
3. NKF:s änke- och pupillfond
 
Fonden utdelar understöd till avliden medlems hustru eller
barn eller annan avkomling,som varit beroende av den avlidne. Medlemskap krävs i tre år och bestående vid frånfället. Begränsade utdelningsmöjligheter.
 
4. Carl Gustaf Westerholms fond
 
Fonden beslutar om livsvariga bidrag till hjälpbehövande män. Medlemskap i föreningen krävs inte. Övertagen från Fabriksföreningen.
 
5. Fröken Maria Pehrsons donationsfond
 
Fonden lämnar bidrag till äldre kvinnliga medlemmar som blivit arbetslösa. Ansökan ska lämnas in i december. Begränsade utdelningsmöjligheter.
 
Norrköpings Kontoristförening
Box 618
601 14 Norrköping
 

Alingsås kommuns fonder

Fonder och stipendier

Stiftelsen Alingsås kommuns samfond för sociala insatser

Syfte: Avkastningen användes till stöd åt behövande barn, familjer, äldre och handikappade bosatta inom Alingsås kommun.

Vem får söka: Barn, familjer, äldre och handikappade inom Alingsås kommun som lever under knappa ekonomiska omständigheter.

Ansökningstid: Se annons i Alingsåskuriren.

Beslutande styrelse/ansökan skickas till: Socialnämnden, 441 81 Alingsås.

Kontaktperson: Marie-Louise Wramsby, telefon 0322-61 66 19


 

 Stiftelsen Lisa och Max Klusendicks skolfond

 

Syfte: Ekonomiskt stöd till studier för elever vid Alströmergymnasiet i Alingsås.

Vem får söka: Elever vid Alströmergymnasiet.

Ansökningstid: Inför terminsavslutningen.

Beslutande styrelse: Styrelsen för Lisa och Max Klusendicks skolfond.

Ansökan skickas till: Ansökan lämnas till gymnaisets kuratorer inför terminsavslutningen.

Kontaktperson: Maja Dahlberg tel. 0322 - 61 64 90
Annika Ahl tel. 0322-61 64 91.


Stiftelsen Sven Lendahls stipendiefond

Syfte: Avkastningen ska användas till stipendier till elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås. Stipendiat ska vara mantalsskriven i Alingsås.

Ansökningstid: April och november.

Beslutande styrelse/ansökan sänds till: Utbildningsnämnden, 441 81 Alingsås.

Kontaktperson: Maja Dahlberg tel. 0322 - 61 64 90
Annika Ahl tel. 0322-61 64 91.


 

http://www.alingsas.se/fonder_stipendier


Flens kommuns donationsfonder

Till startsidan

Stiftelser

Flens kommun förvaltar ett antal stiftelser (donationsfonder) från vilka kommunbor kan söka bidrag. .

Fonder som delar ut pengar 2015

Här se du vilka stiftelser som har medel för utdelning 2015. Se nedan under respektive stiftelse vem som kan vara mottagare och om du är berättigad att söka bidrag.

 • Flens samstiftelse 3
 • Flens samstiftelse 4
 • Flens samstiftelse 5
 • Flens samstiftelse 6
 • Canutus Gustavssons minnesstiftelse
 • Prins Wilhelms stipendiestiftelse
 • Johannesnäs donation och Sprengtportens stiftelse
 • Carl Fredrikssons Sjukhjälpsstiftelse
 • Nils Eriksson i Flenmo stiftelse
 • Anna Lundgrens testamente

 Vem kan söka?

Personer som är skrivna och har sin hemort i Flens kommun kan söka bidrag ur stiftelserna.

Hur gör du för att söka?

Du som vill söka bidrag ska tillhöra den grupp som anges som mottagare för respektive stiftelse. I din ansökan anger du också vad pengarna avses att användas till.

Ansökningsblankett:

Ansökningsblankett

Ansökan skall vara Flens Kommun tillhanda senast den 13 april.

Skickas till:

Flens kommun
Donationsstyrelsen
642 81 Flen

Stiftelser som förvaltas av Flens kommun:

 

Canutus Gustafssons Minnesstiftelse

Destinatärskrets (mottagare): Boenden på servicehus i Flens kommun.
Stiftelsens syfte: Att skapa trevnad och glädje åt i första handpensionärer boende på servicehus i Flens kommun, men även åt personalen därstädes.

Flens samstiftelse 1

Destinatärskrets (mottagare): Elever vid skolväsendet i Flens kommun.
Stiftelsens syfte:

Uppmuntran till elev som visat kamratanda och berömvärd flit, ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller idrott.Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obl. skola. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamma ändamål.Ekonomisk hjälp till elever som oförskyllt drabbats av ekonomisk skada under skoldagen och försäkringar ej kan tillämpas.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Flens samstiftelse 2

Destinatärskrets (mottagare): Pensionärer som bor på servicehus i Flen och Malmköping.
Stiftelsens syfte: Glädje och trevnad åt pensionärer i Flens stad och Malmköpings köping. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Flens samstiftelse 3

Destinatärskrets (mottagare): Till hjälp åt behövande i fd Helgesta kommun, med företrädesrätt åt sjuka. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Flens samstiftelse 4

Destinatärskrets (mottagare): Till hjälp åt behövande i fd Mellösa kommun.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel

Flens samstiftelse 5

Destinatärskrets (mottagare): Till hjälp åt behövande i Malmköpings köping.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Flens samstiftelse 6

Destinatärskrets (mottagare): Till hjälp åt behövande i fd Bettna kommun.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

A P Söderbergs skolstiftelse

Destinatärskrets(mottagare): Elever vid skolväsendet i Flens kommun.
Stiftelsens syfte:

Inköp av konstverk för utsmyckning av skollokaler i Flen. Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obl. skola. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamt ändamål.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Prins Wilhelms stipendiestiftelse

Destinatärskrets: Elever vid Stenhammarskolans högstadium.

Belöning till elev som visat god kamratanda eller berömvärd flitBelöning till elev som ägnat arbete åt teater, musik, annan kulturell verksamhet eller idrott/gymnastik vid skolan Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola. Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom landet eller utomlands

Johannesnäs donation och Sprengtportens stiftelse

Destinatärskrets/syfte/ändamål: Avkastningen lägges till skolkassans inkomster och ska användas till allmänna skoländamål. Avkastningen skall komma hela storkommunen (Sparreholm) tillgodo.

Louise Falkenbergs Donation

Destinatärskrets(mottagare): Servicehuset Kullagården i Bettna.

Carl Fredrikssons Sjukhjälpsstiftelse

Destinatärskrets (mottagare) /syfte: Lärare i Katrineholm samt Dunker som behöver återvinna hälsa och krafter, besöka badort eller annan anstalt och saknar medel därtill. Bidrag till lärares fortbildning i sådana fall då kostnaden inte ersätts av stat eller kommun.

Nils Eriksson i Flenmo stiftelse

Destinatärskrets(mottagare): Sjuka barn och åldringar i Flens Kommun, dock i första hand i Flenmo by.
Utan särskild ansökan.

Anna Lundgrens testamente

Destinatärskrets (mottagare): Behövande lantbrukaränkor i Flens Kommun med företrädesrätt åt dylika under Sundby säteri.

C G Dahlgrens stiftelse

Destinatärskrets (mottagare): Vård av familjegrav. Hjälp åt sjuka i Bettna församling samt till kristen eller annan studieverksamhet bland barn, ungdom och pensionärer inom samma församling.

Bettna Magasinkassa

Destinatärskrets: Stipendier till Elever i Flens Kommun som bedriver studier vid lantbruksskola eller motsvarande. Med företrädesrätt åt elever från Bettna. Egen styrelse beslutar om utdelning. Hanteras ej vid Donationsstyrelsens sammanträde.

Frida Gunilla Johanssons Minnesstiftelse

Stiftelsens syfte: Att stödja att gestalta lokalhistoria i Malmköping med kringliggande landsbygd i L:a Malma och Dunkers socknar. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om utdelning. Hanteras ej vid Donationsstyrelsens sammanträde.

Kuhlsta Skattegårds Donation (Särskild styrelse)

Administration och upplysningar
Ekonomikontoret

Madeleine Eriksson
Tel: 0157-43 01 27
E-post

Therese Edeskans
Tel: 0157-43 01 22
E-post

Gratis TV via datorn när du vill

TV när du vill!

Bildresultat för data skärm

http://www.svtplay.se/
http://www.oppetarkiv.se/
http://urplay.se/
http://www.tv3play.se/
http://www.tv4play.se/
http://www.kanal5play.se/
http://www.tv6play.se/
http://www.tv8play.se/
http://www.kanal9play.se/
http://www.tv10play.se/
http://www.kanal11play.se/
http://webb-tv.nu/
________________________________________
English

http://www.bbc.co.uk/iplayer
http://www.channel4.com/
http://www.channel4.com/programmes/catchup/m4
http://www.channel5.com/
http://www.channel4.com/e4
http://www.itv.com/be
http://www.itv.com/
https://www.itv.com/itvplayer/itv2
https://www.itv.com/itvplayer/itv3
https://www.itv.com/itvplayer/itv4
http://www.bbc.co.uk/democracylive/bbc_parliament/
http://www.bbc.com/news
http://www.bbc.co.uk/bbcone
http://www.bbc.co.uk/bbctwo
http://www.bbc.co.uk/bbcthree
http://www.letslearnenglish.co.uk/default.asp?page_url=onlinemedia
________________________________________
http://wwitv.com/television/248.htm
http://www.ahctv.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_television_channels
http://www.sciencechannel.com/tv-shows/all-american-makers/
http://www.bbcamerica.com/channel-finder/

JOBBA Utomlands – Thailand

thailand volontär

Som deltagare i AFS volontärprogram jobbar du som volontär i ett samhällsprojekt i ditt värdland. Projekten finns generellt inom områdena: Barn och ungdomar Utbildning och Samhällsutvecling Hälsa Stöd till fattiga/behövande Djur och Natur Mänskliga rättigheter Du bor oftast i värdfamilj, men det finns även projektplaceringar där du som volontär av praktiska skäl får bo på projektplatsen. En AFS-värdfamilj får aldrig betalt för att ta emot dig och är alltid kontrollerad av AFS i värdlandet innan du får komma och bo hos dem. Som volontär är du inte avlönad, men det samhällsprojekt du jobbar i har ändå rätt att förvänta sig att du utför ditt arbete.

Ta kontakt med AFS-kontoret för frågor om vårt volontärprogram. Ring 08-406 00 00 eller maila info@afs.se

Volontärprogrammet ger dig en fantastisk möjlighet till personlig utveckling och ökad kulturell förståelse medan du gör en viktig insats i ett samhällsprojekt.

Läs mer om program och länder.

http://www.afs.se/afs-on-line-ansokan/ansokan-volontarprogram/