Hovrättsrådet Oscar Montelius stiftelse

Hovrättsrådet Oscar Montelius stiftelse

Montelius härbre i Leksand
Gränsvägen 27
Stina Stengl
663 34 SKOGHALL
054-51 60 36

Stiftelsens ändamål skall vara att bereda vila och rekreation åt fattiga, trötta eller sjuka personer eller åt personer som av annan anledning äro i behov av vila och rekreation.

De som genom stiftelsens försorg beredes vila och rekreation kallas idet följande stipendiater. Stipendiat äger under viss tid avgiftsfritt bebo stugan, samt därvid använda sig av allt som hör till denna stuga.

Han äger medtaga till stugan den eller de personer han önskar. I de fall då sådant befinnes lämpligt utbetalas till stipendiat ett stipendium å 100, 200 eller 300 kronor till bestridande av resekostnad och kostnad under vistelse i stuga. Till stipendiat får icke utses tuberkulös person eller annan, vars vistelse i stugan kan befaras medföra hälsofara för dem som skola bo i stugan.

Adolf Lindgrens stiftelser

Om stiftelserna

palatset

Adolf Lindgrens stiftelser består av följande två stiftelser:

1. Adolf Lindgrens stiftelse för studerande och behövande

Studerande
Stiftelsen äger och förvaltar aktier och räntebärande papper.
Stiftelsen delar varje år ut stipendier till studerande på gymnasier, folkhögskolor, högskolor och universitet. Behöriga sökande är de som är födda och bosatta i Örebro län eller folkbokförda i länet sedan minst 5 år. Endast den som ej fyllt 30 år kan få stipendium.

Behövande
Stiftelsen delar varje år ut bidrag till behövande. Sökande skall vara eller ha varit verksam inom handel eller hantverk i Örebro län.

2. Adolf Lindgrens stiftelse för mindre och medelstora jordbrukare m.fl.

Jordbrukare
Stiftelsen äger och förvaltar fastigheten Centralpalatset i centrala Örebro samt aktier.

Stiftelsen delar varje år ut bidrag till utövare av mindre och medelstora jordbruk, fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare.

Allmännyttig verksamhet
Styrelsen delar även ut bidrag till allmännyttig verksamhet.

Behövande

Vem kan söka - Behörighetskrav

Allmänt behörighetskrav för samtliga grupper är att den sökande skall ha svårt att försörja sig p g a ålder, sjukdom eller andra omständigheter.

 • I första hand ges understöd till personer som härstammar från Adolf Lindgrens föräldrar.
 • I andra hand till avkomlingar till personer som varit i Adolf Lindgrens tjänst.
 • I tredje hand till personer som är eller har varit verksamma inom handel eller hantverk i Örebro län eller till sådan persons efterlevande familj.
 • Beslut meddelas per brev i december.

Ansökningstider / Blankett

Ansökningstiden är Nov

se vidare http://www.adolflindgren.se/behovande/index11,221.htm

OBS! Här kan du ladda hem blanketten under ansökningstiden

Ansökan skall ske på särskild ansökningsblankett. Denna kan hämtas här på vår hemsida under ansökningstiden. Blanketten kan även hämtas på Stiftelsens kontor på Olaigatan 17 B i Örebro. Alla sökande meddelas beslut per brev i december.

Observera att ansökan skall vara helt komplett med alla bilagor när Du skickar in den.

Studerande

Vem kan söka/behörighetskrav

 • Stipendium kan sökas för studier på gymnasium, folkhögskolor, högskolor, universitet eller motsvarande.
 • Stipendium kan ej sökas för studier på årskurs 1  på gymnasiet.
 • Stipendium kan ej sökas för årskurs 1 på universitet om man inte har tidigare poäng.
 • Den sökande skall vara född i och bosatt i Örebro län eller folkbokförd i länet sedan minst fem år.
 • Även sökande som studerar utanför länet betraktas som behörig, under förutsättning att flytten från länet beror på fortsatta studier.
 • Den sökande får inte vara fyllda 30 år.
 • Stipendium ges ej till doktorander/forskare.
 • Den sökande får ej ha förmögenhet och inkomst överstigande 4 basbelopp.
 • Studierna skall avse heltidsstudier under minst 1 termin.
 • Beslut meddelas per e-post i november.

Ansökningstid

Ansökningstid för studier under läsåret 2015/2016 går ut onsdag 19 augusti 2015 klockan 24.00.
Det digitala ansökningsformuläret kommer finnas på hemsidan från och med den 16 juni.

http://www.adolflindgren.se/studerande/index11,220.htm

 

Jordbrukare

Att ansöka om bidrag/lån för mindre och medelstora jordbrukare m. fl.

Här får du information om de olika stegen till att söka bidrag/lån hos oss. Läs dessa instruktioner innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är även tacksamma om du läser igenom detta innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Digitalt ansökningsförfarande

Du söker bidrag/lån i vårt digitala ansökningssystem och vi behandlar inte ansökningar som kommer in i annan form.
Sista ansökningsdag 2015 är 28 februari.

http://www.adolflindgren.se/jordbrukare/index11,222.htm

Robertssonska/Larssonska stiftelsen

Robertssonska/Larssonska stiftelsen

@elledecor-bird-botanicals

@elledecor-bird-botanicals

Robertssonska/Larssonska stiftelsen

Nylöse församling
Måns Bryntessonsgatan 25

415 03 Göteborg
031-7318050

Stiftelsens ändamål är att lämna hjälp åt föräldralösa eller eljest fattiga välartade barns hjälp och vård från Nylöse församling, Göteborg.

Louise Löwens stiftelse för pauvres honteux i Lunds stad

Louise Löwens stiftelse för pauvres honteux i Lunds stad
Box 1096 Lunds Pastorat, Kyrkoförvaltningen
221 04 LUND
046-35 87 00

Stiftelsens ändamål är att avkastningen utdelas såsom julgåvor till pauvres honteux i Lunds stad.

Stiftelsen James F Dicksons Minnesfond

Rekreation till sjuka göteborgare

SEB, Institutioner & Stiftelser Richard Norling
405 04 GÖTEBORG
031-622516

Stiftelsen skall ha till uppgift att med donationer av Blanche Dickson samt Blanche Bonde och Carl Bonde härrörande medel åt sådana behövande innevånare i Göteborgs och Bohus län samt Hallands län, vilka bedömes vara i behov av understöd, lämna bidrag till eller bekosta sådan konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse, som enligt läkarutlåtande är önskvärd. Bidrag skall också i mån av behov kunna lämnas till sådan behövande anhörig till rekreationsbehövande, som omhänderhar denne för personlig vård.

Innevånare i Göteborg skall ha förtursrätt till bidrag från stiftelsen.

Avkastningen får inte användas till ändamål, som skall bekostas med utdebiterade medel.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev