Fond till studerande från Norrköping

Stiftelsen A.H Godes Stipendii och Understödsfond

Stiftelsenamn: Stiftelsen A.H Godes Stipendii och Understödsfond
Organisationsnummer: 802479-0746
c/o Adress: Kyrkorådet i Norrköpings pastorat
Adress: Box 263
Postnummer: 601 04
Ort: Norrköping
Telefonnummer: 011-241000
Fax:  
E-post: norrkoping@svenskakyrkan.se
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Norrköping
Ändamål:

a) Ett belopp stort trettiotusen (30 000) Kronor skall årligen utgå till tvenne stipendier å femtontusen (15 000) Kronor vardera för medellösa studerande vid Östgöta nation vid Uppsala universitet, vilka genomgått Norrköpings högre Elementarläroverk och gjort sig kände för sedlighet och i allmänhet de egenskaper, som ger förhoppning om goda framsteg i studier, och utnämner Kyrkorådet efter inhämta vid Läroverks-Kollegi yttrande stipendiater, helst bland ynglingar, som till universitetet avgå eller nyligen avgått och får stipendiet åtnjutas i tre år. Skulle i Norrköping inrättas ett högre Elementarläroverk för kvinnor, skött av lärare med universitetsbildning och med den omfattning i studiekurser att elever därifrån ginge till maturitets-examen eller universitet i Uppsala, då skall det ena av här förordnade stipendier i för övrigt samma ordning och på samma villkor, efter detta läroverks kollegi yttrande, tilldelas en därifrån utskriven studerande.

b) Ett belopp stort tjugotusen (20 000) Kronor skall årligen utgå till tvenne elever vid härvarande Elementarläroverk eller annan skola med tiotusen (10 000) Kronor åt vardera, varvid sådana skola ifrågakomma, som särdeles utmärka sig genom musikaliska anlag, prövade av därtill kompetente personer, på det de må kunna genom privatundervisning för skicklige lärare få fullkomlig och grundligare musikalisk bildning än vad i skolor kan lämnas. Dessa musikstipendier få åtnjutas i två år, men skulle stipendiat komma att fortsätta sina studier vid något högre in- eller utländskt musikaliskt läroverk, får stipendiet åtnjutas ytterligare tre år, det vill säga tillsammans fem år, om så lång tid åtgår för lärokursen. Skulle så inträffa, att så kvalificerade elever vid härvarande skolor ej finnas, kunna mindre försigkomna, dock med musikaliska anlag begåvade, åtnjuta stipendier å högst tvåtusenfemhundra (2 500) Kronor årligen under tvenne år; dock så att derest under tiden någon elev med utmärktare fallenhet uppstår, ett mindre stipendium efter ett år upphöra i den mån de bliva ett större stipendium å föreskrivet belopp.

I händelse det något eller några år ej skulle finnas behövande elever vid läroverken eller skolorna med så beskaffade musikaliska anlag vid blivande stipendieledigheter, så läggas de till stipendier avsedda beloppen till kapitalet och förräntas, till dess ytterligare ett eller flera stipendier kunna utdelas. Även härvidlag behagade Kyrkorådet godhetsfullt efter samråd med musiklärare och skickliga musiker utdela stipendierna. Allt i denna punkt gäller för såväl kvinnliga som manliga elever.

c) Ett belopp stort femtontusen (15 000) Kronor skall årligen utgå till en Norrköpings samhälle tillhörande obemedlad elev vid Tekniska Elementarskolan härstädes såsom understöd för tekniska studiers fortsättande vid Teknologiska Institutet eller teknisk högskola under två à tre år, och tillsätter Kyrkorådet stipendiater efter förslag av förenämnde skolas lärarekollegium. d) De medel som möjligen bliva över sedan allt förestående avgått, må Kyrkorådet överlämna åt Skolrådet, som äger att, efter inhämtat yttrande vid Folkskole-Inspektorn och lärarinnor vid Norrköpings stads folkskolor för flickor, låta inköpa klädespersedlar att utdelas till de mest behövande flickor vid folkskolorna, till ett värde av högst tvåtusenfemhundra (2 500) Kronor år var under tvenne år, under förutsättning att de som åtnjuta fortfarande bevista skolorna. 12:o Om pensionärernas frånfälle skulle så sent inträffa och kapitalet därigenom så ökas, att anslaget till beklädnad åt skolflickor kan komma att anses väl stort, får ytterligare stipendier å femtontusen (15 000) Kronor till medellösa ynglingar vid Högre- eööer Tekniska Elementarskolorna i Norrköping utdelas, vilket å kyrkostämma avöres i likhet med vad i punkten 8:o mom. E bestämmes.

Fond för segling i Gävle

1971-års stiftelse

Stiftelsenamn: 1971-års stiftelse
Organisationsnummer: 885002-2495
c/o Adress: Gustaf Sjöberg
Adress: Engesviksvägen 34
Postnummer: 805 95
Ort: GÄVLE
Telefonnummer: 026-99091
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Gävleborgs län
Säte: Gävle
Ändamål: Att främja segelsporten, främst genom att underlätta för seglare att utveckla sin skicklighet att sköta och manövrera segelbåtar samt inom angränsande områden öka intresset för idrotten på sjön.
År: 2017
Tillgångar: 1.081.421 kr

Återanvända däck på 14 nya sätt

Återbruka bildäck

 

Bildäcksampel

däckgunga

kreativt

Bildäck blir halkskydd på trapp

DIY

Traktordäck blir sandlåda

kreativt

Utomhus gunga http://www.goodshomedesign.com/diy-tire-teeter-totter/

kreativt

Bildäcktrappa

Däck vattenhinkshållare

återbruka däck

Lägga däck under båt

återbruka

Däckfort