Stockholms Borgerskaps fonder

Egenföretagare, entreprenör eller företagsledare

Medlem

Du som är egenföretagare, entreprenör eller företagsledare kan ansöka om att bli medlem i Stockholms Borgerskap.

Att söka bidrag

Är du medlem i Stockholms Borgerskap eller nära anhörig till medlem, har du möjlighet att söka ekonomiskt stöd. För att söka de olika bidragen ska vissa kriterier vara uppfyllda.

Stockholms Borgerskap har genom tiderna värnat om de som är i behov av ett tillfälligt ekonomiskt tillskott. För att söka våra bidrag ska du uppfylla allmänna kriterier gällande inkomst och tillgångar, som inte får överstiga vissa fastställda belopp.

Vem har rätt att söka?

Vi följer de generella kriterier som finns. Det är Skatteverkets praxis som tillämpas vid bedömning av ansökningar av tillfälliga ekonomiska bidrag. Exempelvis ska den som söker bidrag räknas som ekonomiskt behövande.

Det innebär enligt Skatteverkets praxis att man har en taxerad årsinkomst som understiger prisbasbeloppet gånger fyra, vilket 2018 är 186 00 kronor. Finns det fler personer i hushållet får ett prisbasbelopp läggas till per person. För att räknas som ekonomiskt behövande får du inte heller ha en förmögenhet eller bostad vars värde överstiger ett prisbasbelopp. I prövningen görs också en bedömning av övriga tillgångar hos den ansökande.

Prisbasbelopp 2018: 46 500 kronor.

Vid ansökan om ekonomiskt stöd görs en bedömning av hushållets totala inkomster och tillgångar. Om du bor tillsammans med maka, make, sambo, inneboende, och barn med inkomst görs alltså en prövning även av hans eller hennes ekonomi, baserad på taxerad inkomst och tillgångar.

Vilka bidrag kan man söka?

Nedanstående bidrag kan sökas av medlemmar, deras änkor, änkemän och barn som uppfyller ovan nämnda krav om inget annat anges. Eftersom Stockholms Borgerskap är en Stockholmsbaserad organisation ska du även vara mantalsskriven inom Stockholms län.

Ansökningsblanketter i PDF-format hittar du längre ner på sidan.

 • Sadelmakare-åldermannen Jacob Fagerbergs pensionsinrättning
 • Warodells fond
 • Syskonen Ivar och Ebba Folckers minne
 • Stiftelsen Axel Hinderssons minne
  Här ska du som ansöker vara anhörig till en medlem som tillhör, eller har tillhört, klassen detaljhandlare (tidigare köpmän) inom Stockholms Borgerskap.
 • Tidmarks och Sundins pensionsfond
  Här ska du ha fyllt 30 år och vara född i Stockholm. Enligt stadgarna bör bidraget företrädesvis gå till synskadad eller reumatiker och som till följd av detta har nedsatt arbetsförmåga.
 • Ernst och Elsa Sjöbergs donationsfond
  Härifrån kan personer utan anknytning till Stockholms Borgerskap söka bidrag. Bidragen är i första hand riktade till gamla och sjuka.
 • Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet
  Ekonomiskt stöd till grosshandlare och sjökaptener samt till deras änkor och barn. Bidrag och anslag beviljas även till utbildning för ungdomar inom handel och sjöfart i Stockholm.

Borgargåvan
Utöver ovan nämnda bidrag kan du som är medlem i Stockholms Borgerskap, eller som närstående, söka tillfällig ekonomisk hjälp från Borgargåvan. Även här gäller Skatteverkets praxis för ekonomiskt behövande.

Ansökningsblankett skickas till:
Stockholms Borgerskap
Ulrika Alm
Ekonomiavdelningen
Högalidsgatan 26-28
117 30 Stockholm

Kontaktperson
Ulrika Alm
Ekonomiavdelningen
Telefon: 08 – 720 89 05
E-post: ulrika.alm@borgerskapet.se

Dokument

Att söka bidrag

Hugo Stenbecks Stiftelse

Stenbecks Stiftelse stödjer sociala entreprenörer som förbättrar barns situation i Sverige.

Stenbecks Stiftelse

Stenbecks Stiftelse stödjer sociala entreprenörer som förbättrar barns situation i Sverige.
Sedan 1962 har stiftelsen sökt upp och stöttat intressanta initiativ och personer som arbetar med barns rättigheter, psykisk ohälsa, utbildning och entreprenörskap.

http://www.hsstiftelse.se/

ÄNDAMÅL

Att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Stiftelsen må ej tillgodose utom riket bosatta utlänningar, ej heller utländsk stiftelse eller sammanslutning.

 

Box 2094

103 13 STOCKHOLM

070-225 14 98

Stiftelsen ger inte bidrag till privatpersoner!