Fond till personer med rörelsehinder

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

För er som inte får bilstöd genom Försäkringskassan vill vi tipsa om Norrbacka-Eugeniastiftelsen. Sista ansökningsdag 28 februari 2020.

Ändamål

Norrbacka-Eugeniastiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl. a. boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete.

Bidrag får inte avse ändamål vars bekostande åligger stat eller kommun.

Medel som härrör från egendom som tillhört Sällskapet Eugeniahemmets stiftelse skall vid tillgodoseende av angivna ändamål i första hand användas för verksamhet som avser rörelsehindrade barn och före detta elever vid Eugeniahemmet.

 

Bidrag till enskilda personer

Stiftelsen beviljar bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde. Personer med enbart annan funktionsnedsättning är inte berättigade till bidrag. Personer bosatta i Skåne hänvisas till Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne, tel 042-14 66 50.

Rörelsenedsättningens art och omfattning samt behovet av ekonomiskt stöd för det sökta ändamålet ska styrkas med intyg från läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast. Intyget ska vara daterat och underskrivet och inte äldre än två år. Sökanden ska även bifoga eget brev som närmare beskriver behovet av det man söker bidrag till.

Bidrag beviljas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén. Bidrag avser inte att täcka totalkostnad.

Bidrag kan sökas för ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun, t ex till fordon, körkortsutbildning, dator, anpassade möbler, hushållsmaskiner, fritids- och sportredskap samt till merkostnader för studier. Bidrag kan även sökas till rekreationsresor och läger. Bidrag beviljas högst tre gånger under en period på fem år.

Bidragens storlek och fördelning beror dels på tillgängliga medel, dels på antalet ansökningar. För att kunna beviljas bidrag till bil (maxbelopp 45,000 kr) ska möjligheten att få statligt bilstöd undersökts/sökts från Försäkringskassan och ansökan avslagits (kopia på avslag och körkort ska bifogas ansökan).

Bidrag beviljas inte om den taxerade inkomsten är högre än fyra prisbasbelopp för ensamstående. Tillägg med ett prisbasbelopp för varje person boende i hushållet.

Kopia på ”Beslut om årlig beskattning” från det senaste taxeringstillfället för sökande och maka/make/sambo ska bifogas ansökan. Även inkomstuppgift för året innan ansökningsåret ska styrkas med kopia på kontrolluppgift/er.

Stiftelsen beviljar inte bidrag till kostnader för t ex rehabilitering, tandvård, läkarvård, sjukgymnastik, behandlingar av olika slag, medicin, hälsokost, glasögon, kläder, skor, tv, kyl o frys, dammsugare, spis, reparationer, installationer och service. Stiftelsen beviljar inte heller allmänt ekonomiskt stöd eller bidrag retroaktivt.

Stiftelsen kan komma att samråda om ansökan med andra stiftelser. Beviljat bidrag utbetalas i efterhand efter skriftlig rekvisition där kostnad ska styrkas.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen Tel: 08-751 18 29

Postadress: Box 6240, 102 34 Stockholm E-post: info@norrbacka-eugenia.se

Sista ansökningsdag är den 28 februari varje år, skriftligt besked om bifall eller avslag lämnas i maj månad varje år.

Ansökningsblankett hämtas här