Stiftelsen Inga-Britts och Sven-Gunnars minne

Stiftelsen Inga-Britts och Sven-Gunnars minne
Opparyd Brogård
Sven Sunesson
342 53 LÖNASHULT
0472-150 25
Av stiftelsens årliga avkastning skall minst en tiondel avsättas till kapitalet. Den årliga avkastningen i övrigt skall årligen fördelas enligt följande.

a/ Så länge någon av oss lever skall ett belopp av 10.000:- kronor tillfalla Cancerfonden. Återstående avkastning skall efter styrelsens bestämmande tillfalla fonder för humanitär hjälpverksamhet, exempelvis u-landshjälp, hjälp åt CP-barn och/eller sådan verksamhet som bedrives av sammanslutningarna Röda Korset och Rädda Barnen. Härvid skall tillses att endast sådan humanitär verksamhet som om förmäles i 3 § Kungl Förordningen om arvsskatt och gåvoskatt blir tillgodosedd.

b/ Efter bådas vår död skall den utdelningsbara årliga avkastningen i första hand utdelas såsom stipendium åt ungdomar, bosatta inom Alvesta köping eller inom den kommun, vari den nuvarande köpingen i framtiden kan komma att ingå. Stipendierna skola därvid tilldelas sådana ungdomar som genomgå eller ämna genomgå utbildning för jordbruksyrket inom folkhögskola,lantbruksskola, lantmannaskola, skogsskola eller hushållsskola.

Därest avkastningen enligt styrelsens mening skulle förslå därutöver skola medel utdelas såsom bidrag till behövande sjuka samt till åldringsvård i hemmet för behövande åldringar. Härvid skall iakttagas att bidragen skola utgå för sådan vård som ej kan utövas genom kommunal försorg samt att hjälpverksamheten skall utövas inom ovannämnda kommun. – Sedan ovannämnda behov blivit tillgodosedda äger styrelsen anslå medel för sådan hjälpverksamhet som om förmäles under a/ ovan.

Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse

Stiftelsenamn: Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse
Organisationsnummer: 802000-0785
c/o Adress:  
Adress: Artillerigatan 51 nb
Postnummer: 114 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-662 98 33
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Näringsdrivande stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Stiftelsen skall ha till ändamål att förvalta de tillgångar, som genom testamenten av filosofie doktorn Anna Ahlström och fröken Ellen Terserus tillfallit stiftelsen, att utge årliga understöd till förutvarande lärare i Ahlströmska skolan i Stockholm, som utgått före skolans kommunalisering, samt att utbetala bidrag till ensamma ogifta damer, däri inbegripna även ensamma änkor och frånskilda, eller äldre äkta makar, som är i behov av understöd samt bosatta inom Hedvig Eleonora församling i Stockholm eller på annat sätt knutna till denna församling.

Sedan nu angivna ändamål tillgodosetts äger stiftelsen använda återstoden av den årliga avkastningen till att utge stipendier till kvinnor för att genomgå högre utbildning.

År: 2014
Tillgångar: 128.969.116 kr