Tillfälliga ekonomiska bidrag för behövande i Linköping

Tillfälliga ekonomiska bidrag för behövande

Från tre stiftelser kan tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer och till understöd åt behövande pensionärer eller handikappade bosatta inom Linköpings kommun, beviljas. Utdelning från dessa stiftelser sker en gång per år och ansökningstiden går ut i mitten av oktober. Ansökningsblanketter läggs ut i högerspalten i mitten av september.

Stiftelserna är:

Knut Pihlströms stiftelse

Enligt stadgarna skall disponibel avkastning användas till understöd åt behövande pensionärer eller handikappade inom Linköpings kommun, dock med företräde för donators släktingar.

Stadgar

Linköpings kommuns sociala Samstiftelse nr I och Lagman D E Holmströms stiftelse

Bidrag kan enligt stadgarna användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer bosatta inom Linköpings kommun.
Bidrag från ovanstående stiftelser kan endast komma ifråga för personer med låg inkomst/pension.

Stadgar för Linköpings kommuns sociala samstiftelse nr 1

Stadgar för lagman D E Holmströms stiftelse

Blankett för ansökan om bidrag ur ovanstående stiftelser finns att hämta på Medborgarkontoret i Stifts- och landsbiblioteket, stadshusets reception, Storgatan 43 samt socialkontorets reception, Barnhemsgatan 2. Blankett kan även laddas ner från länk till höger. Observera att länken enbart ligger ute under ansökningsperioden.  

Förfrågningar kan göras hos socialkontoret, Solveig Ekerfelt, telefon 013-20 62 27

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Socialkontoret
Box 356
581 03 Linköping
Senast i mitten av oktober.


Tillfälliga ekonomiska bidrag för behövande

Vissviks kamratförening

Vissviks kamratförening har till ändamål att bevilja bidrag till privatpersoner som är folkbokförda i Linköpings kommun och som har minst en förälder som har eller har haft missbruksproblem eller som på annat sätt befinner sig i en liknande situation. Bidrag kan beviljas till barn och ungdomar under 20 år. Bidrag kan utgå till lägervistelse, kolonivistelse, sportaktiviteter, kortare semesterresa, skolresa, skidresa, teaterbesök, konsertbesök eller liknande.

Stadgar för Vissviks kamratförening

Blankett för ansökan om bidrag ur ovanstående stiftelser finns att hämta på Medborgarkontoret i Stifts- och landsbiblioteket, stadshusets reception, Storgatan 43 samt socialkontorets reception, Barnhemsgatan 2. Blankett kan även laddas ner från länk till höger. Förfrågningar kan göras hos socialkontoret, Solveig Ekerfelt, telefon 013-20 62 27

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Socialkontoret
Box 356
581 03 Linköping

Linköpings kommun

Anna och Gunnar Hylten-Cavallius stiftelse

Stiftelsenamn:

Anna och Gunnar Hylten-Cavallius stiftelse

Organisationsnummer: 802404-3427
c/o Adress: Handelsbanken Stiftelsetjänst
Adress:  
Postnummer: 106 70
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-701 10 00
Fax: 08-701 41 59
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: För hjälp åt behövande änkor/s.k. pauvres honteux./ Som villkor för åtnjutande av bidrag från denna fond skall gälla att mottagarna till bidragen äro att anse som behövande ålderstigna sjuka eller lytta. Beloppet eller beloppen skola utdelas för ett år i sänder, i form av gåva till änka eller änkor med eller utan barn, ur den s.k. bildade klassen, villkor är dock att var och en, som mottager bidrag ur stiftelsen fyllt 50 år. Helst skall personen i fråga ej vara helt medellös, utan skall beloppet tjäna att för den som sett bättre dagar, men vid tidpunkten för bidragets sökande befinner sig i små omständigheter, bereda litet glädje och i någon mån skänka känslan av oberoende.
År: 2013
Tillgångar: 10.733.331 kr