Stiftelsen Greve Curt von Schwerins änka Matildha von Schwerins, född Hagberg, donationsfond

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att med bidrag från sin avkastning lämna stipendier till behövande ungdom – varvid kvinnlig ungdom skall äga företräde – för fortsatt utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång.

För att komma i åtnjutande av stipendier från stiftelsen fordras att bidragstagaren tillhör någondera av församlingarna S:t Laurentii, Drothem, Skönberga i Söderköpings förutvarande stad, Mogata socken eller Gusums och Ringarums församlingar i Ringarums förutvarande kommun.

Bidrag lämnas, så långt stiftelsens medel det medgiver, till utbildning efter måttet av envars begåvning och fallenhet. Sådan utbildning kan omfattas av studier vid folkhögskola, gymnasium, universitet, högskola, yrkesskola, hushållsskola, fortfar till dess utbildningen avslutas, dock att i händelse under tiden egendom genom arv eller annorsledes tillfaller bidragstagaren, eller bidragstagaren genom vanart eller dylikt icke anses värdig, det må ankomma på särskild prövning, huruvida understödet må utgå.

En tiondel av stiftelsen nettoavkastning läggs årligen till kapitalet.

Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond

UPPDATERING!

Bidrag till behövande

I beskrivningen av stiftelsens ändamål ingår att den skall utöva hjälpverksamhet bland behövande. Detta gör stiftelsen för närvarande genom bidrag till väletablerade hjälporganisationer för att främja deras hjälpverksamhet.
Stiftelsen beviljar således själv inte ekonomiska bidrag till behövande.

Bidrag till behövande

På grund av det stora antalet ansökningar beviljas bidrag för närvarande endast till i Göteborg och dess kranskommuner bosatta personer. I bidragsverksamheten beaktar stiftelsen det uttalande, som Skatteverket gjorde december 2013 i anslutning till Riksdagens beslut om ändring av skattereglerna för stiftelser och ideella organisationer.

Bland sökande prioriterar stiftelsen för närvarande ensamstående med minderåriga barn samt äldre personer med låga inkomster.

Generella ansökningstider är 1 februari – 31 mars
samt 1 augusti – 30 september.

För att ansökan skall behandlas skall ansökan klart redovisa den sökandes och makes eller sambos ekonomiska situation. Noggranna uppgifter måste lämnas om inkomster, tillgångar och skulder samt andra förhållanden, t ex sjukdom, som kan motivera bidrag. Kopia av senaste självdeklaration alternativt slutskattebesked skall bifogas. Intyg från kurator och eller läkare bör gärna bifogas.

Ansökan

Ansökan skall ge en klar bild av

  • Ändamålet och planerad tid för genomförandet
  • Sökt belopp och hur övriga kostnader, som är förenade med genomförandet, kommer att täckas
  • Sökandens kvalifikationer
  • Referenser eller annat som åberopas som stöd för ansökan.

Ansökningshandlingar

Ansökningsformulär i PDF-format kan laddas ner från denna länk: Ansökningsblanketter

PDF-filen kan fyllas i direkt på Din dator.

Ansökningstider och beslut

Styrelsen sammanträder vanligen i april/maj och november. Ansökningar skall vara styrelsen tillhanda senast 31 mars resp. 30 september. För stipendier, som utannonseras särskilt, gäller de ansökningstider, som anges i utannonseringen. Styrelsens arbetsutskott fattar mellan styrelsesammanträdena beslut i vissa frågor. Normalt gäller att om besked inte erhållits senast 15 maj resp. 15 december har ansökan inte beviljats.

http://www.maryvonsydowstiftelsen.se/ansokningsblanketter/

Adress och kontakt

Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg