Stiftelsen Greve Curt von Schwerins änka Matildha von Schwerins, född Hagberg, donationsfond

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att med bidrag från sin avkastning lämna stipendier till behövande ungdom – varvid kvinnlig ungdom skall äga företräde – för fortsatt utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång.

För att komma i åtnjutande av stipendier från stiftelsen fordras att bidragstagaren tillhör någondera av församlingarna S:t Laurentii, Drothem, Skönberga i Söderköpings förutvarande stad, Mogata socken eller Gusums och Ringarums församlingar i Ringarums förutvarande kommun.

Bidrag lämnas, så långt stiftelsens medel det medgiver, till utbildning efter måttet av envars begåvning och fallenhet. Sådan utbildning kan omfattas av studier vid folkhögskola, gymnasium, universitet, högskola, yrkesskola, hushållsskola, fortfar till dess utbildningen avslutas, dock att i händelse under tiden egendom genom arv eller annorsledes tillfaller bidragstagaren, eller bidragstagaren genom vanart eller dylikt icke anses värdig, det må ankomma på särskild prövning, huruvida understödet må utgå.

En tiondel av stiftelsen nettoavkastning läggs årligen till kapitalet.

Posted in Fonder & Stipendier.