Försörjningsstöd till äldre

Socialbidrag, försörjningsstöd, äldreförsörjningsstöd till pensionärer

Försörjningsstöd till äldre heter Äldreförsörjningsstödet

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension och innebär att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå. När du ansöker om äldreförsörjningsstöd prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till bostadstillägg.

Du kan ansöka om äldreförsörjningsstöd från det att du fyller 65 år. Du måste vara bosatt i Sverige för att kunna ansöka. Hur mycket du kan få i äldreförsörjningsstöd beror på dina inkomster och din bostadskostnad. Äldreförsörjningsstödet beräknas utifrån ett belopp för skälig levnadsnivå.

Så ansöker du om äldreförsörjningsstöd

Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg. Du ansöker alltså om båda förmånerna samtidigt. Äldreförsörjningsstöd beviljas för en period av högst tolv månader i taget. Sedan måste du lämna in en ny ansökan.

Ansök om äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

Så räknar vi ut ditt äldreförsörjningsstöd

En skälig levnadsnivå innebär att du ska ha tillräckligt med pengar kvar att leva på efter att du har betalat för ditt boende. Som skälig levnadsnivå räknas 5 758 kronor per månad (2019) för dig som är ensamstående och 4 691 kronor per månad (2019) för dig som är gift, sambo eller registrerad partner.

Är din totala inkomst efter avdrag för skatt och skälig bostadskostnad lägre än skälig levnadsnivå, får du äldreförsörjningsstöd så att du kommer upp i denna nivå.

När du söker äldreförsörjningsstöd får du räkna med skälig bostadskostnad, det vill säga upp till 6 620 kronor i månaden för ogifta och 3 310 kronor i månaden för gifta, registrerad partner eller sambo. I vissa fall kan gifta personer räknas som ogifta. Det kan till exempel gälla om den ena maken eller makan bor på ett äldreboende.

Inkomsten beräknas efter avdrag för skatt. Är ni gifta räknas era inkomster ihop och delas sedan lika mellan er.

När du ansöker räknar vi med följande inkomster

 • Inkomst av tjänst och inkomst av eget företag
 • Inkomst av kapital
 • Inkomsttillägg för förmögenhet
 • Skattefria utländska inkomster
 • Skattefria stipendier till den del som överstiger 3 000 kronor per månad
 • Avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS) för sjukfall före 1991
 • Beviljat bostadstillägg till pensionärer
 • Beviljat särskilt bostadstillägg
 • Beviljat bostadsbidrag

Inkomsten beräknas efter avdrag för skatt. Är ni gifta räknas era inkomster ihop och delas sedan lika mellan er.

Källa Pensionsmyndigheten

Extra studiebidrag till ungdomar med föräldrar med svag ekonomi

Extra bidrag från CSN

Extra tillägg från CSN

Om du behöver mer pengar än studiebidraget,
kan du söka extra tillägg.

Vem kan få extra tillägg?

Du kan få extra tillägg
om du och dina föräldrar inte har så mycket pengar.
Som förälder menar vi den som har vårdnaden om dig.

För att du ska få extra tillägg,
måste din och dina föräldrars inkomst tillsammans
vara lägre än 125 000 kronor före skatt.
Vi räknar inkomsten från den 1 juli till den 30 juni.
CSN kontrollerar hur stor inkomst ni har
och bestämmer sedan om du kan få extra tillägg.

Du kan få extra tillägg
även om du är under 16 år.

Hur mycket kan du få?

Extra tillägget är mellan 285 och 855 kronor i månaden.
Hur mycket du får beror på familjens inkomst.

Ansökan om extra tillägg

För dig som behöver extra bidrag

Behöver du och din familj mer pengar än studiebidraget? Då kan du ansöka om extra tillägg.

Det finns några villkor för att du ska kunna få extra tillägg:

 • Du och din familj har en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt mellan den 1 juli och den 30 juni.
 • Du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Du studerar på heltid.
 • Du går en utbildning som ger rätt till extra tillägg.

Du kan få extra tillägg för studier på

 • kommunal gymnasieskola
 • fristående gymnasieskola
 • folkhögskola
 • komvux
 • kompletterande utbildningar.

Hur mycket får du?

Hur mycket du kan få i extra tillägg varje månad beror på din och din familjs ekonomi. CSN räknar med

 • era beräknade inkomster mellan den 1 juli 2014 och den 30 juni 2015, om du ansöker för läsåret 2014/15
 • en femtedel av er skattepliktiga förmögenhet över 75 000 kronor.
Så här mycket får du
Inkomst (före skatt), kr Extra tillägg per månad, kr
Lägre än 85 000 855
85 000-104 999 570
105 000-124 999 285

Vad räknas som inkomst?

När du söker extra tillägg ska du räkna med alla skattepliktiga inkomster. Det kan vara

 • lön
 • a-kassa
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • pension
 • aktivitetsersättning från Försäkringskassan
 • inkomster från eget företag
 • ränta
 • aktieutdelning.

Följande räknas inte som inkomster:

 • studiehjälp
 • studiemedel
 • barnbidrag
 • underhållsstöd eller underhållsbidrag
 • bostadsbidrag
 • försörjningsstöd (socialbidrag)
 • introduktionsersättning
 • etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning.

Vems inkomster och förmögenhet räknas med?

Här kan du se hur olika familjeförhållanden påverkar hur CSN räknar ut vilken inkomst du och din familj har.

Familjeförhållande och inkomster
Familjeförhållande Inkomst som räknas med
Båda föräldrarna är vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarnas och din ekonomi räknas.
En förälder är vårdnadshavare.Föräldern är inte gift eller sambo med någon. Vårdnadshavarens och din ekonomi räknas.
En förälder är vårdnadshavare.Dina föräldrar är inte gifta med varandra men de bor ihop. Båda föräldrarnas och din ekonomi räknas.
En förälder är vårdnadshavare.Dina föräldrar är gifta med varandra och bor ihop. Båda föräldrarnas och din ekonomi räknas.
En förälder är vårdnadshavare.Dina föräldrar är gifta med varandra, men de bor inte ihop. Vårdnadshavarens och din ekonomi räknas.
En förälder är vårdnadshavare.Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder och bor ihop med honom eller henne. Vårdnadshavarens, styvförälderns och din ekonomi räknas.
En förälder är vårdnadshavare.Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder men bor inte ihop med honom eller henne. Vårdnadshavarens, styvförälderns och din ekonomi räknas.
Du har en särskilt förordnad vårdnadshavare. Din ekonomi räknas.
Du är gift. Din ekonomi räknas. Inkomsten räknas från och med kalenderhalvåret efter att du gift dig.
Du bor tillsammans med en person som du har barn med. Din ekonomi räknas. Inkomsten räknas från och med kalenderhalvåret efter att barnet är fött.
Du är familjehemsplacerad. Båda vårdnadshavarnas och din ekonomi räknas. Detta gäller om dina föräldrar står kvar som vårdnadshavare.

Med vårdnadshavare menar vi den eller de som har vårdnaden om dig nu om du är under 18 år. Om du är äldre menar vi den eller de som hade vårdnaden om dig innan du fyllde 18 år.

Exempel - Hannes ansöker om extra tillägg

Hannes föräldrar är skilda men har gemensam vårdnad om honom. Hans mamma tjänar 60 000 kronor före skatt för sitt arbete mellan den 1 juli 2014 och den 30 juni 2015. Hans pappa har a-kassa med 60 000 kronor före skatt under samma tid. Hannes har själv inga inkomster. Varken Hannes, hans mamma eller pappa har någon förmögenhet. Deras inkomster blir då totalt 120 000 kronor före skatt, och Hannes får därför 285 kronor i månaden i extra tillägg.

Hur ansöker du?

Du ansöker om extra tillägg på en särskild blankett som du kan beställa här på webbplatsen eller hämta från skolan. Om du vill ha extra tillägg för läsåret 2014/15, måste vi ha fått din ansökan senast den 30 juni 2015.

Skicka din ansökan till

CSN Postservice
833 81 Strömsund.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Handl Gustav Söderbergs stiftelse

Handl Gustav Söderbergs stiftelse
Box 153
Halmstads kommun
301 05 HALMSTAD
035-137000

Avkastningen skall av sociala centralnämnden användas för utdelning såsom understöd åt behövande familjer eller ensamstående, med företrädesrätt för sådana som till följd av någon omständighet t ex dödsfall kommit i ogynnsamt försörjningsläge samt att avkastning som inte används skall reserveras för utdelning under kommande år.

Förmögenhet:  55,235,770 kr

Stiftelser

 

Halmstads kommun förvaltar närmare 60 fristående stiftelser. Ansvaret för dessa stiftelser är uppdelade nämndvis, beroende på stiftelsens ändamål. Kommunstyrelsen handhar den ekonomiska förvaltningen.

I nedanstående pdf-fil Stiftelser 2016 följer sammanfattade beskrivningar av de olika stiftelsernas ändamål, förmögenhet, utdelning med mera, uppdelade nämndvis. Du måste ha Acrobat Reader för att kunna öppna och läsa filen.

Stiftelser 2016PDF

Hur ansöker jag?

Mellan den 1 juni-31 augusti kan invånare ansöka om fondmedel. Önskar man söka bidrag från någon av kommunens förvaltade stiftelser skriver man ett kort men tydligt brev med motivering till varför man bör erhålla bidrag, inkluderar adress och telefonnummer och adresserar brevet till stiftelsens namn på följande adress:

Stiftelsens namn
Halmstads kommun
Box 153
301 05 HALMSTAD

Alternativt tar man kontakt med den kommunala nämnd/förvaltning som för varje stiftelse står som ansvarig vid rubriken "Förvaltning" för att erhålla vidare instruktioner för en ansökan.

Förvaltas stiftelsen av barn- och ungdomsnämnden?
klicka här för vidare instruktioner.

Förvaltas stiftelsen av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden?
klicka här för vidare instruktioner.

Anna Platins stiftelse

Anna Platins stiftelse

För boende i Carl Johans församling i Göteborg sökes hela året.

Kontakt Hans Dameraus tel 031-7319205

 

 

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond

Ensamstående kvinnor

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond vänder sig till dig som är ensamstående kvinna. Har du ett bestämt tillfälligt behov är du välkommen att ansöka om bidrag till detta. Du får inte ha en årsinkomst som överstiger fyra prisbasbelopp, vilket motsvarar 179.200 kronor år 2017. Som mest kan du beviljas 2.000 kronor under ett år.

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond tar emot ansökningar från hela landet. Stiftelsen bildades 1935 av pedagogen Alma Detthow (1855-1937), grundare av Detthowska flickskolan i Stockholm. Enligt stiftelseurkunden ska fondens årliga avkastning delas ut som ”tillfällig hjälp åt oförvållat i nöd komna eller på grund av sjukdom i behov varande kvinnor och skall i synnerhet hjälp till självhjälp utgå”.

OBS! NY POSTADRESS FRÅN OCH MED DEN 1 MARS 2017:

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond
Box 19050
167 19 BROMMA
Telefon 0733-22 70 40 (telefonsvarare)
Telefontid tisdagar 12:00-14:00

Du som söker måste vara ensamstående och du måste söka till dig själv. Är du sambo eller gift, även om ni inte bor tillsammans, är du inte berättigad att söka bidrag. Har du barn tar stiftelsen hänsyn till detta när ansökan behandlas, men du kan inte söka till barnet/barnen. Eventuellt beviljat bidrag är avsett för dig och det just du har behov av, till exempel glasögon, tandvård, sjukvård, dator, mobiltelefon, kläder och rehabilitering. Bidrag beviljas inte till semesterresor, barnaktiviteter etcetera. I uttrycket ”oförvållat i nöd komna” avses inte detta. Bidrag beviljas heller inte om du sammanlagt över åren beviljats 8.000 kronor.

TVÅ ANSÖKNINGSPERIODER PER ÅR

Stiftelsen har två ansökningsperioder per år: 1 mars – 15 april och 1 oktober – 15 november. Ansökan som postas till stiftelsen mellan ansökningsperioderna behandlas inte.

Stiftelsen har inte möjlighet att ge förhandsbesked om en ansökan beviljas eller avslås. Har du inte fått en utbetalning inom fyra veckor efter avslutad ansökningsperiod har du inte beviljats bidrag.

VIKTIGT FYLLA I ANSÖKAN RÄTT

Fyll i ansökningsblanketten. Bifoga kopior på ”Utdrag ur beskattningsuppgiftsregister” från din senaste självdeklaration (beställs från Skatteverket, 0771-567 567), personbevis, hyresavi samt kopia på månadsutbetalning till exempel från Försäkringskassan, arbetsgivare eller socialtjänst. En ofullständigt ifylld ansökan utan efterfrågade kopior behandlas inte.

ÖVRIG INFORMATION

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond är skattebefriad så länge stiftelsen uppfyller bestämmelserna i inkomstskattelagen om bidrag till behövande (SFS 1999, nr 1229, kap 7 § 4). I samband med stiftelsens deklaration kan Skatteverket komma att granska att bidrag lämnats till behövande kvinnor med en taxerad årsinkomst ej överstigande fyra prisbasbelopp. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. Beviljade ansökningar arkiveras fem år medan medsända bilagor förstörs.

Ibland förväxlas Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond med Alma Detthows Stiftelse som äger och förvaltar fastigheter. Det bör uppmärksammas att de är två olika och helt självständiga stiftelser.

 
 
 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

1878 Års Stiftelse

Fond för ensamstående kvinnor i Stockholm med barn

1878 fond

Allmänt
Medel som delas ut av 1878 Års Stiftelse prövas dels efter i Stiftelsens stadgar särskilt stipulerade krav och dels efter den sökandes ekonomiska behov.

Den som inte uppfyller Stiftelsens grundkrav kan inte prövas även om ett ekonomiskt behov föreligger.

För att vara bidragsberättigad måste man:

 • vara kvinna
 • vara folkbokförd i Stockholms Stad/kommun
 • vara ensamstående (ej gift eller sammanboende)
 • ha hemmavarande barn som sökanden försörjer

eller

 • sköta eller ha skött släkting med uttalat funktionshinder

Ofullständigt ifylld ansökan, utan personbevis eller ej intygad behandlas ej.

Ansökningsblanketten

 • Ansökningsblankett (2 sidor) skrivs ut från denna pdf och fylls i.
 • Var noga med att lämna alla relevanta uppgifter. Följ anvisningarna på blanketten. Glöm inte fylla i vilket år ansökan avser.
 • Din underskrift innebär en försäkran att lämnade uppgifter är korrekta.
 • Den ifyllda ansökan och handlingar som styrker uppgifterna, visas för en referent, t ex. socialsekreterare, diakon, kurator eller annan fristående person, som med hjälp av handlingarna kan styrka behovet av ekonomiskt bidrag.
 • Referenten anger skäl för det ekonomiska behovet på sidan 2 av ansökningsblanketten. Det går också bra att bifoga ett separat brev eller intyg från referenten.
 • Referenten ska underteckna och lämna uppgift om titel eller behörighet och telefonnummer dit Stiftelsen kan ringa för eventuella frågor.

Personbevis
Till ansökan bifogas personbevis som omfattar samtliga familjemedlemmar och inte är äldre än tre månader.
Personbevis kan beställas från Skatteverket www.skatteverket.se
eller på telefon 0771-567 567.
Begär att få ett ”Familjebevis”.

Personuppgiftslagen
För att 1878 års Stiftelse ska kunna behandla Din ansökan måste vissa personuppgifter lämnas till oss. Regler om hur vi får hantera Dina uppgifter finns i Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

När Du undertecknar ansökan till 1878 års Stiftelse innebär det att Du godkänner att vi får lämna ut uppgifterna till FVO (Föreningen för Välgörenhetens Ordnande), som samordnar bidrag från olika stiftelser. Vi lämnar i övrigt inte ut några uppgifter om Dig, utom om vi tvingas genom myndighetsbeslut.

1878 års Stiftelse ansvarar för att Dina personuppgifter behandlas på rätt sätt. Du har rätt att en gång om året begära information från oss om vilka av Dina uppgifter vi behandlar. Om Du vill ha information om Dina personuppgifter, eller vill rätta felaktiga uppgifter, måste Du skriva brev till oss. Det går av säkerhetsskäl inte att begära eller rätta information via e-post.

Skicka in ansökan
Komplett ansökan ska, tillsammans med personbevis (se ovan), skickas per post till:

1878 Års Stiftelse
Box 38115
100 64 STOCKHOLM

Ansökningstid
Ansökan kan skickas från november året före det år man önskar bidrag för.

OBS! En komplett ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 mars ansökningsåret.

Besked om bidrag
Stiftelsen har ingen möjlighet att lämna besked om avslag eller skäl därför.
Om ekonomiskt bidrag beviljas utbetalas pengarna senast den 15 juni ansökningsåret.

http://1878.se/

http://1878.se/ansokan_final.pdf

ANSÖKNINGSBLANKETT

ansokan_final

1878 års stiftelse utdelar ekonomisk hjälp till ensamstående kvinnor (ej sammanboende) i Stockholm, som ensamma har vårdnaden om barn.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Emma Hedmans stiftelse

Emma Hedmans stiftelse
Box 506
Hallstahammars kommun, Socialnämnden
734 27 HALLSTAHAMMAR
0220-24000

Avkastningen från stiftelsen, sedan minst en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, används för att lämna ekonomiskt bidrag till en eller flera behövande, ensamstående kvinnor.

Lotten och Elisabeth Norlunds stiftelse

Stiftelsens ändamål och bestämmelser

Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i Stockholm eller närliggande kommuner bosatta, dels ensamstående äldre personer (över 60 år) som lever under svåra ekonomiska omständigheter, dels behövande ensamstående kvinnor med minderåriga barn eller barn under utbildning fram till dess att de har slutar gymnasieskolan.

Dock kan stiftelsen inte bevilja bidrag till person som uppbär stadigvarande försörjningsstöd.

Bra att veta inför ansökan
Stiftelsens ansökningsblankett ska användas. Saknas utskriftsmöjlighet kan blanketten beställas genom att skicka in ett adresserat svarskuvert.
Se till att fylla i samtliga begärda uppgifter och att bifoga alla begärda verifikationer eftersom en ofullständig ansökan inte kan behandlas.
Lämnade uppgifter behandlas i enlighet med § 10 Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).
Besked om avslag meddelas inte. Ansökan med bilagor återsänds ej.
Ansökningstid: 1 januari – 28 februari eller 1 augusti – 30 september.

Ansökan med egenhändig namnunderskrift skickas till
Lotten och Elisabeth Norlunds stiftelse
Tegnérgatan 28 1 tr
113 59 Stockholm

Historik
Lotten och Elisabeth Norlunds stiftelse har sedan 1922 delat ut bidrag till behövande. Den tillkom genom ett gåvobrev av änkefru Lotten Norlund. Hon var då 86 år gammal och änka sedan 36 år. Hennes dotter Elisabeth hade dött fyra månader tidigare. Utan arvingar beslöt hon att hennes förmögenhet skulle gå till välgörande ändamål. Hon var redan under sin livstid känd för sin generositet mot mindre bemedlade grupper i samhället. Bland annat inrättade hon i Stockholm ett hem för äldre obemedlade kvinnor där de fick fri bostad, läkarvård och medicin.

Ansökningsblankett

http://www.lottennorlundsstiftelse.se/

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr, Nu 149 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Dagny Lundgrens Stiftelse

Fond till kvinnor som är ensamstående och sjuka

Stiftelsenamn:

Dagny Lundgrens Stiftelse

Organisationsnummer: 802015-8260
c/o Adress: Per Arnstedt
Adress: Kungsgatan 29 II
Postnummer: 111 56
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-4113345
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Ändamålet är att utöva hjälpverksamhet, bland annat för behövande i enlighet med ovan tecknat testamente. Endast avkastningen av stiftelsens tillgångar får användas för stiftelsens ändamål.

Dagny Lundgrens stiftelse utdelar årligen 10 stycken bidrag på 5000 kr enligt följande. Stiftelsen vänder sig till ensamstående -  gärna kvinnliga, frånskilda eller sjuka. Sökande skall vara svensk medborgare och det utbetalda beloppet skall främst underlätta för sökande att få bistånd med hemsysslor utöver det som den offentliga hemtjänsten kan bistå med. Upplysningar och ansökningsblanketter fås genom advokaterna Arnstedt och Holmberg.

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 10 november. Utdelning till jul

Maila eller ring för  ansökningsblankett!

tel 08-411 33 45

info@crossadvokater.se

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Anna Johansson Visborgs Stiftelse, hyra stuga

Hyra stuga

Läs igenom hela denna sida och se till att ha dokument såsom slutskattsedel (Besked Beslut om årlig beskattning) från Skatteverket och ev andra dokument inskannade/fotograferade innan du börjar fylla i intresseanmälan. Max 3 MB gäller per bifogad fil. 

OBS! Ansökningsformuläret stödjer ej Internet Explorer version 7 och tidigare pga av säkerhetsskäl. Uppdatera din Explorer alt installera en annan webläsare såsom Firefox eller Chrome.

Korttidsbokningarna fördelas from 1 mars vilket innebär att alla ansökningar som inkommit senast sista februari har lika stor chans att få önskad period/stuga. 

Säsongen börjar första april och slutar sista september.

Slutskattsedel

Ansökan fyller du i på vår hemsida via en dator med internetuppkoppling, en surfplatta eller en smartphone. 

Har du ej tillgång till något av detta kan du gratis boka datortid på ett bibliotek.

Slutskattsedeln kan du skanna via en skrivare eller fotografera med en digitalkamera, mobiltelefon eller surfplatta för att sen bifoga bilden i din ansökan. 

Har du ej tillgång till något av ovanstående kan du kopiera din slutskattsedel på ett bibliotek och skicka den per post.

När du skickat in din ansökan kommer du inom ett vecka att få ett bekräftelsemail att ansökan är mottagen. 

OBS! Kontakta oss om du ej fått något mail inom en vecka. 

Korttid 2017 - Du vill hyra stuga/rum en eller flera veckor kommande säsong. Ange ev önskemål om stugnummer och storlek i fritextfältet.

Ansökan korttid Ansökan öppen

Säsong 2017 - Du har hyrt säsongsstuga/rum innevarande säsong och vill fortsätta hyra säsong kommande säsong.

Ansökan säsong    Ansökan öppen oktober-november 2016. 

Ny säsong 2017 - Du är intresserad av att hyra stuga/rum hela kommande säsong, april-september. 

Ansökan ny säsong    Ansökan öppen oktober-november 2016. 

Karta över området

Kriterier 

Kvinnor ur låglönegrupper
Ensamstående kvinnor med eller utan barn
Kvinnor utan egen förmögenhet

Ovanstående kriterier måste uppfyllas. 

Arbetarkvinnor främjas.

Registrerad näringsidkare tillåts ej hyra. 
(Personer med eget företag och/eller företagsengagemang i styrelse eller motsvarande kan ej kvalificera sig som hyresgäst.)

Ekonomiskt behövande

Inkomstgräns
För att kvalificera sig för att få hyra stuga får hushållets taxerade årsinkomst ej överstiga 4 PBB (prisbasbelopp). 
Tillägg med 1 PBB får göras per hemmavarande barn, dock ska dessa personers inkomst och förmögenhet beaktas.

Förmögenhet: 1 PBB per hushåll kan accepteras.

Förmögenhets tillgångar avser nettotillgångar. Privatbostad ska tas upp till marknadsvärdet med avdrag för de lån som finns på bostaden.
Inför säsongen 2017 gäller 2015 års PBB 44 500:- (Skickas ansökan in efter att slutskattsedel för 2016 skickats ut används den vid bedömningen.)

Bedömning sker på taxerad inkomst och PBB från samma år.

Det innebär att den taxerade årsinkomsten ska understiga 178 000:- (1 barn = 222 500:-, 2 barn = 267 000:- osv)

Slutskattsedel (Beslut om årlig beskattning) bifogas i ansökningsformuläret.

Bifoga slutskattsedel (Besked Beslut om årlig beskattning).

Socialt eller medicinskt behövande

Den sökande bedöms utefter sociala eller medicinska behov och skäl samt stiftelsens prioriteringsgrunder varvid bruttoinkomsten inte kommer vägas in. Personer som inte uppfyller kriterierna för ekonomiskt behövande kan ingå i våra kvotgrupper för socialt eller medicinskt behövande. 

I denna bedömningsgrund kommer en särskild och utvidgad bedömning av den sökandes behov göras av styrelsen. 

Destinatärerna erbjuds semesterboende till oreducerat pris dvs fullt pris. 

Bifoga slutskattsedel (Beslut om årlig beskattning) + ev läkarintyg för medicinskt behövande.

Övriga - max 10%

Den sökande faller antingen utanför de två första grunderna men anses kunna beredas semestervistelse av andra särskilda skäl. Destinatärerna har en tillfälligt hög inkomst pga exempelvis avgångsvederlag. Inga ytterligare desinatärer som sökt/beviljats enligt de två första grunderna återstår. Dvs stiftelsens syfte 100% uppfyllt.  

Destinatärerna erbjuds semesterboende till oreducerat pris dvs fullt pris. 

I denna bedömningsgrund kommer en särskild och ev utvidgad bedömning av de sökandes behov göras av styrelsen i de fall detta krävs. 

Ovanstående kriterier (socialt- eller medicinskt behövande och övriga) kan i någon del att komma justeras. 

Hyra stuga korttid (en eller flera veckor, månader)

Att hyra stuga korttid innebär att hyresgästen tecknar ett kontrakt på en eller flera veckor.
För att få hyra stuga måste kriterierna uppfyllas.
Intresseanmälan måste skickas in varje år. Formuläret för intresseanmälan finns tillgänglig from oktober.

Korttidsstugorna börjar fördelas bland de som skickat in intresseanmälan senast sista februari. De intresseanmälningar som inkommer efter sista februari bokas in i mån av plats vartefter de inkommer.
Vid korttidshyra ska hyresbeloppet vara Stiftelsen tillhanda ca tre veckor innan hyresperiodens start. Förfallodag framgår på faktura. Det går bra att delbetala hyran fram till förfallodagen. 

Bokningsavgiften på 500:- betalas in efter kontraktsskrivning enligt förfallodatum på faktura och är en delbetalning av det totala hyresbeloppet. Bokningsavgiften återbetalas ej.

Vid ombokning efter kontraktsskrivning tas en ombokningsavgift på 350:- ut. 
El ingår vid korttidshyra.
Nycklar till stugorna hämtas mellan kl 13-14 första måndagen i hyresperioden eller enligt överenskommelse. Utflyttning sker under söndagen sista veckan i hyresperioden. 

Hyra stuga säsongsvis

Att hyra stuga säsongsvis innebär att hyresgästen hyr en stuga från april-september. Om hyresgästen även inför nästa säsong uppfyller kriterierna har denna hyresgäst förtur till den tidigare hyrda säsongsstugan. 
Intresseanmälan måste skickas in varje år senast sista november. Blanketten för intresseanmälan finns tillgänglig from september.
Vid säsongshyra ska hyresbeloppet vara Stiftelsen tillhanda senast den sista februari. Delbetalning uppdelad på 3 månader tillåts vid förfrågan.
Säsongshyresgäster betalar elabonnemang och elförbrukning.Nycklar till stugorna hämtas mellan kl 13-14 första måndagen i hyresperioden eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast sista november året innan säsong för de som hyrt säsongsvis tidigare säsong och de som vill börja hyra säsongvis kommande säsong.

Korttidsstugor fördelas i mars vilket innebär att alla ansökningar som inkommit senast sista februari har störst chans att få önskad stuga/period. Ansökningar som inkommer from mars bokas in vartefter de inkommer. 

Uthyrning sker endast till personer som uppfyller Stiftelsens kriterier och Skatteverkets inkomstgränser eller ingår i våra övriga bedömningsgrupper.

Hyresobjekt

Stugor
Liten stuga = ca 15-20 kvm
Stor stuga = ca 25 kvm
Små stugor är utrustade med två sovplatser och stora stugor är utrustade med tre sovplatser.

Rum

Stiftelsen hyr ut rum säsongsvis i fastigheterna Lilla och Stora Kungshamn. 
Rummen är små och utrustade med byrå, stol, säng och eventuellt extrasäng. Gemensamt kök och toalett.
Lilla och Stora Kungshamn är reserverat för kvinnor och barn. Män får gärna komma på besök men inte sova över. Skulle det vara så att du som hyresgäst träffar en man mellan kontraktsskrivning och inflyttning så går det bra att byta till stuga i den mån det finns lediga stugor. Rumsuthyrningen kräver att minst 9 rum ska vara uthyrda.
Finns det lediga rum hyrs dessa ut inom korttidsuthyrningen. Minst 4 veckors period måste bokas.

Uthyrningssäsong
Uthyrningssäsongen är under april-september.
Stugorna har sommarvatten under maj-september om vädret så tillåter.
Under april då sommarvattnet ej är på finns två toaletter och dusch tillgängliga. Övriga har endast sommarvatten.

Hyresnivåer gällande ekonomisk behövande 2016 (övriga gruppers hyresnivå inom parentes)

Nedanstående hyresnivåer är från 2016. Inför säsongen 2017 kan hyran komma att justeras. 

Liten stuga
1 v 1500:- efterföljande veckor 750:-/v
(1 v 4500:- efterföljande veckor 2250:-/v)
Stor stuga

1 v  2500:- efterföljande veckor 1000:-/v
(1 v 6000:- efterföljande veckor 3000:-/v)
Rum (pga att det är ett kollektivboende är minimihyrestiden 4 veckor)

4 v 3750:- efterföljande veckor 750:-/v
(4 v 11250:- efterföljande veckor 2250:-/v)
Rumsuthyrning sker i fastigheterna Lilla och Stora Kungshamn. Detta är ett boende endast för kvinnor och barn. Män får gärna komma på besök men inte sova över. Skulle det vara så att du som hyresgäst träffar en man mellan kontraktsskrivning och inflyttning så går det bra att byta till stuga i den mån det finns lediga stugor.

Säsongshyra gällande ekonomiskt behövande (övriga gruppers hyra inom parentens)

Säsongsstuga liten - 7500:- (25 000:-) 
Säsongsstuga stor - 11 000:- (35 000:-) 
Säsongsrum - 7500:- (25 000:-) 

Avgifter

Bokningsavgift
Bokningavgift på 500:- tas ut som en delbetalning av den totala hyran och faktureras med 10 dagars betalningsvillkor efter kontraktsskrivning. Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning. 

Senast 30 dagar innan inflyttning ska avbokning ske. Vid senare avbokning debiteras hyresgästen hela hyresbeloppet.

Ombokningsavgift
Ombokningsavgift på 350:- tas ut vid ombokning efter det att kontrakt skrivits och faktura skickats ut. 

Misskötsel ekonomiskt behövande (övriga grupper inom parentes)
Ej städat stugan vid avflyttning 1000:- (3000:-)
Ej tömt stuga/rum 1000:- (3000:-)
Ej tömt stuga/rum - hyra lager/förvaring 1000:-/m (3000:-/m)

Ej återlämnat nyckel vid hyresperiodens utgång 1000:- (3000:-)
Ej återlämnat nyckel inom 1 månad efter hyresperiodens utgång 1500:- (4500:-) utöver ovanstående punkts avgift.
Rökt i stuga/rum 5000:- plus förlorad hyresintäkt (10 000:- plus förlorad hyresintäkt)
Skadegörelse - material och arbetskostnad för att återställa stuga/rum

Stugornas utrustning 

Alla stugor har kylskåp och minimum kokplattor (en del stugor har bänkspis eller vanlig golvspis).
Stugorna är utrustade med husgeråd såsom porslin, bestick, glas, kokkärl och köksredskap.
Madrasser, kuddar och täcken ingår i utrustningen vid korttidshyra. (Vid säsongshyra tar hyresgästen med sig täcke och kudde.)
Enkla utemöbler finns för frukost i det gröna.
Städmaterial – hink, mopp och sopborste med skyffel.
Det finns två sovplatser i de små stugorna och tre sovplatser i de stora stugorna. 
Möbleringen är enkel och inkluderar bord, stolar, sängar, byrå och gardiner.

Glöm ej att ta med dig sängkläder (påslakan, lakan, örngott), handduk, diskmedel, diskborste, disktrasa, soppåsar och övriga förbrukningsvaror som hör vardagen till.

Utrustning säsongsstugor/rum

Säsongsstugor/rum har en enkel basutrustning. Hyresgästen tar själv med sig täcke och kudde. Små stugor utrustas med max 1 säng + extrasäng och stor stuga 2 sängar + extrasäng, rum har endast en säng. Antal sängar beror på hur många hemmavarande barn under 20 år hyresgästen har.

Glöm ej att ta med dig täcke, kudde, sängkläder (påslakan, lakan, örngott), handduk, diskmedel, diskborste, disktrasa, soppåsar och övriga förbrukningsvaror som hör vardagen till.
Se bildgalleriet för bilder på stugorna alternativt besök våra album på Facebook.

Allmän information

Stugor och rum kan hyras från och med första april till och med sista september. 

Kommunalt dricksvatten finns i kran på husknuten eller på ett närbeläget träd. Maj till september om vädret så tillåter.
WC/dusch finns i fristående små hus på området. Bastu/WC/dusch finns bredvid expeditionen.
Sängkläder, handdukar och rengöringsmedel och trasor för städning medtas av hyresgästen. Kudde och täcken medtages av de som hyr säsongsvis.

Husdjur är välkomna men måste hållas kopplade inom stiftelsens ägor för allas trivsel.

Karta över området [PDF]

För att kunna öppna ovanstående PDF måste du ha programmet Adobe Reader installerat på din dator. Använd följande länk för att ladda ner programmet gratis från Adobes hemsida.

Adobe Reader

Post och prenumeration på dagstidning
Vill du få din dagstidning under sommaren så använder du nedanstående adress vid eftersändning:
Poststopp 1
Förnamn Efternamn
Skurusundsvägen 171
131 46 NACKA

För annan post såsom brev och vykort används följande adress:
Visborgsklubben
Förnamn Efternamn
Skurusundsvägen 171
131 46 NACKA

Mataffärer
Mataffärer finns utefter busslinjen exempelvis: ICA Kvantum/Willys Sickla Köpkvarter, Willys Nacka Forum, Matöppet/ICA i Ektorp.
Ektorp är närmsta centrum och ligger ca 3 km från Visborgs Minne.

Båtar

Förtöjning av båtar är ej tillåtet inom stiftelsens vattenområdet inklusive kustlinje och badbrygga. Båtar kan stanna för av- och påstigning vid gamla ångbåtsbryggan mellan Gammelgården och Ekensdal.

Stiftelsen Anna Johansson-Visborgs Minne

Skurusundsvägen 161

131 46 NACKA

Telefon: 08-716 03 90

Mail: anneberg.nacka@gmail.com

Besök gärna stiftelsen på Facebook.

https://visborgsminne.se/#/hyra-stuga