STIPENDIER FÖR HÖGRE STUDIER I FRANKRIKE

STIPENDIER FÖR HÖGRE STUDIER I FRANKRIKE 

 

Stipendium är avsett för högskole- och universitetsstudier endast i Frankrike. Studenten skall ha förkunskaper i franska (minst steg 5). Studierna skall omfatta minst fyra månader (vanligtvis en studietermin).  Stipendiebelopp är som regel 15 000 SEK.

För konstnärliga studier kan det s.k. Pontus Gratestipendiet sökas (ett stipendium à 20 000 SEK).

Svenska studenter bosatta i Frankrike och disputerade svenska studenter kan inte söka. Studenten kan inte söka stipendium för att endast följa språkstudier eller åka på studiebesök, för redan påbörjad kurs, ej heller för avslutad kurs.

Inom två månader efter avslutade studier/projekt skall rapport insändas till Alliance Française.

Ofullständiga ansökningar beaktas inte. I samband med ansökningen skall  dessa nedan angivna dokument skickas in och vara kontrollbara.

 

1)      Ansökningsblanketten (med ifyllda obligatoriska uppgifter om födelseår, kunskaper i franska mm.).  Blanketten hämtas här.

2)      Studentbetyg

3)      Intyg på universitets- och högskolepoäng från Sverige eller utomlands skall enbart vara på svenska.

4)      Åren efter studentexamen skall vara dokumenterade med intyg (studier, arbete, utomlandsvistelse, etc.) Vid eventuell långvarig sjukdom skall läkarintyg medskickas.

5)      En kortfattad redogörelse (en halv A4) för relevant fritidssysselsättning, arbete, föreningsverksamhet, intressen mm skall vara med. Intyg biläggs i förekommande fall.

6)      Alla intyg skall innehålla referenser till person och befattning med datum, adress och telefonnummer.

7)      Beskrivning av studieplan för studierna med mål, omfattning, budget och studieplats (högst en A4).

 

Observera att ansökan inte kan göras retroaktivt. Studierna ska påbörjas under hösten samma år som ansökan lämnats in eller eventuellt våren året efter. Ansökan om stipendium skall vara poststämplad senast 15 februari 2017. Stipendium kan inte sökas per e-post och skall insändas till:

Alliance Française
c/o Mickaëlle Cedergren
Lagnövägen 5
132 36 Saltsjö-Boo

 

Besked om eventuellt tilldelat stipendium sänds per e-post före den 15 maj 2017. Uppge därför alltid aktuell e-postadress och telefonnummer i ansökningsblanketten.

Förfrågningar om chanserna att få stipendium kan inte besvaras. Förfrågningar om skälen till att inte ha tilldelats stipendium besvaras ej.


NYTT FÖR I ÅR:

Stipendier för lärare med undervisning i franska

Två stipendier finns att söka för behöriga och verksamma lärare med undervisning i franska. Varje stipendium är på 15.000 svenska kronor. Stipendierna kan inte sökas av lärare med franska som modersmål. Ansökan ska avse vidareutbildning genom att bedriva språkstudier i Frankrike, i första hand på Alliance Francaise i Frankrike (Le CAVILAM – Alliance Francaise de Vichy, Label Quality FLE).

Senast två månader efter avslutad kurs ska rapport insändas till Alliance Francaise i Stockholm.

Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Nedanstående handlingar skall insändas vid ansökan.

  1. Ansökningsblankett, finns att hämta på HÄR 
  2. Kort redogörelse för varför man söker stipendiet (ca en halv A4 sida)
  3. Projektplan, tidsplan och syfte (en halv sida)
  4. Intyg om tjänstgöring från rektor
  5. Rekommendation från rektor

Observera att ansökan inte kan göras retroaktivt. Studierna ska påbörjas under hösten samma år som ansökan lämnats in eller eventuellt våren året efter. Ansökan ska vara poststämplad senast den 15 februari 2017. Stipendium kan ej sökas per e-post och ska sändas till:

Alliance Francaise

c/o Mickaëlle Cedergren, Lagnövägen 5, 132 36 Saltsjö-Boo

 

FÖR DIG SOM VILL STUDERA I FRANKRIKE FINNS ANDRA STIPENDIER ATT SÖKA:

 

  • Svensk – Franska Stiftelsen

För mera info klicka på länken ovan eller kontakta Ulf Berenholt ,  danberen@hotmail.com.

 

  • L’Amitié Franco-Suédoise

–        Stipendium för gymnasieungdomar och för dem som tagit studenten upp till tre år tidigare .

–        Stipendiet ”Chambre Linné, Grenoble” för dem som kommit längre i sina studier.

 

För mera info klicka på länken ovan eller kontakta Marie-Anne Lindberg  Andersson,

marieanne.lindberg.andersson@gmail.com.

 

Tessinsällskapet

Stipendium för studier i franska för ungdomar som läser vid svenskt universitet eller högskola och ännu inte avlagt examen.

För mera info klicka på länken ovan eller kontakta Fredrik von Essen, f.ve@telia.com.

 
http://afstockholm.com/stipendium/

 

Stiftelsen Sven Kristensons resestipendiefond

konstStiftelsen Sven Kristensons resestipendiefond

Stiftelsen Sven Kristensons resestipendiefond
Box 117
Lunds Universitet
221 00 LUND
046-222 00 00

Stiftelsens ändamål är att en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet och återstoden utgå som två resestipendier.

Stipendierna, äro avsedda för studieresor i Italien, Grekland eller Frankrike, vad sistnämnda land angår särskilt för studier i romansk och gotisk arkitektur och konst rörande Sydfrankrikes klassiska minnesmärken.

Stipendierna tilldelas dem, som fortsätta sina studier i någotdera av ämnena klassisk fornkunskap och antikens historia samt konsthistoria med konstteori, varvid iakttages, att stipendierna första gången, som de utdelas, skola utgå till dem, som företrädesvis studera klassisk fornkunskap och antikens historia, andra gången till dem, som företrädesvis studera konsthistoria med konstteori. Om behörig sökande icke anmält sig, må stipendium utan ansökan tilldelas särskilt förtjänt ung vetenskapsidkare, som såsom huvudämne valt och avlagt examen i latinsk filologi och litteratur eller italiensk filologi och litteratur från de stora perioderna till 1800-talets mitt.

Stiftelsen Lena Tamara Brestners Minne

Stiftelsen Lena Tamara Brestners Minne
Institutioner & Stiftelser ST S3
SEB Wealth Management
106 40 STOCKHOLM
08-7635000

Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning inom det franska språket. Ändamålet skall tillgodoses främst genom utgivande av resestipendier för studier vid franskt universitet till:

I a) studerande vid svenskt universitet, som uppnått 40 poäng eller motsvarande i franska språket

b) legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i franska språket För sökande inom denna grupp skall ett dokumenterat aktivt idrottsutövande räknas som merit. Stipendier får endast beviljas sökanden som ej uppnått 30 års ålder.

II studerande med avgångsexamen från en skola som undervisar enligt International Baccalaureate-prommet i Östeuropa med väl dokumenterade kunskaper i franska.

Vid fullföljd av ändamålet skall en jämn fördelning mellan grupp I och II eftersträvas.Stipendier till personer inom grupp II skall utgivas under en tid av tjugo (20) år efter stiftelsens bildande. Stipendier skall härefter enbart utges till personer som uppfyller kraven enlig I a) och I b) med valfri fördelning sinsemellan.