Mora kommuns fonder för sociala ändamål

Mora kommuns fonder för sociala ändamål

FONDER som boende i Mora kommun kan ansöka om bidrag från är följande:

Stiftelsen Mora kommuns samfond för ekonomsikt bidrag till behövande barn
(sammanslagning av Döss Jon Jonssons donationsfond och Anders och Lisa Lunds gåva).
Bidrag till behövande barn inom Mora kommun.

Stiftelsen Henry och Holger Bäcks minnesfond
Avkastningen skall en gång årligen vid jultiden fördelas mellan två eller tre särskilt behövande blinda personer, hemmahörande i Mora kommun.

Mait Erlands stiftelse
Avkastningen skall utgå till vård och hjälp åt mindre bemedlade sjuka i Våmhus. Bidrag från stiftelsen får ej utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

Lorichska stiftelsen
 Avkastningen skall användas till belöning av de som utmärkt sig för öm och trogen föräldravård även tjänstefolk som genom långvarig och trogen tjänst gjort sig förtjänta av belöning (gäller fd Venjans kommun).

Stiftelsen Harald Åbergs minnesfond
Avkastningen skall användas för bekostnad av åtgärder till gemensam trevnad för ålderdomshemmets pensionärer.

Ansökan om bidrag från ovanstående fonder sänds till:
Mora kommun
Socialnämnden
792 80 Mora

Upplysningar lämnas av Carina Böhlmark, tfn 0250-264 01.

http://www.mora.se/Kommun--politik/Fonder/

Donationsfonder Oskarshamns kommun

 
 Ansökan om medel ur donationsfonder:
•Oskarshamns omsorgssamfond
Utdelningen skall komma invånarna i Oskarshamns kommun
tillgodo och företrädesvis användas för åtgärder avseende
omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade och
åt behövande minderåriga barn.
 
•SJ Robacks donationsfond
Utdelningen skall företrädesvis användas för åtgärder avseende
omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade
och åt behövande minderåriga barn i Misterhults och Figeholms
förutvarande kommuner.
 
•Syskonen Ebba och Einar Nilssons minnesfond
Avkastningen från denna fond skall utdelas till hjälp åt hjärt-
och astmasjuka samt rörelsehindrade inom Oskarshamns kom-
mun, företrädesvis sådana boende inom Misterhults församling.
 
 
Ansökan om utdelning från fonderna skall göras på särskild blankett, som kan rekvireras från Oskarshamns kommuns
Servicecenter 0491-880 00 eller hämtas på kommunens hemsida.
Ansökan skickas eller lämnas in senast
den 15 april till:
 
Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706,
572 28 Oskarshamn.
Märk kuvertet
”Fondmedel”.

Oskarshamns kommun förvaltar ett antal donationsfonder och stiftelser.

Ansökningsbara donationsfonder

Från Oskarshamns Omsorgssamfond, Ebba och Einar Nilssons Minnesfond och S J Robacks Donationsfond går det att ansöka om medel för den som uppfyller kraven (se stadgar).

Ansökan ska ske på särskild blankett och vara Oskarshamns kommun tillhanda senast den 15 april. Märk kuvertet "Fondmedel" och skicka till:

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706
572 28 Oskarshamn

Gösta och Karin Hedströms donation

Oskarshamns kommun har genom testamente mottagit en gåva av Gösta och Karin Hedström. Enligt testamentet skall gåvan användas för ”vård av behövande gamla med företräde för inom Döderhult boende”. Gåvan ska inte användas för ändamål som ingår i kommunens ordinarie verksamhet.
Information kan fås genom Servicecenter, Oskarshamns kommun telefon 0491-880 00.

Ansökan om utdelning från donationen skall göras på särskild blankett och lämnas in senast den 31 augusti.  Märk kuvertet: ”Ansökan Gösta och Karin Hedströms donation” och skicka till:

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706
572 28 Oskarshamn


Donationsfonder som administreras av andra (än Oskarshamns kommun) och går att sökas av bosatta i Oskarshamns kommun.

Sven och Karin Berg fond
För att få bidrag från Sven och Karin Bergs minnesfond måste man antingen vara född inom Misterhults församling eller varit bosatt där under minst tre på varandra följande år. Men det krävs inte att man är bosatt inom Misterhults församling när man söker bidrag ur fonden.
Studerande, unga såväl som vuxna är berättigade att söka medel ur fonden.

Mer information om fonden

Ansökan om utdelning från donationen skall göras på särskild blankett och lämnas in senast 5 oktober 2014.  Märk kuvertet: ” Ansökan Sven och Karin Bergs minnesfond” och skicka till:

Lisbeth Tille
Fighultsvägen 10
572 75 Figeholm

 

Stiftelsen Sofia och Sven Johanssons fond

Stiftelsen Sofia och Sven Johanssons fond
Box 624
Värnamo församling
331 26 VÄRNAMO
0370-20900

Fondens avkastning skall användas inom Värnamo församling dels för vård och hjälp åt fattiga sjuka eller gamla, dels till barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.

Fond till behövande i Örebro

Abou

 

Ansökningstiden är 1 februari-31 mars. Skicka in en ansökan per hushåll.

Ansökningar som inte är kompletta, som kommit in för sent eller saknar personbevis kommer inte att behandlas.

Dokument som du ska bifoga

  • Personbevis som visar att du är folkbokförd i Örebro kommun. Det är bara på den sökande som du ska bifoga personbevis. Det kan du beställa via Skatteverket.

När du ansökt

  • Senast 15 juni får du ett brev med beslut om du har fått pengar eller inte. Beslutet kan inte överklagas.
  • Vi kan inte lämna förhandsbesked via telefon.

Till ansökan ⇒

 

VÄSTERVIKS KOMMUN fonder

 

Västerviks omsorgssamfond
Ändamål:
Åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla eller handikappade.
 
J A L Carlssons donationsfond
Ändamål:
Utbetalas till fattiga, den eller de mest lytta eller vanlottade inom kommunen, företrädesvis på Rödja ägor.
 
Stiftelsen P H Kindmarks donationsfond
Ändamål:
Skall lämna bidrag till
1)För behövande äldre i kommunen med företräde för kvinnor från förut varande Västerviks stad
2) I andra hand får bidrag lämnas för trivselbefrämjande åtgärder bland kommunens pensionärer.
 
För ytterligare upplysningar angående fonder hänvisas till fondförvaltningen.
 
Västerviks kommun
Kommunstyrelsen
Box 12
593 01 VÄSTERVIK
 

 
Västerviks församlings samstiftelse för social hjälpverksamhet
 
Ändamål:
Ändamålet med stiftelsen är att dela ut bidrag till behövande i Västerviks församling. Utdelning sker efter ansökan och då behov föreligger och med lämplig hänsyn tagen till föreskrifterna i urkunderna för de stiftelser som lagts in i Västerviks församlings samstiftelse för social hjälpverksamhet.
 
 
Hospitalsgatan 14
593 33 Västervik
0490-84200
 
 

Stiftelsen De Gamles Fond

Ändamål:
Att hjälpa behövande gamla med ekonomiska bidrag!

Stiftelsen De Gamles Fond
Saltängsgatan 21 B 1401
602 22 Norrköping
Östergötlands Län

Svenska kyrkan, Annedals församling!

Stiftelsen Familjen F W Forsbergs Hjälpfond

En tiondel av avkastningen skall årligen läggas till kapitalet. Återstående avkastning skall utdelas till hjälpbehövande i Annedals församling i Göteborg, företrädesvis till gamla och sjuka.

Kerstin Nilsson

Diakon
Direktnr: 031-731 61 28
 

Göran Ohlsson

Diakon
 
Direktnr: 031-731 86 18
 
 
 

Stiftelsen för gamla tjänarinnor

Stiftelsen för gamla tjänarinnor : skildring av en svunnen tid : en historik / Rolf af Klintberg

För drygt hundra år sedan var nästan 100 000 kvinnor anställda i hushållsarbete hos familjer i städerna. Det var ofta den enda försörjningsmöjligheten för de kvinnor som inte tillhörde de välbärgade klasserna.

Dessa lågavlönade tjänarinnor var en förutsättning för den borgerliga livsstilen med bonade golv, nyputsat silver, brutna servetter, krusade örngottsband, konstfärdiga smöruppläggningar, visiter och kalas.

När hög ålder eller sjukdom gjorde att de inte kunde arbeta längre, stod de på bar backe utan vare sig familj eller hem. De sociala skyddsnät som finns idag fanns inte då och den första folkpensionen (ett mycket litet belopp) infördes först år 1913. Tjänarinnorna var hänvisade till välgörenhet och det var ett privat initiativ som grundade Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor. Den här skriften berättar om stiftelsen och om de kvinnor som bodde på hemmet.

 


Stiftelsen för gamla tjänarinnor

Ändamål: Att i första hand åt kvinnor, som troget arbetat i annans tjänst - företrädesvis sådana som tillhör eller längre tid tillhört Stockholms kommun - lämna hjälp, varav de på grund av ålder, sjuklighet, olycksfall eller annan anledning är i behov.

Hjälp lämnas i form antingen bostad med värme, lyse och - om möjligt - tillfällig sjukvård jämte, i händelse av behov, årligt underhållsbidrag eller ock bidrag dels till organisationer eller andra juridiska behövande ålderstigna sjuka eller handikappade, dels ock för främjande av vetenskaplig forskning inom gerontologi och annan vetenskap med anknytning därtill.

Ansökan: På särskild blankett som kan beställas per telefon eller du kan söka via nätet

Sök här!⇒ skapa konto och sök via internet

STIFTELSEN FÖR GAMLA TJÄNARINNOR

C/O SEB, INSTITUTIONER & STIFTELSER
106 40 STOCKHOLM

 

Dr Félix Neuberghs stiftelse

Hela Landet

Namn

Dr Félix Neuberghs stiftelse

Ansökningsblankett kan beställas genom att skicka in ett frankerat och adresserat svarskuvert till
Doktor Felix Neuberghs stiftelse
Erik Dahlbergsgatan 11 B
411 26 Göteborg,

eller kan laddas ner
http://www.felixneubergh.se/allmaenna-bidrag/
Sidan är bara tillgänglig vid ansökningsperioden

Ändamål

Vård och hjälp till i Sverige boende behövande- åldersstigna, sjuka eller handikappade.
1. Ansökningsblankett jämte bilagor skall vara sammanhäftade och hålslagna.
2. Ansökningar inkomna under andra tider än föreskrivna ansökningsperioder behandlas inte.
3. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar behandlas inte.
4. Insända handlingar skickas inte tillbaka.
5. Utdelning sker under februari månad och endast de som beviljats bidrag får skriftligt besked under denna månad.
6. Beviljade bidrag skall redovisas.
7. Stiftelsen får många ansökningar varför ofta endast en del av sökt belopp kan beviljas.
8. Bidrag lämnas ej till sådant som vid datum för styrelsens beslut redan är genomfört. Ej heller till skuldsanering, avbetalningar eller till att lösa lån.
9. Intyg från läkare och/eller kurator, vilket tydligt styrker den sökandes tillstånd/diagnos/situation och därför behov av hjälp. Intyget skall vara utfärdat i år.
10. Kopia av senaste "specifikation till inkomstdeklaration".
11. Ansökningsperiod 1 oktober - 30 november.

Endast fullständiga ansökningar inskickade under angivna ansökningsperioder behandlas. Skicka endast in de bilagor som efterfrågas. Övrigt inkomna ansökningar förstörs.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev