Fonder Hallsbergs kommun

Fonder

Stiftelsen Syskonen Erikssons i Mötan Stipendiefond

Studiestipendium åt mindre bemedlade. Verksamhetsområde: Viby församling.

Stiftelsen Gustaf Widéns studiefond

Stipendier vid yrkesutbildning lantbruk med mera. Verksamhetsområde: Viby församling.

Stiftelsen Maria och Herman Perssons husmodersfond

Rekreationsvistelse för husmödrar från bondehem.

Stiftelsen Hjälpfonden Norrbyhemmets minne

Behövande personer som till följd av sjukdom är i behov av ekonomisk hjälp. Verksamhetsområde: Hallsbergs församling.

Stiftelsen Hallsbergs sociala samfond

Ekonomisk hjälp till behövande personer. Verksamhetsområde: Hallsbergs församling.

Stiftelsen Vibys sociala samfond

Ekonomisk hjälp till behövande personer. Verksamhetsområde: Viby församling.

Stiftelsen Sköllerstas sociala samfond

Ekonomisk hjälp till behövande personer. Verksamhetsområde: Sköllersta församling.

Stiftelsen Björstorpshemmets minnesfond

Stiftelsens ändamål är att bringa ekonomisk hjälp för behövande äldre, sjuka, invalidiserade eller hjälpbehövande personer. Verksamhetsområde: Hallsbergs tätort

Stiftelsen för gamla och vårdbehövande

Stiftelsen har till ändamål att bereda bostad och vård åt äldre eller vårdbehövande personer. Verksamhetsområde: Hallsbergs tätort
Ytterligare upplysningar kring fonder lämnas av:

Ekonomihandläggare Yvonne Berglund tel: 0582-68 51 26

http://www.hallsberg.se/omsorghjalp/ekonomisocialbidrag/stipendierochfonder.4.5f649a7813bafb85c6e502e.html

Stiftelsen Nygårdshemmet

Stiftelsen Nygårdshemmet
Lingongatan 28
Maud Öster
694 37 HALLSBERG
0582-13334

Stiftelsen – som ursprungligen uppkommit genom testamente av Maria Persson av den 11 april 1945 – har till ändamål att genom årliga hyresbidrag till behövande f d lantbrukare eller lantbrukarhustrur bereda god bostad i Kumla eller Hallsberg.

Styrelsen beslutar årligen om lämpligt bidrag. Särskild omsorg skall ägnas åt att bidragen kommer behövande till del. Disponibel avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Bidragen bör fördelas jämnt mellan behövande från Kumla och Hallsberg. Skulle vissa år behoven vara särskilt stora i endera av kommunerna och ringa behov föreligga i den andra, får styrelsen omfördela bidragen med hänsyn därtill för ett år i taget. Skulle behovet enstaka år vara ringa i båda kommunerna får avkastningen fonderas för utdelning kommande år.