Fond till behövande barn och ungdom

Bertil Settergrens Testamentsstiftelse

ÄNDAMÅL

Att bereda lindring och hjälp åt behövande (handikappade), sjuka barn och ungdomar, att sålunda t.ex. utöva hjälp vid olycks- eller sjukdomsfall för undvikande av ekonomisk katastrof i en familj, som utan hjälp kan tvingas till hemmets upplösning, att över huvud taget bringa hjälp åt nyssnämnda behövande medmänniskor.

Göteborgs Bank, som förvaltare av donationen äger disponera medlen även genom utbetalning till ideell sammanslutning, som verkar för ungdoms vård och uppfostran, exempelvis scoutrörelsen.

Vilket ändamål bidragen än avse, får de hellre vara färre och större, för att verkligen göra nytta, än många på mindre belopp. Intet hindrar att belopp flera år tilldelas samma person. Däremot får bidrag icke ersätta en dittillsvarande eller kommande tilldelning av allmänna medel.

Bertil Settergrens Testamentsstiftelse

Nordea Stiftelseadm, G 273

105 71 STOCKHOLM

08-57942822

Fond till personer i Märsta för rehabilitering

Stiftelsen Monica och Olle Jansons Minne
Steninge allé 8
Jan-Olov Ströhm
195 91 MÄRSTA

Ändamålet för stiftelsen skall vara att årligen utdela ett eller flera stipendium eller bidrag till personer som bott eller bor och verkar i framförallt Märsta eller dess närområde och som är i behov av extra stöd och stimulans för exempelvis rehabilitering vid sjukdom eller olycksfall och även stroke o liknande handikapp, men även till personer som lider av medfödda handikapp.

Stipendium eller bidrag kan även riktas mot en hel grupp som ex.vis Märsta Sjukhem eller Arhem, Väntjänsten, Sv. Kyrkans diakoniverksamhet m.m.

Syftet med stipendiet/bidraget skall dock alltid vara att det utdelas till personer som ej kan påräkna det statliga eller kommunala skyddsnätets behovstäckning. Stipendiet får ej tilldelas person som istället skulle kunnat erhålla statligt eller kommunalt bidrag för den aktuella rehabiliteringen.Styrelsen äger dock rätt att om något speciellt ändamål skulle komma upp som ej innefattas i ovanstående stycke, och som styrelsen finner behjärtansvärt att stödja, må 50 % av utdelningssumman i detta stycke (A) fritt förvaltas av styrelsen. Dessa ändamål kan ex.vis vara riktat mot ett kulturellt eller konstnärligt ändamål, eller person(er) med anknytning härtill, eller till kommunens förskönande av bestående värde. 25 % av den årliga stipendiesumman skall årligen tilldelas yngre person(er) som framförallt är bosatta eller verkar inom Märsta eller dess närområde, för utbildning och förkovran inom hantverksorienterade yrken.

Stiftelsen Rehabiliteringsinstitutet för ryggåkommor

Stiftelsen Rehabiliteringsinstitutet för ryggåkommor
Institutsvägen 8
856 43 SUNDSVALL
060-12 84 60

Stiftelsens ändamål är att bedriva och /eller understödja rehabiliteringsverksamhet företrädesvis vid särskilt för ändamålet upprättade anläggningar för personer med ryggåkommor (inkluderande nack-, bröst-, eller ländryggsåkommor), – företrädesvis för sådana personer, som på grund av anställning eller på annat sätt har nära anknytning till huvudman i stiftelsen.

Förmögenhet:  105,172,548 kr

Stiftelsen till Sven Lindströms minne

Stiftelsen till Sven Lindströms minne
Rasmus Gränd 10
Lars Gustafsson
598 31 VIMMERBY
0492-13438

Utdelning av stipendier till personer med hörselskada eller annat handikapp samt till dem som visat intresse för och varit till hjälp för sådana personer.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Engströmska stiftelsen

Engströmska stiftelsen
Danska vägen 42
226 39 LUND
046-13 17 35

Stiftelsens ändamål är att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård och utbildning av behövande, sjuka eller lytta i första hand inom handikappområdena dyslexi och psykiska sjukdomar.

Oskar och Linnéa Arvidssons stiftelse för hjälp åt behövande

Stiftelsenamn:

Oskar och Linnéa Arvidssons stiftelse för hjälp åt behövande

Organisationsnummer: 829502-7547
c/o Adress: Pastorsexpeditionen
Adress: Lindås
Postnummer: 342 52
Ort: Vislanda
Telefonnummer: 0472-300 07
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Kronobergs län
Säte: Alvesta
Ändamål: Avkastningen av kapitalet skall användas för stöd, hjälp och uppmuntran till gamla och sjuka från Alvesta kommun som på grund av sjukdom, handikapp eller andra svårigheter är i verkligt behov av bistånd. Det ligger testatorerna särskilt varmt om hjärtat att stödja personer som drabbats av astma- och allergisjukdomar samt cancer.

Ragnhild Frykbergs Stiftelse

Ragnhild Frykbergs Stiftelse

 

"Främja ungdomars utbildning samt vård av behövande ålderstigna sjuka och lytta, oberoende av ras och kön".

 

När kan man ansöka?

Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond

Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond
Box 2038
422 02 Hisings Backa
031-612856

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas till behövande barn och ungdomar samt till föreningar och organisationer, vilka har till uppgift att stödja barn och ungdomar med fysiskt eller psykiskt handikapp. I det senare fallet bör medlen användas till objekt, vilka direkt underlättar dessa barns vård och fostran, således ej till föreningarnas och organisationernas allmänna verksamhet.

Sökbar 15 augusti - 15 oktober

Stiftelsen J C E Nolleroths Donationsfondansökningsblankett

Göteborgs stad

Biståndsfonden Umeå kommun

Biståndsfonden Umeå kommun
Box 3045 Umeå kommun, socialtjänsten
903 02 Umeå
090-161016

Ändamål:

Ska användas till punktvisa hjälpinsatser till personer eller familjer som pga fysiskt, psykiskt eller socialt handikapp hamnat i akuta hjälpbehovssituationer.

Vem kan söka:

Enskilda personer bosatta i kommunen. Pensionärer och barnfamiljer prioriteras av tradition inför julen.

Ansökan: Oktober-november. Skriftlig ansökan

Crafoordska stiftelsens

Crafoordska Stiftelsen

Crafoordska stiftelsens uppgift är att: "...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..."

Ansökningsområden

Villkor

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för enskild person eller organisation stödja följande ändamål till förmån för allmänheten:

1. Handikapp, t ex kvalificerade ekonomiska problem på grund av barns/ungdoms handikapp.

2. Idrott som stöd till idrottsföreningars ungdomsverksamhet.

3. Kulturell eller konstnärlig verksamhet kan beviljas till sökande från hela riket om de av Stiftelsen bedöms ha riksintresse. Bidrag ges ej till bolag.

4. Studier / utbildning,
till enskild person endast för postgymnasiala ändamål (vilket innebär att alla ansökningar från förskolenivå t o m gymnasienivå t.ex. Montessoriskolor, avvisas) fram till postgymnasial grundexamen, till person, som under ansökningsåret fyller högst 28 år och som uppbär fulla studiemedel från CSN. Anslag kan dock övervägas om den sökande med sammanhängande studier överskridit CSN:s maximalt tillåtna antal terminer för studiestöd. Anslag utgår inte till studier som enbart läses utomlands. Bidrag ges till en eller två terminer utomlandsstudier, inte till studier i Sverige.

till förening som stödjer ungdomars postgymnasiala studier (bidrag till handikappade barns studier kan beviljas under punkt 1 ovan)

5. Barns och ungdomars fostran, främst till föreningar som främjar denna, t ex scouting, friluftsverksamhet, drogbekämpning, o dyl

Samtliga ovanstående anslag beviljas endast till sökande med anknytning till Skåne (se dock punkt 3 ovan). För studerande gäller att man är folkbokförd i Skåne eller tagit majoriteten av sina akademiska poäng vid högskola eller universitet i Skåne.

Bidrag ges ej till individuell humanitär hjälp eller till egen lön.

Ansökan skall sändas in via web senast 1 september 2016 kl 16.00.

Till elektronisk ansökan

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

FundPro
Obligatoriska bilagor

Om bidrag söks till / för ...

1. Handikapp

Dels senaste "Besked om slutlig skatt" för hela hushållet (inte skattekontoutdrag) eller intyg från Skattemyndigheten att taxering ej åsatts, dels uppgift om bostadsbidrag och förekommande bidragsförskott, dels kuratorsintyg eller läkarintyg.

2. Stöd till idrott

Medlemsantal och ekonomiuppgifter skall verifieras av föreningens revisor.

3. Kulturell eller konstnärlig verksamhet

om enskild person söker:
senaste "Besked om slutlig skatt" för hela hushållet (inte skattekontoutdrag!) eller intyg från skattemyndigheten att taxering ej åsatts samt Konstnärlig / kulturell meritförteckning.
om förening söker:
medlemsantal och ekonomiuppgifter skall verifieras av föreningens revisor. Bidrag ges ej till bolag.

4. Studier / utbildning på postgymnasial nivå

Studiemeriter LADOK-utdrag; observera max 360 akademiska poäng, men minst 180 poäng varav minst 60 poäng inom ett program eller inom ett jämförbart sammanhängande ämnesområde; studier som ej stöds av CSN skall i stället styrkas med intyg om två års kvalificerad praktik inom ämnesområdet. Studier som enbart bedrivs utomlands utgår ej bidrag till. Bidrag ges till en eller två terminer utomlandsstudier, inte till studier i Sverige.

5. Barns och ungdomars fostran

om förening söker:
Medlemsantal och ekonomiuppgifter skall verifieras av föreningens villkor/revisor.

Tänk på att…

...Crafoordska stiftelsen behandlar inte ansökan från sökande, som ej fullgjort redovisningsskyldighet för tidigare bidrag i tid.
...omyndig får inte söka bidrag; det är målsman som är sökande för den omyndiges räkning!
...bidrag lämnas inte till aktivitet som avslutats före 1 december ansökningsåret.
...ange om du sökt eller erhållit bidrag hos andra stiftelser för samma ändamål

Tänk också på att…

...ansökningsbelopp skall vara angivet och specificerat.
...man inte kan hänvisa till tidigare års ansökan. Varje ansökan är självständig.
...ansökan skall ha inkommit till oss senast 2016-09-01 kl 16.00.

När får Du veta resultatet?

Bidragsbeslut meddelas skriftligen i december 2016.

Hur får Du ut pengarna?

Om du blir beviljad bidrag, finns det en rekvisitionskupong med beviljandebrevet. Den sänder Du in till Crafoordska stiftelsen när Du behöver pengarna, så betalar Crafoordska stiftelsen till Ditt postgiro, bankgiro eller bankkonto. De betalar inte ut bidrag kontant. Om bidragsbehovet ändrats sedan ansökan ingavs, får Du inte rekvirera bidraget utan att Crafoordska stiftelsen i förväg godkänt ändringen.

Vad händer sedan?

Inom nio månader efter det att Du fått pengarna skall Du självmant redovisa till Crafoordska stiftelsen. (Du kan få anstånd med redovisningen om vi bedömer det skäligt och om Du hör av Dig till Crafoordska stiftelsen i förväg.) Hur redovisning skall göras framgår av Ditt beviljandebrev.

Behöver Du återbetala bidraget?

Om redovisningen inte godkänns, helt eller delvis, eller om Du använt bidraget för annat ändamål än det vi angivit, är Du skyldig att återbetala ett belopp motsvarande den del som inte godkänts eller som inte använts för avsett ändamål. Hör Du inte av oss inom två månader efter det att vi fått Din redovisning, är den godkänd.
Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet.

Och om pengarna inte rekvireras?

Bidrag, som ej utkvitteras före 2018-01-01, betalas inte ut.

Information enligt personuppgiftslagen (PuL)

Stiftelsen lagrar all erforderlig information om en ansökan, vare sig den bifallits eller avslagits, på ADB-medium. Varje sökande har rätt att på begäran ta del av den lagrade informationen och också få rättelse av ev felaktiga uppgifter. Stiftelsen publicerar vissa vetenskapliga anslag i sin årsredovisning och på Internet. Crafoordska stiftelsen förbehåller sig rätten att samarbeta med andra stiftelser.

Frågor?

Ring oss på telefon 046-38 58 84 eller skicka e-post till crafoord@crafoord.se.