Stiftelsen Brandelska donationen

Stiftelsen Brandelska donationen
Box 5105
102 43 STOCKHOLM
08-6630430
I första hand skall den ena hälften av den disponibla avkastningen användes till understöd åt behöfvande inom församlingen, och skola dessa understöd, efter pröfning för hvarje gång, och efter föregående anmälan af någon församlingens medlem, utgå helst i form af tillfälliga mindre gåfvor, för att lindra oförvållad verklig nöd, samt der utsigt förefinnes att genom penningehjälp och arbetsam och nyttig medlem kan åt samhället återvinnas.

Den andra hälften skall användas till understöd medelst beklädnad eller föda, eller på annat sätt åt fattiga skolbarn, som tillhöra Hedvig Eleonora församling. I andra hand skall denna avkastning utdelas till behövande personer och barn inom Stockholms kommun.

Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse

Stiftelsenamn: Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse
Organisationsnummer: 802000-0785
c/o Adress:  
Adress: Artillerigatan 51 nb
Postnummer: 114 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-662 98 33
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Näringsdrivande stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Stiftelsen skall ha till ändamål att förvalta de tillgångar, som genom testamenten av filosofie doktorn Anna Ahlström och fröken Ellen Terserus tillfallit stiftelsen, att utge årliga understöd till förutvarande lärare i Ahlströmska skolan i Stockholm, som utgått före skolans kommunalisering, samt att utbetala bidrag till ensamma ogifta damer, däri inbegripna även ensamma änkor och frånskilda, eller äldre äkta makar, som är i behov av understöd samt bosatta inom Hedvig Eleonora församling i Stockholm eller på annat sätt knutna till denna församling.

Sedan nu angivna ändamål tillgodosetts äger stiftelsen använda återstoden av den årliga avkastningen till att utge stipendier till kvinnor för att genomgå högre utbildning.

År: 2014
Tillgångar: 128.969.116 kr

Hedvig Eleonora församling

Stiftelsemedel

I Hedvig Eleonora församling finns det möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp från församlingens stiftelser om man bor i församlingen, i Stockholms stad eller i Stockholms län. Stiftelserna är religiöst och politiskt obundna. Stiftelserna vänder sig alla till olika specifika ändamål. Grunden för att kunna ansöka om ekonomisk hjälp i Hedvig Eleonora församling är att man är ekonomiskt behövande, ett begrepp som är skatterättsligt och styrks genom inkomstuppgifter och deklaration. Vidare krävs att den sökande bifogar ytterligare handlingar som specificeras i församlingens ansökningsblankett.

Alla som ansöker om stiftelsemedel får ett skriftligt svar oavsett om personen beviljas medel eller inte. Preliminära svar på telefon eller via e-post ges inte. Handläggningstiden är i snitt fyra månader från det att vi har en komplett ansökan innan beslut ges. Tänk på att fylla i alla frågor i ansökningsblanketten och bifoga efterfrågade handlingar som styrker dina uppgifter. Skicka inte original utan kopior av handlingarna. Vi tar inte ställning till ansökningar som saknar uppgifter.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår stiftelsehandläggare måndag, tisdag och torsdag kl 08.30-10.30 på tel: 545 675 78.

Vill du ansöka om stiftelsemedel går du till väga enligt följande:

- Skriv ut ansökningsblanketten här: ANSÖKAN
- Skriv ut bilaga till ansökan: BILAGA
- Fyll i blanketten och bifoga de handlingar som efterfrågas.
- Skicka ansökan med alla handlingar/kopior till:

Hedvig Eleonora församling
Stiftelsemedel
Box 5105
102 43 STOCKHOLM

e-post

http://hedvigeleonora.se/moten-och-diakoni/stiftelsemedel/

Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse

Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse

Stiftelsen skall ha till ändamål att förvalta de tillgångar, som genom testamenten av filosofie doktorn Anna Ahlström och fröken Ellen Terserus tillfallit stiftelsen, att utge årliga understöd till förutvarande lärare i Ahlströmska skolan i Stockholm, som utgått före skolans kommunalisering, samt att utbetala bidrag till ensamma ogifta damer, däri inbegripna även ensamma änkor och frånskilda, eller äldre äkta makar, som är i behov av understöd samt bosatta inom Hedvig Eleonora församling i Stockholm eller på annat sätt knutna till denna församling.

Sedan nu angivna ändamål tillgodosetts äger stiftelsen använda återstoden av den årliga avkastningen till att utge stipendier till kvinnor för att genomgå högre utbildning.

 

Artillerigatan 51 nb
114 40 STOCKHOLM
08-662 98 33

Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse

Stiftelsens ändamål är att förvalta de tillgångar som stiftelsen erhållit genom testamenten av filosofie doktorn Anna Ahlström och ämnesläraren Ellen Terserus.

Stiftelsen ger bidrag till ensamma ogifta damer, däri inbegripna även ensamma änkor och frånskilda, eller äldre äkta makar, som är i behov av understöd samt bosatta inom Hedvig Eleonora församling i Stockholm eller på annat sätt knutna till denna församling.

Sedan ovan angivna ändamål har tillgodosetts, kan stiftelsen använda återstoden av den årliga avkastningen till stipendier till kvinnliga doktorander och kvinnliga filosofie doktorer vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet.

Bidrag till behövande i Hedvig Eleonora församling eller före detta elever i Ahlströmska skolan / Nya elementar
Ansökan

Ansökan om bidrag till behövande görs senast den 1 maj varje år på särskilda blanketter och insänds under adress:
”Fondansökan”, Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse, Spökslottet, Drottninggatan 116, 113 60 Stockholm.

Ansökningsblanketter kan hämtas på Östermalms stadsdelsförvaltning (receptionen), Karlavägen 104, plan 6 eller Hedvig Eleonora församling, Storgatan 7. Ansökningsblankett i pdf-format kan laddas ner här.

Stipendium till doktorander/filosofie doktorer
Ansökan

Utlysning av stipendierna sker vanligen i mitten av mars. För ansökningshandlingar och instruktioner, sök på:
Stockholms universitets webbplats (www.su.se).

Universitet bereder ansökningarna och ger förslag på stipendiater. Stiftelsens styrelse tar därefter ställning till föreslaget och publicerar besluten på denna webbplats, normalt i januari.

Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse
 Artillerigatan 51 
 114 45 Stockholm
www.ahlstromska.se