Fond för dem som har drabbats av hjärnskada

Stiftelsen Peter Erikssons minnesfond för hjärnforskning
Box 111 44
Danske Bank Kapitalförvaltning
404 23 GÖTEBORG
0752-484151
Bengt Ohlsson avser genom bildandet av denna stiftelse stödja och främja vetenskaplig forskning kring skador och sjukdomar i hjärnan med inriktning mot regenerativ neurovetenskap och rehabilitering. Stiftelsen kan även lämna bidrag till rehabilitering och andra stödinsatser till dem som drabbas av hjärnskador och/eller hjärnsjukdomar. Ändamålet skall fullföras dels genom att ur den löpande avkastningen på förmögenheten samt dels genom insamling av medel och mottagande av gåvor, utge kontanta bidrag till personer eller organisationer som genom forskning eller på annat sätt främjar stiftelsens syfte. Även del av stiftelsens kapital får användas för att tillgodose stiftelseändamålet om en enig styrelse så bestämmer.

Förmögenhet:  3,634,836 kr

Stiftelsen Mamsell Emanuella Carlbecks minnesfond

Stiftelsen Mamsell Emanuella Carlbecks minnesfond
Stiftelseenheten
Västra Götalandsregionen
462 80 Vänersborg
031-630500

Stiftelsen har till ändamål att utan vinstsyfte och utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer eller organisationer, dels främja behövande handikappade, såsom utvecklingsstörda, de med medfödd eller förvärvad hjärnskada, autister, gravt psykiskt sjuka, epileptiker, cp-skadade m.fl. med likartat handikapp, jämte psykiskt och socialt utslagna barn och ungdomar, för deras vård och uppfostran, dels ock lämna understöd till nämnda kategorier för beredande av undervisning eller utbildning.

Med CP-skadad m fl med likartat handikapp jämställs även rörelsehindrade. Stöd får även utgå till rekreation och andra likartade aktiviteter för destinatärerna enligt ändamålsbeskrivningen.

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 10 procent läggas till kapitalet. Återstående del av avkastningen är tillgänglig för utdelning påföljande år.