Fond till behövande uppfinnare inom mekanik

Stiftelsen Lagermanska fonden

Stiftelsenamn: Stiftelsen Lagermanska fonden
Organisationsnummer: 826000-2475
c/o Adress: Jönköpings kommun
Adress: Stadskontoret
Postnummer: 551 89
Ort: JÖNKÖPING
Telefonnummer: 036-105713
Fax: 036-105736
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Jönköpings län
Säte: Jönköping
Ändamål: Fondens ändamål angives genom benämningen (understöd åt medellösa svenska uppfinnare inom mekanikens område).
År: 2014
Tillgångar: 503.024 kr

Fonder för behövande i Jönköping

Källa: Hem & Hyra

Jönköping      
Eksjö Eksjö kommun Kommunen förvaltar ett antal fonder för behövande med olika inriktning. Gunilla Bergdalen, 0381-366 40,  www.eksjo.se
Jönköping Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden Avkastningen utdelas i första hand till äldre och behövande borgare, deras änkor och barn, eller till vissa yrkesidkare i staden och deras änkor och barn. Inom Jönköpings kommun. Lennart Gabrielson,  036-71 35 79, bjuggskafonden.se 
Jönköping Karin Ericsons stiftelse Stiftelsen har till ändamål att lämna ekonomiskt understöd för bedrivande av social hjälpverksamhet bland behövande i i första hand Jönköpings kommun, i andra hand i övriga Sverige, i tredje hand utom riket. Karin Ericsons stiftelse
Box 3056
550 03 Jönköping
Jönköping Kommunens stiftelser Kommunen förvaltar tre stiftelser till behövande. www.jonkoping.se 

036-102942

Tranås Kommunens fonder Kommunen förvaltar ett antal fonder för behövande med olika inriktning. Pernilla Gotte, Tranås kommun, 0140-68327
Vetlanda Bollingska stiftelsen Understöd åt verkligt behövande äldre personer inom Vetlanda stad, företrädesvis ensamstående, men även andra, sjuka personer boende inom Vetlanda stad Sök via Vetlanda pastorat. www.svenskakyrkan.se/vetlanda

Per Brahe gymnasieskola Stipendium

Stiftelsen The Hugo Axel Ekdahl stipendium
Stadskontoret, Rådhuset
Jönköpings kommun
551 89 Jönköping
036-105000

Behörig till stipendium är elev vid Per Brahe gymnasieskola. Stipendierna utdelas till skötsamma och begåvade elever, som är i verkligt behov av ekonomisk hjälp.

Alice och Karin Mobergs Stiftelse

Alice och Karin Mobergs Stiftelse
Ö Storgatan 45
Jönköpings kyrkliga samfällighet
553 21 JÖNKÖPING
036-303500

Att stödja Sofia församlings i Jönköping verksamhet att ekonomiskt och socialt hjälpa behövande församlingsbor.

Stiftelsen Jönköpings läns Solsticka

Stiftelsen Jönköpings läns Solsticka
Åboslättsgatan 4
Ulrika Carlson
553 10 Jönköping
036-718750

Stiftelsens ändamål skall vara att ge hjälp och understöd till barn och ungdom och andra behövande från Jönköpings län enligt de riktlinjer, som gäller för Stiftelsen Solstickans verksamhet: ”Medlen skall användas till fromma för sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserade och kroniskt sjuka, samt för andra behövande, i synnerhet åldringar, vilka av kommittéerna för länen bedömas vara i behov av hjälp, som ej på annat sätt kan tillgodoses.

”Stiftelsen verkar för sitt ändamål huvudsakligen genom att avkastningen av stiftelsens medel, efter avdrag för kapitalisering och förvaltningskostnader, överlämnas till Stiftelsen Solstickans Länskommitté i Jönköpings län. Utdelning av medlen ombesörjs av Länskommittén.

info@solstickan.se

08 – 22 06 20

 

Stiftelsen Axel och Siri Serrongs fond

Stiftelsen Axel och Siri Serrongs fond

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att utge bidrag till behövande sjuka att användas för deras rehabilitering efter utskrivning från sjukinrättning

 

Behöriga att söka bidrag är boende inom Skåne, Blekinge, Hallands, Jönköping, Kronobergs och Kalmar län.
Ansökan
Tillsammans med ansökan ska kopia av senaste slutskattsedel eller taxeringsmeddelande, kopia av eventuellt pensionsmeddelande eller motsvarande bifogas samt rehabiliteringsbehovet bekräftas av läkare, sjuksköterska eller kurator.
 
Bidrag beviljas ej för rekreationsresor. Rehabiliteringsändamålet ska preciseras och beräknad kostnad anges.
 
Ansökan och bilagor återlämnas inte.
 
Ansökan insänds till:
Stiftelsen Axel och Siri Serrongs fond
c/o SEB
Private Banking
Stiftelser ST S3
106 40 Stockholm

att ansöka

Ansökningsblanketten ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 april.

Laurentius och Anna Tinnerstedts stiftelse för barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning

Stiftelsenamn:

Laurentius och Anna Tinnerstedts stiftelse för barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning

c/o Adress: Lena Ivarsson
Adress: Valbacksvägen 24
Postnummer: 570 31
Ort: INGATORP
Telefonnummer: 0381-21422

E-post: anderssonsoren3@gmail.com

Kontaktperson: Sören Andersson
Stiftelsetyp: Annan stiftelse

Län: Jönköpings län
Säte: Eksjö

Ändamål: Att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.

(Erhållande av anslag gäller endast till förmån för personer och föreningar inom Ingatorps kommuns gamla gränsområde, Bellö socken undantagen)

År: 2014
Tillgångar: 9.999.095 kr

Social samfond Jönköping

 

SOCIAL SAMFOND
Stiftelsen Söderborgska m fl
ÄNDAMÅL
Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas för att bistå åldringar, handikappade, långvarigt sjuka eller eljest behövande i avseende på sådana ändamål och behov
som stat, kommun, eller landsting inte skall tillgodose med utdebiterade medel.
 
Senast andra fredagen i november inför julutdelningen

http://www.jonkoping.se/download/18.8de370614be10b3e131c1a1/1428414082982/Ans%C3%B6kan+Social+samfond.pdf

Stiftelser med utdelning till behövande i Jönköping kommun

Disp. Bernhard Hays understödsfond

Bidrag delas ut till behövande män och kvinnor boende inom före detta Jönköpings stad med postadress Jönköping. Enligt donationsbestämmelserna har de företräde som varit i donatorns enskilda tjänst eller längre tid arbetat vid Jönköpings gamla tändsticksfabrik samt gamla trotjänarinnor.

Upplysningar och ansökningsformulär finns under självservice eller kan beställas på tfn 036-10 53 42. Ansökan sändes till Jönköpings kommun, socialtjänsten, 551 89 Jönköping, senast andra fredagen i november.

Ellen Nyström-Mayerska fonden

Fonden vänder sig till äldre bildade kvinnor födda och bosatta i Jönköping med postadress Jönköping som har ett bestående ekonomiskt behov.

Sociala samfonderna (Social samfond, Samfond för barn och ungdom samt Samfond övriga)

Stiftelsen är en sammanslagning av ett stort antal fonder. Målgruppen för utdelning är personer som befinner sig i en ekonomisk svår situation, där personer i alla åldrar kan vara aktuella. Ett krav på att ansökan ska beviljas är att den som ansöker är folkbokförd i Jönköpings kommun.

Ansökningar tas emot löpande men utbetalning sker två gånger per år: juni och december. Sista ansökningsdag andra fredagen i maj alternativt andra fredagen i november. Ansökningsblankett kan beställas på telefon 036-10 53 42. Fonden har mycket begränsade medel och kan inte bidra med större summor för t.ex. rekreationsresor.