Olivia Conradina Bergenholtz´ Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till understöd att vid jultiden utdelas till fattiga, här i staden födda ogifta kvinnor av oförvitlig vandel (hederlig livsstil) med företrädesrätt för döttrar av staden Göteborgs eller statens tjänstemän.

 

Olivia Conradina Bergenholtz´ Stiftelse
Kyrkogatan 28
Domkyrkoförsamlingen
411 15 GÖTEBORG
031-7316130

Evald Settergrens Stiftelse

Evald Settergrens Stiftelse


Stadsledningskontoret
Finansavdelningen
105 35 STOCKHOLM
08-50829800

Org. Nr: 802004-5012

 

Av årsavkastningen skall 10 % kapitaliseras,avkastningen skall – efter ovannämnda avdrag – utdelas såsom fortfarande årliga understöd eller pensioner åt ogifta, äldre och obemedlade kvinnor.

Understöden bör i princip icke understiga 700 kronor om året till var och en.

Von Reiserska stiftelsen

Von Reiserska stiftelsen

Lärkesholms gods ligger i Örkelljunga kommun i nordvästra Skåne på en östlig utlöpare av Hallandsåsen. På godsets ca 2500 ha finns högproduktiva barrskogar i den norra delen och kring Stora och Lilla Lärkesholmssjöarna i söder finns vackra och strövvänliga lövskogar och betesmarker.
Godset ägs och förvaltas av von Reiserska stiftelsen, som grundar sig på en donation av landshövding Anders von Reiser (1701-1782). Direktionen för stiftelsen har, utöver förvaltningen av godset, att söka uppfylla stiftarens vilja vad avser ändamålet med stiftelsen.

Detta innebär bland annat att avkastningen skall utdelas som pensioner, stipendier, brudgåvor och bidrag till behövande, vilket noggrant regleras i stiftelsens stadgar.

Ändamålen enligt nu gällande stadgar formuleras enligt följande:

 • Av den behållna årliga avkastningen skall minst 1/10 avsättas till stiftelsekapitalet
 • Gåvor till mindre bemedlade i Örkelljunga kommun genom kyrkoherden max 2½ basbelopp
 • Upp till 40 brudgåvor om 1/10 basbelopp till kvinnor inom Åsbo kontrakt
 • Därefter 5/8 till pensioner åt minst tjugo och högst trettiosex behövande personer som är ogifta, änkor eller änklingar, tio av adel, tio ofrälse och hälften av vardera könet.
 • Återstående 3/8 till Örkelljunga kommun för stipendier, bidrag för allmänbildande föreläsningsverksamhet eller annan allmänkulturell verksamhet. Stipendier skall lämnas till elever, som vill ägna sig åt studier som inte kan erbjudas av kommunens skolor, exempelvis musik, konst eller studier utomlands. Högst 20 % av det tillgängliga beloppet får användas för allmänbildande föreläsningsverksamhet eller allmänkulturell verksamhet.

 BRUDGÅVA

Brudgåvor utdelas årligen till 40 kvinnor, vilka under utdelningsåret eller året innan ingått äktenskap. De ska vara födda eller vid äktenskapets ingående boende i Åsbo kontrakt, vilket omfattar Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga kommuner. Brudgåvorna annonseras i de lokala tidningarna NST/HD och Norra Skåne.

Om det kommer in flera ansökningar än 40 förrättar direktionen lottning bland de ansökningar som uppfyller villkoren. Ansökningar behandlas på direktionens junisammanträde och skall vara stiftelsen tillhanda på nedanstående formulär senast den 15 maj utdelningsåret. Ansökan åtföljd av aktuellt personbevis för båda makarna skickas till Von Reiserska stiftelsen, c/o LRF Konsult AB, Box 1134, 262 22 Ängelholm.

Personbevisen ska innehålla såväl vigseldatum som övriga nödvändiga uppgifter enligt kraven ovan. Det personbevis som heter ”Utdrag om folkbokföringsuppgifter” innehåller i de flesta fall de uppgifter som krävs. Vidare ska anges önskat konto för insättning av eventuell brudgåva.

Frågor kan ställas till ovanstående adress eller via kontaktformuläret. Information om beslut skickas till samtliga sökande senast 10 juli.

Blankett för ansökan om brudgåva

GÅVOR ÅT MINDRE BEMEDLADE I ÖRKELLJUNGA KOMMUN

Dessa gåvor hanteras av kyrkoherden i Örkelljunga församling

PENSIONER

Förslag till pensionärer kan lämnas av direktionens medlemmar. De kyrkliga representanterna, som har god kännedom om ortsbefolkningen, har därvid en särskilt viktig roll. När det gäller adliga pensionärer kan förslag inhämtas från Riddarhuset. Vid behov annonseras i de lokala tidningarna NST/HD och Norra Skåne.
Samtliga sökande ska inkomma med ansökan enligt fastställt formulär, där den sökandes ekonomiska förhållanden liksom andra förhållanden av vikt för bedömningen redovisas. Kopia på senaste inkomstdeklaration infordras. Ansökan enligt nedanstående formulär jämte bilagor insändes till Von Reiserska stiftelsen, c/o LRF Konsult AB, Box 1134, 262 22 Ängelholm. Eventuella frågor kan ställas till denna adress eller via kontaktformuläret.

Pension kan utgå till sökande, som har sammantagen inkomst upp till 3,5 prisbasbelopp årligen (2014 – 155 750 kr). Hänsyn ska tas till onormala boende- och sjukvårdskostnader liksom till sökandes förmögenhetsförhållanden. Pensionerna utgår i form av periodiskt understöd, vilket innebär att de är skattefria för mottagaren.
Beslut om pension fattas av direktionen och gäller för ett år. Samtliga pensioner prövas enligt ovanstående grund inför det kommande året vid direktionens augustisammanträde.

Blankett för ansökan om pensioner

STIPENDIER

 Studerande, bosatta eller med föräldrahemmet i Örkelljunga kommun, kan söka stipendier för utbildningsändamål som ej erbjudes inom hemkommunens skolor. Stipendierna ska avse ungdomarnas fostran och vård och uppfylla följande krav:

 • Sökanden eller någon av föräldrarna ska vara skrivna i Örkelljunga kommun vid ansökningstillfället
 • Stipendier utdelas för eftergymnasiala studier
 • Studier ska ha påbörjats före 25 års ålder
 • Stipendier utdelas som längst i 5 år
 • Studierna ska bedrivas inom följande områden:
  • Studier utomlands 1 år eller längre
  • Högskoleprogram 4 år eller längre (dock inte betalda eller avlönade studier)
  • Folkhögskolestudier längre än 1 år inom områdena musik, konst och teater

 

 

Bidrag till allmänkulturella ändamål

Bidrag kan även sökas till allmänkulturella ändamål, såsom föreläsningsverksamhet, forskningsarbete och kulturhistorisk dokumentation av Örkelljungabygden. Medel som stöd för finansiering av föreläsningsverksamhet kan sökas fortlöpande under året.

Vad gäller stipendier och bidrag till allmänkulturell verksamhet handhas detta av Utbildningsnämnden i Örkelljunga kommun.

Stipendierna utdelas vid en årlig högtid i Örkelljunga kyrka på Alla helgons dag. Därvid brukar tidigare stipendiater bidra med musikframträdanden.

För ansökan hänvisas till Örkelljunga kommun. http://www.orkelljunga.se/16/barn-och-utbildning/stipendier-von-reiserska-stiftelsen.html

VRS ansökningsblankett för enskilda 2016

VRS ansökningsblankett för föreningar 2016

http://www.reiserska.se/om-stiftelsen/ansokan-om-bidrag/stipendier/

 

Von Reiserska stiftelsen
c/o LRF Konsult AB
Box 1134
262 22 Ängelholm
E-post: info@reiserska.se

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Christina Grijps stiftelse

Stiftelsenamn:

Christina Grijps stiftelse

Organisationsnummer: 829500-0569
c/o Adress:  
Adress: Christinagården
Postnummer: 360 76
Ort: ÄLGHULT
Telefonnummer: 0481-630 31
Fax: 0481-634 82
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Kronobergs län
Säte: Uppvidinge
Ändamål:

Stiftelsens ändamål är att med avkastningen från stiftelsens tilllkommande andel av avkastningen från nämnda fastigheter i Marskog utgiva understöd i penningar till minst fem mindre bemedlade, i Älghults församling skrivna, ogifta, äldre eller yngre sådana, som på grund av sjukdom eller lyte fått sin arbetsförmåga nedsatt, i första hand skall kvinnor komma i fråga.

Till stiftelsens pensionärer må endast antagas sådana av god vandel, som icke åtnjuta stadigvarande socialhjälp.

 

Skulle något år icke minst fem sålunda kvalificerade sökanden finnas, må, för uppnående av minimiantalet även änkor och änklingar av enahanda villkor tilldelas understöd.

I stället för understöd i penningar må, där så prövas lämpligt, understöd utgå i form av hyresfri bostad av pensionärsstandard.

Efter utdelning av kontanta understöd till minst tio kvinnor får av avkastningen användas behövliga medel till att bestrida kostnaderna helt eller delvis för att i Älghults församling anställa diakonissa eller motsvarande tjänsteinnehavare.

Avkastade inte förbrukade medel får överföras till följande år för att därigenom åstadkomma önskvärd stadga och kontinuitet i verksamheten.

Avkastningen av ifrågavarande fastigheter får inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel.

År: 2014
Tillgångar: 8.649.074 kr

Stiftelsen Clase Fonden

Ansökan om pension från stiftelsen Clase Fonden

Clasefonden har till ändamål att utdela pension till ogifta, barnlösa och mindre bemedlade kvinnor över 60 år, som genom arbete försörjt sig själva och sedan fem år tillbaka är mantalsskrivna i Göteborg.

Ansökningsblankett- Clase fonden

Sista ansökningsdagen 15 april.

Ansökan, personbevis och slutskattsedel skickas till Clase fonden:
 
Clase fonden
c/o Erne Ahlman
Siriusgatan 76 läg. 1502
41522 Göteborg

Stiftelsen Hildegard o Ebba Balkenhausens donationsfond för pauvres honteux

Stiftelsen Hildegard o Ebba Balkenhausens donationsfond för pauvres honteux
Utdelas till fyra änkor och ogifta kvinnor i Malmö med företräde för de senare. Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se - Blanketter och tjänster - Ansökan om bidrag vuxna), kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

 

Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid.

 

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html

 

Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse

Stiftelsens ändamål är att förvalta de tillgångar som stiftelsen erhållit genom testamenten av filosofie doktorn Anna Ahlström och ämnesläraren Ellen Terserus.

Stiftelsen ger bidrag till ensamma ogifta damer, däri inbegripna även ensamma änkor och frånskilda, eller äldre äkta makar, som är i behov av understöd samt bosatta inom Hedvig Eleonora församling i Stockholm eller på annat sätt knutna till denna församling.

Sedan ovan angivna ändamål har tillgodosetts, kan stiftelsen använda återstoden av den årliga avkastningen till stipendier till kvinnliga doktorander och kvinnliga filosofie doktorer vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet.

Bidrag till behövande i Hedvig Eleonora församling eller före detta elever i Ahlströmska skolan / Nya elementar
Ansökan

Ansökan om bidrag till behövande görs senast den 1 maj varje år på särskilda blanketter och insänds under adress:
”Fondansökan”, Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse, Spökslottet, Drottninggatan 116, 113 60 Stockholm.

Ansökningsblanketter kan hämtas på Östermalms stadsdelsförvaltning (receptionen), Karlavägen 104, plan 6 eller Hedvig Eleonora församling, Storgatan 7. Ansökningsblankett i pdf-format kan laddas ner här.

Stipendium till doktorander/filosofie doktorer
Ansökan

Utlysning av stipendierna sker vanligen i mitten av mars. För ansökningshandlingar och instruktioner, sök på:
Stockholms universitets webbplats (www.su.se).

Universitet bereder ansökningarna och ger förslag på stipendiater. Stiftelsens styrelse tar därefter ställning till föreslaget och publicerar besluten på denna webbplats, normalt i januari.

Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse
 Artillerigatan 51 
 114 45 Stockholm
www.ahlstromska.se