Christina Grijps stiftelse

Stiftelsenamn:

Christina Grijps stiftelse

Organisationsnummer: 829500-0569
c/o Adress:  
Adress: Christinagården
Postnummer: 360 76
Ort: ÄLGHULT
Telefonnummer: 0481-630 31
Fax: 0481-634 82
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Kronobergs län
Säte: Uppvidinge
Ändamål:

Stiftelsens ändamål är att med avkastningen från stiftelsens tilllkommande andel av avkastningen från nämnda fastigheter i Marskog utgiva understöd i penningar till minst fem mindre bemedlade, i Älghults församling skrivna, ogifta, äldre eller yngre sådana, som på grund av sjukdom eller lyte fått sin arbetsförmåga nedsatt, i första hand skall kvinnor komma i fråga.

Till stiftelsens pensionärer må endast antagas sådana av god vandel, som icke åtnjuta stadigvarande socialhjälp.

 

Skulle något år icke minst fem sålunda kvalificerade sökanden finnas, må, för uppnående av minimiantalet även änkor och änklingar av enahanda villkor tilldelas understöd.

I stället för understöd i penningar må, där så prövas lämpligt, understöd utgå i form av hyresfri bostad av pensionärsstandard.

Efter utdelning av kontanta understöd till minst tio kvinnor får av avkastningen användas behövliga medel till att bestrida kostnaderna helt eller delvis för att i Älghults församling anställa diakonissa eller motsvarande tjänsteinnehavare.

Avkastade inte förbrukade medel får överföras till följande år för att därigenom åstadkomma önskvärd stadga och kontinuitet i verksamheten.

Avkastningen av ifrågavarande fastigheter får inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel.

År: 2014
Tillgångar: 8.649.074 kr
Posted in Fonder & Stipendier.