Donationsstiftelser gällande hela Region Örebro läns område

Fonder för sjuka i Örebro

Donationsstiftelser gällande hela Region Örebro läns område

 

Fonder

Region Örebro län har vissa så kallade sociala fonder. För att var behörig att ansöka om bidrag ur fonderna måste man vara bosatt eller skriven inom Örebro län. Ansökningar till dessa fonder handläggs av Region Örebro läns funktionshinderkonsulent.

Viktor och Mary Janssons donationsfond Särfond 21:

ur denna fond kan man ansöka om bidrag till semestervistelse åt i första hand utvecklingsstörda barn och ungdomar och i andra hand vuxna psykiskt utvecklingsstörda som bor i Örebro län. Barn och ungdomar prioriteras dock. Sista ansökningsdag är den 30 april och den 30 november. Ansökningsblankett finns för utskrift i högerspalt här bredvid. Ansökan skickas till funktionshinderkonsulenten.

 Dagmar Bohlins donationsfond Särfond 39:

ur denna fond kan Barn-och ungdomshabiliteringen i Region Örebro län ansöka om stipendium till enskilt barn eller ungdom som är aktiv inom en organiserad handikappidrott. Det förbund/den förening där barnet/ungdomen är aktivt med idrottande kan också skicka in en stipendieansökan för ett enskilt barn/ungdom som är en aktiv medlem. En enskild person kan inte ansöka. Ansökan kan skickas in när som helst under året. Det finns ingen särskild ansökningsblankett utan ansökan görs i brevform. Uppgifter som ska finnas med i brevet är namn, personnummer, adress och telefon till den som ansökan gäller samt om personen är omyndig även till målsman. Det ska finnas en motivering till varför stipendiet söks samt kontaktuppgifter till den som skickar in stipendieansökan. Ansökan skickas till funktionshinderkonsulenten.

Som ungdom räknas man i dessa sammanhang fram till den dag man fyller 25 år.

Stiftelsen till Emy och Margit Axbergs minne:

Ändamålet med denna stiftelse är att föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, och som själva tar hand om barnet, kan ansöka om bidrag till rekreation för barnet och/eller föräldrarna. Sista ansökningsdag är den 30 april och den 30 november. Ansökan görs i brevform, det finns ingen särskild ansökningsblankett. I brevet ska uppges namn och fullständiga personnummer på både barnet och en förälder. Även adress, telefonnummer samt syftet med ansökan ska uppges. Till ansökan ska bifogas kopia på läkarutlåtande eller något annat som bekräftar barnets diagnos. Ansökan skickas till funktionshinderkonsulenten.

I detta fall räknas man som barn fram till den dag man fyller 18 år.

Henry och Hilly Erikssons stiftelse för drabbade av Parkinsons sjukdom

Ändamålet med denna stiftelse är att dela ut bidrag till drabbade av Parkinsons sjukdom. Beskriv i ansökan vad bidraget ska användas till. Till ansökan ska bifogas ett aktuellt intyg från vården (kurator, sjuksköterska eller läkare) som bekräftar diagnos, symtombild och behov av bidrag till omkostnader kopplade till sjukdomen, exempelvis rekreation eller andra aktiviteter, kostnader för vård och läkemedel. Ansökan görs i brevform, det finns ingen särskild ansökningsblankett. Sista ansökningsdag är den 30 april och den 30 november.
Nödvändiga uppgifter i ansökan är: 1) För- och efternamn 2) Personnummer 3) Adress 4) Telefonnummer. Ansökan skickas till funktionshinderkonsulenten.

De övriga sociala fonderna är Samfond 1, 4 och 9 samt Särfond 44 Stiftelsen Hemgården.

Behörig att ansöka om bidrag ur dessa fonderna är personer som är folkbokförda/bosatta inom Örebro län.

 • Tre ansökningstillfällen per år med stoppdatum 31 mars, 31 maj och 31 oktober.
 • Man kan bli beviljad högst en gång per år och inte tätare än vartannat år. Beroende på antalet ansökningar och fördelningsbar summa så finns det inga garantier att ansökan blir beviljad.
 • Ansökan måste bestyrkas och skickas in av en kurator, eller annan sjukvårdspersonal,  anställd inom Region Örebro län för att vara giltig. Den som skickar in ansökan ska ha god kännedom om den sökande och den sökandes ekonomi. Ansökan skickas till funktionshinderkonsulenten.
 • En ansökan som skickas in enbart av en privatperson kommer inte att bli godkänd.
 • Handläggningstiden är omkring 2-3 veckor efter sista ansökningsdag. Man får ett brev hemskickat med besked om ansökan blev beviljad eller inte. Om ansökan blivit beviljad får man en utbetalning via Swedbank. Frågor om utbetalningen besvaras av Regionservice ekonomienhet Anna Wedberg 019-602 72 63, Helen Nilsson 019-602 70 09, Eva-Lena Skovlund 019-602 70 24 .

 

För patienter

Ansökningar till donationsstiftelser som vänder sig till patienter, både vuxna och barn, ska skickas till Region Örebro läns funktionshinderkonsulent. Dessa donationsstiftelser kallas för de sociala fonderna.  Här finns information om de sociala fonderna och hur man ansöker.

https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Donationsstiftelser/Stiftelser-inom-hela-landstingsomradet/

Stiftelsen Signe och Karl Hedströms fond för MS-sjuka

Stiftelsen Signe och Karl Hedströms fond för MS-sjuka
SEB Stiftelser & Företag
106 40 STOCKHOLM
08-7635000

Avkastningen skall årligen delas ut till personer bosatta i Örebro, som lider av multipel skleros.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Örebro kommuns fonder och stipendier

Stiftelser och bidrag

 

Privatpersoner ger eller testamenterar ibland pengar till Örebro kommun. De går att ansöka om mellan 1 februari–31 mars varje år. Det är givaren som bestämmer vilka ändamål som pengarna ska användas till. Här har vi listat vilka som finns och vad som gäller.

 

Ansökan om bidrag från stiftelser

Ansökningstid

Ansökningstiden är 1 februari–31 mars varje år. Under den tiden är e-tjänsterna för ansökan aktiva, vilket innebär att vi lägger ut ansökningslänkar som tillhör respektive stiftelse under den perioden. När ansökningstiden är över ligger inte länkarna till e-tjänsterna ute.

Vem kan söka?

Du som är folkbokförd i Örebro kommun kan ansöka om pengar från nedanstående stiftelser. För att kunna söka via våra e-tjänster krävs att du loggar in med e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation kan du kontakta Servicecenter för hjälp med ansökan.

Besked

Senast den 15 juni får du ett brev med besked om du fått stiftelsemedel. Vi kan inte lämna förhandsbesked via telefon. Beslutet kan inte överklagas.

Utbetalning

Du som har konto i Swedbank får automatiskt utbetalningen dit.

Om du inte har konto i Swedbank

Du kan få pengarna insatta på ett konto i valfri bank genom att anmäla kontot till Swedbanks kontoregister. Har du inte möjlighet att anmäla ditt konto via webben så kontakta ett Swedbankkontor. Det måste göras i god tid före utbetalning.

Om du inte anmäler kontot i Swedbank får du en utbetalningsavi på posten, som du kan lösa in i vissa banker och affärer.

Stiftelser som du kan söka bidrag från

Stiftelse för behövande oavsett ålder

 
 1. Stiftelsen J W Gyllanders understödsfond.
 2. Stiftelsen John Sundbergs donation.
 3. Stiftelsen Lars Johan Uhlins fond.
 4. Stiftelsen handlanden Johan Daniel Broms fond.
 5. Stiftelsen Gustaf Claesons donation.
 6. Stiftelsen Erik Åqvists fond till behövande fattiga.
 7. Stiftelsen Social samfond II.
 8. Stiftelsen Social samfond IV.

Du behöver inte ange vilken stiftelse som du söker bidrag från. Blir du beviljad medel så får du det ur den stiftelse som är mest lämplig. Det är samma e-tjänst för alla åtta stiftelser här ovanför.

 

Stiftelse för personer med funktionsnedsättning 

 Du som har en funktionsnedsättning kan söka pengar ur stiftelsen Gottfrid Ericssons donationsfond.

Stiftelse för behövande personer 65 år och äldre

 För behövande personer som är 65 år och äldre finns Social samfond III.

Stiftelse för personer med astma eller allergisjukdom

 Du som har astma eller allergi kan söka pengar till vård- eller rekreationsresor ur Makarna Israelssons astmafond.

Adolf Lindgrens Stiftelse för studerande och behövande

Stiftelsenamn:

Adolf Lindgrens Stiftelse för studerande och behövande

Organisationsnummer: 875001-1838
c/o Adress:  
Adress: Olaigatan 17 B
Postnummer: 703 61
Ort: ÖREBRO
Telefonnummer: 019-611 86 44
Fax: 019-611 19 67
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Örebro län
Säte: Örebro
Ändamål:

Utdrag från stiftelseförordnande:§ 1Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd

1) för att hjälpa skötsamma, främst obemedlade eller mindre bemedlade inom Örebro län födda och bosatta eller där sedan minst fem år bosatta unga män och kvinnor till utbildning genom studier eller studieresor eller på annat sätt till förkovran i det yrke eller levnad skall de valt.

I 1 § 1) angivna personer, som tidigare fått understöd, kan - även efter flyttning från Örebro - komma i fråga för ytterligare understöd.

2) till i § 10 närmare angivna personer som på grund av ålder eller sjukdom eller eljest svåra omständigheter har svårt att försörja sig och de sina.§ 10Understöd, som avses i § 1 mom 2) skall utgå)

i första hand till personer, som härstammar från donators föräldrar)

i andra hand till personer eller avkomlingar eller eljest nära anhöriga personer, som varit i donators eller Aktiebolagets Pehrson & Lindgrens tjänst och därvid utfört ett gott arbete)

i tredje hand till personer, som i Örebro kommun idka eller idkat handel eller hantverk eller till sådan persons änka och oförsörjda barn

År: 2014
Tillgångar: 211.040.678 kr

 

Adolf Lindgrens Stiftelse för mindre jordbrukare m.fl.

Adolf Lindgrens Stiftelse för mindre jordbrukare m.fl.

Adress: Olaigatan 17 B
Postnummer: 703 61
Ort: ÖREBRO
Telefonnummer: 019-6118644
Fax: 019-6111967

Ändamål:
Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd:1) till utövare av mindre jordbruk, fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare inom Örebro län, varvid huvudsyftet skall vara dels att belöna utmärkta prestationer inom yrket och därigenom sporra andra till efterföljd, dels att med tillämpning av grundsatsen hjälp till självhjälp understödja dugande sådana näringsidkare i strävandet att produktivt förbättra och rationalisera sin rörelse;2) till allmännyttig verksamhet avseende Örebro län.
År: 2014
Tillgångar: 70.349.605 kr

Löwensköldska fonden

 vetenskaptapet
 Kungsträdgårdsgatan 10
08-679 17 00
office@jernkontoret.se
Box 1721, 111 87 Stockholm
08-611 20 89
www.jernkontoret.se
 
Jernkontoret administrerar och förvaltar stipendiestiftelser för vilka Jernkontorets fullmäktige beslutar om utdelning.
Avkastningen av stiftelsekapitalet delas årligen ut i form av stipendier.
Ansökan får ej ske retroaktivt. Avslag kan ej överklagas.
Löwensköldska fonden
För studerande från Dalarnas, Västmanlands, Örebro, Gävleborgs eller Värmlands län som bedriver studier med bergsvetenskaplig inriktning vid:
Bergsskolan i Filipstad
Luleå tekniska universitet
Materialdesignprogrammet (fd Materialteknik) vid
Kungliga Tekniska högskolan resp Högskolan Dalarna.
Beviljningstillfälle en gång per år, vid Jernkontorets fullmäktiges möte i mars.
Ansökan ska vara Jernkontoret tillhanda senast 31 januari
Signerad ansökningsblankett och studieintyg
skickas per post till:
 
Stiftelsen Löwensköldska fonden

c/o Jernkontoret

Box 1721

111 87 Stockholm

Ytterligare information:

Håkan Öjerbring

 

tel: 08-679 1719

 

Stiftelsen för Samfond 1

Stiftelsenamn:

Stiftelsen för Samfond 1

Organisationsnummer: 875001-5896
c/o Adress: Örebro läns landsting
Adress: Box 1613
Postnummer: 701 16
Ort: ÖREBRO
Telefonnummer: 019-602 10 00
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Örebro län
Säte:  
Ändamål:

Utdelningen får användas

a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad

b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta

c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel

d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon

e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

Stiftelsen Örebro läns Tandläkarförenings Kamratfond

Stiftelsen Örebro läns Tandläkarförenings Kamratfond

Bernt Åkesson
Gesällvägen 10
703 56 ÖREBRO
019-150709

Stiftelsens ändamål är att bereda understöd åt kollegor, vilka uppfyllt i stiftelseförordnandet § 2 stadgade bestämmelser, därest vederbörande råkat i ekonomiskt trångmål. Berättigade till hjälp på lika grunder äro kollegas efterlämnade maka (make) och oförsörjda barn.

Bruksägare Thore Lindbergs Stiftelse Hemgården

Bruksägare Thore Lindbergs Stiftelse Hemgården
Box 1613 Örebro läns landsting
701 16 ÖREBRO
019-6027350

Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i första hand sjuka och ålderstigna eller annars personer som kan ha behov av bidrag. De som är eller har varit bosatta inom länet och vilkas ekonomiska förhållanden av en eller annan anledning i hög grad omkastats skall ha företräde vid utdelning av bidrag. En tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet och resterade del ska utbetalas som bidrag.

Thore Lindbergs stiftelse

Bidrag till sjuka och ålderstigna.

Medel ur denna fond kan endast sökas via kurator anställd inom Region Örebro län.

Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i första hand sjuka och ålderstigna eller andra personer som kan vara behov av bidrag. De som är eller har varit bosatta inom länet och vilkas ekonomiska förhållanden av en eller annan anledning i hög grad omkastas skall ha företräde vid utdelning.

Den sociala bedömningen sker av kurator och den medicinska av klinikchef.

Direktör Hälso- och sjukvårdsfunktionen beslutar om utbetalning ur stiftelsen.

Handläggare
Handikappkonsulent
Anita Ohlson
Telefon 019-602 72 64