Bidrag från Bo Lagerqvists Stiftelse

Bidrag från Bo Lagerqvists Stiftelse

Bo Lagerqvists stiftelse har till ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande genom att utge bidrag till handikappade personer, företrädesvis personer med födelseskador, bosatta i Kronobergs län, företrädesvis Växjö Kommun, att användas för vård, rehabilitering eller liknande ändamål.

http://bidragsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2016/10/Ans%C3%B6kan-2016-Bo-Lagerqvist.pdf

Ansökningshandling
Information om Bo Lagerqvist Stiftelse

Syftet
De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse kan ge bidrag till rekreations- och rehabiliteringsvistelser, barn- och ungdomsverksamhet, studier och hjälpmedel.

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse, som instiftades 1961, tar emot samt förvaltar medel som tillfaller stiftelsen genom testamenten och gåvor.

Bidragsstiftelsen förvaltar även ett antal stiftelser som tillkommit genom testamentsförordnanden, där testamentsupprättaren har angivet särskilda ändamål och villkor för att bidraget ska utgå

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse är registrerad i det av länsstyrelsen i Stockholm förda stiftelseregistret.

Villkoren
De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse ger bidrag till personer med betydande rörelsehinder.

Bidrag kan utgå för rekreationsvistelse såväl inom som utom Sverige, och ges då i första hand för att täcka kostnader för medhjälpare. Bidrag utges dock inte till hela kostnaden.

Bidrag kan även utgår till studier samt hjälpmedel, som inte erhålles genom samhällets försorg.

Stiftelsen ger inte bidrag till inköp av fordon.

Bidrag till dator kan i första hand ges till barn och ungdomar mellan 6 – 18 år, som är i behov av dator i hemmet för träning av finmotorik.

Ansökan
De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse har ett ansökningstillfälle per år, och ansökan ska vara inlämnad senast den 1 september.

Ansökningsblanketter

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse, Alsnögatan 7, 4tr, 116 41 Stockholm.

För kontakt, ring eller mejla, Bidragsstiftelsens handläggare Eva Ramberg, eva.ramberg@dhr.se, tele 08-744 12 90.

http://bidragsstiftelsen.se/

 

AM-stiftelsen

Om AM-stiftelsen

AM-stiftelsen har sitt säte i Uppsala och drivs av en styrelse som arbetar
helt ideellt.

Stiftelsen bildades 2002 i syfte att ge fler cancerdrabbade barn och ungdomar möjlighet till rehabilitering och eftervård efter sin sjukdom. Det finns även möjlighet att söka bidrag för aktiviteter eller inköp som uppmuntran under sjukdomstiden, exempelvis en resa eller liknande.

Alla bidrag som delas ut från stiftelsen är inkomstprövade. Detta är dels ett krav från myndigheterna för så kallade allmännyttiga stiftelser, men är även ett sätt för oss i styrelsen att se till att pengarna hamnar där de allra bäst behövs och gör nytta. Att få den hjälp och träning som behövs under och efter en svår sjukdom ska inte vara en ekonomisk fråga, utan en möjlighet för alla.

Verksamhet

Stiftelsen delar löpande under året ut bidrag till barn och ungdomar som drabbats av cancer. Bidrag lämnas dels till rehabilitering, dels till aktiviteter eller inköp som uppmuntran under sjukdomstiden.

Utöver personbundna bidrag gör vi även vid behov inköp som filmer, bärbara datorer och liknande till aktuella vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Söka bidrag

Stiftelsen kan lämna bidrag för alla former av rehabilitering och/eller eftervård som faller in under dess ändamål och som av olika skäl inte betalas av t ex Landsting eller kommun.

Med rehabilitering och eftervård avser vi t ex vistelse på rehabiliteringscenter, läger, eller annan möjlighet för den sökande till träning och återhämtning. Då cancer kan drabba människor i så många olika former är det den sökande själv, tillsammans med behandlande läkare, som specificerar vad som är det bästa för den enskilda individen.

Att söka bidrag

Bidrag kan sökas från stiftelsen löpande under året. 

Ansökan ska göras på avsedd blankett och ska innehålla:

  • Personuppgifter
  • Syfte/ändamål för ansökan samt uppskattad kostnad
  • Läkarutlåtande för vårdbidrag till Försäkringskassan (max 6 månader gammalt)
  • Utdrag ur taxeringsregister avseende senaste deklaration för samtliga inkomsttagare inom familjen

Stiftelsens styrelse utvärderar varje enskild ansökan och avgör vilka ansökningar som kan vara aktuella för bidrag. Styrelsens beslut meddelas skriftligt och kan ej överklagas.

Ladda ner ansökningsblankett

Blanketten kan vid behov även erhållas via post från stiftelsen.

http://www.amstiftelsen.se

Stiftelsen Peter Erikssons Minnesfond

Fonden

Stödjer vetenskaplig forskning kring skador och sjukdomar i hjärnan

Stiftelsen Peter Erikssons Minnesfond för hjärnforskning startade kort efter Professor Peter Erikssons bortgång år 2007. Stiftelsens vill stödja vetenskaplig forskning kring skador och sjukdomar i hjärnan men även rehabilitering till dem som drabbats av hjärnskador och/eller hjärnsjukdomar.

Stiftelsen Ulla & Roland Gustafssons Donationsfond

Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomiskt hjälp till behövande med inflammatoriska systemsjukdomar, främst till personer med SLE och /eller Sjögrens syndrom samt att ekonomiskt bidra till vård och rehabilitering, även utomlands, av sådan personer, och främja forskning beträffande inflammatoriska systemsjukdomar.

 

Stiftelsen Ulla & Roland Gustafssons Donationsfond
Fållnäsgatan 49
Roland Gustafsson
122 48 ENSKEDE
08-659 50 00

Stiftelsen Gustav Larssons Minnesfond

Stiftelsen Gustav Larssons Minnesfond
Mariedal
Ivar Virgin
533 92 Lundsbrunn
0511-57301

Den årliga avkastningen skall – sedan 10% lagts till kapitalet – användas för att bestrida vårdkostnaden för i första hand behövande MS-sjuka inom Götene kommun för vård och rehabilitering vid Lundsbrunns Kurort.

Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne

Fond till unga människor med reumatism

Ändamål

Stiftelsens målgrupp är ungdomar med reumatiska sjukdomar. Dessa ungdomar kan stödjas dels genom utdelning av enskilda bidrag dels genom utdelning av anslag för att främja forskning rörande dessa sjukdomar.

Barn och ungdomar med reumatiska besvär som önskar få bidrag från stiftelsen måste lämna in en skriftlig ansökan. Ansökan skall innehålla det man vill åberopa såsom vad medlen skall användas till, uppgifter om egen och familjens ekonomi samt andra sökta eller beviljade bidrag. Intyg från läkare, kurator eller annan som styrker den reumatiska besvären skall bifogas ansökan.

Ansökan skall göras på denna blankett. Den skall, tillsammans med nödvändiga bilagor, skickas med post till stiftelsen under nedanstående adress och vara stiftelsen tillhanda senast den 31 oktober ansökningsåret.

Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne
c/o Advokatfirman Lorenius & Partners AB
Biblioteksgatan 29
114 35 Stockholm

Ansökan kan inte skickas med e-post.

Ansökan prövas i november – december. Ni får därefter besked.

Enskilda bidrag

Bidrag kan sökas av unga reumatiker tom 29 år ålder som pga. sin sjukdom behöver särskild vård eller uppmuntran eller som är i behov av bidrag till högre studier. Som exempel på vård kan nämnas rehabilitering utomlands.

 Stiftelsens kansli hålls av Lorenius & Partners AB.

 Stiftelsens adress är:

 Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne
 c/o Advokatfirman Lorenius & Partners AB
 Biblioteksgatan 29
 114 35 Stockholm

 Telefon 08 – 679 59 30
 Telefax 08 – 611 20 04

 Stiftelsen har ingen e-postadress. 

http://www.karlfeldtsminne.se/historik.htm

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade i Lerum

Greta Bergs Minnesstiftelse
Nordea Stiftelseadministration G 273
105 71 STOCKHOLM
08-57942822
Av stiftelsens årsavkastning skall en tiondel tilläggas kapitalet. Återstående nio tiondelar av årsavkastningen utgör efter avdrag för förvaltningskostnaderna stiftelsens utdelningsmedel.

En mindre del av avkastningen skall användas för att bestrida kostnaderna för någon enklare festlighet, som styrelsen varje den 6 juni bör anordna för samtliga å Skallsjö Ålderdomshem intagna personer.

Därest kommunfullmäktige skulle finna att fonden till följd av ändrade sociala förhållanden icke längre skulle fylla någon väsentlig uppgift, äger kommunfullmäktige besluta att utdelningsmedlen i stället skall användas för att främja vård av behövande syn och/eller hörselskadade inom kommunen eller för medicinsk eller annan forskning avseende rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.

Välkommen att söka medel ur Greta Bergs Minnesstiftelse.

Fonden fördelar medel till:

  • forskning och utveckling som rör rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade
  • organisationer och föreningar med säte i kommunen för åtgärder/insatser som främjar syn- och/eller hörselskadade.
  • enskilda kommuninvånare, för rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.

Ansökan om medel skall vara Lerums kommun tillhanda senast den 30 september, ställd till:

Lerums kommun
Greta Bergs Minnesstiftelse
Sektor stöd och omsorg
443 80  Lerum

http://www.gu.se/digitalAssets/1584/1584628_16088gretabergs.pdf

 

Stiftelsen Anton och Alice Perssons Minnesfond

Stiftelsen Anton och Alice Perssons Minnesfond
Box 89 Swedbank
891 22 ÖRNSKÖLDSVIK
0660-79503

Att främja vård, behandling, rehabilitering och rekreationsresor för reumatiker, psoriasis- och diabetessjuka personer inom Västernorrlands län i de fall där behovet ej kan tillgodoses inom samhällets ordinarie verksamhet. Om det gagnar den sjuke kan även bidrag ges till anhöriga för ovan angivna ändamål.

Ingrid och Märta Berglöfs stiftelse

Stiftelsenamn:

Ingrid och Märta Berglöfs stiftelse

Organisationsnummer: 802424-3977
c/o Adress: SEB
Adress: Stiftelser
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7635000
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  

Ingrid och Märta Berglöfs stiftelse

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag för ekonomisk behövande sjuka och handikappade bosatta i Kronobergs län. Bidrag lämnas för vård, rehabilitering och liknande ändamål.

att ansöka

Ansökningsblankett ska vara stiftelsen tillhanda senast 15 april eller 15 november.

Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Utöva hjälpverksamhet bland behövande genom att utge bidrag till sjuka och handikappade bosatta i Kronobergs län, att användas för vård, rehabilitering eller liknande ändamål.
År: 2014
Tillgångar: 13.283.181 kr