Emelie och Oscar Bjelkes stiftelse

Studiehjälp till studenter i Jämtland

Stiftelsenamn: Emelie och Oscar Bjelkes stiftelse
Organisationsnummer: 893201-4908
c/o Adress: Handelsbanken
Adress: Box 663
Postnummer: 831 27
Ort: Östersund
Telefonnummer: 063-16 79 00
Fax:
E-post: anni25@handelsbanken.se
Webbsida:
Kontaktperson: ostersund@handelsbanken.se
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västernorrlands län
Län: Jämtlands län
Säte: Östersund
År: 2018
Tillgångar: 11.325.876 kr

Ändamål:

Enligt testamentet skall kvarlåtenskapen sedan vissa legat utgått, överlämnas till Svenska Handelsbankens notariatavdelning i Östersund för förvaltning.

1. Fonden skall hållas placerad i de bästa, mot inflation såvitt möjligt skyddade värden, vilka giva avkastning. Denna skall efter ansökan, på sätt och under villkor som här nedan stadgas, årligen användas för att bereda studiehjälp åt ett lämpligt antal mindre bemedlade manliga eller kvinnliga studerande ungdomar i Jämtland. Denna hjälp skall ha till syfte i första hand att underlätta mottagarens möjlighet att bekosta sina resor till och från skolstaden samt därjämte, i mån av tillgång på medel, även hans eller hennes vistelse där. Med "skolstaden" menas varje ort inom landskapet Jämtland, där sådan läroanstalt finnes, där det nu eller framledes är möjligt att avlägga studentexamen eller avgångsexamen från tekniska läroverket, eller annan därmed likställd examen.

2. I övrigt skola följande villkor gälla för erhållande av studiehjälp ur fonden: Att studeranden själv är född och bor i landskapet; att åtminstone en av hans föräldrar jämväl är eller var född i Jämtland; att studeranden är inskriven såsom elev i någon av de läroanstalter, som här ovan bestämts; att han eller hon bor så långt från skolstaden att resekostnaden utgör en icke betydelselös utgift i förhållande till övriga kostnader för studierna. - Meningen är att anslag ur fonden skall bli och även kännas som en god hjälp för en därav förtjänt studerande.

3. Understöd ur fonden skall utdelas årligen för ett läsår i sänder och avkastningen får icke fonderas. Samma sökanden kan erhålla understöd flera läsår efter varandra fram till examen.

Stipendier till musikstudier i Dalarna eller Västmanlands län

Stiftelsen Sören och Lars-Göran, Karin och Erik Deljeskogs minnesfond

Stiftelsen Sören och Lars-Göran, Karin och Erik Deljeskogs minnesfond

Ändamål: är att bland annat att dela ut stipendier till studerande inom Dalarnas eller Västmanlands län som bedriver högre musikstudier.

Nästa ansökningstid: hösten 2019, blankett läggs upp efter sommaren 2019.

Nästa utdelning: hösten 2019.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Sören och Lars-Göran, Karin och Erik Deljeskogs minnesfond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

https://www.swedbank.se/privat/kunderbjudanden/stiftelser/stiftelser-som-swedbank-forvaltar.html

 

 

Svensk – Spanska Stiftelsen för främjande av utbildning och studier

Vid Svensk-Spanska Stiftelsen kan svensk eller spansk ungdom söka stipendium för eftergymnasiala studier eller utbildning i Spanien respektive Sverige.

Syftet med Svensk-Spanska Stiftelsen är att främja utbildning och studier. Stipendium kan sökas av svensk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Spanien eller spansk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Sverige. Stipendium kan inte sökas enbart för språkstudier. Sökande får inte vara äldre än 30 år. Ansökan skall göras på ansökningsformulär som finns på denna webbplats. Ofullständigt ifylld blankett hanteras ej.

Beviljat stipendium skall rekvireras inom tolv månader. Skulle stipendiaten inte ha möjlighet därtill, kan rätten att få utnyttja stipendiet förfalla.

Vid ansökan om stipendium har sökande förbundit sig att utnyttja eventuellt stipendium till visst specificerat ändamål. Skulle det emellertid finnas särskilda välgrundade skäl att förändra dessa planer, erfordras ett medgivande från stiftelsen. Antagningsbevis från sökt studieanstalt bifogas alltid.

Det förutsättes att den som söker stipendium, svensktalande eller spansktalande, skall ha elementära kunskaper i spanska respektive svenska.

Stipendiaten är skyldig att senast inom tre månader efter aktuell stipendietid avlämna rapport om sina studier och de resultat som uppnåtts. Rapporten skall innehålla tidsuppgifter för resa och återkomst, uppgift om besök och kurser, vilka personer hon/han träffat och samarbetat med, samt en kort redogörelse över studie-/utbildningsverksamheten samt gärna andra informationer av intresse. Betygsutdrag räknas inte.

OBS! Ansökan kan göras endast för ett studieår i taget.

Ansökan ska vara fonden tillhanda absolut senast den 15 september.Ansökningsblanketten hittar du här!

Kopiera ut blankett

Postadress

Svensk - Spanska Stiftelsen

Grev Turegatan 14

114 46 Stockholm

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 114 kr! Och finns att köpas på Adlibris, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Fond till studerande från Norrköping

Stiftelsen A.H Godes Stipendii och Understödsfond

Stiftelsenamn: Stiftelsen A.H Godes Stipendii och Understödsfond
Organisationsnummer: 802479-0746
c/o Adress: Kyrkorådet i Norrköpings pastorat
Adress: Box 263
Postnummer: 601 04
Ort: Norrköping
Telefonnummer: 011-241000
Fax:  
E-post: norrkoping@svenskakyrkan.se
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Norrköping
Ändamål:

a) Ett belopp stort trettiotusen (30 000) Kronor skall årligen utgå till tvenne stipendier å femtontusen (15 000) Kronor vardera för medellösa studerande vid Östgöta nation vid Uppsala universitet, vilka genomgått Norrköpings högre Elementarläroverk och gjort sig kände för sedlighet och i allmänhet de egenskaper, som ger förhoppning om goda framsteg i studier, och utnämner Kyrkorådet efter inhämta vid Läroverks-Kollegi yttrande stipendiater, helst bland ynglingar, som till universitetet avgå eller nyligen avgått och får stipendiet åtnjutas i tre år. Skulle i Norrköping inrättas ett högre Elementarläroverk för kvinnor, skött av lärare med universitetsbildning och med den omfattning i studiekurser att elever därifrån ginge till maturitets-examen eller universitet i Uppsala, då skall det ena av här förordnade stipendier i för övrigt samma ordning och på samma villkor, efter detta läroverks kollegi yttrande, tilldelas en därifrån utskriven studerande.

b) Ett belopp stort tjugotusen (20 000) Kronor skall årligen utgå till tvenne elever vid härvarande Elementarläroverk eller annan skola med tiotusen (10 000) Kronor åt vardera, varvid sådana skola ifrågakomma, som särdeles utmärka sig genom musikaliska anlag, prövade av därtill kompetente personer, på det de må kunna genom privatundervisning för skicklige lärare få fullkomlig och grundligare musikalisk bildning än vad i skolor kan lämnas. Dessa musikstipendier få åtnjutas i två år, men skulle stipendiat komma att fortsätta sina studier vid något högre in- eller utländskt musikaliskt läroverk, får stipendiet åtnjutas ytterligare tre år, det vill säga tillsammans fem år, om så lång tid åtgår för lärokursen. Skulle så inträffa, att så kvalificerade elever vid härvarande skolor ej finnas, kunna mindre försigkomna, dock med musikaliska anlag begåvade, åtnjuta stipendier å högst tvåtusenfemhundra (2 500) Kronor årligen under tvenne år; dock så att derest under tiden någon elev med utmärktare fallenhet uppstår, ett mindre stipendium efter ett år upphöra i den mån de bliva ett större stipendium å föreskrivet belopp.

I händelse det något eller några år ej skulle finnas behövande elever vid läroverken eller skolorna med så beskaffade musikaliska anlag vid blivande stipendieledigheter, så läggas de till stipendier avsedda beloppen till kapitalet och förräntas, till dess ytterligare ett eller flera stipendier kunna utdelas. Även härvidlag behagade Kyrkorådet godhetsfullt efter samråd med musiklärare och skickliga musiker utdela stipendierna. Allt i denna punkt gäller för såväl kvinnliga som manliga elever.

c) Ett belopp stort femtontusen (15 000) Kronor skall årligen utgå till en Norrköpings samhälle tillhörande obemedlad elev vid Tekniska Elementarskolan härstädes såsom understöd för tekniska studiers fortsättande vid Teknologiska Institutet eller teknisk högskola under två à tre år, och tillsätter Kyrkorådet stipendiater efter förslag av förenämnde skolas lärarekollegium. d) De medel som möjligen bliva över sedan allt förestående avgått, må Kyrkorådet överlämna åt Skolrådet, som äger att, efter inhämtat yttrande vid Folkskole-Inspektorn och lärarinnor vid Norrköpings stads folkskolor för flickor, låta inköpa klädespersedlar att utdelas till de mest behövande flickor vid folkskolorna, till ett värde av högst tvåtusenfemhundra (2 500) Kronor år var under tvenne år, under förutsättning att de som åtnjuta fortfarande bevista skolorna. 12:o Om pensionärernas frånfälle skulle så sent inträffa och kapitalet därigenom så ökas, att anslaget till beklädnad åt skolflickor kan komma att anses väl stort, får ytterligare stipendier å femtontusen (15 000) Kronor till medellösa ynglingar vid Högre- eööer Tekniska Elementarskolorna i Norrköping utdelas, vilket å kyrkostämma avöres i likhet med vad i punkten 8:o mom. E bestämmes.

Fond för att barn ska uppmuntras till att idrotta

Be Sporty Stipendiet

Be Sporty Stipendiet

2017 är året då Be Sporty Utbildning startar upp Be Sporty Stipendiet. Tankarna har funnits länge, men nu blir det verklighet.

Be Sporty vill kunna bidra till att så många barn i Sverige som möjligt får uppleva glädjen med idrott och rörelse. Även den familj som har små ekonomiska resurser skall ha möjlighet att ge sina barn en meningsfull och aktiv fritid. Därför finns Be Sporty Stipendiet.

Verksamhetens syfte är att bidra till att fler barn kan finna vägar till hälsa och rörelseglädje, oavsett familjens ekonomiska och sociala situation. Be Sporty-stipendiet är ett helt politiskt och religiöst oberoende stipendie som riktar sig till alla familjer med barn.

Möjligheten finns nu att söka medel för att kunna delta i någon av följande idrottskurser. Se nedan:

www.funkykidz.se
www.blissdance.se
www.flipkidz.se
www.trixbollskola.se
www.sportlekis.se

Ansökan görs i formuläret och bidraget är en kursplats på någon av Be Sportys kurser. Stipendiet gäller på valfri kurs i mån av plats. Ansökningsperioden för vårterminen 2019 startar 1:a december och avslutas den 15:e januari. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och sökande meddelas efter att ansökningsperioden är avslutad. Notera att det endast går att ansöka stipendiet 2 ggr per barn.

Läs kriterierna för att söka medel här:

Kriterier

 • Den sökande skall vara vårdnadshavare för barnet.
 • Den sökande skall godkänna att kreditupplysning tas på båda vårdnadshavare.
 • Barnet skall vara skriven och bosatt på en av sökandes adress.
 • För ensamstående vårdnadshavare skall den samlade inkomsten ej överstiga 250 000kr/år, men ensamstående vårdnadshavare med samlad inkomst under 250 000kr prioriteras
 • För sökande med båda vårdnadshavare i familjen skall den samlade inkomst ej överstiga 300 000 kr/år.

https://www.besporty.se/

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 119 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Lärarinnan HANNA LINDBLADS stipendium

Lärarinnan HANNA LINDBLADS stipendium delas ut till studiebegåvade ungdomar, ej äldre än 30 år, inom Åsele kommun, att användas för yrkesutbildning såväl inom traditionella som fria yrken. Stiftelsens styrelse avgör om utdelningen skall vara årlig.

Som behöriga att söka stipendium räknas de som bedriver gymnasiestudier som ger yrkeskompetens efter avslutade studier på teoretisk-praktiska linjer, de som bedriver studier på någon av universitetens linjer som ger yrkeskompetens samt kortare praktiska och teoretiska kurser som kan betraktas som vidareutbildning.

Det finns ingen speciell ansökningsblankett. Lämpligast skriver man ett personligt brev. Till ansökan skall bifogas ett intyg som visar var Du studerar eller arbetar.

Stipendiet delades ut första gången 1984, t.o.m 2015 har 363 000 kr fördelats på 61 stipendiater!

Ansökningsperiod: oktober månad, varje år! Vill Du lämna in din ansökan tidigare än så, så går det naturligtvis också bra!

Ansökan skickar Du till:

Lärarinnan Hanna Lindblads Stiftelse
Skolgatan 1
919 31 Åsele

Det går också bra att ansöka via e-post under adress stefan.persson@asele.se

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! 119 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

Utlandsstipendier för dansare

dansa stipendier

Stipendier för unga dansare

Information for
non-Swedish residents

Applicants should be at least 16 years old, Swedish, working as dancers or in the process of graduating from dance studies.

Scholarships are not awarded for basic dance training.

Swedish dancers employed in ensembles abroad are also eligible.

Foreign nationals may be considered, if they have worked as dancers in Sweden for at least one year and are expected to remain in Sweden.

The age limit for applicants is 30 (in autumn 2017, born between the years 1988 to 2002), except for choreographers, teachers or scholars.

Ladda ner

Elektronisk ansökningsblankett
OBS!
* Det är viktigt att du öppnar ansöknings-formuläret/pdf-filen med Acrobat Reader® eller Adobe Acrobat®. Vi kan inte garantera att formuläret fungerar med annan pdf-läsare (t ex att öppna formuläret med iPad eller en läsplatta fungerar inte).

* Om du inte har Acrobat Reader® kan du ladda ner och installera programmet här.

* Se till att du har sparat uppgifterna i ett vanligt worddokument så att du kan föra över informationen på nytt om något går snett.

* Spara pdf-filen på lämpligt ställe i din egen dator - förslagsvis i ditt eget namn inkl år: Efternamn_Förnamn_2017.pdf

* När ansökan är färdigfylld skriver du ut den och skickar utskriften med din underskrift brevledes till Carina Aris Minnesfond. Dessutom skickar du filen som bilaga via e-post till info@carina.se

Nästa ansökningsperiod för unga dansare är hösten 2017.

Sista ansökningsdagen meddelas här på hemsidan i början av september månad.

Stiftelsen Carina Aris Minnesfond ger stipendier för "främjande av ungdoms undervisning och utbildning till danskonstnärer". Stipendier utdelas efter ansökan eller på förslag av institution eller enskild person. Stipendiet gäller för utlandsstudier och ges till utövare av danskonst (även koreografer och pedagoger) upp till 30 års ålder (för ansökan hösten 2017 födda mellan åren 1988-2002), både de redan yrkesverksamma och de som är under utbildning. Stipendiet kan erhållas för kursavgifter (minst 2 veckor), samt för resor till och från utländsk studieort och uppehälle där.

Om Minnesfondens ekonomi så tillåter kan även stipendium beviljas avseende ett läsår för en helårsutbildning vid en välrenommerad dansskola utomlands. Stipendiet ska användas till att täcka kostnader för skolavgifter, uppehälle och resor till och från studieorten.

En kompletterande stipendieform, för den som vill studera i Paris, är att under studierna fritt få bo i Carina Aris Hedersbostad. Till ansökan kan bifogas om man vill dela bostaden med någon (företrädesvis annan stipendiat).

Elektroniskt ansökningsformulär

Ansökningsförfarandet har förenklats genom den nya elektroniska blanketten som laddas ner här och som kan sparas lokalt i din egen dator under tiden du sammanställer dina uppgifter. OBS! Det är viktigt att du öppnar blanketten/pdf-filen med Acrobat Reader® eller Adobe Acrobat® oavsett om du arbetar med en PC eller Mac-dator.

 • När uppgifterna är fullständigt ifyllda ska blanketten sparas en sista gång och även skrivas ut på papper.
 • Den sparade pdf-filen skickas per e-post till info@carina.se och det underskrivna exemplaret ska skickas brevledes till:
  Styrelsen, Carina Aris Minnesfond, Postbox 6064, 102 31 Stockholm.
 • Med det elektroniska formuläret kan vi direkt nå din danslänk och med den per brev inskickade utskriften får vi din egenhändiga underskrift.

Observera:

 • I formuläret finns anvisningar för vad som ska fyllas i och vad som ska beaktas samt riktlinjer och tips för din video. Läs allt noggrant och följ instruktionerna.
 • Medsänd inte ovidkommande handlingar.
 • Var ute i god tid - vi tar inte emot försenade eller ofullständiga ansökningar!
 • För att din ansökan ska behandlas måste du ha lämnat in en redovisning för användningen av eventuellt tidigare erhållet stipendium från Carina Aris Minnesfond.

Övrigt

 • Sökande med utländskt medborgarskap ska för att komma ifråga, efter avslutad grundutbildning ha arbetat minst ett år i Sverige med dans.
 • Förslag från institution eller enskild person ska på liknande sätt innefatta uppgifter, som gör det möjligt att bedöma den föreslagnes konstnärliga och yrkesverksamma kvalifikationer.
 • Meddelande om beviljade stipendier lämnas i början av april månad nästkommande år.

Ytterligare upplysningar kan erhållas per e-mail info@carina.se eller genom stiftelsernas sekretariat, tel 08-662 65 70 måndag till fredag mellan
kl. 12.00-17.00.

http://carina.se/stipendieansokning.html

Stipendier till Bildkonstnärer

Olle Svanlunds Stiftelse för Skandinavisk Konst
SEB Institutioner & Stiftelser
106 40 STOCKHOLM
08-7635000
Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom att högst tre stipendier per år utdelas till konstnärer, företrädesvis bildkonstnärer, som visar ambitionen att på ett seriöst sätt experimentera och förnya sig i sin konstnärliga utövning genom stöd åt utställningsverksamhet i Sydsverige och genom andra viktiga insatser till främjande av Skandinaviska konstintressen.

Stipendier till kvinnliga studenter från göteborg

 

Stiftelsen

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer delar ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun. Företräde ges till studerande som är hemmahörande i Göteborg. Stipendium utdelas högst tre gånger till samma stipendiat. Möjlighet att beviljas stipendium upphör året efter den sökande fyllt 30 år.

student
 
 
 

Stipendieansökan

Ansökan görs via ansökningsformuläret under perioden 15 maj – 31 augusti inför det läsår för vilket stipendiet söks.

Senaste datum för ansökan och komplettering är 31 augusti. OBS! Ansökan stänger 31 augusti klockan 17:00.

Endast ansökan via webbformuläret behandlas.
Åberopade handlingar ska vara inskannade.

Avgångsbetyg, antagningsbesked, studieresultat etc måste vara tydligt identifierbara och verifierbara. Namn och personnummer måste finnas, liksom namnteckning från en annan person, som bekräftar uppgifternas giltighet. Utdrag från STUDOK/LADOK, som kan kontrolleras via databas, är tillräckliga. Utländska betyg ska vara översatta till engelska eller svenska.

Nytt för 2017: Dokument med kopia på giltig legitimation skall bifogas.

Ansök här!

Följ noga innevarande års instruktion för webbansökan.
Detta är en PDF-fil som du kan ladda hem.

För att läsa dokumentet krävs Adobe Reader. Ladda hem den här!

Tänk på:

 • att du kan få stipendium högst tre gånger.

 • att du måste visa avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun.

 • att avgångsbetyg måste innehålla skolan ort, annars måste avgångsbetyg vidimeras av person med kännedom om skolgången och dess ort.

 • att du måste visa att du är antagen till utbildning som varar minst ett läsår.

 • att du måste redovisa studieuppehåll och att du antagits/registrerats efter uppehållet.

 • att du måste visa studieresultat som är relevant för den utbildning som avses t o m vårterminen samma år som du lämnar in din ansökan.

 • att du som söker stipendium för andra eller tredje gången måste visa studieresultat från tidigare stipendieår.

 • att möjligheten att bli beviljad stipendium upphör året efter det att du fyllt 30 år.

 • att du måste lämna rätt mobiltelefonnummer inkl ev utlandsnummer, rätt e-postadress och ett giltigt svenskt bankkonto, för att stiftelsen ska kunna verkställa beslut om stipendium.

 • att du måste själv kontrollera att din ansökan har skapats och registrerats.

 • att du kan bli utloggad automatiskt från sidan om du varit inaktiv ett stund.

 • att din ansökan endast kan kontrolleras fram till 31 augusti.

 • att du måste bifoga dokument med godkänd svensk identitetshandling.

 
 
 

Besked om vilka som tilldelats stipendium lämnas via SMS och e-post i slutet av oktober.
Beslutet kan inte överklagas.

Om du byter nummer, adress, etc. efter 31 augusti, ber vi dig kontakta: support@kjellbergska-flickskolans-donationer.se

Start