Anna och Edwin Bergers stiftelse

Anna och Edwin Bergers stiftelse

Här finner ni information om stiftelsen, ansökningsförfarande samt styrelsens nuvarande arbetspraxis.

Det finns även information om stiftaren och hans hustru, deras gärning i form av publicerade nekrologer.

Besked om anslag
Besked om anslag kommer till de som erhållit anslag. Övriga får inte något besked med undantag från de som lämnat med ett adresserat och frankerat kuvert. Den som ej erhållit besked före 20 juli har inte fått något anslag.

Välj från avdelningarna nedan:

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE

Stiftelsen är begränsat skattskyldig och ansökan bedöms utifrån målet att Stiftelsen så skall förbliva. Ansökan kan endast behandlas om den ryms inom Stiftelsens ändamål. Anknytning till Halmstad är en fördel.

Styrelsens praxis är följande:

Vetenskaplig forskning
Främst medicinsk forskning i anslutning till Lunds universitet.
Ansökan skall vara i två exemplar.

Hjälpverksamhet bland behövande
Begränsat med anslag på grund av att skattemyndigheten ej anser att man är behövande vid tilldelning utöver socialbidragsnivån.

Barns och ungdoms vård och fostran
Anslag till viss lägerverksamhet ges, även enstaka punktinsatser för utgifter av grundkaraktär som normalt brukar tas av barns föräldrar.
Anslag till ungdomsaktiviteter med politisk eller religiös inriktning liksom idrottslig verksamhet med inriktning mot elitnivå anses ej vara så kallat kvalificerat ändamål för stiftelser varför styrelsen ej ger anslag till dylikt.

Understöd för beredande av undervisning eller utbildning
Enstaka punktinsatser.

Något speciellt ansökningsformulär finns ej.

Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda i början på kalenderår före den 15 april. Styrelsen har sitt vanligtvis enda sammanträde per år i maj månad.

Ansökan skall ha en beskrivning av ändamål och kostnad och vilket belopp som söks.

Ansökan skall innehålla en förtäckning på vilka andra stiftelser som får ansökan i samma ärende.

Vid ansökan till förmån för privatperson skall personbevis och kopia på årets deklaration bifogas, även för make/maka. För omyndig skall även föräldrars deklaration och personbevis medfölja. Ange namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer e-postadress och telefonnummer samt eventuella tillgångar som ej framgår av deklarationen.

Ange vilket postgironummer eller bankgironummer eller bank med bankkontonummer inklusive clearingnummer som pengarna skall sättas in på för det fall att ansökan skulle beviljas. Ange vem som är ägare till bankkontonumret samt telefon till ägaren.

Besked om anslag kommer till de som erhållit anslag. Övriga får inte något besked med undantag från de som lämnat med ett adresserat och frankerat kuvert. Den som ej erhållit besked före 20 juli har inte fått något anslag.

Stiftelsen har ej någon telefon, förfrågan per privattelefon besvaras ej.

Anna och Edwin Bergers Stiftelse
Box 1066, 181 21 LIDINGÖ
sekreteraren@annaochedwinbergers-stiftelse.se

http://annaochedwinbergers-stiftelse.se/index.asp

Carl August Lindaus Stiftelse

Carl August Lindaus Stiftelse
Ormängsgatan 47 a
Snell
165 56 HÄSSELBY
08-898951
§ 1 Stiftelsens namn är Carl August Lindaus stiftelse för barns fostran inom Hässelby villastads köpings område.

§ 2 Stiftelsen har till ändamål att genom premier, stipendier och anslag bidraga till välartade barns uppmuntran, undervisning, utbildning och fostran.

§ 3 Såsom villkor för bidrag ur stiftelsen skall gälla, att den sökande är välartad, har uppnått en ålder av minst 11 år och högst 17 år, tillhör någon av de tre högsta klasserna i Hässelby folkskola eller har genomgått dessa, att sökanden själv, endera föräldrarna eller målsman, är och varit mantalsskriven inom köpingens område i minst 5 år.

Regeringen har i beslut den 17 december 1992 medgivit att de bestämmelser i stiftelsens stadgar som avser Hässelby villastads köpings område ändras till att avse Hässelby församlings område.

Stiftelsen Lena Tamara Brestners Minne

Stiftelsen Lena Tamara Brestners Minne
Institutioner & Stiftelser ST S3
SEB Wealth Management
106 40 STOCKHOLM
08-7635000

Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning inom det franska språket. Ändamålet skall tillgodoses främst genom utgivande av resestipendier för studier vid franskt universitet till:

I a) studerande vid svenskt universitet, som uppnått 40 poäng eller motsvarande i franska språket

b) legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i franska språket För sökande inom denna grupp skall ett dokumenterat aktivt idrottsutövande räknas som merit. Stipendier får endast beviljas sökanden som ej uppnått 30 års ålder.

II studerande med avgångsexamen från en skola som undervisar enligt International Baccalaureate-prommet i Östeuropa med väl dokumenterade kunskaper i franska.

Vid fullföljd av ändamålet skall en jämn fördelning mellan grupp I och II eftersträvas.Stipendier till personer inom grupp II skall utgivas under en tid av tjugo (20) år efter stiftelsens bildande. Stipendier skall härefter enbart utges till personer som uppfyller kraven enlig I a) och I b) med valfri fördelning sinsemellan.

Asketvetens Donationsstiftelse

Donationens årliga avkastning skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till behövande, behövandes barns underhåll, uppfostran, vård och undervisning inom Ödskölts församling i Bengtsfors kommun

Asketvetens Donationsstiftelse
Solviksvägen 6
Hans-Olof Larsson
668 95 Ödskölt
0530-61112


 

Stiftelsen De lekande barnens fond

Stiftelsen De lekande barnens fond

Stiftelsen är grundad av urmakaren Fritz Hansson och hans hustru Anna Hansson.

Ändamål: Att utöva hjälpverksamhet bland behövande gamla och sjuka personer, att främja barns och ungdomars vård, fostran och utbildning och att stödja åtgärder och bere­dande av undervisning och utbildning. Stiftelsen åligger i första hand att hjälpa synskadade och personer med funktionsnedsättning.

Bidragen till enskilda personer och sammanslutningar skall utgå till i Lund bosatta personer och till institutioner och sammanslutningar som har sin verksamhet i Lund.

Ansökningstid: 15 april och 15 oktober

Utdelas: Juni och december

Ladda ner ansökningsblankett för privatpersoner (pdf)

Ladda ner ansökningsblankett för föreningar och organisationer (pdf)

Ansökan ställs till:
Stiftelsen De lekande barnens fond
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND
https://www.sparbankenskane.se/foretag/stiftelseforvaltning/stiftelser-vi-forvaltar/

Johan Petterssons stiftelse

Bidrag främja vård av behövande sjuka eller medellösa eller annat välgörande ändamål i Höörs kommun

Bild från Instagram jaana.huotari66

Bild från Instagram jaana.huotari66

Johan Petterssons stiftelse

 
Stiftelsens ändamål är att utan begränsning till vissa familjer eller bestämda personer genom bidrag främja vård av behövande sjuka eller medellösa eller annat välgörande ändamål såsom att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning.
 
Gällande utbildning kan personer boende i Höörs kommun och som inte erhöll stipendium från stiftelsen vid senaste utdelning ansöka om stipendium ur stiftelsens avkastning för uppmuntran av studier inom något av följande områden:
 
GrundVux eller KomVux i Höör eller Eslöv
 
Gymnasium eller Folkhögskola på främmande ort
 
(Du måste bo på studieorten.)
 
Högre specialutbildning (högskola/universitet) inom eller utom landet
(Du måste bo på studieorten.)
Observera att stipendium inte beviljas för studier i Eslöv, Malmö/Lund eller Kristianstad/Hässleholm eftersom styrelsen bedömer det vara möjligt att bo kvar iHöörs kommun och samtidigt studera på dessa orter (undantag: GrundVux/KomVuxenligt punkt 1).
Ansökan ska vara inkommensenast den 30 september.
 
Bifoga handlingar som styrker lämnade uppgifter, tillexempel
inkomst, sjukintyg, eller intyg om antagande till utbildning.
Skicka din ansökan och handlingar till:
Johan Petterssons
stiftelse
c/o Höörs kommun
Box 53
243 21 Höör
Upplysningar lämnas av kommunens stiftelsehandläggare, Kerstin Carlsson, på telefon 0413–28117.
Besked om resultatet av din ansökan lämnas via brev.
 
 
Johan Petterssons stiftelse

Höörs kommun:

Box 53

243 21 Höör

 

Besöksadress:

Södergatan 28

243 21 Höör

Tel: 0413-280 00 • Fax 0413-207 41

kommun@hoor.se 

www.hoor.se 

www.facebook.com/Hoorskommun

 

ANSÖKNINGSBLANKETT

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Oscar Ekmans Stiftelse för Sverige i utlandet

Oscar Ekmans Stiftelse för Sverige i utlandet
Carnegie Investment Bank
Susanne Forsman
10338 STOCKHOLM
08-58869128

Org. Nr: 802000-7251

Det huvudsakliga ändamålet är att stärka banden till Sverige, främst för utlandssvenskar, genom penningbidrag,till undervisningen om Sverige i svenska skolor utomlands,till undervisningen i svenska språket vid utländska universitet och skolor,till stipendier åt utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige.

Stiftelsen bildades 1909 med ändamål, som angavs i stiftelsens dåvarande namn, Oscar Ekmans Stiftelse för Immigrationens Befrämjande samt Motverkande av Emigrationen.


 • Stiftelse 1
 • Stiftelse 2
 • Stiftelse 3
 • Stiftelse 4
 • Stiftelse 5
 • Stiftelse 6
 •  

   

  Ansökningar

  1. Allmänna regler

  Ansökningar om bidrag eller stipendium från någon av de sex stiftelserna görs till respektive stiftelse. Stiftelserna har under hösten 2014  påbörjat arbetet med övergång till ett digitalt ansökningssystem och tar från och med nu endast emot ansökningar via webben, se nedan under p.2.

  Vid frågor kontakta Pernilla Sparreljung, telefon 08- 58 86 87 81 eller Susanne Forsman, telefon 08 58 86 91 28.

  Det går också bra att skicka mail till info@ekmanstiftelserna.se

  En förutsättning för bifall till ansökan är att den avser bidrag till sådant ändamål som föreskrivs i respektive stiftelses stadgar. Eftersom samtliga sex stiftelser är begränsat skattskyldiga ska ändamålet också vara allmännyttigt enligt föreskrifterna i 7 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229). Se skattereglerna i avsnitt 3 nedan.

  För att en ansökan skall kunna tas upp till behandling av respektive stiftelses styrelse krävs att den inkommit senast den dag som anges nedan. Sammanträde hålls fyra gånger per år.

  Stiftelserna sammanträder nästa gång den 4 oktober  2016.

  Ansökningssystemet inför dessa sammanträden kommer att vara öppet mellan den 22 augusti och den 15 september 2016.

   

  2. Särskilda ansökningsregler och länkar till ansökningsblanketter

  A) För ansökan till Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationfond, Klicka här för ansökan via webben

  OBSERVERA att denna stiftelse inte delar ut stipendier eller bidrag till enskilda fysiska personer som är i behov av ekonomiskt bistånd.

  Stiftelsen delar inte ut bidrag till insamlingsstiftelser.

  Stiftelsens styrelse är för närvarande restriktiv med anslag till tryckning av böcker och till skolresor av mer allmän karaktär.

   

  B) Ansökan av utbildningsstipendium (för närvarande 10 000 kr) från Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet går att söka under perioden januari-februari 2017 nästa gång.

  Stipendium delas ut till utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige.

  För att komma ifråga för stipendium skall sökanden vara svensk medborgare som under längre tid varit bosatt utomlands och nu studerar (vt 2016) eller avser att studera (ht 2016) vid svenskt universitet eller högskola. Stipendium kan också ges till sökande som har föräldrar med svenskt medborgarskap.

  För att komma ifråga för stipendium under år 2016 skall sökande har återvänt eller kommit till Sverige under år 2014 eller senare och vara född 1987 eller senare. Även tidigare stipendiat kan komma ifråga efter ny ansökan. Sökande kan tilldelas stipendium under högst tre år. Studier utomlands meriterar inte för stipendium ur stiftelsen.

  För övriga ansökningar till Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet, klicka här för ansökan via webben

  OBS! läs noga igenom ändamålet för denna stiftelse. Den delar inte ut bidrag eller anslag för studenter vid svenskt universitet eller högskola som har för avsikt att studera i utlandet !

   

  C) För ansökan om vistelse vid Sigtunastiftelsen från Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelseklicka här för ansökan via webben

   

  D) För ansökan till Harald och Gustaf Ekmans stiftelse för kulturminnesvård och miljövårdklicka här för ansökan via webben

   

  E) För ansökningar till Stiftelsen Oscar och Anna Ekmans Donationsfond och Stiftelsen Oscar Ekmans Minnesfond, kontakta

  Susanne Forsman, se ovan p. 1

   

  3. Skatteregler

  För att en stiftelse ska vara begränsat skattskyldig krävs att den uppfyller något av de kvalificerade allmännyttiga ändamål som räknas upp i 7 kap 4 § inkomstskattelagen. De kvalificerade ändamål som i första hand är aktuella för de sex Ekmanstiftelserna är främjande av

  • omsorg om barn och  ungdom
  • utbildning
  • social hjälpverksamhet
  • vetenskaplig forskning
  • kultur
  • miljövård

  Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjer eller bestämda personer.

   

  4.  Återraportering av beviljade bidrag

  Återrapportering av hur beviljade bidrag har använts ska skickas till respektive stiftelse senast inom ett år från det att bidraget beviljats.

  Återrapportering kan skickas på två sätt:

  1. via mail till info@ekmanstiftelserna.se
  2. via vanlig post till respektive stiftelse c/o Carnegie Investment Bank, 103 38 Stockholm.

  http://ekmanstiftelserna.se/ansokningar/

   

  Per och Helen Dreijers stiftelse för allmännyttiga ändamål. Ny adress!

  Ny adress!

  Per och Helen Dreijers stiftelse för särskilda ändamål
  Box 6050
  181 06 Lidingö

   

   
  P O H Dreijers Stift. för Allmännyttiga Ändamål
   
   
  ÄNDAMÅL: Att genom utdelande av understöd eller bidrag
  1 - Främja vård och uppfostran av barn
  2 - Lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning
  3 - Utöva hjälpverksamhet bland behövande
  4 - Främja vetenskaplig forskning
  5 - Främja religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål.
   
  VEM KAN SÖKA: Enskilda och juridiska personer i Sverige.
   
  ANSÖKAN: När som helst under året.
  Egen skriftligt utformad och underskriven ansökan med lämpliga bilagor. Stiftelsen kan enbart kontaktas och ansökas via post.

  Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

  Hitta rätt fond för dig och din familj

  -Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

  Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

  Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

  Boken på 252 sidor innehåller:

  Bidrag och stipendier för

  - Sjuka och funktionshindrade

  - Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

  - Studier och utbildningar

  - Kultur, miljö och projekt

  - Föreningar och organisationer

  - Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

  - Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

  - Hur du skriver en bra ansökan

  - Nya exempelbrev

   

  Bamse Kul att Lära

  Bamse Kul att Lära

  Bamse Kul att Lära är en ny tidning med ett lärande koncept.

  Tidningen är framtagen i nära samarbete med pedagoger och tar upp ämnen som alfabetet, siffror, klockan, djur i skogen etc. Bamse Kul att Lära kommer ut 6 gånger per år och vänder sig till barn i åldern 4-7 år

  En tidning man kan använda och läsa om och om igen och med nya generationer barn.