Fond för behövande äldre män tillhörande pauvres honteux

Skebostiftelsen

Skebostiftelsen
Norrskensvägen 5
Bo Warming
183 63 TÄBY
08-7560856

Ändamålet är att för ålderstigna män, som kan hänföras till s k pauvres honteux, från vilken del av Sverige som helst, anordna hem, där dessa kan mot en måttlig eller i vissa fall ingen ersättning erhålla en lugn, behaglig och för dem passande fristad, eller ock ekonomiskt bidraga till drivande av dylikt hem.

I den mån medel finns tillgängliga har stiftelsen därjämte att utöva hjälpverksamhet bland behövande män av angivna kategori, främst genom att lämna bidrag dels till vårdkostnaderna på enskilt pensionärshem, dels till hälso- och rekreationsresa, vartill behov föreligger enligt intyg av läkare.

Möjligen återstående medel får användas för bidrag till:

a. Stiftelse eller organisation som aktivt arbetar för bekämpande av eller sprider upplysning om skador som kan uppkomma vid missbruk av alkohol och narkotika och därmed befrämja ett sunt åldrande.

b. Kyrkligt ändamål som har anknytning till Skebobruk, Norrtälje kommun.

Posted in Fonder & Stipendier.