Tjäna pengar som på 40-talet

Förra vintern hittade jag i ett torp en gammal bok från 1940-talet som heter "Tips och uppslag" och det slog mig genast att denna bok måste ha varit skriven till människor under de svåra krigsåren!

Boken vill ge läsaren inspiration och hopp men framför allt vill den visa hur man genom eget initiativ kan förtjäna pengar till familjens överlevnad!
Därför vill jag dela ett kapitel med er som heter -115 förslag till biförtjänster och födkrokar- som är lite rolig och inspirerande kuriosa men som på samma gång är en skrämmande påminnelse om herrskap och tjänstefolk fenomenet där arbetarens tjänster bara ger en extra slant!

Bilderna kommer inte från boken utan är endast från samma tidsepok!

Boken är skriven av S. Bernegård & W.Olmert

115 förslag till biförtjänster och födkrokar

Under goda konjunkturer, då ingen eller ringa arbetslöshet råder, kan kanske en del av nedannämnda förslag till biförtjänster och födkrokar synas mindre besvärliga, men dåliga tider kunna komma, och då kan helt visst denna samling för mången bliva en god hjälp till självhjälp. Många skola också säkerligen värdesätta den trygghetskänsla, som det ger att ha en del uppslag på lager, vilka man kan använda sig av, om svårigheter i form av arbetslöshet eller dylikt en gång skulle uppstå.

Uppslagen böra emellertid ingalunda betraktas som några nödfallsutvägar, ty det stora flertalet ha visat sig kunna ge goda extrainkomster och i förekommande fall stadigvarande inkomster, hurudana tiderna än må vara. Med en smula företagsamhet kan var och en bliva sin egen arbetsgivare.

1. Packning av flyttsaker och reseffekter

Packning av flyttsaker och reseffekter är en i Sverige föga men i utlandet mycket beaktad förvärvskälla. Denna födkrok kan livligt rekommenderas personer, som äro kompetenta till uppgiften. Erbjud Eder hjälp vid flyttningar etc. Annonsera!

2. Boning av golv

Boning av golv är ett i många städer ofta förekommande arbete. Skaffa Eder golvbonare och annan material för golvboning! Sälj bonvax! Annonser och erbjud Eder hjälp!

3. Amatörodling

En amatörodling av kaktusar med försäljning av frön, plantor och skott kan ge en god extrainkomst. Verksamheten kan kombineras med tillverkning och försäljning av specialkonstruerade träställningar för kaktusburkar. Målade i vackra färger utgöra dessa ställningar en god försäljningsartikel. Sälj också trevliga och vackert målade burkar i olika storlekar! Anordna gärna en egen utställning hemma hos Eder i trädgården eller i en lämplig lokal och visa därvid olika slag av kaktusar, frön, plantor, moderna burkar och kaktusställ. Annonsera i ortstidningarna! Möjligheterna till postorderförsäljning böra också beaktas. Litteratur i ämnet finnes.

4. Fönsterputsning

Fönsterputsning är en förvärvskälla, som bör mera beaktas. I många städer och andra större orter finnes inte såsom i storstäderna särskilda företag, som ägna sig åt dylikt arbete. Starta en fönsterputsningsservice! Gör upp om årskontrakt med olika affärer! Annonsera!

5. Fönstertätning

Fönstertätning. Annonsera att Ni utför fönstertätning efter modernaste metoder och till billiga priser! Försök också erhålla agenturen för någon god fönstertätningslist! Kombinera eventuellt verksamheten med en fönsterputsningsservice enligt ovan!

6. Biodling

Biodling är en sysselsättning som lantmän och villaägare i större utsträckning kunna ägna sig åt. Biodling på därför lämplig plats kan, om den skötas rätt, ge ganska goda inkomster. Litteratur i ämnet kan erhållas i bokhandeln.

7. Skidvallning

Skidvallning kan ge en liten god extrainkomst under vintern. God service: hämta och hembär skidorna! Sälj samtidigt en anordning av trä el. dylikt för att spänna skidorna! Lämpligt tillfälle, ty många skidägare göra sig inte besvär med att inköpa en dylik. Tillverkningen kan Ni själva sköta om. Erbjud Eder också att under sakkunning vård förvara skidorna över sommaren! Verksamheten bör kombineras med tillverkning av skidvalla. Annonsera om skidvallning enligt ny specialmetod med särskilt lättglidande skidvalla.

8. Sälja enbär och hackat enris

Enbär och hackat enris är en stor förbrukningsartikel. Plocka och sälj!
(Flera slags drycker kan tillverkas av enbär: gin, genever, svagdricka eller enbärsdricka. Enbär kan torkas och användas i matlagningen, främst vid tillagning av viltkött. Enriset användes förr till kransar och vid rökning av ex. fisk)

9. Nutriafarm

En nutriafarm kan ge sin ägare mycket goda inkomster. Nutria (bäverråtta, sumpbävrar) är en gnagare, som till det yttre liknar bävern men som till storleken är mindre, ungefär av en utters storlek . Köttet är välsmakande och skinnet användes till pälsverk och i filtfabrikationen. Litteratur i ämnet finnes.

10. Hemservice

Starta en hemservice! Uthyr dammsugare, golvbonare (sälj bonvax), mangel och andra apparater eller anordningar för underlättandet av hemarbetet. Billiga inköpskällor för dylika saker: pantförsäljningarna, dagstidningarnas småannonser, som kan ge många värdefulla anvisningar. Annonsera själv i en större daglig tidning under rubriken -Köpes-! Inventarierna betalar sig snart, och sedan får Ni en god nettoinkomst. I samband med uthyrningen kan hjälp lämnas mot särskild taxa.

11. Uthyr grammofon och skivor

Uthyr grammofon och skivor (ev. reseradio)! Anskaffning liksom vid -hemservice-. Sälj stift!

12. Skivantikvariat

Starta ett skivantikvariat! Köp upp gamla eller använda skivor och sälj dem igen eller starta en bytescentral för grammofonskivor!

13. Skrivamaskin och räknemaskin uthyrning

Uthyr skrivmaskin och eventuellt räknemaskin! Lämna samtidigt vid uthyrandet av skrivmaskin ut en liten lärobok i maskinskrivning. Anskaffning av maskiner...Se förslag n:r 10! Verksamheten kan även omfatta försäljning av färgband, papper, stenciler m.m.

14.Uthyrning av utrustning till camping

Starta en sporttjänst med uthyrning av tält, cyklar, cykelpackväskor, ryggsäckar, campingartiklar m.m.
Tillverka gärna tälten, packväskorna m.fl. saker själv. Erbjud Eder ordna med inköp av fjällutrustning och andra sportartiklar.
Gör upp med firmor om inköpspriser och dylikt. Många affärer ha byggts upp från en sådan blygsam början.

15. Kvartslamputhyrning

Uthyrning av kvartslampor även som lämnandet av behandlingar i hemmen är en verksamhet, som bör beaktas!

(1940-70-talet såldes Kvartslampor som ”hälsofrämjande” för att ge ett ”friskt rödblommigt utseende” (erytem!) och mot benskörhet (rakitis) hos barn men inte för att sola sig brun med!)

16. Uthyrning av porslin och bestick

Starta en uthyrningsverksamhet för glas, porslin, nysilver etc.!

17. uthyrning av textilier

Bland de många olika slagen av uthrningsaffärer kan också nämnas dylika för uthyrning av duktyger, servietter, handdukar, lakan och örngott!

18. Bokutlåning

Starta en bokutlåning!
På senare år ha i större städer flera s.k . boklådor öppnats. Många städer och större orter sakna ännu dylika. För ändamålet hyres en mindre lokal med ett bra skyltfönster, där böckerna kunna utställas.
Annonsera och inköp begagnade böcker, helst nyutkommen litteratur! Inköp böcker på bokauktioner, auktionskammare, antikvariat el. dyl. Låna ut dem på fem dagar mot en avgift på 25 à 30 öre!
Verksamheten har visat sig vara lönande. Orsakerna härtill:

a) Möjligheterna att kunna utställa böckerna i ett skyltfönster betyder oerhört mycket--säljer på samma sätt som varje annan skyltning.

b) Lättillgängligheten--biblioteket kanske inte ligger så centralt, varför många inte vilja besvära sig med att gå dit. I dylikt fall spelar en 25-öring inte så stor roll för de flesta.

c) Möjligheterna att kunna tillhandahålla nyutkommen litteratur betyder mycket.

d) Kundbetjäningen kan göras mera personlig. Till tjänst för kunderna kunna tidningsrecensioner över nyutkommen litteratur samlas i en större urklippsbok, som anskaffas för detta ändamål eller också kunna kortare sammandrag eller egna recensioner göras.

19. Starta bokcirkel

Inköp begagnade nyutkommen litteratur och starta en bokcirkel med från 5 upp till 12 böcker i varje.
Bearbeta först och främst den närmaste vän- och bekantskapskretsen men sätt även radannonser i dagstidningarna!
Försök även finna på några nya förmåner som Ni kan erbjuda bokcirklarnas medlemmar! Rätt skött kan det bliva en mycket lönsam verksamhet!

20. Inkassoverksamhet

Starta en byrå för inkassoverksamhet!
God service: Arvode endast därest gäldenär betalar eljest kostnadsfritt. Väl inarbetad och rätt skött kan det bliva en mycket vinstgivande verksamhet.

21. Arrendera ut jaktmark och fiskevatten

Jakt och fiske äro gamla urgamla svenska binäringar.
Arrende av jaktmark och fiskevatten kan vara nog så lönande.
Kräftfångst är för mången en god inkomstkälla.

22. Sälja daggmask

Pojkar och flickor kunna tjäna sig en liten slant extra genom att plocka och sälja daggmask.

23. Monogram

Linnemärkning kan för den som behärskar konsten ge en liten extrainkomst. Radannonser i dagstidningarna skaffa kunder.

24. Strumplagningscentral

Starta en strumplagningscentral, där ungkarlarna kunna få sina strumpor lagade mot lämplig taxa, fyller en viktig uppgift.
Sula om trasiga strumpfötter genom att exempelvis av 4 par trasiga strumpor tillverka 3 par hela!

25. Uppmaskningscentral

Starta en uppmaskningscentral för damstrumpor!
Med tillhjälp av en elektrisk strumpuppmaskningsmaskin går arbetet utomordentligt snabbt och såväl flortunna som tjockare strumpor kunna därvid repareras i en handvändning.

26.Konststoppningscentral

Starta en konststoppningscentral!
Konststoppning av kläder, silkesstrumpor, äkta mattor, schalar, gobelänger etc. har börjat bliva allt mera allmänt.Verksamheten är mycket lönande!

27. Maskinstickning

Maskinstickning av strumpor m.m. i hemmet är en verksamhet, som många hemmafruar kunna ägna sig åt.
En del firmor ombesörja anskaffandet av maskin på fördelaktiga villkor samt uppköpa de färdigstickade alstren.
Även om timförtjänsten väl som regel inte blir så hög, kan det ändock för många hem bliva en välkommen extrainkomst.

28. Lagning av kläder

Lagning av skjortor, trikåunderkläder, linne m.m. kan ge en god liten biförtjänst.
Om skjortkragen är nött, ersätt med en ny av tyg ur skjortans ryggstycke. Iskarva luckan med närmas liknande tyg.
Äro manschetterna kantslitna, antingen vänd dem så den nötta delen kommer inåt eller ersätt dem med tyg ur skjortans ryggstycke
Radannonsera i dagstidningarna!

29. Sitta barnvakt

Damer, som fritt förfoga över sin tid, kunna förtjäna en bra slant som barnvakt.
Tag emot 4 à 6 barn och underhåll dem några timmar dagligen mot en ersättning av exempelvis 50 öre per timma.

30. Åtaga sig brudklädsel i hemmen

Damer, som kunna åtaga sig brudklädsel i hemmen, kunna förtjäna en extraslant.
Studera kungörelserna angående lysningar och erbjud Eder hjälp i ett personligt brev, reklamkort el. dylikt.

31. Festfixare

Den som är skicklig i att ordna trevliga fester kan annonsera om att familjefester, témottagningar och andra inbjudningar i hemmen ordnas smakfullt och till facilt pris.

32. Mattpiskning

Mattpiskning är en förvärvskälla, som bör beaktas, i synnerhet på våren.
Annonsera och erbjud Eder hjälp!

33. Möbelrenovering och polering

Polering och renovering av möbler i hemmen kan ge den som behärskar konsten en dräglig försörjning.
Annonsera!

34. Hundsalong

Trimning, klippning, bad och inackordering av hundar är en förvärvskälla, som kan utnyttjas i de större städerna.
Då hundägaren reser bort på semester m.m. inackorderas hunden lämpligen i en rastgård.

35. Kontrollräknare av skattsedlar

Kontrollräknare av allmänhetens skattesedlar mot lämplig avgift kan ge en slant extra.
Skattebeloppet kan feluträknas av myndigheterna och med nuvarande höga skattesatser är det säkerligen många, som skulle önska att för en billig penning få sina skattesedlar kontrollerade.

36. Bordtennissalong

Starta en bordtennissalong! Hyr en billig och för ändamålet lämplig lokal!
Den som är händig kan själv tillverka borden.
Verksamheten kan, om förhållandena så tillåta, kombineras med försäljning av choklad, frukt, servering av kaffe, läskedrycker etc.

37. Tvätteri

Att driva en landstvätt kan för den som bor i närheten av en större stad bliva en lönande rörelse. Annonsera om förstklassig landstvätt och mangling.
Hämta och hemsänd tvätten på bestämda tider! Verksamheten betalar sig bra så snart man hunnit skaffa ett antal fasta kunder.
Driften kan rationaliseras betydligt allteftersom verksamheten utvidgas och pengarna inflyta i rörelsen. Litteratur: >>Kurs i tvätteknik II>> ,
som är en utmärkt lärobok, utgiven av föreningen>>Rationell textiltvätt>> vi Ingenjörsvetenskapsakademien (5:- kr).

38.Trådgårdsorganisatör

Den som kan planera och iordningställa en tomt eller en trädgård kan genom småannonser meddela allmänheten att detta arbete utföres snabbt och billigt.

39. Vedfixare

Vedkapning, travning, inbärning etc. är en födkrok, som bör beaktas.

40. Dansskola

Kan Ni giva danslektioner? Annonsera att Ni giver privatlektioner antingen hemma hos Eder eller i de dansintresserades hem!

41. Mössuppfödning

Uppfödning av möss kan bliva en god biförtjänst. Större sjukhus och laboratorier använda för experimentändamål stora mängder vita möss.

42. Korkmattsläggare

Påläggning och tillskärning av korkmattor är en födkrok, som kan rekommenderas den som behärskar konsten.
Annonsera att Ni utför Edert arbete snabbt och billigt.

43. Sällskapsdam

Promenader och högläsning med äldre personer, motion av hundar, shopping m.m. kan ge en god extraslant.
Annonsera att Ni åtager Eder de nämnda sysslorna mot lågt arvode.

44. Fönsterdekorerare

Fönsterskyltning och dekorering ger den däri kunnige många goda tillfällen till extrainkomster.
Annonsera att Ni utför säljande fönsterskyltningar för 10 à 15 kr per fönster, exklusive material.
Försök erhålla kontrakt med affärsinnehavare rörande utförandet av säljkraftiga skyltningar under viss tid!
I ett reklambrev el. dylikt bör särskilt betonas den stora förmån, som affärsmännen kunna erhålla genom att teckna kontrakt med Eder.
På bestämda tidpunkter kunna de få säljande skyltningar utförda för en ringa del av den summa, som det skulle kosta att fast anställa en förstklassig skyltningsexpert.

45. Frukträdvårdare

Besprutning och beskärning av fruktträd m.m. Är en födkrok, som bör beaktas. Sälj också blomsterlökar, fröer och blomplantor.

46. Bostadsförmedling

En fastighetsbyrå, uthyrningsbyrå eller en rumsförmedling är en verksamhet, som kräver ringa kapital men som icke desto mindre kan utövaren en god förtjänst, om de skötes efter ett välorganiserat system. (Kurs för egendomsmäklare, kan erhållas från ett av våra större korrespondensinstitut).

47. Strykinrättning

En strykinrättning är en verksamhet som också är relativt litet kapitalkrävande men många gånger nog så lönande.

48. Bytescentral av skrifter

Bra nyhet! Starta en bytescentral för böcker, nothäften m.m. För varje byte uttages en mindre grundavgift samt i förekommande fall mellanskillnad.

49. Allmän bytescentral

En bytescentral, där allmänheten kan byta bort det som den ej behöver samt få det som önskas, t. ex. kläder, skodon m.fl. Bruksföremål, leksaker, prydnadsföremål, etc är en verksamhet, som rätt skött, föder sin man.

50. Handgjorda barnkläder

Barnkläder, stickade och sydda, kunna försäljas genom småannonser i dagstidningarna. Goda förtjänstmöjligheter.

51. Nässelförsäljning

Insamling och försäljning av späda nässlor på våren kan ge en slant extra

52. Skönhetskonsult

Hygienisk rådgivning: skönhetsvård, hälsovård, kroppskultur, dietföreskrifter, fotvård, m.m.
Man kan använda sig av frågelistor. Annonsera

53. Finansiellrådgivare

Finansiell rådgivning kan utföras av en person, som äger ingående kännedom om alla till en dylik verksamhet hörande finansiella problem.
Många personer, som äga kapital, stå ofta rådlösa så snart det gäller att fördelaktigt placera sina pengar. Lämna även råd angående stabilisering av svag affärsställning.
Annonsera

54. Tolk

Språkkunniga personer kunna skaffa sig biförtjänster genom att åta sig översättningar till och från främmande språk.
För tekniska, juridiska och vetenskapliga ämnen fodras goda specialkunskaper.
I Stockholm exempelvis finnes även av Handelskammaren auktoriserade översättare eller s.k. translatorer.

55. Språklärare via korrespondens

Den som är språkkunnig kan också utnyttja sina kunskaper genom att sätt in en annons av exempelvis följande lydelse: Engelska (Tycka, Franska).
Pedagogisk rättelse av övningstexter per korrespondens. Skriv efter gratisprov. Översättningarna utföres snabbt och korrekt.
Språklärare N.N. Drottninggatan 567, Stockholm. Tel 00 00 00.

56. Reklamkonsulent

En idérik och reklamteknik väl insatt person kan göra goda förtjänster genom att etablera sig såsom reklamkonsulent.

57. Korrespondensförmedling

Korrespondensförmedling är en verksamhet, som mången gång ger utövaren en nätt inkomst, men mycket skoj förekommer i branschen.
Det hela har något av >>sol och vår>> över sig.

58. Glassförsäljning

Tillverkning och försäljning a glass ger goda tillfällen till extrainkomster under sommaren.

59. Modellbyggare

Tillverkning av små modeller av kända byggnader, landskap m.m. är en trevlig och lönande fritidssysselsättning.

60. Visitkortförsäljning

Försäljning av eller orderupptagning å visitkort och andra småartiklar å arbetsplatsen och i bekantskapskretsen kan ge en mindre biförtjänst.

61. Möbelrenovering med försäljning

Uppköp av begagnade, skadade eller kasserade möbler och reparera, polera, stoppa om och snygga upp dem!
Goda inköpskällor: auktioner, dagstidningarnas småannonser under rubriken>>Till salu>> eller egna annonser under rubriken >>Köpes>>.
Verksamheten fodrar inte mycket kapital och försäljningen lämna god vinst.

62. Loppis

Gör konstanta uppköp av oljemålningar, kopparstick, prydnadssaker, böcker, husgeråd, dragspel, radioapparater, kikare, kameror, kompasser, skrivmaskiner, pendyler, gamla vapen och antikviteter!
Låt i förekommande fall reparera och snygga upp föremålen och sälj dem igen! Goda förtjänstmöjligheter.

63. Hyra ut tennisbana

Den som äger en passande trädgård eller annan lämplig plats där en tennisbana kan anläggas, kan göra sig goda inkomster genom att hyra ut anläggningen till allmänheten.
För den som själv kan utföra större delen av arbetet med banans anläggning behöver kostnaden inte verka avskräckande. Det finnes relativt få dylika privatanlagda tennisbanor, ehuru det visat sig, att de kunna amorteras på relativt kort tid samt tillföra ägaren en god extrainkomst.

64. Miniatyrgolfbana

anlägg en miniatyrgolfbana, om Ni äger en större trädgård eller annat för ändamålet lämpligt område! Genom uthyrning till allmänheten kan en god biförtjänst påräknas.

65. Annonsackvisition

Annonsackvisition kan många gånger vara en lönande verksamhet. Provisionen med upp till 25 à 30 % kan erhållas.

66. Inredningskonsult

Pengar kunna förtjänas genom en verksamhet som inredningskonsult.
(En kurs för inredningskonsulenter kan erhållas från ett av våra större korrespondensinstitut).

67. Betalnde gäster

Det i England mycket praktiserande systemet med >>paying guests>> (betalande gäster) kan ge en god biförtjänst till den som äger möjlighet att vid lämpliga tillfällen emottaga gäster. Annonsera om att >>paying guest>> eller betalande gäster emottages!

68. Föreställningar

Amatörillusionister, amatörsångare eller musiker kunna förtjäna mången extra slant genom att uppträda vid privata tillställningar bjudningar i föreningar etc.
Annonsera i föreningsblad och andra lämpliga publikationer!

69. Bokbindare

Lär Eder utföra bokbinderiarbeten! Lämpliga handböcker finnas.
Som amatörbokbindare kan man skaffa si en liten extrainkomst genom att binda in böcker m.m. åt vänner, bekanta och andra

70. Bokackvisition

Bokackvisition är oftast en alldeles utmärkt inkomstkälla.

71. Försäljning till industri

Uppköp, sortering och försäljning till industrier m.fl. av all slags skrot, lump, stickylle, tomflaskor, tidningar m.m. är en yrkesutövning, som många inte värderar synnerligen högt, trots att det ofta är mera lönande verksamhet än de flesta ha en aning om.

72. Ombud

Genom att i större handelsstäder verka som ombud för grossister, detaljhandlare och andra för vilkas räkning inköp av slumppartier, konkurslager, utskottsvaror m.m. verkställes kunna goda inkomster erhållas.
Förbindelse med de nämnda kategorierna kan erhållas genom annonser i dagspressen. Även en självständig verksamhet som utskottsgrossisten bör i detta sammanhang beaktas.

73. Hemarbete

Hemarbete av olika slag kan mången gång erhållas, om man sätter in en radannons i en större dagstidning.
Många företag utlämna regelbundet dylikt arbete. I andra fall kan det vara om tillfälligt sådant.

74. Adresskrivning

Adresskrivning som ackordsarbete utlämnas av många firmor. Studera annonserna i en större dagstidning!

75. Servitris

Serveringskunniga damer kunna göra sig en extra inkomst genom att åtaga sig serveringsarbete vid fester, bjudningar och andra tillställningar.

76. Städning

Morgon- eller kvällsstädning på kontor, i affärer och hem kan erhållas genom hänvändelse till offentliga arbetsförmedlingar.
Studera även annonserna i dagstidningarna eller sätt själv in en liten annons!

77. Syslöjdslärarinna

Dag- och aftonkurser i sömnad, mönsterritning och tillskärning kan lämnas av dem som är kompetent därtill.

78. Mönsterbeskrivningar

Att klippa till mönster och sälja dessa tillsammans med sömnadsbeskrivningar, bilder av modellerna m.m. genom några affärer eller på annat sätt kan ge Eder en liten biförtjänst.

79. Skyddsrockförsäljning

Skyddsrockar är en stor förbrukningsartikel, som det är lätt att tillverka.
Försäljningen kan ske genom småannonser i dagstidningarna.

80. Kanottillverkning

Händiga pojkar kunna tillverka kanoter för avsalu.

81. Tallrisgirlander

Bind vackra Tallrisgirlander till julen och sälj dem per meter till affärsinnehavare och privatperson!

82. Juldekorationsförsäljning

Köp upp små vackra dekorations- och bordsgranar och sälj dem till julen till affärer och privatpersoner.

83. Dockhusförsäljning

Tillverka och sälj små trevliga dockskåp! Det ger en god förtjänst.

84. Konstgjorda blommor

Tillverka och sälj konstgjorda blommor! Det ger en god förtjänst.

85. Reklamutdelning

Pojkar och flickor kunna förtjäna en slant extra genom att dela ut reklam, prover m.m. för olika företag.
Om några slå sig samman kunna de starta en egen utdelningstjänst.

86. Uthyrning av verkstad

Den som disponerar över lämplig lokal och behövliga verktyg för möbel- eller annat snickeri kan annonsera om att tillfälle att hyra lokal och verktyg för mindre kostnad per timme ges för intresserade, som själva önska förfärdiga eller reparera sina möbler eller andra föremål.

87. Inramning av tavlor

Inramning av tavlor är en konst, som är relativt lätt att lära sig och som kan ge upphov till en god extrainkomst.
Skaffa en billig inköpskälla för ramlist, glas m.fl. tillbehör.

88. Kopiering

Lär Eder framställa blåkopior! Förtjänstmöjligheterna äro goda! Kalkerpapper n:r E 83 eller kalkerväv n.r 82 samt blåkopiepapper inköpas från leverantörer, som kan lämna de billigaste anbuden.
Blåkopiering erfordas i oerhörd mängd av arkitekter, byggmästare, ingenjörer, fabrikanter, uppfinnare m.fl. Erforderliga apparater äro enkla och billiga.

89. Läxhjälp

Den som har goda studentbetyg och god undervisningsförmåga kan skaffa sig extrainkomster genom att lämna läxhjälp och lektioner i realskolans ämnen.
Garantera ett utmärkt resultat och angiv vid annonsering, att referenser kunna lämnas!

90. Författaragentur

Ett amerikanskt uppslag är följande: En förmedlingsbyrå annonserar att allmänheten kan insända manuskript till böcker, noveller, berättelser, humoresker, romaner, dikter, artiklar etc, vilka placeras hos högstbjudande förlag och redaktioner.
För placerade manuskript betingar sig byrån provision med viss procent av honoraret.
Någon gång förekommer det att byrån för egen räkning köper manuskript för att vid lämpligt tillfälle sälja dem till något förlag. Det förekommer även att byrån lämnar råd och anvisningar samt utlåtanden mot särskilt arvode. Refuserade manuskript återgå till insändaren mot erläggande av returporto och ev. en mindre expeditionsavgift, som enligt föreskrift alltid skall bifogas vid manuskripts insändande.

91. Rödbetsförsäljning

Där god tillgång på rödbetor finnas, koka och förpacka dem i 1-5 liter glas eller burkar!
Sälj de färdigkokta produkterna till detaljhandlare och andra större förbrukare!
Avsättningsmöjligheterna äro goda, och om uppköpen kunna ske billigt, bör en någorlunda rimlig ersättning för det nedlagda arbetet kunna påräknas.

92. Grönsakshandlare

Personer, som äro bosatta på platser, där riklig tillgång på grönsaker och rotfrukter från kringliggande lantgårdar och trädgårdar finnes, kunna organisera en uppköpsverksamhet.
De uppköpta varorna såsom potatis, rotfrukter, tomater, m.fl. grönsaker säljas i parti till större städer. Förbindelse med avnämare dagstidningar.
Rätt skött ät verksamheten mycket lönande och i förhållande till många andra relativt litet kapitalkrävande.

93. Äpplesäljare

Uppköp svenska äpplen, sortera dem efter olika storlekar, sorter och kvaliteter och förpacka dem i lådor om c:a 18 kg. netto!
Även uppköp av hasselnötter och nypon bör i detta sammanhang beaktas.
Produkterna levereras fraktfritt till grossister, detaljhandlare och andra större förbrukare. Tillsänd de nämnda avnämarna offerter.
Annonsera även i större dagstidningar om priser och leveransvillkor!
Verksamheten rymmer synnerligen goda förtjänstmöjligheter. Följande exempel förtjänar härvid nämnas: Hösten 1942 tog en smålänning initiativ till en verksamhet som bestod i uppköp, sortering, förpackning och försäljning i mycket stor skala av svenska äpplen. På förhållandevis kort tid inbringade denna verksamhet en nettovinst på C:a 18.000kronor.

94. Utställningar

På utställningen >>De roliga sparbössorna>> strax före julen 1942 visades på postmuseum i Stockholm, vad händiga pojkar och flickor kunnat åstadkomma i sparbössor och broderade skyddspärmar. Det var spettkakor från Skåne, ostar från Västergötland, timmerkojor och lappkåtor från Norrland, röda stugor från Småland, bikupor, ekorrar jämte ett flertal andra föremål, som apterats till knepiga och roliga bössor.
Utställningen gav belägg för att det finnes ett mycket stort antal flickor och pojkar, som mycket väl skulle kunna utnyttja sin händighet och sin fritid till att tillverka dylika och liknande hemslöjdsalster för avsalu.
Det skulle kunna ge dem många vackra slantar att lägga i de egna sparbössorna.

95. Cykelbud

En cykelexpress för cykeltransporter, budskickning m.m. är en förvärvskälla, som särskilt i större städer kan lämna en god inkomst.

95. Cykeltransporter

En cykelexpress för cykeltransporter, budskickning m.m. är en förvärvskälla, som särskilt i större städer kan lämna en god inkomst!

96. Sälja grankottar

Granfrö förbrukas i stora mängder. Insamling av grankottar kan därför ge en liten god extra inkomst. Den bör emellertid ske på lämpliga områden, ty på vissa ställen ha fröna dålig grobarhet, varför dylika kottar inte köpas. Innan man sätter igång med kottplockningen, bör man därför höra sig för hos jägmästaren eller annan tjänsteman i skogsvårdsförvaltningen.

97. Blombukettbindning

Blombukettbindning är en förvärvskälla, som de yngre böra beaktas. Även de enklaste ängsblommor kunna, om de ordnas med smak, inbringa en slant extra.

98. Sälja burfåglar

Burfåglar röna alltid efterfråga. Handeln med dem bör kombineras med tillverkning av burar samt försäljning av fågelfrö, myrägg, mjölmaskar och annan fågelföda.

99. Sälja myrägg

Insamling av myrägg till fågelföda kan giva en god extraslant.

100. Odling av mjölmaskar

Mjölmaskar är en ypperlig föda åt akvariefisk och burfåglar. Odlingen av sådan mask är därför en födkrok, som bör beaktas.

101. Samla mycket av något

Att samla en stor mängd likartade föremål brukar mången ha till hobby, men det kan också vara en ypperlig förvärvskälla. Bland föremål, som kunna komma i frågan vid ett dylikt samlande, kunna följande nämnas: Insekter, ägg, stenar, pressade blommor, mineraler, ur, käppar, knappar, vapen, lervaror, tennkärl, kopparkärl, antikviteter, medaljer, mynt, porträtt, tidningar, affischer, matsedlar, frimärken, etiketter, autografer, välgörenhetsmärken, vykort, sigill jämte mycket annat.
Om en dylik samling göres så fullständig som möjligt, så betingar den ofta ett mycket högt pris.

102. Prenumerantsamling

Prenumerantsamling kan, om de rätta publikationerna väljas, stundom ge en liten god extrainkomst.

103. Korkhandarbeten

Av kork kan en stor mängd vackra arbeten skäras.
En smula artistisk läggning fordras. Handböcker i hemarbete innehålla ofta arbetsbeskrivningar på korkskärning.

104. Korrekturläsning

Korrekturläsning åt tidningar, tryckerier, bokförläggare och författare kan bliva en god bisyssla för den som är kompetent därtill.
Meddela i radannonser att Ni mot lågt arvode utför kvällsarbete.

105. Tomteuthyrning

Tomteuthyrning vid jul till privat arrangemang eller varuhus kan ge däri den skådespelande sysselsättning och inkomster.

106. Uppstoppning av djur

Uppstoppning av djur är en intressant och vacker konst. Välgjorda alster kunna alltid påräkna avsättning.

107. Semesterpassare

Vård av bostad, blommor och djur för längre eller kortare tid under ägarens semesterresa eller bortvaro av annan anledning är en födkrok, som bör beaktas. Annonsera!

108.Trädgårsskötsel

Trädgårdsskötsel är en förvärvskälla som borde utnyttjas av betydligt flera än vad som nu är fallet.

109. Blomkonsult

Att starta en blomservice är ett bra uppslag för den som är kompetent till uppgiften. En dylik blomservice bör omfatta lämnandet av utmärkta råd när det gäller blommor, omplanteringar, hjälp med att skaffa nya växter, plantera balkongväxter eller ordna det blomtrevligt i sommarvillan, hjälp med att ordna planteringar på gårdar och spaljéer såväl inom- som utomhus m.m.
Allmänheten får avtala tid för konsultationer med blomexperten, varefter denne genom hembesök lämnar hjälp. Annonsera!

110. Klädservice

Efter samma riktlinjer, som ovan lämnats beträffande blomservice, kan en klädservice organiseras.

111. Fiskodling

I en fiskdammsanläggning kan man reglera fiskbesättningen vad beträffar såväl mängd som fiskslag och därtill kan man, när man finner det lämpligt med hänsyn till användning taga upp hela dammens fiskbestånd. Det är särskilt karp, sutare, regnbågsforell, bäcköring och bäckröding som blivit föremål för odling i dammar.
Vid fullständig dammkultur uppföder man även sättfiskar.

112. Kaninuppfödning

om kaninerna utfodras på ett lämpligt sätt före slakten, så kommer köttet att kunna upptaga tävlan med de finaste köttdjurs såväl beträffande smak som näringsvärde.
Avsättningsförhållandena kan ha även under normala förhållanden visat sig mycket gynnsamma, och tillgången på kött och skinn har ej motsvarat, vad man skulle kunna sälja.
Under rådande krisförhållanden med stark åtstramning på köttmarknaden förekommer givetvis ingen export, särskilt som tillgången inte på långa vägar räcker för den inhemska marknadens behov.

113. Frimärkssamlare

Att samla frimärken är en rolig och intressant hobby, och när den därtill många gånger kan vara en nog så lönande hobby, må ingen förundra sig över att den blivit föremål för så allmänt intresse.

114. Foto.service

En foto-service organiserad som en postorderfirma med framkallning av film och försäljning av fotorullar.

115. Cartooning

Slår man upp ordet >>cartoon>> i ett engelskt -svenskt lexikon får man förutom ordet kartong följande översättning: >>utkast på styvt papper till en målning o.d. >>.
Skapa serietecknade typer som Kronblom, August, Påhittiga Johansson m.fl. och säljas ocg organiseras genom ombud eller agenter, som på olika platser besöka detaljhandlare med fler. Avsättningsmöjligheterna synas vara mycket god.

Posted in Dagens Tips, kul, Spara & tjäna pengar.