Fond till dator för barn och ungdom upp till 23 år med funktionsnedsättning och hemmahörande i Stockholm

Karin Karlssons stiftelse

  Karin Karlssons stiftelse

 
Karin Karlssons stiftelse grundades i augusti 1994 i enlighet med framlidna Karin Karlssons önskemål.
Karin Karlsson levde sitt liv som ogift, men hade en stark känsla för barns levnadsvillkor. Hennes önskan i testamentet var att kvarlåtenskapen skulle ombildas till en stiftelse som stöd för barn och ungdom med funktionsnedsättning.
Stiftelsen har sitt säte i Tällberg i Dalarna och dess styrelse består av tre ledamöter med Yvonne Edwards som ordförande.
Stiftelsen har till ändamål att främja vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdom
upp till 23-års ålder med funktionsnedsättning och hemmahörande inom Stockholms läns landstings verksamhetsområde. Där samhället inte träder emellan, lämnas bidrag till hjälpmedel, företrädesvis datateknisk utrustning samt till kostnader för förströelse för barn och ungdomar som är inlagda på sjukhus inom samma område.

Krav för bidrag

För att en ansökan skall kunna behandlas krävs att den kan styrkas med hjälp av
intyg/utlåtande från:
skola, läkare, kurator, sjukgymnast, leg. psykolog, logoped, syncentral, optiker etc.
Samtliga intyg/utlåtanden skall vara daterade och styrkta med namnunderskrift
och titel på personen samt institutionens namn.
Intygen får inte vara äldre än ett år.
Kopia på slutlig skatt enligt senaste taxering skall bifogas.
Ofullständiga ansökningar behandlas ej, utan återsändes.
Stiftelsen förbehåller sig rätten att ta ekonomisk upplysning om det bedöms som nödvändigt.

Beträffande skolintyg:

För att Stiftelsen skall kunna göra rätt bedömning av behovet av datorhjälpmedel vill vi utöver allmän behovsprövning ha svar på följande;

1.Beskriv skolans insats och ansvar för barnets datoranvändning, ex.vis inlärning, instruktion, läxor m.m.

2. Är skolan behjälplig vid installation av dator och program?

3. Kan datorn användas självständigt hemma? Om inte, vem instruerar/tränar barnet?

4. Vad finns för övriga stödåtgärder?

Blankett för skolintyg kan laddas ner här .

Frågor angående stiftelsen och bidragsansökan besvaras av Yvonne Edwards:

Karin Karlssons Stiftelse
Box 160
793 24 Leksand

Tel: 0247-50523
Mobil: 076-941 48 45
E-post: info@karinkarlssonstiftelse.se

Bidragsmöten hålls normalt fyra gånger per år, då aktuella bidragsansökningar behandlas.

 

Ansökan

Det är viktigt att ansökan är ifylld på ett tydligt och korrekt sätt.
Alla begärda uppgifter skall vara ifyllda för att Stiftelsen skall kunna göra rätt bedömning.
En ofullständig ansökan kommer ej att behandlas och återsändes.
De intyg/utlåtande som krävs i förekommande fall är från skola, läkare, arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast, leg. psykolog.
Alla intyg skall vara underskrivna och daterade.

Ladda ner Bidragsansökan här:

Barn under 18 år
Ungdomar mellan 18-23 år
Skolintyg

http://www.karinkarlssonstiftelse.se

Posted in Fonder & Stipendier.