Kreativa platser är ett bidrag för lokala kulturprojekt

Fond för att göra ditt bostadsområde finare med mera kulturella inslag

Kvinnor med färg i ansiktet. Foto: Komplexity Media

För sökande

Kreativa platser är ett bidrag för lokala kulturprojekt som drivs genom samverkan med lokala aktörer och utifrån de boendes behov och intressen. De boende ska vara med som projektledare, kulturutövare och publik. Syftet med bidraget är att stärka lokalsamhällen att leda, driva och utforma kulturlivet och att fler kan välja, skapa och ta del av kultur där de bor.

Under 2017 kommer 34 miljoner kronor kommer att fördelas. Pågående projekt kommer att prioriteras i årets ansökningsomgång. Därutöver kommer 1-2 nya projekt eventuellt att få stöd om det finns medel kvar, företrädesvis på platser som inte finns representerade bland de projekt som beviljades bidrag 2016.

Inför din ansökan rekommenderar vi att läsa vår guide för nya sökande samt titta på blankettexemplet och medföljande hjälptext för förtydligande kring frågorna som ställs i blanketten.

Vem kan söka?

De sökande projekten måste leva upp till följande:

Partnerskap med minst tre aktörer
Ett partnerskap är en grupp av aktörer som tillsammans vill utveckla idéer och samarbeta som jämlika partners.

Kulturen och bostadsområdet representerat
Minst en samarbetspartner ska vara verksam i området och minst en ska vara en kulturaktör. I övrigt kan partnerskapet utvecklas och ändra sig över tid beroende på invånares behov och intresse. Se en lista nedan med exempel på kulturaktörer och lokala verksamheter som kan ingå i partnerskapet.

En huvudansvarig
En samarbetspartner är huvudansvarig för projektet och ansökan. Den huvudansvariga kommer att ta emot och ansvara för bidraget och ha kontakt med Kulturrådet. Av juridiska skäl måste den aktören ha ett organisationsnummer. Den måste också i sin verksamhet respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. En statlig, regional eller kommunal verksamhet kan inte vara huvudsökande.

Lokalsamhället är drivande
Kulturrådet vill ta vara på det engagemang som finns i bostadsområdet och att de boende driver och utformar verksamheten inom projekten. En statlig, regional eller kommunal verksamhet kan därför inte vara huvudansvarig för projektet men däremot ingå som en strategisk partner och möjliggörare.

Projekten ska även:

 • genomföra kulturverksamheter i bostadsområden med lågt valdeltagande eller socioekonomiska utmaningar
 • gärna arbeta med ett eller flera olika kulturuttryck. De olika uttrycken ska dock utgå från de boendes behov och intressen.
 • våga prova olika metoder för att engagera boende, låta lärandet genomsyra arbetssättet och vara villiga att dela med sig av framgångar och lärdomar från sin verksamhet till andra projekt inom satsningen och till Kulturrådet.

För vad kan man söka?

Det går att söka bidrag för bland annat:

 • Projektledare
 • Lokalhyra
 • Material och teknisk utrustning
 • Lön för professionella kulturutövare
 • Lön för andra engagerade i projektet
 • Marknadsföring

Vilka bedömer din ansökan?

Ansökan bedöms av handläggare på Kulturrådet och sakkunniga inom konst, kultur, demokrati och delaktighet. Beslut fattas av Kulturrådets generaldirektör.

Utgångspunkter för bedömning

Eftersom projekt som beviljas i år bara kommer att ingå i satsningen under två år, kommer Kulturrådet i denna omgång att prioritera projekt som:

 • Tydligt beskriver hur projektet är byggt på engagemang och delaktighet som finns hos de som bor i området
 • Tydligt beskriver hur de boende kommer vara delaktiga som projektdeltagare, kulturutövare och publik i projektet under projektets gång
 • Har ett partnerskap där samverkan är etablerad och det finns ett jämbördigt samarbete
 • Håller hög kvalitet i både konstnärlig verksamhet och metoder för att engagera och involvera boende i projektet
 • Har konstnärlig kompetens för de kulturuttryck som projektet vill arbeta med
 • Engagerar lokala kulturutövare
 • Tydligt beskriver metoder för sitt eget lärande inom projektet och deltar i ett erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning utifrån sina lärdomar
 • Använder de mötesplatser som redan finns i bostadsområdet, för att många ska kunna uppleva och inspireras av kultur
 • Har en långsiktig vision för fortsatt arbete i bostadsområdet efter satsningens slut

Pågående projekt som beviljades medel under 2016 kommer att prioriteras i denna ansökningsomgång. Om det därefter finns medel över kommer vi att bevilja 1-2 nya projekt på platser som inte redan är representerade i satsningen.

Kreativa platser ska omfatta projekt som sammantaget:

 • finns spridda över landet
 • vänder sig till alla åldrar
 • håller hög konstnärlig kvalitet
 • bidrar till förnyelse och utveckling
 • genomsyras av ett eller flera rättighetsperspektiv såsom mångfalds-, jämställdhets-, hbtq- och tillgänglighetsperspektiv
 • beaktar de nationella minoriteternas kulturer
 • har ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete

Så ansöker du

Du gör ansökan i Kulturrådets onlinetjänst. Du hittar blankettexempel och mer information till höger på denna sida.
Läs igenom guide för nya sökande, blankettexempel samt hjälptext till blankett i menyn till höger på denna sida. Däri hittar du praktiska tips inför din ansökan, förtydliganden kring frågor som ställs i blanketten och definitioner av till exempel lokal förankring.
Kulturrådet avvisar ansökningar som kommit in efter sista ansökningsdag. En ansökan ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten såväl som nedanstående obligatoriska bilagor.

Har du bilagor?

Bilagor som krävs är:

 • Stadgar (gäller bara för ideell förening)
 • Årsmötesprotokoll (gäller bara för ideell förening)
 • Avsiktsförklaring mellan parterna som är undertecknad av samtliga aktörer i partnerskapet

Beslut om din ansökan

Handläggningstiden är ca sex veckor, det vill säga att Kulturrådet fattar beslut tidigast åtta veckor efter sista ansökningsdatum.

Utbetalning

Utbetalning sker under november 2017. Om det anges enligt beslutsbilagan eller villkorsbilagan måste du skicka in en reviderad plan och/eller budget för att pengarna ska betalas ut.

Redovisning

Redovisning för genomfört projektår ska lämnas in senast två månader efter. Exakt datum framgår i beslut.

Villkor för tillgänglighet

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

Exempel på information om tillgänglighet

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

Viktoria Nguema
Telefon: 08 5192 64 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Simon Strömberg
Telefon: 08 5192 64 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

23 augusti 2018 - 20 september 2018

Ansökningsperiod 2018 är:
23 augusti - 20 september 2018

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Kopia av redovisningsblanketten. Blankettkopian ska inte skickas in som en redovisning.

BLANKETTEXEMPEL

Vid bifall kan reviderad plan komma att begäras in. Kopia av blanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som reviderad plan.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 119 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.