Fond och bidrag till de som är folkbokförda inom Aneboda, Asa eller Bergs församlingar

Torsten och Maria Magnussons stiftelse

§ 1 – Ändamål

Torsten och Maria Magnussons stiftelse har som ändamål dels att ekonomiskt stödja eftergymnasial utbildning för ungdomar och dels ge diakonalt ekonomiska bidrag.
Bidrag till studier kan ges efter ansökan till den som

  • är stadigvarande medlem i Svenska kyrkan
  • är folkbokförd eller före studiernas början varit folkbokförd inom Aneboda, Asa eller Bergs församlingar
  • har antagits till och påbörjat eftergymnasial utbildning

Diakonala bidrag kan ges efter ansökan till den som

  • vistas inom Aneboda, Asa eller Bergs församlingar
  • är i behov av diakonalt ekonomiskt stöd

§ 2 – utdelningsbart belopp

Årligen skall 100 000 kronor utdelas till eftergymnasial utbildning och 50 000  kronor till diakonala ändamål. Kapitalets avkastning skall tillföras kapitalet och bilda grund för utdelning. Om avkastningen understiger 150 000 kronor skall mellanskillnaden tas ur stiftelsekapitalet. Om avkastningen överstiger 150 000 kronor skall eventuellt underskott i stiftelsekapitalet balanseras till 5 000 000 kronor innan överskottet stärker utdelningsbeloppet för diakonala ändamål.
Om ansökningsantalet för utbildningsbidrag överstiger tre personer årligen ges bidrag till minst tre.

§ 3 – utdelning
Utdelning av studiestöd skall ske under värdiga former en gång per år vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Samråd inför utdelning skall ske med stiftaren alternativt stiftarens familj. Till utdelningstillfället skall stiftaren och hans familj i god tid inbjudas. Motsvarande möjlighet överförs vid stiftarens frånfälle på stiftarens barn.