Stiftelsen Ann och T.E. Björlings Understödsfond för Sverige

Fond till äldre bildade personer s.k. pauvres honteux

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är, att ur deras nettoinkomst utbetalas en del åt en eller flera i knappa omständigheter varande bildade äldre personer s.k. pauvres honteux, företrädesvis sådana som haft sin inkomst på affärsmannabanan, under envars livstid som understöd såvida understödet till följd av understödstagarens förändrade förmögenhetsförhållanden eller andra skäl prövas böra indragas, samt att andra delen av nettoinkomsten tilldelas en eller flera personer, som avlagt studentexamen eller innehava annan högskoleutbildning och vilka utan eget förvållande förlorat sin anställning och till följd därav varit utan inkomst under minst tre månader och råkat i ekonomiskt betryck, och åtnjutes understödet så länge detta betryck fortgår.

Ovan nämnda understöd tilldelas företrädesvis personer med svenska språket som modersmål samt familjeförsörjare framom andra.

ÄNDAMÅL: 1 - Understöd till bildade äldre personer över 55 år s.k. pauvres honteux företrädesvis affärsman/kvinna. 2 - Personer över 55 år, som avlagt studentexamen eller innehava annan högskoleutbildning.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer bosatta i Sverige över 55 år.

Jan 1 - Mar 1 , Sep 1 - Nov 1

ANSÖKAN: 1 mars eller 1 november på särskild blankett. Blanketten rekvireras från förvaltaren.

SEB Enskilda Banken

Institutioner och Stiftelser

106 40 STOCKHOLM

SEB svarar på dina frågor om ansökningar i stiftelser eller utbetalningar av anslag och stipendier.

Stockholm: 08-763 72 20
Telefontid: måndag, tisdag och torsdag klockan 10-11
Sommartid vecka 26-32 tisdag 10-11

 

Posted in Fonder & Stipendier.