Fonder som förmedlas av FVO

Timmermansorden

Den utåtriktade verksamheten, som på 1700- och 1800-talen tog sig uttryck i hospitalsverksamhet och senare i äldreboenden, har i modern tid övergått till socialt ansvarstagande i form av stöd till såväl organisationer och privatpersoner. Bidragen till privatpersoner administreras av en extern hjälporganisation. FVO (Föreningen för Välgörenhetens Ordnande) Köpmangatan 15, 111 31 Stockholm


Sällskapet för makarna Malmqvists minne

c/o Elisabeth Tamm

Högbergsgatan 28

116 20 Stockholm

Bidrag har de senaste åren tilldelats bland andra:

 

Lotten o Elisabeth Norlunds Stiftelse

ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i Stockholm eller dess omnejd bosatta: dels ensamstående äldre personer, som lever under betryckta ekonomiska omständigheter, företrädesvis s k “pauvres honteux” dels ock behövande änkor eller andra ensamstående kvinnor med minderåriga barn eller med barn under utbildning.Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Föreningen FVO

Köpmangatan 15 IIII

111 31 STOCKHOLM

 


Hjälp till enskilda

Anslag lämnas till person som är långvarigt sjuk eller gravt handikappad eller har vårdnaden om barn som är sjukt eller handikappat. Sjukdomen/handikappet ska styrkas med läkarintyg.

Gunvor och Josef Anérs Stiftelse har ett samarbete med FVO (Föreningen för välgörenhetens ordnande) som handlägger samtliga ärenden.

 • Kontakta FVO för ansökningsblankett på följande vis. Hemsida – www.foreningenfvo.se
 • Adress – Föreningen FVO, Köpmansgatan 15 4 tr, 111 31 Stockholm
 • Telefon – 08-20 03 40, 08-411 33 31, 08-411 54 39

Anslag lämnas ej till

 • Administration, investeringar eller motsvarande
 • Ändamål som stat och kommun är skyldig att bekosta
 • Alternativ medicin eller alternativ medicinbehandling

Sophiahemmet

Till Sophiahemmet, ideell förening finns ett antal stiftelser knutna med ändamål att stötta Sophiahemmets studenter eller Sophiasystrar ekonomiskt. Här följer en beskrivning av stiftelserna och vem som kan ansöka och hur det går till. Vänligen observera att många stipendier eller bidrag endast kan sökas av ekonomiskt behövande och att Sophiahemmet har uppdragit till FVO att administrerar ansökningarna och därmed pröva vem som är behövande.

Vad innebär ekonomiskt behövande?
Vi följer skatteverkets schablonregel vilket för närvarande innebär att sökandes årsinkomst skall vara lägre än 4 prisbasbelopp (vilket för 2019 innebär 186 000 kr) och sökandes nettoförmögenhet d v s samlade tillgångar inte får överstiga 1 prisbasbelopp (vilket för 2019 innebär 46 500kr). Om hushållet består av ytterligare personer får 1 prisbasbelopp läggas till per person till den totala årsinkomsten för hushållet på max 186 000 kr (Ex. 1 vuxen, 2 barn = 186 000 + 46 500 + 46 500, d v s den totala årsinkomsten för hushållet blir då 279 000 kr).

Vad gör FVO?
Föreningen för Välgörenhetens Ordnande är en ideell förening som förmedlar fondmedel till ekonomiskt behövande. Sophiahemmet, ideell förening och FVO har ett samarbete där FVO administrerar stiftelseansökningar med kriteriet ekonomiskt behövande.

Mer information eller frågor
Om du har frågor efter att ha läst igenom informationen om bidrag och stipendier, vänligen vänd dig till Sophiahemmets Ekonomichef tel 08-406 20 18.

För Sophiasystrar

För studenter

http://om.sophiahemmet.se/visa_2008_.asp?sida=41


 

 

 

 

 


Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

STIFTELSENS SOCIALA BIDRAGSVERKSAMHET

Ett av de ändamål som angivits för Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse är att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka. Inom detta område har vi etablerat ett samarbete med Föreningen FVO, som har långvarig erfarenhet av stödverksamhet av detta slag.

Den som söker stöd från vår stiftelse måste först beställa eller ladda ned en ansökningsblankett från FVO på den adress som anges nedan. För att det sedan skall vara möjligt att bedöma behovet av bidrag erfordras en fullständig redovisning med verifikationer och intyg enligt de anvisningar som ges på ansökningsblanketten.

Observera följande:

 • Ofullständigt ifyllda ansökningar tas inte upp till behandling.
 • Stöd ges inte till konvalescent- eller klimatresor.
 • Ansökningar från personer med andra bostadsorter än Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att prioriteras.

Adress för ansökningar om stöd till behövande:


Föreningen FVO, Köpmangatan 15, 111 31 Stockholm,

telefon:08-20 03 40 och 08-411 33 31.

Mer information och blanketter att ladda ned finns på Föreningen FVO:s hemsida www.foreningenfvo.se


Gustaf Söderbergs stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som oförskyllt råkat i nöd. Behörig sökande är svenska medborgare.

Ansökningsperiod:
1 februari – 31 mars
1 augusti – 30 september

Ansökan görs via blankett på Föreningen FVO's hemsida eller genom att ringa 08-411 33 31 eller 08-20 03 40. Ansökan skickas till Föreningen FVO.

Länk till FVO


Stiftelsen Fanny Hirschs Minne

Ansökan sänds till:

Föreningen FVO
Köpmangatan 15, 4 tr.
111 31 STOCKHOLM

Märk kuvertet
"Fanny Hirschs Minne"

Stiftelsen Fanny Hirschs Minne ger bidrag till personer med "långvarig allvarlig psykossjukdom med avsevärd och bestående funktionsnedsättning" och är bosatta i Stockholms kommun, samt till organisationer vars syfte är att hjälpa denna persongrupp.

Bidrag ges framför allt till rekreation till exempel i form av en resa, hobbyverksamhet eller social samvaro.

Varje år ges två ansökningstillfällen:

 • ett på våren för enskilda personer (20 mars-14 april)
 • och ett på hösten för organisationer (1-27 oktober)

Observera att avslagsbeslut inte meddelas

https://www.fannyhirsch.se/


Per Erikssons stiftelse

Understöd/pension till behövande

 • Den sökande skall företrädesvis vara industriidkare (speciellt sk bergsmän), lantbrukare eller tjänsteman i allmän eller enskild tjänst eller efterlevande till någon av dessa yrkeskategorier
 • Den sökande skall sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län
 • Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer som motsvaras av fd Nora bergsförsamling och Vikers församling

Ansökningstid

Ansökningstiden för understöds- eller pensionsbidrag går ut 15 september. Beslut över inkomna ansökningar tas i månadsskiftet november/december. Utbetalning av bidrag sker under december månad.

Ansökan skall ske på särskild ansökningsblankett, som endast kan hämtas från Föreningen för välgörenhetens ordnandes (FVO:s) hemsida www.foreningenfvo.se eller rekvireras genom att sända ett frankerat kuvert till Föreningen FVO Köpmangatan 15 111 31 Stockholm.

Inga kompletteringar kommer att infordras från stiftelsens sida.

SEB stiftelser • 106 40 Stockholm • Tfn. 08-763 72 20 mån, tis och tors 9-11
Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 8-17


Stipendier

Sophiasystrarnas minnesfond

Sophiasystrarnas minnesfond (PlusGiro 97 39 16-0) delar årligen ut stipendier. Ansökan sker genom kontakt med styrelsen.

Övriga bidrag och stipendier

Till Sophiahemmet, ideell förening finns ett antal stiftelser knutna med ändamål att stötta Sophiahemmets studenter eller Sophiasystrar ekonomiskt. Här följer en beskrivning av stiftelserna och vem som kan ansöka och hur det går till. Vänligen observera att många stipendier eller bidrag endast kan sökas av ekonomiskt behövande och att Sophiahemmet har uppdragit till FVO att administrerar ansökningarna och därmed pröva vem som är behövande.

Med Sophiasyster avses legitimerad sjuksköterska som genomgått sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola.

Vad innebär ekonomiskt behövande?

Vi följer skatteverkets praxis vilket för närvarande innebär att sökandes årsinkomst inte får överstiga 179 200 kr och sökandes nettoförmögenhet d v s samlade tillgångar inte får överstiga ett prisbasbelopp vilket för 2018 är 45 500 kr. Om hushållet består av ytterligare personer får ett prisbasbelopp läggas till per person till den totala årsinkomsten för hushållet på max 179 200 kr (Ex. 1 vuxen, 2 barn = 179 200 + 45 500 + 45 500, d v s den totala årsinkomsten för hushållet blir då 270 200 kr).

Vad gör FVO?

Föreningen för Välgörenhetens Ordnande är en ideell förening som förmedlar fondmedel till ekonomiskt behövande. Sophiahemmet, ideell förening och FVO har ett samarbete där FVO administrerar stiftelseansökningar med kriteriet ekonomiskt behövande. Läs mer om FVO på www.foreningenfvo.se

Mer information eller frågor

Om du har frågor efter att ha läst igenom informationen om bidrag och stipendier, vänligen vänd dig till Sophiahemmets Ekonomichef tel 08-406 20 18. Ansökningsblanketter hittar du på Sophiahemmets hemsida www.sophiahemmet.se/stipendier. De gamla blanketterna är inte giltiga då de inte är fullständiga och inte kan bedömas korrekta.

Samstiftelsen Solhemsstiftelsen

Bidrag till vård och hjälpverksamhet bland Sophiasystrar, företrädesvis dem som uppnått 60 års ålder. Bidrag kan även sökas av Sophiasyster för vidareutbildning.

Kriterium: Sophiasystrar och ekonomiskt behövande
Ansökningsdatum: 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till: FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm

Stipendieblankett_Samstiftelsen_Solhemsstiftelsen(pdf)

Samstiftelsen för rehabilitering

Bidrag till Sophiasystrar och studenter vid Sophiahemmet Högskola som är i behov av ekonomiskt stöd eller efter sjukdom är i behov av rehabilitering eller viss tids vila.

Kriterium: Ekonomiskt behövande/rehabilitering
Ansökningsdatum: 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till: FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm

Stiftelsen Gösta och Gunhild Åhléns stipendiefond

Stipendier till nyexaminerade sjuksköterskor från Sophiahemmet Högskola, vilka visat särskild fallenhet för sjuksköterskeyrket. Stipendierna ska avse vidareutbildning. Med nyexaminerad avses student vid Sophiahemmet Högskola som examinerats under de senaste 12 månaderna.

Kriterium: Nyexaminerad sophiasyster
Ansökningsdatum: 1 april och 1 oktober
Beslut och utbetalning: Under april och oktober innevarande år
Ansökan skickas till: Sophiahemmet, ideell förening, Sissel Andreassen
Gleissman, Box 5605, 114 86 Stockholm

Stiftelsen Tora Wåhlins fond för Sophiasystrar

Stipendier för resor eller vidareutbildning till välförtjänta Sophiasystrar, med företräde för dem som tjänstgör vid Sophiahemmet.

Kriterium: Sophiasyster
Ansökningsdatum: 1 april och 1 oktober
Beslut och utbetalning: Början av maj och november årligen
Ansökan skickas till: Sophiahemmet, ideell förening, Sissel Andreassen Gleissman, Box 5605, 114 86 Stockholm

Helge A:son Johnsons fond

Bidrag för vidareutbildning bland Sophiasystrar eller för annan hjälpverksamhet bland Sophiasystrar. Vidareutbildning av annan sjukvårdspersonal vid Sophiahemmet.

Kriterium: Sophiasyster eller annan sjukvårdspersonal
Ansökningsdatum: 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till: FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm


 

Posted in Fonder & Stipendier.