Fonder som förmedlas av FVO

Prins Carl Gustafs stiftelse

Prins Carl Gustafs Stiftelses ändamål är ”att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål”.

Styrelsen har beslutat att inom ändamålets ram prioritera barn- och ungdomars verksamhet såsom deltagande i lägerskolor, skolresor eller andra studieresor (speciellt vad gäller barn med funktionshinder) med mera.

Detta innebär att bidrag endast undantagsvis beviljas till kulturella, idrottsliga eller religiösa ändamål.

Stiftelsen beviljar ej bidrag till enskild behövande. Vad gäller bidrag till enskild behövande rekommenderar vi att sökande vänder sig till Föreningen FVO, tfn 08‑411 33 31 vars verksamhet stöds av stiftelsen.

Bakgrund

Fonden startades 1946 genom en insamling till prins Carl-Gustafs födelsedag.

Fonden stödjer "välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål".

Den kom till för att utgöra en möjlighet för prinsen att personligen stödja verksamhet som kan ha svårt att hitta stöd genom allmänna medel.

Exempel på projekt som har getts stöd senaste året finns under rubriken Utdelningar nedan.

Ansökan

Stiftelsen får årligen omkring 800 ansökningar varav cirka 400 beviljas. Totalt utdelas cirka 5 miljoner kronor per år.

Ansökan kan sändas in under hela året. Handläggningstiden är 2–3 veckor. Sökande meddelas per brev om beslut i ärendet.

Fonden har ingen särskild ansökningsblankett utan ansökan görs i form av ett brev. Se kontaktuppgifter nedan.

I ansökan ska anges:

 • vad bidraget ska användas till
 • den totala kostnaden
 • om bidrag sökts eller erhållits från annat håll

Glöm inte att ange postadress.

Prins Carl Gustafs stiftelse har under år 2022 beviljat bidrag till scouters deltagande i det internationella scoutlägret World Scout Jamboree i Sydkorea. På grund av begränsade medel och ett mycket stort antal övriga ansökningar kommer stiftelsen inte bevilja ytterligare bidrag till deltagande i World Scout Jamboree, gällande från 1 januari 2023.

 • Kontakta oss

Prins Carl Gustafs stiftelse
Birgit Erngren
Kungl. Slottet
107 70 STOCKHOLM


Insamlingsstiftelsen svenska pensionärer


Jubelfonden

Caritas

Av tillämpliga citat ur Jubelfondens reglemente framgår att fonden inte enbart var tänkt att generera pengar till de utbildningsstipendier som merparten av verksamheten fokuserar på. Den skulle även göra det möjligt för Den Nordiska Första S:t Johannislogen – och i någon mån även för Frimurarorden i övrigt – att lämna hjälp till nödlidande inom ramen för Ordens allmänna barmhärtighetsverk.

Stadgarna destinerar därför inte mindre än tre tiondelar av avkastningen till direkt hjälp åt behövande. År 2000 företogs en ändring av stadgarna så att Den Nordiska Första därefter disponerade alla tre tiondelarna för sitt Caritas-arbete.  Dessförinnan gick två av dessa tiondelar till logen, medan den tredje överlämnades till Barmhärtighetsdirektoriet, d.v.s. Frimurarordens centrala Caritas-organ. Den ordningen hade då gällt sedan början av 1950-talet, då fondförmögenheten nått upp till en halv miljon kronor och stiftelsen därmed enligt sina originalstadgar kunde börja dela ut av sin avkastning.

Barmhärtighetsdirektoriets andel användes huvudsakligen för att ge kontantbidrag till – oftast – sådana äldre personer, vilka varit i behov av penninghjälp. Vartefter Jubelfondens tiondelar växte, kunde kretsen av personer som kom i åtnjutande av understöd naturligt nog vidgats. Under de första åren av 1950-talet, då – som nämnts här ovan – detta förfarande initierades, förslog det till buds stående beloppet till att åt 7 eller 8 mottagare ge vardera 100 à 200 kronor, medan mot mitten av 1970-talet 15 à 16 behövande kunde få från 200 till 500 kronor var. Vanligen betalades pengarna ut i början av december, som en säkerligen välkommen julgåva.

Vad gäller de tre tiondelar av avkastningen som hela tiden varit öronmärkta för behövande skedde ytterligare en förändring omkring år 2010, dock snarast av praxiskaraktär. De medel ur Jubelfonden och övriga till logen knutna benefika fonder, vilka är avsedda för behövande, och som tidigare kanaliserats via Den Nordiska Första S:t Johannislogens Caritas-verksamhet, började nu förmedlas direkt från resp. stiftelse till Föreningen FVO, en organisation som logen själv samverkat med sedan tidigt 2000-tal. Föreningen FVO, som bildades redan 1889, har som sin uppgift dels att lämna upplysningar till behövande om möjligheterna att få ekonomisk hjälp och dels även att förmedla sådan hjälp. FVO arbetar också med att samordna kommunal och privat hjälpverksamhet i Stockholmsområdet. I fråga om Jubelfonden och de till denna anknutna stiftelserna är det sagda sedan dess, och fortsatt, den rådande hanteringen av medel till behövande.

Det bör i sammanhanget nämnas att logen år 2010 även inledde ett nytt samarbete med tre olika församlingsdiakoner i Stockholm i syfte att effektivisera utdelning av logeverksamhetens egeninsamlade medel till behövande.

Per Skårmans stiftelse

Stiftelsen utövar hjälpverksamhet bland behövande. Bidrag kan lämnas både till organisationer som arbetar med hjälpverksamhet och direkt till enskilda individer.

Organisationer som arbetar med hemlösa, missbrukare, flyktingar, funktionshindrade, kroniskt sjuka eller andra utsatta grupper kan vara berättigade till bidrag.

Enskilda kan få bidrag i en ekonomiskt trängd situation. Som exempel kan nämnas bidrag till ett par nya glasögon, tandvård eller tillfälligt bidrag till någon löpande utgift.

Stiftelsen gör en bedömning av den sökandes ekonomiska situation.

Föreningen FVO biträder stiftelsen vid beredning av ansökningar från enskilda inom detta ändamål


Stiftelsen Josef Blomqvists Minnesfond

Stiftelsen Josef Blomqvists minnesfond har tillkommit genom ett testamente av musikdirektör Josef Blomqvist. Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag åt behövande handikappade.

Från och med 1 januari 2020 hanteras ansökningarna av Föreningen FVO, som tar emot ansökningar året om.


Oscar Hirschs minne

Ändamål

Stiftelsen Oscar Hirschs Minne grundades år 1933 till minne av ingenjören Oscar Hirsch för att främja social verksamhet som avser vård och uppfostran av barn, undervisning och utbildning samt hjälpverksamhet till behövande i Storstockholm. Mottagare av bidragen är ett stort antal föreningar, institutioner och privatpersoner, vilka i många fall ger positiva spridningseffekter till andra delar av samhället. I syfte att effektivisera verksamheten har Stiftelsen i dag två systerorganisationer, Byggnadsstiftelsen S:t Erik och Stiftelsen Agnes Lagerstedts Minne.

Vilka kan söka?

Bidrag utdelas för närvarande endast ut till:

 • Verksamheter som främjar uppfostran och undervisning bland barn och ungdom
 • Verksamheter och personer i Storstockholmsområdet
 • Enskilda ekonomiskt behövande – stiftelsen samverkar med FVO, Föreningen för   Välgörenhetens Ordnande, när det gäller bidrag till enskilda personer.

Timmermansorden

Den utåtriktade verksamheten, som på 1700- och 1800-talen tog sig uttryck i hospitalsverksamhet och senare i äldreboenden, har i modern tid övergått till socialt ansvarstagande i form av stöd till såväl organisationer och privatpersoner. Bidragen till privatpersoner administreras av en extern hjälporganisation. FVO (Föreningen för Välgörenhetens Ordnande) Köpmangatan 15, 111 31 Stockholm


Sällskapet för makarna Malmqvists minne

c/o Elisabeth Tamm

Högbergsgatan 28

116 20 Stockholm

Bidrag har de senaste åren tilldelats bland andra:


Lotten o Elisabeth Norlunds Stiftelse

ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i Stockholm eller dess omnejd bosatta: dels ensamstående äldre personer, som lever under betryckta ekonomiska omständigheter, företrädesvis s k “pauvres honteux” dels ock behövande änkor eller andra ensamstående kvinnor med minderåriga barn eller med barn under utbildning.Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Föreningen FVO

Köpmangatan 15 IIII

111 31 STOCKHOLM


Hjälp till enskilda

Anslag lämnas till person som är långvarigt sjuk eller gravt handikappad eller har vårdnaden om barn som är sjukt eller handikappat. Sjukdomen/handikappet ska styrkas med läkarintyg.

Gunvor och Josef Anérs Stiftelse har ett samarbete med FVO (Föreningen för välgörenhetens ordnande) som handlägger samtliga ärenden.

 • Kontakta FVO för ansökningsblankett på följande vis. Hemsida – www.foreningenfvo.se
 • Adress – Föreningen FVO, Köpmansgatan 15 4 tr, 111 31 Stockholm
 • Telefon – 08-20 03 40, 08-411 33 31, 08-411 54 39

Anslag lämnas ej till

 • Administration, investeringar eller motsvarande
 • Ändamål som stat och kommun är skyldig att bekosta
 • Alternativ medicin eller alternativ medicinbehandling

Sophiahemmet

Till Sophiahemmet, ideell förening finns ett antal stiftelser knutna med ändamål att stötta Sophiahemmets studenter eller Sophiasystrar ekonomiskt. Här följer en beskrivning av stiftelserna och vem som kan ansöka och hur det går till. Vänligen observera att många stipendier eller bidrag endast kan sökas av ekonomiskt behövande och att Sophiahemmet har uppdragit till FVO att administrerar ansökningarna och därmed pröva vem som är behövande.

Vad innebär ekonomiskt behövande?
Vi följer skatteverkets schablonregel vilket för närvarande innebär att sökandes årsinkomst skall vara lägre än 4 prisbasbelopp (vilket för 2019 innebär 186 000 kr) och sökandes nettoförmögenhet d v s samlade tillgångar inte får överstiga 1 prisbasbelopp (vilket för 2019 innebär 46 500kr). Om hushållet består av ytterligare personer får 1 prisbasbelopp läggas till per person till den totala årsinkomsten för hushållet på max 186 000 kr (Ex. 1 vuxen, 2 barn = 186 000 + 46 500 + 46 500, d v s den totala årsinkomsten för hushållet blir då 279 000 kr).

Vad gör FVO?
Föreningen för Välgörenhetens Ordnande är en ideell förening som förmedlar fondmedel till ekonomiskt behövande. Sophiahemmet, ideell förening och FVO har ett samarbete där FVO administrerar stiftelseansökningar med kriteriet ekonomiskt behövande.

Mer information eller frågor
Om du har frågor efter att ha läst igenom informationen om bidrag och stipendier, vänligen vänd dig till Sophiahemmets Ekonomichef tel 08-406 20 18.

För Sophiasystrar

För studenter

http://om.sophiahemmet.se/visa_2008_.asp?sida=41Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

STIFTELSENS SOCIALA BIDRAGSVERKSAMHET

Ett av de ändamål som angivits för Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse är att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka. Inom detta område har vi etablerat ett samarbete med Föreningen FVO, som har långvarig erfarenhet av stödverksamhet av detta slag.

Den som söker stöd från vår stiftelse måste först beställa eller ladda ned en ansökningsblankett från FVO på den adress som anges nedan. För att det sedan skall vara möjligt att bedöma behovet av bidrag erfordras en fullständig redovisning med verifikationer och intyg enligt de anvisningar som ges på ansökningsblanketten.

Observera följande:

 • Ofullständigt ifyllda ansökningar tas inte upp till behandling.
 • Stöd ges inte till konvalescent- eller klimatresor.
 • Ansökningar från personer med andra bostadsorter än Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att prioriteras.

Adress för ansökningar om stöd till behövande:


Föreningen FVO, Köpmangatan 15, 111 31 Stockholm,

telefon:08-20 03 40 och 08-411 33 31.

Mer information och blanketter att ladda ned finns på Föreningen FVO:s hemsida www.foreningenfvo.se


Gustaf Söderbergs stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som oförskyllt råkat i nöd. Behörig sökande är svenska medborgare.

Ansökningsperiod:
1 februari – 31 mars
1 augusti – 30 september

Ansökan görs via blankett på Föreningen FVO's hemsida eller genom att ringa 08-411 33 31 eller 08-20 03 40. Ansökan skickas till Föreningen FVO.

Länk till FVO


Stiftelsen Fanny Hirschs Minne

Ansökan sänds till:

Föreningen FVO
Köpmangatan 15, 4 tr.
111 31 STOCKHOLM

Märk kuvertet
"Fanny Hirschs Minne"

Stiftelsen Fanny Hirschs Minne ger bidrag till personer med "långvarig allvarlig psykossjukdom med avsevärd och bestående funktionsnedsättning" och är bosatta i Stockholms kommun, samt till organisationer vars syfte är att hjälpa denna persongrupp.

Bidrag ges framför allt till rekreation till exempel i form av en resa, hobbyverksamhet eller social samvaro.

Varje år ges två ansökningstillfällen:

 • ett på våren för enskilda personer (20 mars-14 april)
 • och ett på hösten för organisationer (1-27 oktober)

Observera att avslagsbeslut inte meddelas

https://www.fannyhirsch.se/


Per Erikssons stiftelse

Understöd/pension till behövande

 • Den sökande skall företrädesvis vara industriidkare (speciellt sk bergsmän), lantbrukare eller tjänsteman i allmän eller enskild tjänst eller efterlevande till någon av dessa yrkeskategorier
 • Den sökande skall sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län
 • Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer som motsvaras av fd Nora bergsförsamling och Vikers församling

Ansökningstid

Ansökningstiden för understöds- eller pensionsbidrag går ut 15 september. Beslut över inkomna ansökningar tas i månadsskiftet november/december. Utbetalning av bidrag sker under december månad.

Ansökan skall ske på särskild ansökningsblankett, som endast kan hämtas från Föreningen för välgörenhetens ordnandes (FVO:s) hemsida www.foreningenfvo.se eller rekvireras genom att sända ett frankerat kuvert till Föreningen FVO Köpmangatan 15 111 31 Stockholm.

Inga kompletteringar kommer att infordras från stiftelsens sida.

SEB stiftelser • 106 40 Stockholm • Tfn. 08-763 72 20 mån, tis och tors 9-11
Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 8-17


Stiftelsen S de C:s Minnesfond

Ändamål: Att utbetala understöd på lägst 300 kronor åt ensamma mödrar eller familjer med barn med företräde för dem, som har klena eller sjuka barn, samt i andra hand åt medellösa, ålderstigna kvinnor i Stockholm.

Adress: SEB Enskilda Banken Stift & företag, 106 40 Stockholm.

Söks idag via FVO!


Samstiftelsen Solhemsstiftelsen

Bidrag till vård och hjälpverksamhet bland Sophiasystrar, företrädesvis dem som uppnått 60 års ålder. Bidrag kan även sökas av Sophiasyster för vidareutbildning.

Kriterium: Sophiasystrar och ekonomiskt behövande
Ansökningsdatum: 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till: FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm

Stipendieblankett_Samstiftelsen_Solhemsstiftelsen(pdf)

Samstiftelsen för rehabilitering

Bidrag till Sophiasystrar och studenter vid Sophiahemmet Högskola som är i behov av ekonomiskt stöd eller efter sjukdom är i behov av rehabilitering eller viss tids vila.

Kriterium: Ekonomiskt behövande/rehabilitering
Ansökningsdatum: 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till: FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm

Stiftelsen Gösta och Gunhild Åhléns stipendiefond

Stipendier till nyexaminerade sjuksköterskor från Sophiahemmet Högskola, vilka visat särskild fallenhet för sjuksköterskeyrket. Stipendierna ska avse vidareutbildning. Med nyexaminerad avses student vid Sophiahemmet Högskola som examinerats under de senaste 12 månaderna.

Kriterium: Nyexaminerad sophiasyster
Ansökningsdatum: 1 april och 1 oktober
Beslut och utbetalning: Under april och oktober innevarande år
Ansökan skickas till: Sophiahemmet, ideell förening, Sissel Andreassen
Gleissman, Box 5605, 114 86 Stockholm

Stiftelsen Tora Wåhlins fond för Sophiasystrar

Stipendier för resor eller vidareutbildning till välförtjänta Sophiasystrar, med företräde för dem som tjänstgör vid Sophiahemmet.

Kriterium: Sophiasyster
Ansökningsdatum: 1 april och 1 oktober
Beslut och utbetalning: Början av maj och november årligen
Ansökan skickas till: Sophiahemmet, ideell förening, Sissel Andreassen Gleissman, Box 5605, 114 86 Stockholm

Helge A:son Johnsons fond

Bidrag för vidareutbildning bland Sophiasystrar eller för annan hjälpverksamhet bland Sophiasystrar. Vidareutbildning av annan sjukvårdspersonal vid Sophiahemmet.

Kriterium: Sophiasyster eller annan sjukvårdspersonal
Ansökningsdatum: 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till: FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm


Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 114 kr! Och finns att köpas på Adlibris, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev