Stiftelser för behövande i Lund

eller anknytning Lund

Stiftelser

Här får du veta mer om de olika stiftelserna och vilka möjligheter som finns att söka bidrag. Du hittar ansökningsblanketter under respektive stiftelse.

Tänk på

  • Ansökningar som inte är kompletta eller kommer in för sent, behandlas inte
  • Alltid använda sig av en aktuell ansökningsblankett
  • Vi kan inte ge förhandsbesked eller bekräfta uppgifter
  • Ansökningar ska endast skickas med post. Ansökningshandlingar kan inte lämnas in på något av Sparbanken Skånes kontor.

Företagarna i Lund

- ansök om medel från någon av våra fyra stiftelser

Företagarna i Lund har fyra stiftelser som kommer från donationer långt bak i tiden. Du som är medlem är välkommen med din ansökan till den stiftelse som passar för dig.

Bostadsstiftelsen

Stiftelsen ändamål är att lämna bidrag till bekvämare och trivsammare bostadsförhållande åt mindre bemedlade fabriks- och hantverksidkare i Lund och deras efterlevande.

Understödsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till livets nödtorft samt skapande av bättre levnadsvillkor åt mindre bemedlade fabriks- och hantverksidkare i Lund och deras efterlevande.

Stipendiestiftelsen

Stiftelsens ändamål är att åt fabriks- och hantverksidkare i Lund lämna bidrag för resor, uppehälle samt deltagaravgifter för utveckling och framåtskridande inom fabriks- och hantverksnäringen, företrädesvis studier utanför Lund.

Olof Lundbergs reseunderstödsfond

Stiftelsens ändamål är att åt hantverkare lämna resebidrag för utbildning inom hantverksyrket, företrädesvis studier utomlands.

Ansökningstid: 15 oktober

Utdelas: december

Ladda ner ansökningsblankett Bostadsstiftelsen.pdf
Ladda ner ansökningsblankett Understödsstiftelsen.pdf
Ladda ner ansökningsblankett Stipendiestiftelsen.pdf
Ladda ner ansökningsblankett Olof Lundbergs reseunderstödsfond.pdf

Ansökan skickas till:

Företagarna i Lund
Bredgatan 5
222 21 LUND

Folke Ljungdahls stiftelse

Stiftelsen är grundad av köpmannen Folke Ljungdahl. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse på tre personer.

Ändamål: Att utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna och sjuka, främja barns och ungdoms vård och fostran samt stödja åtgärder och anstalter för beredande av undervisning och utbildning. Understöden ska lämnas till personer, som är bosatta i Lund, i undantagsfall till i Lund icke bosatta personer, som är födda i Lund eller som är avkomlingar till i Lund födda personer, samt till institutioner och sammanslutningar, som har sin verksamhet i Lund eller har nära anknytning till staden, dock att i fråga om bistånd till dem, vilkas förvärvsmöjligheter blivit nedsatta på grund av invaliditet, bidrag må lämnas till personer, som är bosatta inom förutvarande Malmöhus läns landstingsområde, samt till institutioner och sammanslutningar, som har sin verksamhet inom området.

Ansökningstid
Privatpersoner: ansökningsperiod 15 januari - 31 mars
Föreningar: ansökningsperiod 1 augusti - 15 oktober

Utdelas
Utdelas till privatpersoner i juni
Utdelas till föreningar i december

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Ansökan skickas till:
Folke Ljungdahls Stiftelse
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Handelsklassens i Lund stiftelse

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljes för en tid av två år av Handelsföreningens i Lund styrelse på förslag av stiftelsens styrelse.

Ändamål: I första hand att lämna ekonomisk hjälp och därvid icke allenast till livets nödtorft åt behövande personer, vilka såsom egna företagare eller anställda är eller varit näringsidkare inom den del av Lunds kommun som vid utgången av den år 1970 gällande kommunindelningen utgjorde Lunds stad, ävensom åt sådana personers änkor och barn. I andra hand är stiftelsens ändamål att utdela stipendier för utbildning och fortbildning åt samma personkrets, dock utan begränsning till behövande.

Ansökningstid: 1 april och 15 oktober

Utdelas: Juni och december

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Ansökan skickas till:
Handelsklassens i Lund Stiftelse
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Lunds Borgerskaps Understödsstiftelse

Lunds Borgerskaps Understödsstiftelse är grundad genom Lunds Borgerskaps Understödsförenings beslut den 8 sept. 1941 att upplösa föreningen och att anslå dess tillgångar åt en stiftelse med ovan angivna benämning. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter och fem personliga suppleanter. Styrelsen utses på så sätt att Företagarnas i Lund styrelse varje år på förslag av Stiftelsens styrelse väljer en ledamot och en suppleant för en tid av fem kalenderår.

Ändamål: Vid behov lämna understöd åt personer, vilka inom den del av Lunds kommun som vid utgången av den år 1970 gällande kommunindelningen utgjorde Lunds stad idka eller idkat handel, fabriksrörelse eller hantverk, även som åt sådan persons änka och barn.

Ansökningsperiod: 15 januari - 1 april

Utdelas: Juni

Ansökan skickas till:
Lunds Borgerskaps Understödsstiftelse
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Montelinska stiftelsen

Stiftelsen är grundad av universitetsapotekaren Fredrik Montelin och hans hustru Emma Montelin, född Wahlbom. Stiftelsens angelägenheter handhas av Montelinska nämnden, bestående av tre ledamöter.

Ändamål: Att vid behov som icke kan tillgodoses genom det allmännas försorg lämna understöd och hjälp åt mindre bemedlade personer vilka under någon längre tid varit bosatta eller verksamma inom den del av Lunds kommun som vid 1970 års utgång utgjorde Lunds stad, med företräde för personer som där varit verksamma inom handel, hantverk eller industri även som till efterlevande efter sådana personer – en efterlevande efter medlem av Frimurareföreningen Eos bör ihågkommas.

Ansökningstid: 30 september

Utdelas: December

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Ansökan skickas till:

Montelinska Stiftelsen
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Stiftelsen De lekande barnens fond

Stiftelsen är grundad av urmakaren Fritz Hansson och hans hustru Anna Hansson.

Ändamål: Att utöva hjälpverksamhet bland behövande gamla och sjuka personer, att främja barns och ungdomars vård, fostran och utbildning och att stödja åtgärder och bere­dande av undervisning och utbildning. Stiftelsen åligger i första hand att hjälpa synskadade och personer med funktionsnedsättning. Bidragen till enskilda personer och sammanslutningar skall utgå till i Lund bosatta personer och till institutioner och sammanslutningar som har sin verksamhet i Lund.

Ansökningstid: 15 april och 15 oktober

Utdelas: Juni och december

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Ladda ner ansökningsblankett föreningar (pdf)
Ladda ner Avrapporteringsblankett föreningar (pdf)

Ansökan skickas till:
Stiftelsen De lekande barnens fond
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Stiftelsen Hemmet i Lund

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av tre ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen utses, för en tid av tre år, på så sätt att Kommunfullmäktig i Lund utser en ledamot jämte en suppleant för denne och styrelsen för Sparbanken Skåne två ledamöter jämte två suppleanter för dessa.

Ändamål: Vid behov lämna understöd åt mindre bemedlade åldersstigna personer inom den del av Lunds kommun, som enligt den vid utgången av år 1970 gällande kommunindelningen utgjorde Lunds stad, med beaktande särskilt av den obemedlades bostadssituation. Även föreningar som tillgodoser detta ändamål kan söka. Stiftelsens avkastning får inte användas för ändamål som kan tillgodoses med allmänna medel.

Ansökningsperiod: 15 januari - 31 mars

Utdelas: April

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Hemmet i Lund
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Heinzes och Ekmans stiftelse

Bestämmelser om fondens förvaltning och formen för utdelning handhas av Swedbanks styrgrupp, innan utdelning får ske.

Ändamål: Syskonen Johan August Heinzes och Blenda Ekmans stiftelse har till ändamål att hjälpa och stödja behövande blinda inom Malmöhus län med företräde för blinda i Lund.

Ansökningstid: 31 Oktober

Utdelas: November

Ansökan skickas till:
Syskonen Johan August Heinzes och Blenda Ekmans stiftelse
c/o Swedbank AB
Stiftelsetjänster
404 80 Göteborg

Stiftelsen Eduard och Agneta von Seths Minnesfond

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till vård av patienter på Skånes Universitetssjukhus (SUS), samt till behövande personer. Bidrag kan även ges till eftervård och rekreationsresor. Personer från Hörby kommun ges företräde till bidrag från Stiftelsen.

Ansökningstid: 1 september till och med 31 oktober

Utdelas: November

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Eduard och Agneta von Seths Minnesfond
c/o Swedbank AB
Stiftelsetjänster
404 80 Göteborg

Helfrid och Lorenz Nilssons Stiftelse

Ändamål: Att främja vård av behövande sjuka eller handikappade, med företrädesrätt för synskadade. Berättigade att söka pengar ur fonden är personer som är mantalsskrivna i Staffanstorps kommun. Stiftelsen delar även ut medel för att främja medicinsk forskning med företräde för forskning inom ögonsjukdomar.

Stiftelsen är grundad av Lorentz Nilsson 1970-12-22. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse på fyra personer.

Ansökningstid: 1 januari - 31 december

Utdelas: Utdelas maj, september och december

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Ansökan skickas till:
Helfrid och Lorenz Nilssons Stiftelse
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Karin och Johanna Anderssons stiftelse

Styrelsen består av fem personer. Grundad av systrarna Karin och Johanna Andersson.

Ändamål: Karin och Johanna Anderssons Stiftelse har till ändamål att främja vård av äldre sjuka personer inom Lunds och Sjöbo kommuner. Beträffande Sjöbo kommun ska företrädesrätt lämnas för personer som har hemortsadress inom den del av kommunen som motsvarar tidigare Vollsjö kommun.

Ansökningstid: 31 mar och 15 oktober

Utdelas: Juni och december

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Ansökan skickas till:
Karin och Johanna Anderssons stiftelse
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

https://www.sparbankenskane.se/foretag/stiftelseforvaltning/stiftelser.html

 

Bygga en ugn av ett badkar