Fonder & Stipendier 7

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Pro Bene Animalium-

Organisationsnummer: 802017-8466
c/o Adress: Ek
Adress: Sandhamnsgatan 62
Postnummer: 115 28

Telefonnummer: 08-6125406
Fax
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm

Ändamål

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål, att genom bidrag verka för att djurägare i ekonomiskt behov beredes hjälp för att deras husdjur, främst hundar och katter, skall ges behövlig sjukvård, samt även att lämna bidrag till bedrivande av djurhem.

Stiftelsen har även till ändamål att verka för de svenska rapphönsens fortlevnad.

Skåne

Namn

-Amicitiastiftelsen-

Adress: Engelbrektsgatan 20
Postnummer: 211 33
Ort: Malmö
Telefonnummer: 040-611 03 53

Kontaktperson: Bengt Runner

Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Malmö

Ändamål

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande, ålderstigna och sjuka, främja barns och ungdoms vård och fostran samt stödja åtgärder och anstalter för beredande av vård, undervisning och utbildning. Understöden skall lämnas till enskilda personer samt till institutioner och sammanslutningar.

Hela Landet

Namn

-Anna-Stina och Irma Bergströms stiftelse-

Organisationsnummer: 802407-7151
c/o Adress: Redovisarna
Adress: Skinnarviksringen 2
Postnummer: 117 27
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-6586800

Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm

Ändamål

Ändamål: Sedan eventuella kostnader för fondens förvaltning frånräknats, skall återstoden av avkastningen användas för att lämna mindre bemedlade ägare av sällskapsdjur bidrag till vård på djursjukhus och mediciner för djuren. Skulle under ett räkenskapsår inte hela avkastning förbrukas, skall återstoden läggas till fondens kapital eller om så skulle finnas lämpligare, efter Stiftelsens särskilda beslut, lämnas till angelägna uppgifter inom djursjukvården.

Hela Landet?

Namn

-Dellenborgsstiftelsen-

Organisationsnummer: 802407-9587
c/o Adress: DHR:s Bidragsstiftelse
Adress: Alsnögatan 7
Postnummer: 116 41
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7441290

http://dhr.se/

Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm

Ändamål

Ändamål: Att genom den årliga avkastningen på sin förmögenhet lämna bidrag till behövande rörelsehindrade barn, ungdomar och vuxna för rekreations- och rehabiliteringsvistelser.

Hela Landet

Namn

-Kurt Emil Johanssons testamente-

Personer med diabetes och dokumenterad synskada som är boende i Kalmar län, har möjlighet att söka medel ur Kurt Emils Johanssons testamente. För sökande av medel ur detta testamente är medlemskap inget krav.

-Stiftelsen Bertil Dahléns minnesfond-

Stiftelsen Bertil Dahléns minnesfond delar ut stipendier till ungdomar med diabetes typ-1. Stipendiet ska användas till inrikes- eller utrikesresor för de som vill förkovra sig i diabetes genom att till exempel delta i utbildningar eller kongresser i ämnet.

För att eventuellt beviljas bidrag ska sökanden ha varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år. Ansökan ska ske skriftligen på angiven ansökningsblankett.

Sista ansökningsdag är 30 september varje år och utbetalningar sker senast 31 december.

-Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond-

Stiftelsen ger i anslutning till julen ekonomisk hjälp till pensionerade medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

För att eventuellt beviljas bidrag ska sökanden ha varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år. Ansökan ska ske skriftligen på angiven ansökningsblankett. Maximalt kan, vid ett eventuellt beviljande av bidrag, högst 2.000 kr utbetalas per person och år.

Sista ansökningsdag är 30 september varje år och utbetalning sker senast 15 december.

-Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond-

Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond har till ändamål att ge bidrag till barn med diabetes, så att de kan få ha lite roligt.

För att eventuellt beviljas bidrag ska sökanden ha varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år. Ansökan ska ske skriftligen på en av förbundet tillhandahållen ansökningsblankett.

Sista ansökningsdag är 31 augusti varje år och utbetalning sker senast 31 december.

-Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond-

Stiftelsen kan lämna ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktär till medlemmar av Svenska Diabetesförbundets lokalföreningar när andra hjälpåtgärder från samhällets sida inte står till buds. Hjälpåtgärderna ska ha anknytning till vården av diabetes eller till följdkomplikationer av sjukdomen.

För att eventuellt beviljas bidrag ska sökanden ha varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år.

Stiftelsens medel anslås i tidningen Diabetes nr. 1 varje år. Ansökningar såväl som utbetalningar kan göras löpande under året.

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond har inget samband eller samarbete med den så kallade Hjälpfonden som fått sitt 90-konto indraget! Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond (Diabetesfonden) har däremot ett 90-konto, 90 09 01-0, som är godkänt av Stiftelsen för insamlingskontroll, Sfi.

-Stiftelsen Bror Lindahls fond 2-

Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 delar ut enskilda bidrag för att finansiera rekreation och semestervistelser för medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

För att eventuellt beviljas bidrag ska sökanden ha varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år.

Medel anslås i tidningen Diabetes nr 3 varje år. Sista ansökningsdag är 30 september varje år och utbetalning sker senast 31 december.

-Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom-

Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom delar ut stipendier till ungdomar med diabetes som utövar någon form av idrott. Stipendierna ska användas till resor och träningsläger.

För att eventuellt beviljas bidrag ska sökanden ha varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år.

Stiftelsens medel anslås i tidningen Diabetes nr. 6 varje år. Sista ansökningsdag är 31 januari varje år och utbetalningar sker senast under maj månad.

http://www.diabetes.se/Medlem/Svenska-Diabetesforbundets-medlemsfonder/

Ändamål

Svenska Diabetesförbundets medlemsfonder

Medlemmar i Svenska Diabetesförbundet har möjlighet att ansöka om bidrag från våra fonder för olika ändamål.

Hela Landet

Namn

Per och Helen Dreijers stiftelse för allmännyttiga ändamål
Box 6050 18106 LIDINGÖ

VEM KAN SÖKA: Enskilda och juridiska personer i Sverige.

ANSÖKAN: När som helst under året.
Egen skriftligt utformad och underskriven ansökan med lämpliga bilagor. Stiftelsen kan enbart kontaktas och ansökas via post.

Ändamål

ÄNDAMÅL: Att genom utdelande av understöd eller bidrag
1 - Främja vård och uppfostran av barn
2 - Lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning
3 - Utöva hjälpverksamhet bland behövande
4 - Främja vetenskaplig forskning
5 - Främja religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål.

Hela Landet

Namn

Elisabetgården
ADRESS

Observatoriegatan 4, 113 29 Stockholm

TELEFON/FAX

08-508 82 260

E-POSTADRESS

elisabetgarden@fralsningsarmen.se
KÅRENS PLUSGIRO

27 24 95-3

Ändamål

Målsättning

Elisabetgårdens målsättning är omsorg om hela människan - ge andlig, materiell och praktisk hjälp, samt poängtera att alla människor är lika värdefulla.

När vi i vår verksamhet möter människor vill vi:

Arbeta utifrån helhetsperspektivet (ande, kropp och själ).
Förmedla vår tro på Jesus Kristus.
Förmedla ett framtidshopp.
Arbeta så att människor känner att de blir sedda och bekräftade.
Vägleda vidare till Frälsningsarmékårer men också till verksamheter där man kan få juridisk, psykologisk och/eller ekonomisk hjälp och rådgivning.
Vara ett komplement och försöka samverka med övriga sociala verksamheter som utförs av kommunen, kyrkor och frivilligorganisationer.
Kontaktinformation

Uppland

Namn

-Stiftelsen upplands organiserade lantarbetares hjälpfond-

Stiftelsen förvaltas av Stockholms läns landsting. Den årliga avkastningen av stiftelsen skall användas till bidrag gällande redovisade hälso- och sjukvårdskostnader, exempelvis ersättning för utförda läkarbehandlingar upp till högkostnadsskyddet eller utförda tandvårdsbehandlingar.

Kvitto skall biläggas ansökningshandlingarna. Ni som tillhör målgruppen kommer i början av 2016 får en ansökningsblankett skickad till er.

Medel ur stiftelsen kan sökas fram till den 31 maj 2016 för kostnader som avser 2015 och 2016.

Stockholms läns landsting

Ändamål

Stiftelsen förvaltas av Stockholms läns landsting. Den årliga avkastningen av stiftelsen skall användas till bidrag gällande redovisade hälso- och sjukvårdskostnader, exempelvis ersättning för utförda läkarbehandlingar upp til högkostnadsskyddet eller utförda tandvårdsbehandlingar.

Stockholm

Namn

-Ebba Danelius Stiftelse för sociala och kulturella ändamål-

Organisationsnummer: 802000-6238
c/o Adress:
Adress: Carnegie Investment Bank
Postnummer: 10338
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-58869146

Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm

År: 2013
Tillgångar: 21.759.171 kr

Ändamål

Ändamål: Att främja
1. ungdoms vård, fostran eller utbildning;

2. vård av behövande, ålderstigna, blinda, döva, sjuka, lytta eller vanföra;

3. vetenskaplig undervisning eller forskning i svenska språket. Ändamålet skall tillgodoses genom anslag såväl till enskilda personer som till institutioner, var ändamål sammanfaller med stiftelsens.

Älvsborgs län

Namn

-Axel Linders Stiftelse nr 2
Organisationsnummer: 868401-2902
c/o Adress: Staffan Rystedt
Adress: S. Fiskaregatan 35
Postnummer: 441 50
Ort: Alingsås
Telefonnummer: 0322-637511
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Alingsås

År: 2010
Förmögenhet: 34.690.261 kr

Ändamål

Sedan stiftelsens löpande utgifter bestridits, skall återstoden användas till främjande av vård av ålderstigna, sjuka och lytta,- främja barns eller ungdoms vård, fostran eller utbildning,- utdelning av julgåvor till kroniskt sjuka och sjuka, intagna å sanatorier,- och även i någon mån, utdelande av bidrag till änkor med försörjningsplikt mot två eller flera minderåriga barn.
Stiftelsens för utdelning avsedda medel må kunna fördelas dels genom personliga understöd eller bidrag, dels ock genom gåvor till sammanslutningar eller inrättningar med ändamål, som sammanfalla med denna stiftelses.
Minst 1/3 av medlen skola komma behövande personer, bosatta inom Älvsborgs län tillgodo med företrädesrätt för personer bosatta inom Skene municipalsamhälle, Örby socken och Alingsås stad.- och medicinsk forskning.
År: 2010
Förmögenhet: 34.690.261 kr

Stockholm

Namn

-Anna Apelbergs Minne-

Bankostatens Enskilda Änke-och pupillkassa
Sveriges Riksbank
103 37 STOCKHOLM
08-7870000

Säte: Stockholm

År: 2013
Tillgångar: 15.926.472 kr

Ändamål

Ändamål:

Av fondens disponibla avkastning skall i första hand livräntor, envar å ett årligt belopp av tretusen (3000) kronor, skola utbetalas till fru Beda Rönnberg-Halvorsen, fru Ruth Rydin och fröken Hilda Eugenia Carlsson, samtliga i Stockholm.Därefter skola stiftelsen " Höstsol, Gustaf Fredricssons Ålderdomshem" och Föreningen "De Gamlas Dag" för dess sommarhem Malmberga eller annat i dess ställe framdeles inrättat hem för gamla årligen erhålla:stiftelsen ett belopp av fem hundra kronor och föreningen ett belopp av fyra hundra kronor, skolande nämnda institutioner äga inbördes företrädesrätt i nu angiven ordning.

Vidare skall årligen ett belopp av fem hundra kronor överlämnas till kyrkoherden i Ulrika Eleonora församling i Stockholm,att av honom efter gottfinnande fördelas bland "pauvres Honteux" inom församlingen, med iakttagande därvid, att utgående understödsbelopp i intet fall må understiga femtio kronor.

Vad av fondens årliga avkastning därefter återstår skall i poster om två hundra kronor utdelas såsom understöd till i Stockholm bosatta änkor efter tjänstemän. vilka varit anställda vid någon av följande banker i Stockholm, nämligen Sveriges Riksbank, Skandianaviska kreditaktiebolaget, Aktiebolaget Svenska Handelsbanken, aktiebolaget Göteborgs bank och Stockholms Intecknings garanti aktiebolag, samt därjämte vid sin död varit mantalsskrivna i Stockholm.

Ifrågavarande understöd, vilka skola utgå för ett år i sänder, må utdelas endast till änkor i behövande omständigheter, som äro arbetsoföra eller uppnått en ålder av femtio år.

I andra hand får användas för stöd och rekreation åt hjälpbehövande äldre i Stockholmsområdet.

Skåne

Namn

-Stiftelsen Christian Larssons fond-

UTDELNING

Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdatum varje år är 1 mars respektive 1 september.

MER INFORMATION

Skane.se/habilitering

Ändamål

SYFTE

Fördela bidrag för vård av mindre bemedlade personer som lider av epilepsi eller cerbral pares.

VEM KAN SÖKA?

Personer i Skåne som lider av epilepsi eller cerbral pares.

Skåne

Namn

-Hans Nilssons stiftelse-

- Utdela bidrag till behövande gamla, sjuka personer i Åhus församling.

att ansöka

Sista ansökningsdag:

- Studerande. Sista ansökningsdag är den 15 mars (till respektive skolas rektor).

- Behövande. Sista ansökningsdag är den 30 september.

Ansökan för Studerande
http://www.stiftelseansokan.se/Files/hansnilsson_studerande_ansokan.pdf
Ansökan för Behövande
http://www.stiftelseansokan.se/Files/hansnilsson_behovande_ansokan.pdf

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att:

- Utdela stipendier till elever under andra och tredje läsåret på estetiska-, naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet och till elever vid naturbruksgymnasium. Sökanden ska vara folkbokförda i Skåne län och ha uppnått en ålder av högst 21 år det år stipendiet utdelas.

OBS! På ansökningsblanketten nämns inte jordbruksgymnasier men även elever vid dessa gymnasier är berättigade att söka stipendium.

- Utdela bidrag till behövande gamla, sjuka personer i Åhus församling.

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Klas de Vylders Stipendiefond för Invandrarförfattare-

Stipendiet
Stipendiet uppgick år 2014 till 50.000 kronor per stipendiat och delades ut till tre stycken författare. Det är skattefritt.

Ansökan ska göras på särskild blankett. Blanketten går att ladda ner här eller rekvireras från Författarförbundets kansli, tel. 08-545 132 00. Blanketten går att fylla i via datorn men måste sedan skrivas ut och undertecknas innan du sänder in den. OBS: Sänd inte in några böcker eller annan produktion. Juryn begär in dessa vid senare tillfälle om det finns behov.

Ansökan
Sista dag för ansökan till 2016 års stipendium är ansökan poststämplad senast 31 mars.
Ansökningsblankett 2014
http://www.devylderfonden.se/documents/devylder2014.pdf

Beslut och utdelning
Beslut om stipendiat fattas under våren/sommaren 2016.

Övriga upplysningar
För övriga upplysningar, kontakta SFF:s kansli
tfn: 08 - 545 132 00
sff@sff.info

Ändamål

Vem kan söka?
Stipendiet kan sökas av behövande, verksamma författare, som invandrat till Sverige. För att juryn skall kunna behandla ansökningarna så rättvist som möjligt krävs det att det av den sökande finns texter på svenska, i original eller översättning.

Malmö

Namn

Stiftelsen Carl O W Ohlssons donationsfond

S

Ansökningstid senast 15 mars. Utdelning i maj. Endast privatpersoner kan söka.

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Barn-och-ungdom.html

Ändamål

Stiftelsen lämnar bidrag till barn och ungdom i Malmö, som p g a föräldrars ekonomi, sjukdom eller annat är i behov av bidrag. Ansökan till studier, yrkesutbildning, bostad och kläder beaktas särskilt. Korrekt ifylld blankett "Ansökan om bidrag barn förskola - skola" (som finns på malmo.se - Blanketter och tjänster) krävs.

Hela Landet

Namn

Änggårdsstiftelsen

Du ladda ner ansökningsblankett för utskrift. Det går också bra att skicka ett frankerat kuvert med din adress. Så skickar vi blankett.

Riktlinjer för ansökan

På grund av det stora antalet ansökningar varje månad och de begränsade resurser vi förfogar över, så tilllämpar styrelsen ett antal begränsningar vid bedömning och beslut av ansökningar. Inkomstprövning sker i enlighet med Skatteverkets regler för bidragsgivning.
Organisationer kan inte söka medel till ordinarie verksamhet utan endast till konkreta kostnadsberäknade projekt och till speciella hjälpmedel.

Sista ansökningsdag för föreningar och organisationer är 15 mars årligen.

Ansökningar skall innehålla redovisning av merkostnader som beror på fysiska funktionshinder.

Enskild sökande gör ansökan på stiftelsens ansökningsblankett. Blanketten skall vara fullständigt ifylld för att styrelsen skall kunna behandla ansökan.

Alla uppgifter måste kunna styrkas med läkarintyg eller intyg från annan behandlare. Ekonomisk redovisning styrks med kopia på senaste deklaration.

Ansökningblankett sändes med övriga handlingar som åberopas i frankerat kuvert till:

Änggårdsstiftelsen

SEB Stiftelsegruppen

405 04 Göteborg

blanketter
Ansökan enskild person
Ansökan bidrag ängård enskild person.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/HP_%C3%84garen/Mina%20dokument/Downloads/Ans%C3%B6kan%20bidrag%20%C3%A4ng%C3%A5rd%20enskild%20person.pdf

Ansökan förening.
Ansökan bidrag ängård förening.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/HP_%C3%84garen/Mina%20dokument/Downloads/Ans%C3%B6kan%20bidrag%20%C3%A4ng%C3%A5rd%20f%C3%B6rening%20(1).pdf
http://www.anggardsstiftelsen.se/

Ändamål

Stiftelsens uppgift är att underlätta för fysiskt funktionsnedsatta människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. Dessutom arbetar stiftelsen aktivt med främjande av forskning och utveckling.

Bidrag lämnas främst till funktionsnedsatta enskilda personer med rörelsehinder och deras organisationer inom ett geografiskt område som idag motsvarar Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Hela Landet

Namn

-Märta Borgs testamentsfond-
Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Bidrag till reumatiskt sjuka kvinnor boende i kommunen.

-Stiftelsen Sonja och John Petterssons minnesfond-

Bidrag kan enligt stadgarna utgå till behövande reumatiker boende inom f.d. Bohus läns landstingsområde dvs. i någon av följande kommuner: Härryda, Kungälv, Lysekil,Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla eller Öckerö. Övriga göre sig icke besvär.
Blanketter kan rekvireras genom: Reumatikerdistriktet Bohus län, Södra Drottninggatan 25, 451 40 Uddevalla, Tfn. 0522-19850.

-Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiker-
Kalmar läns landsting
Box 601
391 26 Kalmar

-Bidrag till reumatiker i Kalmar läns norra landsting-

-Svenska Re-

Svenska Re kan i samarbete med AFA/AGS erbjuda
stipendier till arbetslösa. Du kan få en rehabilitering
betald under 3 veckor på Gran Canaria om Du uppfyller
följande villkor:

- sjukdom lämplig för rehabilitering på Svenska Re
- tidigare anställning hos arbetsgivare som tecknat AGS-avtal
- arbetat inom något av LO's avtalsområden på den privata sidan
- arbetslös under högst två år
- inga missbruksproblem
- åldersgräns på 50 år
- om du är sjukskriven; max. ett år tillbaka

-Axel och Greta Anderssons fond -
Lindesbergs kommun
Box 301
711 00 Lindesberg

-Astmatiker och reumatiker inom Lindesbergs kommun-

-Bernhard och Signe Bäckströms fond-
Umeå universitet
901 87 Umeå

Understöd till cancersjuka, blinda, reumatiker inom Umeå kommun

-Elisabeths stiftelse-

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja välgörande ändamål när det gäller vård och omsorg av behövande ålderstigna, ¨sjuka eller lytta eller barn eller ungdomars vård och fostran genom utbildning. [...]Som vägledning för bestämmande av Destinatärskretsen skall gälla att hälften av de medel som används skall tillfalla reumatiker, en eller flera, vilka har att styrka sitt behov bland annat genom läkares intyg.

-Insamlingsstiftelsen Cameliafonden-

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård och uppfostran av barn, att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, att utöva hjälpverksamhet bland behövande, bl a de som besväras av reumatism, astma eller psoriasis samt att främja vetenskaplig forskning.

-Karin Hedlunds Minnesstiftelse-

Att stödja vetenskaplig forskning och utveckling av hjälpmedel beträffande sjukdomen reumatism. Av stiftelsens kapitalavkastning skall under de första fem åren hälften tilläggas kapitalet och återstående hälft tillfalla Riksförbundet mot reumatism att användas till vetenskaplig forskning och forskning för framtagande av hjälpmedel.

Efter de första fem åren skall hela den årliga kapitalavkastningen tillfalla Riksförbundet mot reumatism att användas i enlighet med stiftelsens ändamål.

-Stiftelsen Doris Lundstedts fond-

Medlen skall tillfalla en fond i Doris Lundstedts namn och utdelas till barn med reumatism.

-Stiftelsen Edla och Gustaf Th Lindbergs donationsfond-

Att användas till hjälp åt fattiga sjuka gamla personer, företrädesvis genom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och ledgångsreumatism, rörelsehindrade. Hjälp skall i första hand lämnas personer från Bladåker, Knutby och Uppsala Domkyrkoförsamling.

-Stiftelsen Herman och Stina Norrbys fond-

Utdelningen skall användas för att "främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta", vilka lida av reumatism.

-Stiftelsen Märtha Svenssons minnesfond-

Stiftelsens ändamål är att avkastningen av fonden jämte högst en tiondel av kapitalet får årligen disponeras av styrelsen för Ängelholms Lokalavdelning av Riksförbundet mot Reumatism i första hand för betalning av medlemsavgifter för medlemmar inom Ängelholms kommun.

Därefter disponibla medel får av styrelsen användas till föreningens och medlemmarnas bästa.

-Stiftelsen Olle Lövgrens Stipendiefond-

Fonden har till syfte att ge bidrag till reumatiker som är medlem i riksförbundet mot Reumatism (RMR) att deltaga i reumatologiska kongresser eller kurser, i första hand på nordisk eller europeisk grund.

-Stiftelsen Signe och Karl Hedströms fond för reumatikersjuka-

Årligen utdela avkastningen till behövande personer, bosatta i Örebro, som lider av reumatism.

-Stiftelsen Thycea Lindströms fond-

Den årliga avkastningen skall användas för att hjälpa reumatismdrabbade barn.

I förstahand i Blekinge.

-Reumatikerförbundet-

Bidrag för rehabilitering i egen regi (för detta bidrag måste du ha varit medlem i Reumatikerförbundet i tre år)

-Reumatikerförbundet-

Bidrag till träningskort.

-Norrbacka-Eugeniastiftelsen-

Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsenedsättning. Det sker genom bidrag till enskilda personer, till organisationers och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.

-Sunnerdahls Handikappfond-

Stiftelsens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder.

-Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering-

Stiftelsen ska i huvudsak främja vård och fostran av barn och ungdomar samt vård av behövande vuxna med dessa funktionshinder.

-Stiftelsen Henning Ahlsons fond-

Fonden har till ändamål att lämna bidrag till behövande äldre, sjuka eller handikappade personer bosatta eller födda inom Skaraborgs län

http://www.reumashop.se/sv/ekonomi-fonder-och-andra-tips.html

Ändamål

Fonder för reumatiker

Fonder att söka

http://www.reumashop.se/sv/ekonomi-fonder-och-andra-tips.html

Halmstads kommun

Namn

-Ljungbergska Stiftelsen-

L

Söka medel

Ansökan om medel från Ljungbergska stiftelsen görs på de särskilt utformade blanketter som finns under flikarna Ansök Privat respektive Ansök Förening. Formuläret ska fyllas i interaktivt, dvs. direkt här på hemsidan och skickas in genom att ”klicka” i avsedd ruta. I undantagsfall kan du skriva ut blanketten, fylla i den och skicka in den till oss med posten. Det är möjligt att komplettera ansökan med intyg från någon utomstående som intygar ditt/ert behov av stöd. Det är ofta värdefullt om situationen styrks av någon utomstående, ex såsom läkare, kurator, personligt ombud eller liknande.

Det är viktigt att ansökningarna är så kompletta som möjligt för att Ljungbergska stiftelsen ska kunna besluta om ni kan få bidrag eller ej. Samtliga rader i ansökan måste fyllas i. Om uppgift saknas beträffande någon rad ska ändå raden fyllas i, då med ”0” (noll).

Stiftelsen kan välja att ej behandla ansökan som är bristfällig.

Ljungbergska Stiftelsen gör vissa kontroller av lämnade uppgifter och kan både bevilja eller avslå ansökningar utan att motivera sitt beslut. Observera att en ansökan om ekonomiskt stöd som regel beviljas endast en gång per år.

Föreningar, institutioner och i vissa fall enskilda personer har möjlighet att söka bidrag till sin verksamhet genom en särskild blankett. Förutom att fylla i blanketten är det oftast nödvändigt att ni brevledes kompletterar ansökan med material som ytterligare belyser föreningens verksamhet, dess ledning och ekonomiska förhållanden (verksamhetsberättelse, årsredovisning).

https://www.ljungbergska.se/sv/stiftelsen.aspx

Adress: Box 277
Postnummer: 301 07
Ort: HALMSTAD
Telefonnummer: 035-211512
Fax: 035-211512
E-post: bo.lennart.nilsson@telia.com
Kontaktperson: Bo Lennart Nilsson, tel 0703-979718
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Hallands län
Säte: Halmstad
Ändamål: För behövande barn och ungdomar upp till 18 års ålder
År: 2010
Förmögenhet: 65.878.909 kr

Ändamål

Ljungbergska Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till behövande barn och ungdomar bosatta i Halmstads kommun.

Med ”behövande” avses familjens ekonomiska situation, oftast förorsakad av arbetslöshet eller av annan anledning låga inkomster, ibland i kombination med höga kostnader, exempelvis på grund av sjukdom, dock ej för ren sjukvård.

Ljungbergska Stiftelsen ger även bidrag till föreningar, institutioner och, i vissa fall, enskilda personer för verksamhet eller projekt som innebär stöd- eller hjälpverksamhet till behövande eller ryms inom området "allmänt förebyggande barn- och ungdomsvård".

Ändamål: För behövande barn och ungdomar upp till 18 års ålder

Skåne

Namn

-Stiftelsen Ingeborg Hanssons fond-

Utdelning

Två gånger per år. Sista ansökningsdatum varje år är 1 mars respektive 1 september

Mer information

Skane.se/habilitering

Ändamål

Syfte

Fördela bidrag till barn som lider av cerebral pares.

Vem kan söka?

Barn i Skåne som lider av cerebral pares.

Hela Landet

Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Uddevalla

Namn

Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond kommer under 2016 att utdela ett stipendium på sammanlagt 50.000 kronor.

http://www.kurlbergsminnesfond.se/

Stipendiet består av en månads vistelse (juni 2016) i en lägenhet med tillhörande ateljé i Hotel Chevillon i Grez-sur-Loing, några mil söder om Paris, samt en penningsumma för täckande av de kostnader som uppstår i samband med vistelsen. Från den totala stipendiesumman på 50.000 kronor dras hyreskostnaden för lägenheten/ateljén (ca 15- 20.000 kronor beroende på växelkursen). Resterande belopp utbetalas med check i samband med utdelningen, som kommer att ske i maj 2016.

Till och med det stipendium som utdelades i maj 2005, utsågs stipendiaten genom ett ansökningsförfarande. För att bredda kretsen av mottagare, beslöt styrelsen 2005 att stipendiaten, från och med det stipendium som utdelades 2006, i stället skulle utses genom nominering.

Förfarandet innebär att varje medlem i minnesfondens styrelse nominerar en eller flera personer. Vid styrelsens höstsammankomst beslutar sedan styrelsen, vem av de nominerade, som skall utses till stipendiat.

Som underlag för nomineringarna inbjudes alla konstnärer bosatta inom de aktuella kommunerna att inkomma med information om sitt konstnärskap. Detta kan ske på flera sätt (i år senast den 16 oktober och därefter när som helst under året): genom insändande av ”Konstnärspresentation” (blankett nedan) med tillhörande underlag, genom att enbart skicka foton av utförda verk eller utställningskataloger till styrelsen eller genom att uppmärksamma styrelsens medlemmar på aktuella utställningar.

Även allmänheten inbjudes att inkomma med förslag på nomineringar till styrelsen, per brev eller mail.

2016 års stipendiat kommer att utses vid styrelsens höstsammankomst fredagen den 30 oktober.

Underlag för nomineringar skall skickas till följande adress:

Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond
c/o Birgitta Lundh Gitse
Boxviksvägen 17
474 96 NÖSUND

E-post: info@kurlbergsminnesfond.se

Ladda hem en blankett för "Konstnärspresentation"
http://www.kurlbergsminnesfond.se/ansokningar/Konstnarspresentation.pdf

Ändamål

Enligt stiftelsens bestämmelser skall mottagaren vara yrkesverksam bildkonstnär och bosatt (mantalsskriven) inom någon av följande kommuner: Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Uddevalla.

Skåne

Namn

-Stiftelsen Samfonden för sjuka barn och ungdomar-

Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdatum varje år är 1 mars respektive 1 september.

Mer information

Skane.se/habilitering

Ändamål

Syfte

Fondens avkastning skall användas till hjälpmedel/utrustning/resor av mindre värde (understigande ca 0,2 basbelopp).

Vem kan söka?

Svårt sjuka barn och ungdomar, till och med 26 års ålder, i första hand bosatta i före detta Kristianstads län.

Hela Landet

Namn

Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund (SHR)

Torsplan 7

113 64 Stockholm

tel 08-545 494 50

fax 08-545 494 59

kansli@hemslojden.org

Hemslöjden

SHR delar årligen ut stipendier ur nedanstående fonder.

För information om utdelningsbelopp och ansökningsförfarande, kontakta SHR eller besök SHRs hemsida: www.hemslojden.org.

Ändamål

Textilkonstnärinnans Märta Gahns stipendium: Till en textilkonstnär som har intresse för och som ägnat sig åt sakrala uppgifter inom textilkonsten. Beloppet ska lämnas för utbildning. Utdelning kan även ske till fritt arbetande textilkonstnärer.

Bo Hammarskjölds stipendium: Till inom hemslöjden verksam person, företrädesvis yngre, för studier som kan vara till gagn för hemslöjden i Sverige.

Carl Lamberths stipendium: Till formgivare som anlitas av hemslöjdsföreningar anslutna till SHR, för studieresa företrädesvis utomlands.

Skåne

Namn

-Stiftelsen Annetorpshemmets samfond-

Utdelning

Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdatum varje år är 1 mars respektive 1 september.

Mer information

Skane.se/habilitering

Ändamål

Syfte

Sprida nytta och trevnad bland vårdtagare vid Annetorpshemmet och sedan hemmet avvecklats, sprida nytta och trevnad bland synskadade utvecklingsstörda personer.

Vem kan söka?

Synskadade utvecklingsstörda personer i Skåne, i första hand i före detta Malmöhus län.

Norrköping

Namn

-Johan Fredrik och Clara Wellenii stipendiestiftelse-

Ändamål: Genom utdelning av stipendier understödja i Norrköping hemmahörande, företrädesvis mindre bemedlade flickor eller unga kvinnor, vilka önska förskaffa sig utbildning i husligt eller socialt arbete.

Ansökan: 15 mars- 15 april på särskild blankett

Utdelning: 15 stipendier på mellan 1000-4000 kr.

Johan Fredrik och Clara Wellenii stipendiestiftelse
c/o Mariann Haag
Ektorpsgatan 192
603 74 Norrköping
tel 011-103675

Ändamål

Ändamål: Genom utdelning av stipendier understödja i Norrköping hemmahörande, företrädesvis mindre bemedlade flickor eller unga kvinnor, vilka önska förskaffa sig utbildning i husligt eller socialt arbete.

Sundsvall

Namn

-Jon Anderssons hjälpstiftelse-

Ansökan

Ansökan skickas till Hudiksvalls kommun, Social och fritid, 824 80 Hudiksvall senast 10 mars.

Ansökan om bidrag ur Jon Anderssons hjälpstiftelse (word)
http://www.hudiksvall.se/Demokrati--kommun/Stiftelsemedel-och-fonder/jon-anderssons-hjalpstiftelse/

Kontakt

Monika Johansson

Social- och omsorgsförvaltningen

Växel: 0650-190 00

Telefon: 0650-192 11

Ändamål

Fonden utgörs av de medel f d tullkontoristen Anders Jonsson från Sundsvall genom testamente donerade till Hälsingtuna socken år 1950.
Enligt donatorns önskan ska pengar delas ut till familjer eller enskilda personer som är bosatta i Hälsingtuna församling, företrädesvis till barnrika familjer eller sjuka personer.

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Skorstensfejarnas Understödsfond-

Stiftelsen förvaltas av svenska Kommunalarbetareförbundet. Förvaltaren efterlyser nu ansökningar och mottager även ansökningar från medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet som är sotare och som uppfyller ovan nämnda ändamål.

Ansökningar om bidrag skall sändas senast den 29 februari 2016 för att ansökan skall kunna behandlas i tid.

Meddelandet om erhållet bidrag utsändes inom 3 månader efter ansökningstidens utgång.

Ansökningsblanketter och information lämnas av
agneta.nederstrom@kommunal.se, telefon 010-442 70 00 eller via postadressen nedan.
Stiftelsen Skorstensfejarnas Understödsfond
Att: Agneta Nederström
svenska Kommunalarbetareförbundet
Box 19039
104 32 Stockholm

Ändamål

Stiftelsen Skorstensfejarnas Understödsfond har bland annat ändamål att genom gåvor understödja medlemmar i f.d. Svenska Skorstensfejeri-arbetarförbundet eller efterlämnade anhöriga, som genom sjukdom, ålderdom eller annan orsak blivit varaktigt oförmögna att erhålla inkomst genom yrket eller annat förvärvsarbete.

Uppsala

Namn

-Johan och Hjalmar Kallenbergs stiftelse-

Gå till ansökningssidan för att hämta ansökningsblanketten.Sista datum för ansökan är 17 mars 2016
Adress:
Kallenbergs Stiftelse
S:t Larsgatan 8B
753 11 Uppsala

http://www.kallenberg.org/historik.html

Ändamål

Johan och Hjalmar Kallenbergs stiftelse bildades 1952 genom att den samma år avlidne ingenjören Hjalmar Kallenberg testamenterade 1 miljon kronor.
Stiftelsen delar ut stipendier till ungdomar från Uppsala län, som bedriver eftergymnasiala studier, på grund- eller avancerad nivå, inom områdena handel, ekonomi, juridik, hantverk eller teknik. Se vidare information under "Ansökan".

Ansökningskriterier

Den sökande skall:
vara under trettio år,
vara född i Uppsala län eller ha genomfört hela sin högstadie- eller gymnasieutbildning i länet,
bedriva eftergymnasiala studier, på grund- eller avancerad nivå, inom områdena handel, ekonomi, juridik, hantverk eller teknik;
vid akademisk utbildning, styrka att minst 22,5 poäng tagits under höstterminen (observera att omtentamina på kurser som lästs tidigare ej kan inräknas);
vid hantverksutbildning, insända intyg om påbörjad utbildning.

Stipendier kan erhållas högst tre gånger.

http://www.kallenberg.org/historik.html

Hudiksvalls kommun

Namn

-Ethel och Alvar Åhs minnesfond-

Sökanden ska lämna beskrivning om sig själv som person och varför just du bör få utdelning ur minnesfonden.

Referenser från förening, organisation eller annan referent ska bifogas ansökan.

En ungdom per år tilldelas 10.000 kronor ur fonden.

Ansökan skickas till Hudiksvalls kommun, Social och fritid, 824 80 Hudiksvall senast 10 mars.

Ansökan om utdelning ur Ethel och Alvar Åhs minnesfond (word)
http://www.hudiksvall.se/Demokrati--kommun/Stiftelsemedel-och-fonder/ethel-och-alvar-ahs-minnesfond/

Kontakt

Monika Johansson

Social- och omsorgsförvaltningen

Växel: 0650-190 00

Telefon: 0650-192 11

Ändamål

Ansökan kan göras av dig som är ungdom i åldern 15-25 år, i första hand till boende i Hudiksvalls kommun, som är helnykter, drog- och rökfri.

Vid bedömning tas det stor hänsyn till sökande som är medlem i nykterhetsorganisation eller annan organisation som verkar utifrån donators vilja.

Västra götaland

Namn

-Patientsociala stiftelserna som är anknutna till Västra Götalandsregionen-

Stiftelser, gåvor och bidrag

Västra Götalandsregionen förvaltar ett 100-tal stiftelser och gåvor för olika ändamål.

Information om forskningsbidrag på Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats

Ansökningstider

För sökande från Älvsborg, Skaraborg och Bohuslän ska ansökan vara inkommen senast

15 februari (möte nr 1)

4 april (möte nr 2)

23 maj (möte nr 3)

Ansökan skickas till: Västra Götalandsregionen, Stiftelseenheten, Regionens Hus, 462 80 Vänersborg.

För sökande inom Göteborgs sjukvård och patienter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset från Bohuslän ska ansökan vara inkommen senast

25 februari (möte nr 1)

7 april (möte nr 2)

19 maj (möte nr 3)

Kurator skickar ansökan till respektive kuratorskontakt inom Prioriteringsstyrelsen.

Ansökan

Bra att veta innan du söker
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/stiftelser/Utkast-Ansokan---Bra-att-veta-innan/

Ansökningsblankett patientsocialt stöd (Nytt fönster)
http://hera.premium.se/vgr/stiftelseadministration/patientsocialtstod.php

Ändamål

En stiftelse förvaltar pengar, som ska användas till ett bestämt ändamål. Ändamålet bestäms av den som donerat (skänkt) pengarna. Det kan till exempel vara forskning inom sjukvård, hjälp till behövande sjuka, stipendier eller ekonomisk hjälp inom olika konstarter bland annat inom musikområdet och folkhögskolorna. Även verksamheten inom Göteborgs botaniska trädgård tar emot gåvor och delar ut stipendier inom sitt område.

Stiftelser som är anknutna till Västra Götalandsregionen är till för boende eller verksamma inom regionen. För att söka bidrag ur en stiftelse måste en ansökan lämnas in. De patientsociala stiftelserna söks via kurator/god man. Alla ansökningar till de patientsociala stiftelserna görs på en gemensam ansökningsblankett. Information om vilka regler som gäller för ansökan finns hos respektive stiftelse.

Västra Götalandsregionen förvaltar ett 100-tal stiftelser och gåvor för olika ändamål.

Information om forskningsbidrag på Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats

Stockholm

Namn

-Stiftelsen Harriet Asps Minne-

om stiftelsen

att ansöka

Ansökningsblankett ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 mars.

Till Ansökan
http://www.stiftelseansokan.se/Files/harrietasp_ansokan.pdf

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att bereda hjälp till och glädje för behövande, utvecklingsstörda vuxna i första hand inom Västerleds församling i Stockholms kommun, men även inom andra församlingar i Stockholm.

Hela Landet

Namn

-Sture Centerwalls donation-

UTDELNINGSADRESS
Box 50005
104 05 Stockholm
Stockholms län

Ändamål

Ger bidrag till personer som i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänta av djurlivets fortbestånd

Stockholm

Namn

-Stockholms domkyrkoförsamlings stiftelser-

Ekonomisk stöd
Hos församlingen finns möjlighet att ansöka om viss ekonomisk hjälp.

Information
Klicka på deras respektive namn för att skicka mejl.
Diakon Inga Pagréus, besökstid måndag-onsdag i S:ta Clara kyrka kl. 9.00-10.00
och präst Ulf Lindgren besökstid varje fredag i Storkyrkan, kl 9.00-12.00

Ansökan
Ladda ned Fondansökan här eller hämta den på Stockholms domkyrkoförsamlings kansli, Stortorget 1, måndag- fredag kl. 9.00-12.00 eller i någon av församlingens tre kyrkor; Storkyrkan, S:ta Clara kyrka och S:t Jacobs kyrka.

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/ekonomisk-stod

Ansökningstider 2015
Sista ansökningsdatum för 2015 är 1 mars, 1 juni, 1 september och
1 november

Ansökan skickas till
Stockholms domkyrkoförsamling
Att: Inga Pagréus eller Att: Ulf Lindgren
Box 2122
103 13 Stockholm

eller lämnas på Stockholms domkyrkoförsamlings kansli, Stortorget 1, måndag- fredag kl. 9.00-12.00.

Ändamål

Hos församlingen finns möjlighet att ansöka om viss ekonomisk hjälp.

Stiftelser och fonder
Stockholms domkyrkoförsamling förvaltar många stiftelser, merparten är ”anknutet förvaltade stiftelser”, där församlingens kyrkoråd utgör styrelsen. Församlingen förvaltar även ”egenförvaltade stiftelser”, där stiftelsens styrelse utser sina egna ledamöter enligt testamentet eller legatet. Stiftelsernas tillgångar utgörs av värdepapper, vilka förvaltas externt i enlighet med Stockholms domkyrkoförsamlings placeringsreglemente.

Församlingens stiftelser grundar sig främst på testamenten eller legat från privatpersoner till kyrkoråden i dåvarande församlingarna i S:ta Klara, S:t Jacobs och Storkyrkoförsamlingen. Det äldsta legatet är daterat 7 juli 1726 och den yngsta till 1960-talet.

ATT SÖKA BIDRAG UR FONDER
I huvudsak förmedlar församlingen tre grupper av bidrag:
1. Hjälpverksamhet bland behövande.
Med behövande anser Skattemyndigheten ekonomiska bidrag ”upp till drägliga ekonomiska förhållanden”
2. Vård och uppfostran av barn
3. Undervisning eller utbildning

VEM KAN ANSÖKA OM BIDRAG?
Du kan söka om du bor i Stockholm och dess förorter, företrädesvis i Gamla stan eller området kring Jacobs och St Claras kyrkor, eller om du dagligen befinner dig inom St Clara kyrkas område och den verksamhet som bedrivs där.

Ett krav är dock att du skall ha regelbunden kontakt med diakonerna i Storkyrkan eller St Clara.

Malmö

Namn

-Carl och Hulda Herslows guldbröllopsstiftelse-

Organisationsnummer: 846002-6530
c/o Adress: Malmö stad, Stadskontoret, Juridiska avdelningen
Adress: August Palms plats 1
Postnummer: 205 80
Ort: Malmö
Telefonnummer: 040-34 10 00
Fax:
E-post:
Webbsida:
Kontaktperson:
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Malmö

Tillgångar: 22.674.928 kr

Ändamål

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till understöd åt behövande familjer i Malmö med flera minderåriga barn. Stiftelsens kapitaltillgångar kan användas för uppförande av bostadsfastighet med syfte att bereda bostäder åt sådana familjer. En tiondel av stiftelsens årliga avkastning skall läggas till kapitalet.

Malmö

Namn

-Stiftelsen Heinrich och Frida Hartz donationsfond s k pauvres honteux-

MALMÖ

Ansökningstid senast 15 mars. Utdelning mitten av april.

Ändamål

Utdelas till äldre behövande s k pauvres honteux. Utdelningsnämnd är kanslidirektören i Malmö stad, kyrkoherden i S:t Petri Församling och kommunstyrelsens ordförande. Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se – Blanketter och tjänster – Ansökan om bidrag vuxna), kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

Uppsala

Åkerby

Namn

-Augusta och Per August Petterssons stiftelse (Söderbyfonden)-

Organisationsnummer: 817600-0514
c/o Adress: Uppsala kommun
Adress: KLK Strategiskt stöd
Postnummer: 753 75
Ort: UPPSALA
Telefonnummer: 018-7270000
Fax: 018-7270001

Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Uppsala län
Säte: Uppsala

År: 2013
Tillgångar: 4.586.139 kr

Ändamål

Ändamål: Till understöd åt behövande i Åkerby.